Projecten

De meerwaarde van de regionale leernetwerken Transformatie Jeugd

Lopend (april 2019 - oktober 2020)

In september 2018 zijn 5 regionale leernetwerken jeugd van start gegaan, met het doel om duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld te realiseren d.m.v. innovatieve samenwerkingsverbanden in de jeugdsector. Binnen deze leernetwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk....

Bekijk dit project

Regionaal Leernetwerk Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd Rotterdam (ST-RAW)

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Regionaal leernetwerk (ST-RAW): voor een effectieve kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en gemeentelijk jeugdbeleid. Er bestaat een noodzaak om (toekomstige) jeugdprofessionals beter toe te rusten om hun werk binnen het nieuwe jeugdstelsel goed uit te voeren. Een actuele vraag blijft hoe kennis structureel ingebed kan worden in onderwijs, praktijk en beleid. Het doel van het...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd C4Youth 2.0 'Naar voren bewegen'

Lopend (december 2015 - december 2019)

C4Youth 2.0 bouwt aan een duurzaam, (kosten)effectief en efficiënt jeugdzorgstelsel in de provincie Groningen. Uitgangspunten zijn: innovatie; kenniscirculatie en monitoren van effecten. Voor de komende jaren is gezamenlijk gekozen voor het uitvoeren van de volgende, met elkaar verbonden projecten: Versterken basisondersteuning; het versterken van de kwaliteit van de lokale basisondersteuning...

Bekijk dit project

Samen-Werken, Samen-Leren

Lopend (augustus 2018 - februari 2020)

Het consortium Samen-Werken Samen-Leren bouwt een regionaal leernetwerk op het terrein van jeugd. De inhoudelijke focus ligt op 3 thema’s: multiproblematiek, kindermishandeling en werkplezier. Vanuit 5 perspectieven – de jongere en zijn ouders, de professional, de student, de docent, de onderzoeker – wordt gewerkt aan het versterken van het professioneel handelen. Gezamenlijk wordt verkend op...

Bekijk dit project

Samen werken aan ambulante (gezins)hulp

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliëntsystemen en met betrokken hulpverleners zijn belangrijke voorspellers voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het realiseren van goede samenwerkingsrelaties is echter ingewikkeld. Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Nijmegen, maar ook breder in het land, is kennis en expertise ontwikkeld die (toekomstige)...

Bekijk dit project

Regionaal leernetwerk Utrecht: Leren voor de toekomst

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Het ‘Regionaal Leernetwerk Utrecht: Leren voor de Toekomst’ bestaat uit professionals uit praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen kennisonderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein....

Bekijk dit project

Regionaal Leernetwerk Veilig Opgroeien Nieuwe impuls Kennis (VONK)

Lopend (juli 2018 - januari 2020)

Onderzoek laat zien dat scholing van (toekomstige) professionals een voorwaarde is om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen. Bovendien hebben professionals elkaar steeds vaker nodig om kinderen en jongeren veilig, positief en gezond op te laten groeien. Dit vraagt om professionals die bijblijven, die zich ontwikkelen en die in kunnen gaan op nieuwe behoeften. Opleidingen besteden echter...

Bekijk dit project

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

Lopend (september 2015 - april 2020)

De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) is gebaseerd op samenwerking tussen Tienplus en Neja. KeTJA ondersteunt het werk van Ouder- en Kindteams (OKT’s) en andere professionals en vrijwilligers die opvoeders en kinderen helpen met opvoeden en opgroeien in Amsterdam. De activiteiten zijn gericht op co-productie van kennis en duurzame verankering in praktijk, beleid en...

Bekijk dit project

AWJTwente: versterking van zorg voor kinderen in armoede

Lopend (december 2015 - april 2020)

Hoofddoel van de werkplaats is de samenwerking in de AWJTwente voortzetten om, met een onderzoeksproject en 5 klein-en-fijn-projecten, de zorg voor kinderen in armoede te verbeteren.In een onderzoeksproject, waarin gezinnen en zorgprofessionals actief deelnemen, wordt stapsgewijs een methodiek ontwikkeld om armoede gerelateerde problemen te voorkomen bij kinderen van 0 tot 18 jaar: ...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Risicojeugd (Voortkomend uit de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd)

Lopend (september 2015 - maart 2020)

De Academische Werkplaats Risicojeugd komt voort uit de landelijke AW Forensische Zorg Jeugd en werkt bovenregionaal. De doelgroep bestaat uit dat deel van de kinderen en jongeren in Nederland die met ernstige problemen kampen, zoals schooluitval, psychische problematiek, gezinsproblemen, ernstige gedragsproblemen, soms zelfs justitiecontacten. Deze doelgroep is voor elke gemeente klein, maar...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats SAMEN, Gezin aan Zet

Lopend (december 2015 - december 2019)

De Academische Werkplaats (AW) SAMEN, Gezin aan Zet ondersteunt jeugdteams in de regio’s Holland Rijnland en Den Haag bij het versterken van de regie van gezinnen. Hiervoor wordt een zelfevaluatiecyclus ontwikkeld, bedoeld om  het zelflerend en zelfsturend vermogen van  jeugdteams te versterken. Daarbij geeft de werkplaats inzicht in werkzame en belemmerende factoren in het bieden van gepaste,...

