Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Begin 2017 heeft de nadruk vooral gelegen op het verzamelen van feedback van ouders en jongeren. Hoe kijken zij aan tegen de hulpverlening en het werken van de Jeugd- (en Gezins)teams? Om te leren van de ervaringen van ouders en jongeren, en ouders en jongeren de mogelijkheid te geven hun verhalen en ervaringen met het Jeugd- (en Gezins)team te delen, zijn er in mei 2017 in twee gemeenten in Holland Rijnland Verteltafels georganiseerd. Daarnaast zijn er een groot aantal ouders en jongeren geïnterviewd over hun ervaringen met de Jeugd- en Gezinsteams. Deze informatie is teruggekoppeld aan de professionals.

 

Samenvattend is het afgelopen jaar een leerproces bij de professionals gestimuleerd en worden de professionals ondersteund bij het evalueren en reflecteren. Er is een basis gelegd voor een continu leerproces. Verder is er veel informatie verzameld vanuit ouders, jongeren, professionals, managers, coaches en beleidsmedewerkers. Via onder andere gesprekken en factsheets is informatie en kennis gedeeld. Er zijn nog factsheets in ontwikkeling waarin verzamelde informatie wordt samengevat.

 

De teams worden in 2018 intensief ondersteund bij het evalueren en reflecteren, gericht op het meer bewust worden van het werken met de transformatiedoelen. Tijdens deze evaluatiemomenten wordt onder andere aandacht besteed aan de krachten, verkregen feedback en aandachtspunten. Uiteindelijk zal er een handleiding of procesbeschrijving worden vormgegeven, op grond van de geleerde lessen en de informatie die wordt verkregen uit de evaluatiemomenten, de interviews en observaties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Rapport ‘Werkzame en belemmerende factoren van het werken in een Jeugd- (en Gezins)team.'

Relevant voor doelgroep: professionals in wijkteams, ketenpartners, gemeenten.

2. Factsheets over Verteltafels: ervaringen ouders en jongeren met Jeugd- en Gezinsteams.

Relevant voor: ouders/jongeren, professionals in wijkteams, aansturing van de teams, gemeenten.

3. Zelfevaluatiecyclus (nog in ontwikkeling)

Relevant voor: professionals in wijkteams, aansturing van de teams, gemeenten.

4. Factsheets over de stand van zaken rondom het werken met de transformatiedoelen:

Relevant voor: professionals in wijkteams, aansturing van de teams, gemeenten.

5. Artikel in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: Samen Leren: het ontwikkelen en benutten van kennis met opleidingen en zorgprofessionals. Artikel in samenwerking met onderzoekers van andere ZonMw gesubsidieerde projecten.

Relevant voor professionals en onderzoekers.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

* Inleiding

 

De transitie in de zorg voor Jeugd naar gemeenten is inmiddels gerealiseerd en zonder grote incidenten verlopen (VWS 2015). De transformatie, waarbij de zorg voor jeugd en gezinnen daadwerkelijk verandert, moet echter nog volop aandacht krijgen (Kinderombudsman, 2015). Hierin verdienen in het bijzonder de wijkteams (in dit voorstel jeugdteams genoemd) aandacht. De transformatie beoogt immers dat gemeenten middels laagdrempelige hulp een inhoudelijke omslag waarmaken (VWS, geen kind buitenspel, 2011). Jeugdteams moeten tijdige en passende integrale hulp bieden, gericht op herstel van het functioneren van het kind en gezin.

 

* Doelstelling en doelgroep

 

Regie is hét kernthema van de AW ‘Gezin aan Zet’, zowel regie door het gezin (jongere of ouder) dat met vragen of zorgen bij een jeugdteam aanklopt, alsook regie door de professional. Hiermee willen we de transformatie-doelen zoals het versterken van eigen mogelijkheden en het betrekken van de sociale omgeving ondersteunen.

