Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De voortgang van het project gaat voorspoedig. Ruim 300 diëtisten (100 meer dan beoogd) hebben een vragenlijst ingevuld m.b.t. determinanten van toekomstige implementatie van evidence-based werken in het algemeen en het programma SMARTsize in het bijzonder. Daarnaast was er grote belangstelling onder diëtisten om mee te doen aan het implementatietraject van SMARTsize in hun praktijk. We hebben diëtisten teleur moeten stellen (de begroting van het project liet het niet toe), maar konden uiteindelijk een diverse groep van 43 diëtisten uit heel Nederland includeren (3 meer dan beoogd). Deze diëtisten hebben een training ontvangen over de achtergronden en het gebruik van het evidence-based programma SMARTsize en een training met betrekking tot terugvalpreventie. Verder zijn er verschillende implementatiestrategieën ontwikkeld voor de zorgverleners (handboek, website en facebook community). Van september 2015 t/m augustus 2016 loopt de implementatiestudie waarbij diëtisten patiënten behandelen met behulp van SMARTsize als aanvulling op de gebruikelijke individuele begeleiding. Echter, diëtisten of patiënten zijn niet random toegewezen aan een vast aantal uren individuele begeleiding. We hebben gekozen voor een situatie die het beste past bij de huidige manier van werken en de evaluatie van het gebruik van SMARTsize in de ‘standaard zorg’ zo informatief mogelijk maakt. In het 2e jaar van het project zullen de benodigde data verder verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

* Het programma SMARTsize is ruim onder de aandacht gebracht van diëtisten in Nederland middels nieuwsbrieven van de NVD, aanvullende telefonische gesprekken met geïnteresseerden en persoonlijke bezoeken aan diëtisten

* Het project is gepresenteerd aan een multidisciplinair gezelschap van onderzoekers op het gebied van voedingsgewoonten (presentatie WeVo 2-11-2015) en aan diëtisten tijdens een NVD symposium over ‘Praktijk van de Toekomst (3-11-2015).

* Ruim 300 diëtisten hebben deelgenomen aan de vragenlijststudie. De eerste globale resultaten laten zien dat circa 89% de intentie heeft om evidence-based voedingsadviezen te gebruiken en circa 76% de intentie heeft om evidence-based gedragsveranderingsstrategieën toe te passen.

* 43 diëtisten zijn getraind en gebruiken het programma SMARTsize in hun praktijk. Op dit moment staat de teller op 180 patiënten.

* Materialen: herziene website voor de patiënt, digitale homescreener, boek, handboek SMARTsize voor zorgverleners inclusief instructies voor terugvalpreventie, facebook community voor zorgverleners

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PLEDGE KENNISCENTRUM DIETISTEN, OVERGEWICHT EN OBESITAS

Dit onderzoek sluit aan bij de pledge van het Kenniscentrum Diëtisten, Overgewicht en Obesitas (KDOO). In deze pledge beschrijft het KDOO de noodzaak en ambitie om bij gewichtsmanagent-begeleiding door de diëtist meer evidence-based te werken. Het KDOO is daartoe een samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) aangegaan, welke theorie-en evidence based programma’s ontwikkelt voor gewichtsmanagement. De samenwerking is inmiddels uitgebreid met de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten, en momenteel zijn er contacten en inspanningen om meer beroepsverenigingen die met gewichtsmanagement te maken hebben te laten aansluiten bij dit initiatief.

 

EVIDENCE-BASED GEDRAGSSTRATEGIEEN

In overleg tussen de verschillende partners is besloten om het SMARTsize-programma van de VU, met daarin gedragsstrategieën ter bevordering van portiecontrole en zelfmanagement, te implementeren. Het onderzoek dat in dit voorstel beschreven staat, betreft de monitoring en evaluatie van de implementatie in de dagelijkse beroepspraktijk van de diëtist.

 

ONDERZOEKSVRAGEN

Vier onderzoeksvragen staan centraal:

 

1)Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij diëtisten om evidence-based gedragsstrategieën voor gewichtsmanagement zoals deze in het SMARTsize-programma worden aangeboden te implementeren?

 

2)Is het mogelijk om de standaard opbouw van zorg te veranderen, door juist in het begin met behulp van het SMARTsize-programma zelfmanagement te bevorderen, en de rol van de diëtist meer te verschuiven naar gedragsbehoud en terugvalpreventie?

 

3)Wat is het verschil tussen een variant met minder en meer begeleiding van de diëtist (uitgaande van de standaard uren die zij vergoed krijgen en de kosten-effectiviteit)?

 

4)Welke aanpassingen kunnen worden gedaan aan het SMARTsize programma om implementatie te bevorderen?

 

IMPLEMENTATIE-ONDERZOEK

Deze onderzoeksvragen worden beantwoord door implementatie van het SMARTsize programma bij 40 diëtisten (bereik in totaal minimaal 150 zorggebruikers) te volgen, en gedurende het proces diverse data te verzamelen. Determinanten van implementatie worden onderzocht met behulp van een vragenlijst, de implementatie wordt geëvalueerd door middel van een kwalitatief onderzoek met behulp van semi-gestructureerde interviews, en een indruk van de effectiviteit van het ingebouwde SMARTsize programma in de dagelijkse beroepspraktijk wordt verkregen met behulp van dossieronderzoek.

 

OPBRENGSTEN

De opbrengsten van het project zijn onder meer dat diëtisten getraind worden in evidence-based werken, dat de verschillende beroepsverenigingen samen en in samenwerking met de VU het evidence-based werken bevorderen, en dat een theorie- en evidence-based programma zoals SMARTsize wordt ingezet in de praktijk. Daarnaast levert het project belangrijke inzichten op ten aanzien van het implementeren van evidence-based werken, welke ook gebruikt kunnen worden bij het implementeren van andere programma’s.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website