• Varkensneus remt MRSA
  Met hightech moleculaire technieken wordt gekeken of bacteriën die van nature bij varkens in de neus voorkomen, de groei van MRSA kunnen remmen. Het project 'MRSA-PREVENT: Control of MRSA in the pig nasal microbiome to prevent transmission to humans' van de Universiteit Utrecht heeft een interdisciplinaire aanpak. Artsen, onderzoekers, dierenartsen en veehouders werken gezamenlijk aan het beperken van de overdracht van MRSA van varkens naar mensen; programma Antibioticaresistentie

 • Betere implementatie veterinaire richtlijn antibioticagebruik
  In de interventiestudie 'VET-ENHANCE Veterinary guidelines to support antimicrobial stewardship: enhancing implementation through behavioural interventions' van de Universiteit Utrecht wordt getoetst of de implementatie van de richtlijnen te verbeteren is. Het doel van de toetsing is het verder reduceren van het antibioticagebruik op een verantwoorde manier; programma Antibioticaresistentie

 • Vroege detectie via een blauwdruk
  Wageningen University & Research wil met de studie 'BEWARE: Blueprint for Early Warning of Antimicrobial Resistance Emergence in animals' een blauwdruk ontwikkelen voor detectie van nieuwe typen antibioticaresistentie in de veehouderij. Vroege opsporing kan resistentieontwikkeling voorkomen tegen antimicrobiële middelen bij de behandeling van bacteriële infecties bij mensen; programma Antibioticaresistentie

 • Onderbouwing verminderen antibioticagebruik bij vee
  De Universiteit Utrecht is onderzoek 'CIAOCIAO! Comparative Impact Assessment of Options to Curtail Inessential Antimicrobials On-farm' gestart naar de benodigde biosecurity, vaccinatiegraad en acties op de boerderij om te komen tot een verminderd antibioticumgebruik bij kippen, kalveren en varkens in Nederland; programma Antibioticaresistentie

 • Reductie van antimicrobieel gebruik met kritische succesfactoren in veehouderijbedrijven
  In het project 'Reduction of antimicrobial use on farms by targeting critical success factors in farm management' identificeert Universiteit Utrecht kritische succesfactoren voor antibioticagebruik door voor een groot aantal varkensbedrijven informatie te verzamelen en de relatie daarvan met antibioticumgebruik te bepalen. Met die factoren ontwikkelen de onderzoekers maatregelen die veehouders kunnen doorvoeren om het antibioticumgebruik terug te dringen; programma Antibioticaresistentie

 • Antimicrobiële resistentie bij mensen en kippen in Vietnam
  In de studie 'Antimicrobial drug resistance: the human-animal interface in Vietnam' bestuderen onderzoekers van Amsterdam UMC (locatie AMC) antimicrobiële resistentie in Salmonella en Escherichia coli bacteriën bij kippen en mensen in het zuiden van Vietnam. De onderzoekers proberen de gegevens te relateren aan antibioticagebruik door kippenboeren. Ook kunnen zij onderzoek doen naar het vóórkomen van antimicrobiële resistentie bij zowel de kip als de mens binnen dezelfde regio; programma Priority Medicines Antimicrobiële resistentie

 • Vermindering voorschrijven antimicrobiële middelen bij landbouwhuisdieren
  Welke overweging maakt een dierenarts bij de beslissing wel of geen antibiotica te gebruiken bij landbouwhuisdieren zoals kippen, varkens en vleeskalveren? Uit onderzoek bij huisartsen is bekend dat de beslissing te beïnvloeden is als men de overwegingen weet. Met het onderzoek 'Reducing prescription of antimicrobials in farm animal practice: a pragmatic trial' van de Universiteit Utrecht willen de onderzoekers het antibioticumgebruik bij dieren verminderen; programma Priority Medicines Antimicrobiële resistentie

 • Beheersing van verspreiding van ESBL-bacteriën
  Voor de studie 'Controlling nosocomial spread of ESBL-producing bacteria: Guidance of prevention by way of mathematical modelling' maken de onderzoekers van de Universiteit Utrecht een specifiek wiskundig model. De onderzoekers verzamelen gegevens van gezonde varkens-, kalfsvlees- en vleeskuikenhouders en van patiënten in het ziekenhuis met werkgerelateerd diercontact. Het wiskundige model houdt rekening met verschillende bacteriesoorten met en zonder de capaciteit om ESBL’s produceren, verschillende resistentiemechanismen, verspreiding van ESBL’s buiten ziekenhuizen, en ESBL afkomstig van dieren waaraan mensen via de voedselketen of hun werk worden blootgesteld; programma Priority Medicines Antimicrobiële resistentie

