Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De werkelijke pensioenleeftijd in de bouwsector blijft achter op de wettelijk gestelde pensioenleeftijd. Volandis (voorheen Arbouw) heeft instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouw. Echter worden deze instrumenten niet of onvoldoende gebruikt. Dit project heeft als doel te achterhalen welke factoren ertoe bijdragen dat werkgevers deze instrumenten succesvol implementeren en werknemers deze daadwerkelijk gebruiken.

In de eerste fase is in een bijeenkomst geinventariseerd wat het aanbod van Arbouw is op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van het aanbod van maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid, de beoogde doelgroep en manier waarop deze geïmplementeerd zijn. Op basis van vragenlijsten en interviews onder werkgevers, is inzicht verkregen in hoeverre werkgevers gebruik maken van het aanbod en activiteiten aanbieden aan hun werknemers ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Vragenlijsten en interviews onder werknemers vroegen naar de mate waarin zij deelnemen aan duurzame inzetbaarheid activiteiten en factoren die bepalen of zij al dan niet gebruik maken van duurzame inzetbaarheid activiteiten. Een expertmeeting met vertegenwoordigers van verschillende stakeholders binnen en buiten de bouw, heeft verder bijgedragen aan een overzicht van factoren die bijdragen aan een optimale implementatie van maatregelen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid in de bouw.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De bijeenkomst met Arbouw heeft geresulteerd in een overzicht van het aanbod van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deze zijn onder te verdelen naar instrumenten gericht op: 1) bewustmaking mbt duurzame inzetbaarheid, 2) verbetering van de werkomstandigheden, 3) bevordering van de persoonlijke ontwikkeling, 4) gezondheidsbevordering en 5) organisatorische verbeteringen. Uit de vragenlijsten onder werkgevers (n=499) bleek dat 10-23% (voor verschillende deelsectoren) van de werkgevers een beleid voerde gericht op duurzame inzetbaarheid. De meeste aandacht werd besteed aan veiligheid en een goede werksfeer (66-74%). Vooral grote bedrijven voeren een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. De meeste aandacht gaat dan uit naar veiligheid, goede werksfeer en gezondheid, zoals het aanbieden van de PAGO’s. Implementatie van activiteiten voor duurzame inzetbaarheid door werkgevers is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder economische factoren, wet- en regelgeving, de vraag van opdrachtgevers en daarna de vraag van werknemers. Uit vragenlijsten en interviews met werknemers bleek dat net iets meer dan de helft gebruik maakt van de maatregelen die werkgevers aanbieden. Implementatie van strategieën voor duurzame inzetbaarheid door werknemers is afhankelijk van het bewustzijn van de werknemer, eigen effectiviteit, toegang en kosten van de strategieën en de steun van de werkgever en cultuur binnen het bedrijf. Samenwerking tussen grote en kleine bedrijven zou bijdragen aan een betere implementatie binnen kleine bedrijven. Ook een participatieve aanpak wordt aanbevolen, waarbij de maatregelen goed aansluiten op de behoeften van de werknemers.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De werkelijke pensioenleeftijd in de bouwsector blijft achter op de wettelijk gestelde pensioenleeftijd. Problemen met inzetbaarheid van personeel vereist activiteiten om deze inzetbaarheid te vergroten zodat werknemers in de bouwnijverheid gezond en gemotiveerd kunnen blijven doorwerken tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Arbouw heeft hiervoor instrumenten ontwikkeld op basis van vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: arbeidsomstandigheden, gezondheid, organisatie van het werk en persoonlijke ontwikkelingen. Echter worden deze instrumenten niet of onvoldoende gebruikt. Dit project heeft als doel te achterhalen welke factoren ertoe bijdragen dat werkgevers deze instrumenten succesvol implementeren en werknemers deze daadwerkelijk gebruiken.

In de eerste fase is in een bijeenkomst met Arbouw geinventariseerd wat het aanbod van Arbouw is op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Op basis daarvan zijn vragenlijsten uitgezet onder werkgevers en werknemers. Voornaam doel van deze vragenlijsten was het verkrijgen van inzicht in hoeverre werkgevers gebruik maken van het aanbod en activiteiten aanbieden aan hun werknemers ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. De vragenlijst onder werknemers vroeg naar de mate waarin zij deelnemen aan duurzame inzetbaarheid activiteiten. Om meer zicht te krijgen op de factoren die bepalen of werkgevers en werknemers al dan niet gebruik maken van duurzame inzetbaarheid activiteiten zijn individuele interviews uitgevoerd met 17 werkgevers en worden momenteel 7 focus groepen gehouden, elk bestaande uit 5 werknemers.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De bijeenkomst met Arbouw heeft geresulteerd in een overzicht van het aanbod van activiteiten van Arbouw op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Uit de vragenlijsten onder werkgevers (n=499) bleek dat 10-23% (voor verschillende deelsectoren) van de werkgevers een beleid voerde gericht op duurzame inzetbaarheid. De meeste aandacht werd besteed aan veiligheid (90-98%) en een goede werksfeer (66-74%). Hiervan gebruikte 77-83% (veiligheid) en 14-38% (goede werksfeer) instrumenten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De interviews lieten zien dat bewustzijn over het belang van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid een succesfactor was. Daarnaast bleek de rol van de uitvoerder op de bouwplaats cruciaal te zijn in bijvoorbeeld vroegtijdige signalering en het uitvoeren van een voorbeeldfunctie.

