Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gebruik van gamma-hydroxyboterzuur (GHB) kan leiden tot ernstige verslaving. Na het onder begeleiding stoppen met GHB vallen cliënten vaak terug in gebruik. NISPA, het Trimbos Instituut, Novadic-Kentron, Jellinek (Arkin) en Bonger Instituut hebben op basis van literatuuronderzoek, praktijkinventarisatie, en focusgroepen (met patiënten en hulpverleners) een handreiking voor GHB behandeling ontwikkeld. Deze handreiking is vervolgens bij Novadic-Kentron en Jellinek getest door middel van een observationele pilotstudie met kwantitatieve vragenlijstenlijsten en opinieonderzoek middels interviews. Het uitgangspunt van de pilotstudie was om de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en mogelijke uitkomtmaten van de handreiking te monitoren. Uit de pilotstudie komt naar voren dat de handreiking als relevant en behulpzaam wordt ervaren, met name de specifieke thema’s met levensgebieden waar patiënten problemen kunnen ervaren.

Dit project heeft geleid tot een praktische handreiking. Aanvullend is een factsheet beschikbaar met de belangrijkste patiënt- en behandelkenmerken. Een achtergronddocument kan geraadpleegd worden voor een uitgebreidere inhoudelijke toelichting. In een uitgebreid onderzoeksrapport zijn de belangrijkste resultaten van het literatuuronderzoek, de praktijkinventarisatie, de focusgroepen en de pilot te vinden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit een systematische inventarisatie van literatuur en praktijkinventarisatie komt naar voren dat de populatie jong en relatief ernstig verslaafd is (sprake van polymiddelengebruik, veel comorbiditeit, meerdere opnames). Er zijn geen specifieke terugvalinterventies voor patiënten met GHB-problematiek, maar samengestelde interventies (gericht op terugvalmanagement én verbetering van het functioneren van de persoon op verschillende levensgebieden) voor ernstig verslaafde patiënten wordt geadviseerd. Baclofen kan mogelijk steun bieden bij terugvalmanagement. Uit focusgroepen en pilotstudie komt naar voren dat het belangrijk is om het zorgaanbod af te stemmen op de behoefte van de patiënt (maatwerk). Vaak gaat het om het goed uitvoeren van een reguliere intensieve verslavingszorgbehandeling, met specifieke psycho-educatie over GHB, mogelijkheden tot outreachend werken en een goede samenwerking met netwerkpartners.

Dit project heeft geleid tot een praktische handreiking met factsheet en achtergronddocument. Daarnaast heeft de pilotstudie duidelijk gemaakt dat het niet goed haalbaar is om een effectstudie middels een randomised controlled trial uit te voeren bij de GHB-populatie vanwege de zeer moeizame inclusie van deelnemers.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GHB dependent patients show an intensive pattern of abuse, a combination of different psychosocial problems and a high relapse rate. Agencies and institutions dealing with GHB users and GHB dependence are confronted with complex cases, difficulties in finding the right treatment due to the combination of psychiatric, somatic complications and social problems. Despite significant higher clinical admission rates, longer clinical admissions and higher number of treatment contacts GHB dependent patients show the highest relapse rate in comparison with other substances.

Due to the complexity and heterogeneity of the GHB dependent population treatment should be personalized. This project will use the knowledge gained in earlier studies to improve psychosocial and medical interventions in the addiction- and mental healthcare by developing and testing a intervention guideline for relapse management.

The proposed project will systematically analyze available data and will take into account the vision of patients, significant others and addiction professionals (medical; psychological; social therapists). Based on the kwowledge a new intervention guideline will be developed and tested in a pilot study.

By collaborating with several scientific, mental healthcare and most large addiction care centers we provide a unique platform for exchanging experience, knowledge and quick national dissemination of the results. The participating treatment centers treat 80% of all GHB dependent patients in the Netherlands, giving the project broad national coverage. Furthermore, the availability of a intervention guideline for relapse management for GHB dependent patients will be a solution for the experienced inability by therapists to provide adequate treatment for GHB dependent patients. It will address the lack of knowledge of feasible and desirable relapse management.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website