Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Papegaaienziekte, of psittacose, is een onderschatte infectieziekte bij mensen en vogels in Nederland. Het project Plat4m-2Bt-psittacose gestart in 2014 tot 2019 heeft meer inzicht gegeven in de ziektelast en handvatten om deze te reduceren. Door de psittacose-bacteriën (Chlamydia psittaci)in de verschillende populaties met elkaar te vergelijken kunnen uitspraken worden gedaan over routes van overdracht. Dit is belangrijk bij de bronopsporing van humane patiënten, die door de GGD en NVWA wordt uitgevoerd. De PCR gebaseerde diagnostiek van humane patiënten is uitgebreid en wordt nu bij meer dan 90% van de diagnostiek laboratoria uitgevoerd. Verder is de PCR gebaseerde diagnostiek en typering tussen de medisch en veterinaire labs geharmoniseerd en is de uitwisseling en analyse van medische en veterinaire data makkelijker gemaakt door een web-based platform, dat de beschikbare informatie ordent en verbindt. Ook heeft dit project de samenwerking tussen zowel de medische en veterinaire partners geïntensiveerd en is meer inzicht verkregen in het voorkomen van andere dierlijke Chlamydia soorten als mogelijke bron voor de mens. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de meldingscriteria voor deze meldingsplichtige zoönose. In het project hebben de volgende instanties samengewerkt: Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD regio Hart van Brabant, Universiteit van Gent, Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie (PAMM), Medisch Centrum Zuyderland, Faculteit Diergeneeskunde, Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC), Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Voor meer informatie: www.wur.nl/web/en/show/Plat4m-2Bt-psittacose.htm

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Plat4m-2BT-Psittacisis heeft de diagnostiek bij mens verbeterd door PCR diagnostiek kits aan te bieden aan Medisch Microbiologische Laboratoria (MML’s) en deze methoden voor medisch en veterinaire toepassing (diagnostiek en typering) te harmoniseren, zodat nu de resultaten voor bronopsporing goed kunnen worden vergeleken. Naast de ziektelast in Disability adjusted life years (DALY’s), is ook meer inzicht in dierlijke bronnen verkregen. Chlamydia gallinacea is gevondenbij pluimvee in Nederland, maar geen C. psittaci. Het is nog niet bekend wat het zoonotisch belang is van deze Chlamydia gallinaceae en dit wordt momenteel in een vervolgproject onderzocht. Verder is een nieuwe bronopsporingstool in Osisris ontwikkeld, die zowel door GGDen als NVWA gebruikt kan worden. Daarnaast is voorde gezamenlijke analyse van medisch en veterinaire typeringsgegevens een ‘web-based’ database opgezet om de bronopsporing te faciliteren. In dit moleculair platform kunnen in de toekomst ook meer geavanceerde typeringsdata zoals WGS data opgeslagen en geanalyseerd worden. De opslag en gebruik van medisch en veterinaire data voor de bronopsporing van deze meldingsplichtige zoönose in een database heeft duidelijk gemaakt dat een One Health approach ook juridisch geregeld moet worden. De implementatie van dit MPF zal in een vervolgproject verder worden opgevolgd. Onderzoekers, diagnostische laboratoria en (dieren-)artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding van zowel de volks- als diergezondheid hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt. Dit heeft ook inzicht gegeven dat andere zoönotische Chlamydia soorten ook longontsteking bij mensen kan geven, die anders gemist zouden zijn. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de meldingscriteria voor deze meldingsplichtige zoonose.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Papegaaienziekte (psittacose, ornithose), wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci. Deze bacterie kan ziekte veroorzaken bij mensen als stofdeeltjes worden ingeademd die de bacterie bevatten. De bacterie komt in het stof doordat besmette vogels, ook als ze er zelf niet ziek zijn, de bacterie uitscheiden via hun ontlasting.

Bij de mens presenteert de ziekte zich onder andere als longontsteking. Er is echter geen zicht op de omvang van het voorkomen van psittacose bij mensen, omdat bij een longontsteking meestal geen laboratorium onderzoek plaatsvindt voor C. psittaci. Ook is over het voorkomen van C. psittaci bij vogels nog veel onbekend. Naast papegaai-achtigen en duiven zijn er aanwijzingen dat de bacterie ook bij pluimvee voorkomt.