De vragenlijst onder werknemers is ingevuld door 2.554 werknemers. De resultaten daarvan worden op dit moment verwerkt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DUURZAME INZETBAARHEID IN DE BOUW

In de bouwsector worden forse problemen verwacht rond de inzetbaarheid van personeel. Activiteiten op het terrein van duurzame inzetbaarheid zijn hard nodig opdat werknemers in de bouwnijverheid gezond en fit de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Om duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouw te behouden of te bevorderen heeft Arbouw diverse instrumenten voor werknemers en werkgevers ontwikkeld die aansluiten bij vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: arbeidsomstandigheden, gezondheid (inclusief leefstijl), organisatie van het werk en de persoonlijke ontwikkeling. Een veel voorkomend probleem is dat implementatie onvoldoende is en de doelgroep slechts beperkt wordt bereikt. Echter, onduidelijk is welke factoren bijdragen aan een meer succesvolle implementatie opdat de doelgroepen daadwerkelijk zelf stappen ondernemen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

 

CONCREET EINDRESULTAAT

Het eindresultaat van dit project is een rapport met aanbevelingen voor een optimale implementatiestrategie opdat de activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid succesvol geïmplementeerd worden door werkgevers ten behoeve van een duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouwnijverheid.

 

Dit projectvoorstel heeft betrekking op de PLEDGE, ondertekend door de bestuurders van ARBOUW. Met de pledge heeft Arbouw uitgesproken de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouwnijverheid te bevorderen. Het beoogde project heeft tot DOEL bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouwnijverheid door de implementatie van activiteiten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen beter te laten aansluiten bij de doelgroep.

 

De VRAAGSTELLINGEN zijn:

1. Welke implementatiestrategieën gebruikt Arbouw voor de implementatie van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

2. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie door werkgevers en deelname door werknemers aan activiteiten gericht op een duurzame inzetbaarheid in de bouwnijverheid?

3. In hoeverre sluiten de implementatiestrategieën van Arbouw aan bij de behoeften van werkgevers en werknemers?

4. Wat is een optimale strategie voor de implementatie van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

 

PLAN VAN AANPAK

Het voorgestelde project richt zich op deze vragen en bestaat uit 5 fasen:

FASE 1: Beschrijven huidige implementatiestrategieën van Arbouw voor de activiteiten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid (maand 1-3)

FASE 2: Identificeren determinanten van implementatie door werkgevers en deelname door werknemers van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid (maand 3-14)

FASE 3: Bepalen aansluiting implementatiestrategie van Arbouw bij behoeften werkgevers en werknemers (maand 14-18)

FASE 4: Bepalen optimale strategie voor de implementatie van activiteiten ter bevordering van een duurzame inzetbaarheid (maand 18-23)

FASE 5: Disseminatie (maand 13-26)

 

Er wordt gebruik gemaakt van een mixed method benadering, bestaande uit:

- Bijeenkomst met Arbouw

- Vragenlijstonderzoek bij werkgevers

- Interviews met werkgevers

- Vragenlijstonderzoek bij werknemers

- Expertmeetings (met Arbouw, werkgevers, commissies voor veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) en implementatiedeskundigen)

 

RELEVANTIE

Het projectvoorstel past binnen het domein “Werk(en) is gezond” uit het ZONMW Preventie Programma, en levert informatie over de optimale implementatie van interventies met kennis in een specifieke groep, namelijk werknemers met fysiek zwaar werk en een relatief laag opleidingsniveau.

Het projectvoorstel sluit ook nauw aan bij het ACTIEPLAN GEZOND BEDRIJF, dat onderdeel is geworden van het SZW brede programma om duurzame inzetbaarheid bij bedrijven te stimuleren. De bouwnijverheid is 1 van de 3 sectoren geweest bij een pilot van het Actieplan.

Het project is relevant voor de GEZONDHEID en ARBEIDSPARTICIPATIE van werknemers in de bouwnijverheid. Het investeren in de werkende mens, met behoud van goede gezondheid is relevant voor de volksgezondheid.

 

DISSEMINATIE EN BESTENDIGING

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website