Projectomschrijving

Vraagstuk

Inwoners met een lage SES hebben het meeste baat bij een toegang tot groen (zoals tuinen, parken en straatgroen), vooral als ze hier actief gebruik van maken. Daarnaast willen gemeenten graag burgers betrekken bij het opstellen van omgevingsplannen.

Onderzoek

Om het een kennisagenda op te stellen en een voorstel voor fase 2 te maken is er een beknopte literatuurstudie uitgevoerd, zijn er gesprekken gevoerd met groene burgerinitiatieven over succes- en faalfactoren van bestaande groene (burger)initiatieven en zijn er 5 consortiumbijeenkomst gehouden. Dit consortium wordt gevormd door kennisinstellingen (WUR, VU, RU), gemeenten (Arnhem en Nijmegen), groenbeheerders (Staatsbosbeheer, NVTL, VHG), het groene en sociale maatschappelijke middenveld (IVN, Pharos) en groene burgerinitiatieven

Uitkomst

We hebben verkend hoe we wijken zo kunnen vergroenen en nieuwe groengebieden in de leefomgeving zo kunnen aanleggen dat de leefomgeving het actief gebruik van groen bevordert en daarmee gezondheidsachterstanden terugdringt.

Kennisagenda PARTIGAN

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website