Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Nederlandse partners van PREciSE hebben taken in WP1 en WP2. ERASMUS leidt WP1, dat zich richt op analyse van associaties van prenatale maternale glucosewaardes met genoom-wijde DNA methylatie en het meer in detail karakteriseren van geassocieerde DNA methylatie loci. Daarnaast wordt er in dit WP onderzocht, of DNA methylatie gebruikt kan worden als biomarker van prenatale glucosewaardes en of de gevonden signalen weefselspecifiek zijn. Binnen WP1 is ERASMUS primair verantwoordelijk voor Taak 1.2; het uitvoeren van een grote meta-analyse van meerdere studies naar prenatale maternale glucose-gerelateerde blootstellingen en genoom-wijde DNA methylatie. Om de power en generaliseerbaarheid van deze analyse te vergroten, werken wij voor deze analyse samen met het wereldwijde PACE (Pregnancy And Childhood Epigenetics) Consortium. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige data in het PREciSE Consortium in combinatie met vergelijkbare data uit andere studies, zodat een zo goed mogelijke wetenschappelijke basis bereikt wordt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Deze analyse wordt binnen het PACE Consortium geleid door Dr.Elmar Tobi vanuit PREcisE. Naast glucose en OGTT zullen ook associaties van insulinewaardes met DNA methylatie onderzocht worden om zo een completer beeld van de suikerhuishouding van de zwangere vrouw te krijgen. Deze 3 analyses zijn gericht op data die verzameld zijn in vrouwen die nuchter waren voor de bloedafname. In het Generation R Onderzoek waren de zwangere vrouwen niet nuchter bij de glucose en insuline metingen. Om deze reden worden de analyses in Generation R separaat gedaan. In een latere fase zal een vergelijking worden gemaakt tussen de analyses van niet-nuchtere waardes in Generation R en de grotere meta-analyse van nuchtere waardes in het PACE Consortium.

In WP2 is ERASMUS verantwoordelijk voor Taak 2.2. Deze taak richt zich op het effect van prenataal dieet en lifestyle op de DNA methylatie loci die in WP1 geïdentificeerd worden en op reeds bekende DNA methylatie loci die geassocieerd zijn met prenataal roken en overgewicht. Het grootste deel van het werk in deze taak is gebaseerd op nog lopend werk in WP1 en Taak 2.1 en zal daarom in een latere fase van het project plaatsvinden. Wel wordt er een overzicht gemaakt van relevante loci uit eerdere analyses, zoals epigenoom-wijde associatiestudies van roken en overgewicht tijdens de zwangerschap. Deze loci zullen een deel van de input vormen voor het verdere onderzoek in deze taak.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een analyse plan voor de meta-analyse opgesteld en gedeeld met de deelnemende partners in het PACE consortium. Dit heeft geleid tot de verzameling van “summary statistics” bij 9 cohorten met data voor nuchter glucose, insuline en OGTT bij respectievelijk 2300, 1000 and 1900 zwangerschappen. De meta-analyse van deze resultaten wordt momenteel gedaan. Daarnaast loopt er binnen Generation R een epigenoom-wijde analyse van niet-nuchtere glucose en insuline metingen tijdens de zwangerschap in ongeveer 900 vrouwen en hun kinderen.

Het grootste deel van het werk in Taak 2.2 is gebaseerd op nog lopend werk in WP1 en Taak 2.1 en zal daarom in een latere fase van het project plaatsvinden. Wel wordt er een overzicht gemaakt van relevante loci uit eerdere analyses, zoals epigenoom-wijde associatiestudies van roken en overgewicht tijdens de zwangerschap. Deze loci zullen een deel van de input vormen voor het verdere onderzoek in deze taak.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een verstoorde suikerhuishouding lijkt te kunnen worden doorgegeven van moeder op kind, met een verhoogd risico op obesitas en type 2 diabetes bij het kind tot gevolg. Het begrijpen van de causale en onderliggende factoren van deze relatie is belangrijk om deze cyclus te kunnen doorbreken. Er is steeds meer bewijs dat de hoeveelheid glucose in het maternale bloed vroeg in de zwangerschap de afstelling van het DNA, de epigenetica, van het kind veranderd. Met het PREcisE consortium zullen we deze veranderingen op het DNA in kaart brengen in (navelstreng) bloed, de mogelijke gevolgen van deze veranderingen in relevante weefsels onderzoeken. Daarnaast zal met meerdere epidemiologische methodieken de mogelijke causale rol van het dieet en obesitas als aanjager van deze relatie, en borstvoeding als mogelijke gunstige tegenhanger van deze relaties, onderzocht worden. PREcisE zal hiermee bijdragen aan het ontdekken van biomarkers voor een adverse glucose blootstelling, een verbetering van de voedingsadviezen voor zwangeren en vitale informatie opleveren voor beleidskeuzes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website