 • Verspreiding van ESBL in gevogelte
  Waarom verspreiden ESBL’s zich in kippen? Het onderzoek 'Population and Evolutionary Dynamics of ESBLs in Poultry (PEDEP)' van Wageningen Bioveterinary Research heeft antwoord gezocht op deze vraag om de verspreiding vanuit de kip naar de mens in de toekomst te beperken. De bevolking komt via de voedselketen vaak in contact met ESBL-producenten uit kippen; programma Priority Medicines Antimicrobiële resistentie

 • Guiding prudent use of antimicrobials in companion animal practice to protect animal and human health
  Door het Antimicrobial Stewardship and Pets (ASAP)-project van de Universiteit Utrecht gaan gezelschapsdierenpraktijken verantwoorder om met antibiotica. Onderzoekers hebben een zogenaamd Antimicrobial Stewardship Programma (ASP) ontwikkeld en uitgerold in 44 Nederlandse gezelschapsdierenpraktijken; programma Priority Medicines Antimicrobiële resistentie

 • Combinaties ontwikkelen van antimicrobiële en niet-antimicrobiële middelen
  In het onderzoek 'Developing combinations of CO-ACTIVE antimicrobials and non-antimicrobials' van Erasmus MC onderzoekt een consortium van 6 onderzoeksgroepen uit 4 Europese landen of de werking van antibiotica versterkt kan worden door ze in combinatie te geven. Ook wordt onderzocht of andere middelen, zogenaamde non-antibiotica, de werking van antibiotica kunnen versterken. Met het ontwikkelen van computermodellen moet het mogelijk zijn om de werking van antibiotica, maar ook resistentieselectie, preciezer te kunnen voorspellen; Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

 • Mestverwerking en antibioticaresistentie
  RIVM onderzoekt samen met internationale partners in het onderzoek 'Antimicrobial Resistance Manure Intervention Strategies - ARMIS' wat de risico’s van de uitstoot van antibioticaresistentie uit mest zijn voor de bevolking. In hoeverre kunnen mestverwerkingstechnieken antibioticaresistentie verminderen? Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

 • Selectie en transmissie van antimicrobiële resistentie in complexe systemen
  In het project 'Selection and Transmission of Antimicrobial Resistance in Complex Systems' bestudeert UMC Utrecht de overdracht van resistentiegenen in complexe en natuurlijke systemen. Door het niet onder laboratoriumomstandigheden te bestuderen, verwerven we nieuwe inzichten over de overdracht van resistentie van dier naar mens, van mens naar dier, en tussen mensen onderling; Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

 • De invloed van gastheerbeperking van Escherichia coli op transmissie en verspreiding van antimicrobiële resistentie
  Het HECTOR-consortium van Amsterdam UMC (locatie AMC) onderzoekt met de studie 'The impact of Host restriction of Escherichia coli on Transmission dynamics and spread of antimicrobial Resistance' of overdracht, gevolgd door dragerschap, van bacteriën tussen dieren en mensen of tussen verschillende soorten dieren beperkt wordt door eigenschappen van de gastheer (dier of mens). Met wiskundige modellen wordt ook onderzocht welke bacteriële factoren hiertoe bijdragen; Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

 • Beperken van transmissie van MRSA van varkens naar mensen
  Mensen op varkensbedrijven lopen een risico om besmet te worden met door blootstelling aan stalstof en door contact met varkens. In de studie 'Preventing transmission of MRSA from livestock to humans through competitive exclusion' onderzoekt de Universiteit Utrecht nader uit welke bacteriesoorten de competitie aangaan met Livestock-Associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) en volgens welke mechanismen dit gebeurt. Het risico op besmetting van de mens wordt gereduceerd door beperking van de overdracht van LA-MRSA naar mensen via stof; Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

 • Quantifying the complex drivers of antibiotic resistance transfer by reusing (meta-) genomic databases; programma Antibiotica Resistentie

 • EStABLiSH - Effects of decreaSing AntiBiotic use in animaLs on antibiotic reSistance in Human infections; programma Antibiotica Resistentie

 • SUMmarizing antiMicrobial transmission data to Enable data Reanalysis and predictions by FAIR data use (SUMMERFAIR); programma Antibiotica Resistentie

 • AMR and Plasmids: One Health undercover transmission; programma Antibiotica Resistentie

 • Monitoring of Antibiotic Resistance in Veterinary Pathogens by re-use of data? Validation of existing databases; programma Antibiotica Resistentie

 • SiMiLAR study: Design of a Sustainable workflow to Monitor and control health care related transmission of LA-MRSA; programma Antibiotica Resistentie

 • Combating MRSA; increasing our understanding of transmission success will lead to better control of MRSA; Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

 • Histidine Kinase Inhibitors as Novel Anti-infectives; Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website