Bekijk dit project

Samen Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW

Lopend (september 2015 - januari 2020)

In de academische werkplaats 'Samen Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW' wordt gewerkt aan vraagstukken met als centraal thema het vergroten van eigen kracht: In 'Doen we de juiste dingen?' wordt gereflecteerd op de vraag of we de juiste dingen doen om de eigen kracht van gezinnen te vergroten. 'Ruimte voor regie'ontwikkelt tools om de toeleiding en eigen regie van...

Bekijk dit project

Samen voor het veilig opgroeien van kinderen! Een leeromgeving voor àlle professionals in de Jeugdhulp met jongeren en ouders als partners om goed te kunnen schakelen tussen (opvoed)ondersteuning en risicogestuurde zorg.

Lopend (december 2015 - december 2019)

De Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen! wordt i.s.m. de AW Kindermishandeling opgezet in Veiligheidsregio Kennemerland. Veilig opgroeien van kinderen en het verbeteren van de aanpak bij (dreigende) onveiligheid staan centraal. Inzet is het versterken van samenwerking tussen professionals én met ouders en jongeren. De 3 deelprojecten zijn: Effectief Samenwerken:...

Bekijk dit project

Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen.

Lopend (december 2015 - december 2019)

De Academische Werkplaats Jeugd in Noord-Brabant gaat onderzoek doen bij 4 West-Brabantse gemeenten. Het onderzoeksproject heeft een tweeledig doel: Enerzijds worden handvatten ontwikkeld die generalistische professionals helpen bij de afweging om wel of geen specialisten in te schakelen voor gezinnen waarbij een begeleidingsbehoefte is vastgesteld. Met de invoering van het nieuwe...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

Lopend (september 2015 - december 2019)

Verbetering en vernieuwing van zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen, zodat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat is het doel van de Academische werkplaats transformatie jeugd Utrecht. De buurtteams Jeugd en Gezin van Lokalis hebben een centrale positie. In 3 projecten wordt bestaande kennis benut en nieuwe kennis ontwikkeld gericht op de transformatie van het...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF): in dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd

Lopend (december 2015 - april 2020)

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland is een samenwerkingsverband tussen praktijkorganisaties, gemeenten, onderzoek- en onderwijsinstituten. Het doel is om de transformatie van de jeugdzorg in Friesland tot een succes te maken. Dit wordt gerealiseerd door cliënten centraal te stellen en professionals, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders in dialoog met elkaar te brengen via...

Bekijk dit project

Samen op School (SoS)

Lopend (december 2015 - april 2020)

In de Academische werkplaats transformatie jeugd ‘Samen op school’ staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland centraal. De werkplaats zet in op een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en het bieden van effectievere hulpverlening waar deze toch nodig is. Ook onderzoeken we welke organisatorische en...

Bekijk dit project

Transformatie en outcome: de verhalen achter de cijfers

Lopend (december 2015 - februari 2020)

De academische werkplaats Inside-Out wil gemeenten in de regio Nijmegen helpen om beter te sturen op resultaten door adequate effectmeting en onderzoek naar werkzame factoren en methoden. Er worden producten ontwikkeld die gemeenten en de praktijk ondersteunen bij het nemen van beslissingen over de transformatie: Een dataset met daarin de gekoppelde zorggegevens vanuit meerdere instellingen op...

Bekijk dit project

LOL in cultuursensitief werken

Lopend (april 2016 - januari 2018)

Waarom dit project Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd en niet de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de LOL (Live Online Leren) training ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen. Doel In dit project wordt de huidige LOL training verbeterd en zullen meer professionals in meer gemeenten getraind worden. Verder wordt de training...

