Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project werken gemeente Deventer (pledgehouder), Saxion Hogeschool (kennisorganisatie), Eno / Salland zorgverzekeringen, Big Move Instituut, Raster welzijn, Caransscoop en GGD IJsselland (praktijkorganisaties) samen. Deze organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het project ‘Gezondheid en Gedrag’ dat sinds begin 2016 in Deventer wordt uitgevoerd.

 

Gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno zijn opdrachtgever en financier van het project Gezondheid en Gedrag. Doel van het project is een transformatie te realiseren in denken en doen van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG). Daartoe wordt de GG-methodiek van Big Move ingezet. Onderdeel van deze methodiek zijn bijeenkomsten en scholingen voor professionals in zorg en sociaal domein en de GG app voor bewoners, waarmee mensen zelf aan hun eigen functioneren en gezondheid kunnen werken.

 

De transformatie van ZZ naar GG is een operationalisatie van het begrip ‘Positieve Gezondheid’. De GG-methodiek brengt het begrip naar de dagelijkse praktijk van inwoners, patiënten en professionals; het is een methode waarmee mensen de regie nemen over hun gezondheid & gedrag.

De GG methodiek maakt gebruik van de GG-app, een e-health toepassing. Daarin worden de gebruikers gecoacht door hun zorgverlener. De GG app is een persoonlijk gezondheidsdossier, waarin de gebruiker en professional doelen en voortgang licht en zinnig kunnen monitoren. Het is gebaseerd op de ICF (International Classification of Functions).

 

Product

De bestaande GG app is op maat gemaakt voor gebruik in Deventer. Om het gebruik en de effecten te kunnen monitoren wordt de GG app gebruikt om geanonimiseerde data te verzamelen. Hiertoe worden enkele specifieke vragen toegevoegd.

Afgelopen maanden is bovendien gewerkt aan een GG app die inwoners van Deventer zonder tussenkomst van een professional kunnen gebruiken. Die ‘inwoners app’ (werktitel) monitort de voortgang van diens functioneren en gestelde doelen en stimuleert de eigen regie. De ‘inwoners app’ is in februari 2017 gereed en zal dan actief verspreid worden via verschillende kanalen. Beoogd wordt om 200 tot 300 gebruikers te bereiken.

In het eerste half jaar van 2017 wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van de app en wat het werken met de app oplevert voor gebruiker en professional die de cliënt begeleidt. Daarnaast wordt ook gekeken naar de bruikbaarheid van dit instrument voor monitoring en evaluatie.

 

Met de uitkomsten van het gebruikersonderzoek kan de GG app worden geoptimaliseerd. Zowel de onderzoeksresultaten en aanbevelingen als de geoptimaliseerde GG app zullen in de tweede helft van 2017 ook beschikbaar worden gesteld voor gebruik buiten Deventer.

 

Gebruikersonderzoek

Er worden 12 á 15 gebruikers en drie zorgprofessionals geworven om deel te nemen aan het gebruikersonderzoek van de app. Voor het werven van de zorgprofessionals is het van belang dat zij actief gebruikers hebben ondersteund en begeleid tijdens en in het gebruik van de app.

 

Middels een kwalitatief onderzoek ((semigestructureerde) interviews) zal het eerste gebruik van de app worden geëvalueerd. De deelvragen van het onderzoek zijn:

- Hoe ervaren de gebruikers de app en wat kan worden verbeterd? (content, vormgeving en gebruiksvriendelijkheid) en zijn er verschillen in gebruik te zien tussen de GG app en de ‘inwoner app’?

- In hoeverre geven de metingen in de app voldoende (betrouwbare) input voor de vastgestelde uitkomstmaten.

- Voor welke doelstellingen gebruiken de inwoners van Deventer de app?

 

Uitkomsten, aanbevelingen en de bevindingen van het praktijkpanel worden teruggekoppeld en besproken met aan het praktijkpanel en met de stuurgroep en projectgroep van het GG project. Vervolgens worden de gewenste aanpassingen gedaan en kan het gebruik van de app binnen het project Gezondheid en Gedrag in Deventer worden voortgezet.

 

Kennisoverdracht

Van het gebruikersonderzoek van de apps en de bijbehorende processen in het project Gezondheid en Gedrag in Deventer wordt een rapportage gemaakt. Dat rapport wordt beschikbaar gesteld voor gemeenten en or

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website