Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De regio Zaanstreek-Waterland staat in de top vijf van zwaarste regio’s van Nederland. Het percentage 10-jarige kinderen met overgewicht ligt met 17% hoger dan het landelijke gemiddelde (14%). De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad gaan daarom hun integrale gezondheidsbeleid gericht op gezond gewicht versterken. Samen met GGD Zaanstreek-Waterland, Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid, werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving, Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland en VU Amsterdam werken ze de komende vier jaar aan een gezonde leefomgeving voor een gezonde jeugd. De integrale JOGG-aanpak in Zaanstad dient hierbij als voorbeeld.

 

Het bereiken van gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden vraagt om een aanpak met aandacht voor het hele systeem rond een gezin en passende ondersteuning. Ook samenwerking tussen professionals uit meerdere domeinen is van belang. De deelnemende gemeentes hebben elk een plan op maat met interventies om de leefomgeving gezonder te maken en een ketenaanpak om kinderen met overgewicht en hun ouders passende ondersteuning te bieden. De Centrale zorgverleners, speciaal opgeleide JGZ-professionals, spelen een cruciale rol binnen deze ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht, zij weten een goede verbinding te maken tussen gezondheid en armoedeproblematiek. Zij kunnen een brug slaan tussen gezinnen, gemeente en zorgverleners door aandacht te hebben voor onderliggende problematiek.

Betrokkenheid van inwoners is essentieel om de aanpak te blijven verbeteren. Deelname aan de leerkring zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen de partners en andere projecten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten tot nu toe:

- In elke gemeente is er een lokaal plan van aanpak voor de komende drie jaar, met daarin ook de benodigde financiële middelen. Er is verbinding gelegd met andere beleidsterreinen (jeugd, onderwijs, sport, ruimtelijke ontwikkeling, armoede, participatie).

- In elke gemeente is er tenminste één gezondheidsnetwerk, waarin de verbinding tussen preventie en zorg wordt gelegd.

- Zeven Centrale zorgverleners zijn opgeleid en actief. Samen begeleiden zij nu al meer dan 300 gezinnen.

- Er is een (online) scholing Gezond gewicht georganiseerd voor heel JGZ (89 deelnemers). Hierin zijn de successen van de ketenaanpak in Zaanstad gedeeld en zijn afspraken gemaakt over vervolgscholing en ieders rol in de aanpak.

- Kinderopvangorganisaties, scholen en sportaanbieders dragen bij aan een gezonde omgeving via de Gezonde kinderopvang, Gezonde school en Gezonde sportkantine.

- communicatiematerialen voor ouders gericht op een gezonde leefstijl zijn geschikt gemaakt voor laaggeletterden.

 

Resultaten lerende aanpak:

Regionale partners zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Zij richten zich op financiële en organisatorische borging van de aanpak. Met de stuurgroep is een position paper opgesteld over financiering van de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht en de cruciale rol van de Centrale zorgverlener.

De werkgroep met de regionale coördinator en lokale projectleiders heeft regelmatig overleg gehad, zowel fysiek als online. Naast het praktische werkoverleg organiseerden we onder begeleiding van de Academische werkplaats Jeugd en Gezondheid de leerkring 'Kwaliteit van leven meten bij kinderen met overgewicht'. Eind december is er een 2e leerkring over dit thema, waarin een definitieve keuze wordt gemaakt voor de wijze van monitoring op dit onderdeel.

De regionale denktank Gezond opgroeien (begin 2020 opgericht) komt eens in de 2 maanden samen. In de denktank zitten vier ouders en een jongere, die zelf ervaring hebben (gehad) met overgewicht. Zij denken mee over de beste manier om ouders te betrekken bij de aanpak. Ook communicatiemateriaal wordt aan hen voorgelegd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad gaan samen met GGD Zaanstreek-Waterland(GGDZW), Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid, werkplaats Sociaal Domein Amsterdam aan de slag met integraal gezondheidsbeleid, gericht op het tegengaan van overgewicht & obesitas.

 

Regio Zaanstreek-Waterland (regio ZW) staat in de top 5 zwaarste regio’s van Nederland (51% overgewicht / obesitas bij volwassenen). Ook het percentage 10-jarige kinderen met overgewicht ligt met 17% hoger dan het landelijke gemiddelde(14%).