Het project Plat4m-2BT-Psittacosis wil betere diagnostiek bij de mens bevorderen en inzicht geven in de rol van diverse vogelsoorten. Ook is er behoefte om de gegevens van mensen en vogels beter met elkaar te kunnen vergelijken. Er wordt daarom een ‘web-based’ database gemaakt waarin gegevens over psittacose bij mensen en dieren opgeslagen worden om bronopsporing te vergemakkelijken. In dit project werken onderzoekers, diagnostische laboratoria en (dieren-)artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding van zowel de volks- als diergezondheid samen. In het project nemen deel: Wageningen Bioveterinary Research (voorheen Centraal Veterinair Instituut), RIVM, GGD Hart voor Brabant (opvolger GGD regio Utrecht), Universiteit Gent (België), PAMM, Medisch Centrum Zuyderland (voorheen Orbis Medisch Centrum), Faculteit Diergeneeskunde, AMC, NVWA en de Gezondheidsdienst voor Dieren. Meer informatie over het project is te vinden op de website: www.wur.nl/nl/show/Plat4m2Btpsittacose.htm

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is in oktober 2014 van start gegaan. De deelnemers aan het project houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en de vooruitgang in het onderzoek door middel van maandelijkse telefonische overleggen van de Work Package (WP) leaders en via half-jaarlijkse bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten bevorderen het begrip en de uitwisseling van kennis tussen de deelnemers die werken in het onderzoek, in laboratoria voor de diagnostiek en als (dieren)arts in de bestrijding van infectieziekten. In totaal zijn er tot nu toe acht bijdragen geleverd aan wetenschappelijke bijeenkomsten waarbij één bijdrage een prijs heeft gewonnen als beste presentatie! Daarnaast is er één interview gegeven over het project en hebben we een website (zie samenvatting).

Binnen het project is het ‘web-based’ informatieplatform opgezet. Dit platform gaat nu de testfase in. Gekoppeld aan het platform is een typeringstool ontwikkeld die het mogelijk maakt om het genotype van een stam te bepalen en te vergelijken met eerder gevonden typen. Het meest gevonden genotype is A gevolgd door B. Een enkele keer worden nieuwe genotypen gevonden.

Tevens is een bronopsporingstool gemaakt die ingevuld kan worden in het nationale infectieziekten registratiesysteem OSIRIS en die inmiddels gebruikt wordt door de GGD’en en de NVWA. De gegevens uit OSIRIS kunnen wordt overgeladen naar het ‘web-based’ platform zodat daar alle gegevens centraal worden geregistreerd. In de volgende fase van het project zullen de opgezette systemen getest gaan worden aan de hand van de gegevens zoals die normaal in de praktijk zich voordoen. Daarmee speelt het project direct al een rol om de bestrijding van psittacose in Nederland te verbeteren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A timely and coordinated response to zoonoses requires a systematic exchange of data between public and veterinary health. Source finding and assessment of the human transmission risk both require a matching of aetiological zoonotic pathogens of humans to their potential animal sources. Although many lessons have been learned from two zoonotic outbreaks in the Netherlands (Avian Influenza and Q fever), a platform to exchange data and laboratory results between the public and veterinary health domains is still lacking.

In this project, a ‘one health’ web-based framework that facilitates the exchange of epidemiological, clinical and molecular data from both human and animal cases of psittacosis will be constructed, evaluated and implemented to improve source finding by infectious disease control professionals. Psittacosis, a notifiable disease in humans as well as animals, is underreported in humans and the relative risk of different bird species to human disease is unknown. This is particularly important for Dutch poultry, as this sector represents about 100 million birds and high prevalences of C. psittaci are reported in the literature.

The overall aim of the project is to reduce the disease burden of psittacosis. In this multidisciplinary project, local infectious disease experts, microbiologists and researchers from both public and veterinary health will work together. Firstly, we will develop an integrated human-veterinary data exchange platform that includes a ‘one health’ typing tool for Chlamydia psittaci to be used in the human and veterinary domains. Secondly, we will implement a ‘one health’ typing method for C. psittaci based on the current ompA sequence typing method that will be harmonised for use in both human and veterinary laboratories. A quality assurance system will be implemented using reference strains and sequence data added to the database will be checked by a curator to ensure the necessary quality is maintained. Thirdly, we will determine the presence and prevalence of C. psittaci in animal populations, including the poultry sector, pet birds and free-living birds. Fourthly, we will reduce the diagnostic deficit of psittacosis in humans by implementing a harmonised respiratory diagnostic PCR method in medical microbiological laboratories (MMLs). Fifthly, we will determine the disease burden in humans, map psittacosis incidence and genotypes in animals and humans, and identify the main animal reservoirs for zoonotic transmission. And sixthly, we will evaluate the utility of the web-based platform using reported human and animal cases and implement the platform for source finding by public and veterinary health professionals.

These objectives will be organised in seven work packages of which six are research based. Interdisciplinary cooperation between local and national infectious disease experts will be realised through molecular biologists, diagnosticians and infectious disease control professionals from the domains of public and veterinary health working together in this project. Careful coordination of all parties involved and the sharing and evaluation of actions during the project are vital to the project's success. Specific attention has therefore been paid to the management of the project and the dissemination of the results obtained. This will be realised in a seventh work package coordinated by two project leaders from the public and veterinary health domains who will work closely together. The exchange of experiences and new results obtained in this project will lead to improved knowledge about psittacosis among infectious disease professionals. Diagnosis and source finding of psittacosis will be improved, which will eventually lead to a reduced disease burden of human psittacosis. Successful implementation of the platform to beat psittacosis in this project will provide a proof of principle to control other notifiable and emerging zoonoses in the future using a similar approach.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website