Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het RIVM monitort de voortgang van het preventieprogramma Alles is Gezondheid…met behulp van 30 voortgangsindicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de pledges én op de gezondheidprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014 - 2016.

Veel van de gezondheidsprogramma’s hebben de doelen gehaald, die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is voortgang geboekt.Zo had het programma Gezonde School eind 2016 1065 scholen met een Vignet Gezonde School. Dat is 215 meer dan het gestelde doel. Ook de beweging Alles is gezondheid… boekt vooruitgang. Hierin maken bedrijven en instellingen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties om de bevolking gezonder en vitaler te maken. In 2016 werden 45 nieuwe zogeheten pledges getekend, waarin partijen zich binden aan gerichte en concrete activiteiten. In totaal zijn er 309 getekende pledges.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van een overzicht van alle activiteiten onder de vlag van het NPP is een set van 30 indicatoren ontwikkeld, verdeeld over de verschillende settings (school, werk, wijk, zorg, gezondheidsbescherming). Gedurende de looptijd van Alles is gezondheid… De indicatoren zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van data, één tot twee keer per jaar geupdate. De indicatorenset is opgenomen op de website van Alles is Gezondheid…(http://www.allesisgezondheid.nl/monitoring)

 

Belangrijkste conclusies op basis van de monitor zijn: Veel van de gezondheidsprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) hebben de doelen gehaald, die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is voortgang geboekt. En met meer dan 300 pledges is ook de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid… op stoom. Bij het Nationaal Programma Preventie gaat het om verminderen van de groei van het aantal mensen met chronische ziekten en verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Speerpunten zijn: minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Het NPP bestaat uit wet- en regelgeving, verschillende gezondheidsprogramma’s en de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid…

 

Monitoring gezondheidsprogramma’s:

Het programma Gezonde School had eind 2016 1065 scholen met een Vignet Gezonde School. Dat is 215 meer dan het gestelde doel. Verder werd het gestelde doel van 70 gezonde schoolpleinen gehaald. Dit geldt ook voor het aantal scholen met een Schoolplein14 (een initiatief van de Johan Cruyff Foundation) waar het doel op 300 lag. Eind 2016 had circa een derde van de scholen een gezonde schoolkantine. Het streven van 100% gezonde schoolkantines is daarmee niet gehaald. Inmiddels werken bijna 1000 sportverenigingen aan een gezonde sportkantine, waarbij het doel op 600 lag. Eind 2016 waren 116 gemeenten aangesloten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), een programma om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Dit betekent dat circa 832.000 kinderen bereikt kunnen worden. Verder breidde het programma Taal voor het Leven van de Stichting Lezen en Schrijven uit naar heel Nederland en verdubbelde het aantal cursisten ruimschoots (15.000 in 2015 en 38.000 in 2016). In 2016 hebben ruim 118.000 mensen de check-je-werkstress test ingevuld. 167 bedrijven deden mee aan de week van de werkstress; fors meer dan de jaren daarvoor.

 

Monitoring maatschappelijke beweging:

Ook de beweging Alles is gezondheid… boekt vooruitgang. Hierin maken bedrijven en instellingen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties om de bevolking gezonder en vitaler te maken. In 2016 werden 45 nieuwe zogeheten pledges getekend, waarin partijen zich binden aan gerichte en concrete activiteiten. In totaal zijn er 309 getekende pledges. Dit zijn steeds vaker samenwerkingsverbanden met meerdere partijen. De thema’s waaraan partijen zich het meest hebben gecommitteerd zijn sport en bewegen, en gezonde voeding (resp. 120 en 86 pledges). Het merendeel van de betrokken bedrijven en instellingen geeft aan op koers te liggen met de uitvoering van de activiteiten. Het bereik van de pledges varieert; 50% van de betrokken bedrijven en instellingen schat meer dan 1000 mensen te hebben bereikt en 25% zelfs meer dan 10.000. Waar mogelijk worden activiteiten ingebed in een reguliere werkwijze of bestaande structuur.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het RIVM monitort de voortgang van het preventieprogramma Alles is Gezondheid…met behulp van 30 voortgangsindicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de pledges én op de preventieprogramma’s en -activiteiten die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014 – 2016.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De meeste voortgangsindicatoren lieten in 2015 een duidelijke groei zien, waarbij er wel verschillen zijn tussen de indicatoren. Zo is schaalgrootte, bereik of output soms nog erg beperkt. De monitor laat verder zien dat het aantal pledges blijft groeien, en dat er veel wordt samengewerkt door organisaties. Het merendeel van de pledgehouders geeft aan op koers te liggen met de uitvoering van de activiteiten in hun pledge. Aangezien het NPP de ambitie heeft om voor alle zes de speerpunten van het preventiebeleid (roken, alcohol, overgewicht, bewegen, diabetes, depressie) de trend positief te beïnvloeden, is er meer aandacht nodig voor de thema’s roken, alcohol en depressie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In oktober 2013 bracht het kabinet het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… uit. Dit programma wil een beweging tot stand brengen richting een vitalere en gezondere bevolking. De ambitie is om voor elk van de beleidsspeerpunten (roken, alcoholgebruik, bewegen, overgewicht, diabetes en depressie) een substantiële verbetering te realiseren ten opzichte van de huidige trends. Alles is gezondheid… komt tot stand in samenwerking met veel verschillende maatschappelijke partijen, die partner worden door een zogenoemde pledge te ondertekenen.

 

Dit project betreft de monitoring van Alles is gezondheid…. Doel is om de voortgang en de output van het programma in beeld te brengen op de website www.allesisgezondheid.nl. De monitoring bestaat uit twee fasen. De eerste fase betreft het ontwerpen en opzetten van de monitor en loopt van september 2014 tot en met december 2014. Deze fase bestaat uit vijf stappen. Stap 1 betreft het opstellen van een logic model waarin de activiteiten van Alles is gezondheid… logisch worden weergegeven en geordend. In het model wordt de input (activiteiten en processen) verbonden met de outputresultaten en de outcomedoelstellingen. Op basis hiervan worden in stap 2 circa 25 indicatoren geselecteerd, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling over de verschillende settings (school, werk, wijk, zorg). Stap 3 betreft het verzamelen van gegevens over de indicatoren bij de betreffende partijen, waaronder het programmabureau en de pledge-ondertekenaars. In stap 4 worden de indicatoren middels online visualisatietechnieken vormgegeven door het RIVM-team dat de communicatie rondom Alles is gezondheid… verzorgt en de website www.allesisgezondheid.nl onderhoudt. Tenslotte wordt in stap 5 de concrete invulling van de indicatoren en de online plaatsing verzorgt. De tweede fase betreft het bijhouden en onderhouden van de monitor en loopt van januari 2015 tot en met december 2016. Er komen maandelijks updates van die indicatoren waarvoor nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

 

Naast de online publicatie van de indicatoren zal per kwartaal een beknopte tussenrapportage opgeleverd worden waarin de stand van zaken op basis van de website wordt samengevat. Voorafgaand aan de jaarlijkse Alles is gezondheid… conferenties wordt de actuele stand van zaken gerapporteerd. Gedurende het project zal regelmatig overleg zijn met ZonMw en met het programmabureau van Alles is gezondheid…. Er is samenwerking binnen en buiten het RIVM voor de benodigde expertise en de benodigde gegevens.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website