Gezondheidsverschillen in de regio ZW nemen verder toe als gevolg van een veranderende populatie. Door het tekort aan betaalbare woningen trekken minder welvarende Amsterdamse gezinnen naar deze regio. De suburbanisatie van armoede maakt het bereiken van gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden extra belangrijk. Dat vraagt om een aanpak met aandacht voor het hele systeem rond een gezin, samenwerking tussen professionals uit meerdere domeinen en toegankelijke en passende ondersteuning. Betrokkenheid van inwoners is essentieel.

 

Er is al een goed voorbeeld in de regio. GGDZW werkt met JOGG-Zaanstad aan een gezonde leefomgeving voor een gezonde jeugd, volgens de integrale aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht. Naast preventie richten zij zich op ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas volgens het landelijk model ketenaanpak: een systeemaanpak met Centrale Zorgverleners, gezondheidsnetwerken, matched en stepped care en betrokkenheid van gezinnen. Uit de evaluaties blijkt dat er meer gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden zijn bereikt. Gezinnen geven aan dat de ondersteuning beter aansluit bij hun wensen.

Omliggende gemeenten en GGDZW willen deze vernieuwende integrale aanpak uitbreiden, om van elkaar te leren en regionaal schaalvoordeel te hebben. De samenhang tussen activiteiten en de verbinding van preventie en zorg kan beter. Ook is het wenselijk dat de aanpak beter aansluit bij de veranderende doelgroep. Daarbij zijn de beleidsterreinen volksgezondheid, jeugd, onderwijs, welzijn, sport, werk & inkomen en ruimtelijke ontwikkeling betrokken.

Deze subsidie biedt de kans om in (kleine)gemeenten met beperkte middelen tot een breed gedragen implementatieplan te komen en professionals te scholen voor de uitvoering.

Fase 1 benutten we om voor 5 gemeenten wijkgezondheidsprofielen op te stellen. In focusgroepen vragen we inwoners en professionals hoe zij aankijken tegen gezondheid en opvoeden, of zij de cijfers herkennen, wat zij nodig hebben en welke prioriteiten en doelen zij kiezen. Op basis daarvan stellen gemeenten een implementatieplan op, met daarin passende en erkende interventies. Elke gemeente komt op deze manier tot een eigen, door beleid en bestuur gedragen implementatieplan, aansluitend op de lokale behoeften en mogelijkheden.

De plannen bevatten interventies om de leefomgeving gezonder te maken en een aanpak om kinderen met overgewicht en hun ouders passende ondersteuning en zorg te bieden, gebaseerd op de ketenaanpak. Het Overbruggingsplan is een van de erkende interventies binnen de ketenaanpak.

In fase 2 worden de plannen uitgevoerd. De interventies, de in te zetten Centrale Zorgverleners en gewenste aanpassingen aan de leefomgeving worden door gemeenten bekostigd. De subsidiegelden zijn bestemd voor de lokale projectleiders. Zij maken verbindingen en werk/verwijsafspraken in de wijk via de gezondheidsnetwerken en zorgen voor training van professionals en inwoners. De regionale projectleider heeft een adviserende en faciliterende rol en coördineert de kennisuitwisseling. Proces- en effectevaluatie worden ingezet om de aanpak te blijven verbeteren. Onderzoek waarbij participatie van ouders, kinderen en betrokken professionals mee wordt genomen is cruciaal om te blijven bijsturen. Voor dit werk ‘achter de schermen’ is vaak geen budget. Het is onmisbaar voor succesvolle uitvoering van gezondheidsbeleid.

Aan het eind van fase 2 hebben gezinnen een gezondere leefstijl (water, groente & fruit, bewegen, slapen, schermgebruik), kinderen met (ernstig) overgewicht en hun ouders worden naar tevredenheid begeleid en de kwaliteit van leven van deze kinderen is verbeterd. Op de lange termijn nemen zorgkosten als gevolg van (ernstig) overgewicht af.

Gewerkt wordt met bestaande instrumenten (zoals het model van May en de Gezonde Wijkaanpak), landelijke richtlijnen (zoals de JGZ richtlijn overgewicht en Zorgstandaard Obesitas) en monitoringsinstrumenten (zoals de PedsQL en JGZ-metingen).

Voor draagvlak en borging komt een stuurgroep waarin de domeinen op bestuurlijk niveau zijn vertegenwoordigd. De regionale en lokale projectleiders vormen de werkgroep. De werkgroep maakt deel uit van de regionale leerkring. Hierin zitten experts van GGDZW (JOGG, Omgevingswet, ICT-toepassingen), aangevuld met de (academische) werkplaatsen, het Overbruggingsplan en C4O. Met de regionale leerkring zorgen we dat kennis vanuit wetenschap, beleid en praktijk wordt verbonden en verrijkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website