Bekijk dit project

Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams

Lopend (juni 2016 - mei 2019)

Gemeentelijke wijkteams (jeugd) hebben de opdracht om ouders en jeugd tijdig en effectief te ondersteunen. Bij gezinnen met een migrantenachtergrond, weinig opleiding of afstand tot voorzieningen vraagt dit soms om extra kennis, vaardigheden of inspanningen. In het nieuwe stelsel is er meer dan voorheen aandacht voor outreachend te werken en aansluiten bij netwerken rond gezinnen. Dit biedt...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag

Lopend (december 2016 - december 2020)

Een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-en druk gedrag blijkt in het hulpcircuit terecht te komen. Dit roept allerlei vragen op vanuit de samenleving en de wetenschap rond de beste aanpak van deze kinderen. Doel van de Academische Werkplaats is het stimuleren van gepaste zorg bij ADHD en druk gedrag. Het betreft een samenwerking tussen Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de afdeling Klinische...

Bekijk dit project

Grip op Gedrag: Wat verbetert de maatschappelijke participatie van de kwetsbare groep van normaalbegaafde jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblematiek?

Lopend (december 2016 - juni 2019)

De meeste mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), die daarbij ook gedragsproblemen hebben, hebben gedurende hun hele leven beperkingen in functioneren en maatschappelijke participatie. Dit project heeft als doel om via verschillende onderzoeksmethoden informatie te verzamelen over belemmerende en faciliterende factoren voor het functioneren en de maatschappelijke participatie van...

Bekijk dit project

Naar inclusief voortgezet onderwijs. Versterken van de schoolbegeleiding bij psychische problemen van schoolgaande jongeren

Lopend (december 2016 - mei 2020)

Psychische problemen kunnen jongeren belemmeren goede schoolresultaten te behalen en hun school af te ronden. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun maatschappelijke participatie. Dit project gaat na in hoeverre jongeren in de middelbare schoolleeftijd niet herkende psychische problemen hebben en of een extra preventief contact met deze jongeren de herkenning daarvan kan verbeteren. Vervolgens...

Bekijk dit project

Over de drempel: De inzet van een mobiele applicatie ter ondersteuning van de transitie 18+

Lopend (december 2016 - december 2019)

Veel jongeren verlaten op 18-jarige leeftijd de jeugdzorg of maken een andere vorm van transitie door (bijv. naar een andere vorm van zorg). Deze fase is vaak belastend voor jongeren met psychische problemen, omdat bekende structuren wegvallen, er een toenemend beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en een steunend netwerk vaak ontbreekt. In dit project, uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats...

Bekijk dit project

Leer mij kennen! Maatschappelijke participatie van risicojongeren met psychische problemen door lokaal integraal werken in het sociaal domein – regio Flevoland.

Lopend (december 2016 - december 2019)

Leer mij kennen! is een samenwerkingsproject van de Academische Werkplaats Risicojeugd en de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland. Er zijn twee deelprojecten: Het eerste project betreft de ontwikkeling van een wijkgerichte intensieve ketenaanpak die zich richt op 25 risicogezinnen in Almere Haven. Dit project is bedoeld om kennis te ontwikkelen over de wijze waarop lokale samenwerking in het...

Bekijk dit project

Participatie van jeugdigen met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam beter ondersteund

Lopend (december 2016 - december 2019)

Voor jongeren (tot 23 jaar) zijn school, werk of een bijbaantje, sporten en chillen met vrienden belangrijk. Bij jongeren met psychische of gedragsproblemen is vaak praktische ondersteuning nodig om deze gewone, dagelijkse activiteiten te doen en vol te houden. Hulpverleners of docenten weten soms niet goed hoe zij het beste met hen in contact komen én blijven. Ook vinden zij het lastig te...

Bekijk dit project

KOPLOPERS Participatie van jongeren met psychische problemen

Lopend (december 2016 - december 2019)

Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stageplekken en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Doel van het project KOPLOPERS, een project van de Rotterdamse werkplaats ST-RAW en Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, is om participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo,...

Bekijk dit project

Integrale aanpak voor MBO-studenten met psychische problemen gericht op het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van maatschappelijke participatie

Lopend (december 2016 - december 2019)

Centraal in dit project staat de vraag hoe MBO-studenten met psychische problemen maatwerk in begeleiding kunnen krijgen door effectieve samenwerking van o.a. schoolondersteuners, MBO-team en ervaringsdeskundigen. Begeleid leren en begeleid werken worden ingezet om schooluitval en stigmatisering te voorkomen en om de kans op een baan en maatschappelijke deelname te vergroten.Fasering: In kaart...

Bekijk dit project

Peer School Support Project: studenten verbeteren School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO

Lopend (december 2016 - december 2019)

In het Peer School Support Project verbeteren studenten School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO. Hoe wordt de ondersteuning op school door jongeren ervaren? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Deze vragen staan centraal in het project dat bestaat uit praktijkgericht behoeftenonderzoek gecombineerd met participatief...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website