 

Door het implementeren van een zelfevaluatie-cyclus met gebruik van kwantitatieve-kwalitatieve methoden, actieonderzoek en de Plan-Do-Check-Act (PDCA) kwaliteitscirkel in de jeugdteams beogen we het zelfsturend vermogen van de jeugdteams en professionals te versterken. De primaire doelgroep binnen de AW is dan ook de professional binnen het jeugdteam. De verwachting is dat een ‘getransformeerde’ professional beter de eigen regie van het gezin kan stimuleren.

 

De doelstelling van de academische werkplaats (AW) ‘Gezin aan Zet’ (onderdeel van de AW Samen voor de Jeugd) is ontstaan uit behoeften van zowel de gemeenten, praktijkorganisaties, ouders als jongeren in de regio Holland Rijnland en de stad Den Haag.

 

* Beoogde resultaten/producten

 

De AW ‘Gezin aan Zet’ zal de volgende resultaten opleveren:

 

- Een handleiding (methodiek en implementatieplan) zelfevaluatie-cyclus voor jeugdteams;

- Inzicht in de mate van realisatie van de transformatie-doelen;

- Inzicht in de werkzame en belemmerende factoren voor jeugdteams wat betreft de inzet van eigen regie bij gezin en de professional (1G1P);

- Het effect van de zelfevaluatie op het handelen van de professional en het team;

- Scholingsmodules en aanvullende modules voor methodisch handelen voor (toekomstige) jeugdteam professionals, zoals op het gebied van versterken van eigen regie en 1G1P.

 

* Plan van aanpak

 

De academische werkplaats richt zich op de jeugdteams (en professional) in de regio’s Holland Rijnland (Leiden en omgeving) en Den Haag. T.b.v. de CHECK in PDCA cyclus en met behulp van actieonderzoek wordt het functioneren van de teams/professionals geanalyseerd op vijf niveaus:

 

1) Ouder en kind: regie, tevredenheid en doelrealisatie

2) Jeugdteamprofessional: regie, proces, uitvoeren van methodieken, competenties

3) Jeugdteam (en de keten): regie, proces, samenwerking binnen en buiten het team

4) Management: proces, aansturing, methodieken

5) Het beleid: transformatiedoelrealisatie

 

Gegevens t.b.v. de CHECK binnen de (zelf)evaluatiecyclus worden op kwalitatieve en kwantitatieve wijze verzameld. Omdat de jeugdteams nog in opbouw zijn, is voor onderzoeksmethoden gekozen die zo min mogelijk interfereren met de werkzaamheden. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande gegevensbronnen en gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden:

 

1. Spiegelbijeenkomsten met ouders, jongeren en jeugdteamprofessionals;

2. Interviews en focusgroepen met ouders, jongeren, jeugdteamprofessionals, managers en gemeentelijke beleidsmedewerkers;

3. De monitor en verantwoordingsinformatie (kritische prestatie-indicatoren) die al in de regio’s door de professionals/teams worden geregistreerd;

4. Extra vragenlijsten en/of indicatoren waar mogelijk.

 

Naar aanleiding van de resultaten worden de jeugdteams en professionals door de AW ondersteund in het formuleren van verbeterpunten (ACT), het maken van een plan van aanpak (PLAN) en het uitvoeren van de veranderingen (DO). Dit wordt gedaan door middel van actieonderzoek waarvoor de regie bij de teams zelf ligt. De werkwijze zal uiteindelijk resulteren in een methodiek voor intercollegiale toetsing/intervisie.

 

Tijdens de uitvoering van de verbeterplannen worden door de AW naar behoefte scholingsmodules, aanvullende modules voor methodieken en andere producten, zoals factsheets, artikelen, en meetinstrumenten ontwikkeld/ aangeboden.

 

Het onderzoek beslaat 3 fasen; verkenningsfase, uitvoeringsfase en generalisatiefase. Tijdens de 6 maanden durende verkenningsfase zal in nauw overleg met ouders/jongeren, professionals en managers de inhoud en vorm van de zelfevaluatie definitief gemaakt worden. Vervolgens start een 2,5 jaar durende uitvoeringsfase bestaande uit drie zelfevaluatie-cycli van elk 6-10 maanden. Tijdens de looptijd van het traject worden de kennis en inzichten verspreid en geïmplementeerd in andere teams.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website