Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mede naar aanleiding van een bestuurlijk-organisatorische evaluatie van de eerste periode 2014-2017 is het programma 'Alles is Gezondheid...' verlengd met vijf jaar tot en met 2021. Het ministerie van VWS komt op grotere afstand te staan, en vraagt nu om een actiegerichte, lerende evaluatie op basis van twee leervragen, die zijn vertaald naar de volgende onderzoeksvragen:

 

1. Hoe kunnen de partners (inclusief overheid), de Programmaraad en het Programmabureau van ‘Alles is Gezondheid…’ de activiteiten en opbrengsten uit de pledges borgen en verduurzamen, en tegelijkertijd de voortgang van de maatschappelijke beweging en sociale innovaties ten behoeve van de gezondheid bevorderen?

 

2. Hoe kan de relatie tussen de maatschappelijke beweging en gezondheid worden geoperationaliseerd en onderzocht, en welke inzichten levert dit op over de mate waarin de beweging een bijdrage levert aan de programmadoelen?

 

Het begrip ‘meervoudig organiseren’ (Van der Steen, Scherpenisse & Van Twist, 2015) verwijst naar de noodzaak innovatieve processen te systematiseren in de context van bestaande organisatiemechanismen. Het biedt een geschikt analysekader om verschillende organisatie en sturingsvormen voor innovatie, borging en verduurzaming te analyseren. Een kwalitatieve procesevaluatie van vier jaar maakt het mogelijk om de ontwikkelingsfasen te evalueren, en de voortgang te ondersteunen met inzichten uit de literatuur en actiegericht onderzoek.

 

Voor de tweede onderzoeksvraag worden de uitkomsten van de pledges gemodelleerd met behulp van een systeemdynamische aanpak en wordt met een Health Impact Assessment een inschatting gemaakt van de plausibiliteit van de impact van pledge activiteiten om de aanpak zo nodig bij te stellen. Vanwege onzekerheden over de haalbaarheid van kwantitatieve modellering volgt de definitieve aanpak uit het organische proces van voorbereidende literatuurstudies en interacties met partners van 'Alles is Gezondheid...' en experts.

 

De twee onderzoeksvragen vinden hun uitwerking in de onderstaande drie deelonderzoeken (A, B en C).

 

A. Een kwalitatieve procesevaluatie van de programma aanpak van idee naar implementatie teneinde inzicht te bieden in de wijze waarop de maatschappelijke beweging ‘Alles is Gezondheid…’ in gang wordt gehouden en geborgd, en de wijze waarop deze beweging bijdraagt aan voorwaarden die de gezondheid bevorderen in de sociale en fysieke omgeving van Nederlanders (onderzoeksvraag 1, vanuit observationeel onderzoek ingestoken). Achtereenvolgens worden een literatuur scoping review en een quick scan van grijze literatuur uitgevoerd, alsmede een update van proces en outputindicatoren uit de eerste evaluatie, gevolgd door multiple case studies in drie ronden, en twee interviewronden met Programmaraad, Programmabureau, ministerie van VWS, en externe belanghebbenden.

 

B. Actiegericht onderzoek met betrekking tot het lerend evalueren door actuele vragen op te halen bij de betrokken partners en het programmabureau en bij de doelgroepen; voorlopige bevindingen te delen in periodieke bijeenkomsten met regionetwerken en programmabureau; en een periodieke dialoog te faciliteren over de voortgang, doorontwikkeling en toekomstige uitdagingen en strategieën rondom pledgenetwerken, allianties, regionetwerken (onderzoeksvraag 1, vanuit actiegericht onderzoek ingestoken.

 

C. Een verkennende uitkomstenevaluatie van ‘Alles is Gezondheid…’ op de omgeving, de gezondheid, en op de doelen van het ‘Alles is Gezondheid…’ door middel van een Health Impact Assessment (HIA, onderzoeksvraag 2, vanuit simulatieonderzoek ingestoken). Achtereenvolgens wordt een literatuur scoping review uitgevoerd, gevolgd door de vaststelling van het study design van de HIA, bestaande uit een systeemdynamische Group Model Building op drie geselecteerde pledges in geselecteerde regio's, met verschillende stappen in de kwantificering met gebruikmaking van bestaande MKBA's en andere kwantitatieve modellen, en zo mogelijk gesimuleerd in verschillende scenario's om de robuustheid van de schattingen te toetsen.

 

Expertise

Het onderzoeksconsortium verenigt expertise vanuit public health, bestuurskunde, gezondheidseconomie, en veranderkunde. Meerdere instituten zijn betrokken (Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, NSOB, het RIVM en organisatieadviesbureau Common Eye). Tevens wordt samengewerkt met Sardes ten behoeve van hun jaarlijkse rapportage 'Alles is Gezondheid...in beeld' en met het RIVM ten behoeve van de Themarapportage Nationaal Programma Preventie.

 

Rapportages

Jaarlijks wordt voorafgaand aan het congres van 'Alles is Gezondheid...' een tussenrapportage opgeleverd. In juni 2021 worden de voorlopige hoofdbevindingen gerapporteerd ten behoeve van de informatievoorziening aan de Tweede Kamer door het ministerie van VWS, gevolgd door de eindrapportage in december. Daarnaast worden publieksvriendelijke blogs, samenvattingen en wetenschappelijke publicaties geschreven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website