Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het AMBROSIAC consortium heeft de invloed van voedingstoestand en voedingsinterventie op het brein en meer specifiek op processen die betrokken zijn bij een ouderdomsgerelateerde verhoogde stress-gevoelige cognitieve achteruitgang bestudeerd. Wij hebben hiertoe diverse klinische studies uitgevoerd, waarbij de hoog prevalente chronische ziekte COPD is onderzocht als model voor versnelde veroudering. In een observationele studie toonden we aan dat naast sarcopenie en metabool syndroom ook een verminderde cognitie vaak voorkomt bij COPD maar dat de prevalentie niet hoger is in deze metabool ontregelde subgroepen. In de NUTRAIN-trial toonden we bij COPD-patiënten met sarcopenie dat verrijking van de voeding met leucine, Vit D en n-3 vetzuren na 12 maanden leidde tot een verbetering van de gesuppleerde nutriënt status in het plasma, het lichaamsgewicht, dagelijkse fysieke activiteiten en de generieke gezondheidsstatus. Dit tegen acceptabele kosten voor mensen met een hoge ziektelast. In de voedingsverrijkte groep werd een gunstig effect getoond op de mentaal welbevinden (angst, depressie) maar dit ging niet gepaard met significante effecten in relevante plasma biomarkers. In de COGTRAIN-trial toonden we geen toegevoegde waarde aan van geheugentraining op stress gevoeligheid en stress perceptie alsook niet op het vermogen om gezondheidsbevorderende leefstijldoelen in te prenten. In een proof of concept trial konden we veronderstelde positieve effecten van resveratrol op metabole processen in de skeletspier die de mentale gezondheid gunstig beïnvloeden niet bevestigen maar toonden we een ongewenste afname van de vetvrije massa.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van de Maastrichtse bijdrage aan het JPI-HDHL project AMBROSIAC was het bestuderen van de effecten van voedingstoestand, verrijking van de voeding met specifieke voedingsstoffen, al dan niet in combinatie met andere niet-medicamenteuze interventies (leefstijl counseling en cognitieve training) in klinische studies. Effecten werden bestudeerd op de gezondheidsstatus vanuit een multidimensionaal perspectief en op specifieke processen die betrokken zijn bij leefstijl en stress geïnduceerde defecten in geheugen en executieve functies. Als klinisch model voor versnelde veroudering is gekozen voor de chronische ziekte COPD. In twee beschikbare cohorten (COGnitive-PD study en de NUTRAIN-trial) zijn aanvullende metingen (lichaamssamenstelling en/of bloed-biomarkers) opgenomen en er zijn twee nieuwe gerandomiseerde klinische trials opgezet en uitgevoerd (Resveratrol trial, COGTRAIN-trial). Alle studies zijn afgerond inclusief alle analyses van het verzamelde biologische materiaal. Er zijn tot op heden 4 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, 2 papers gesubmit en de laatste paper is in de afrondende schrijffase. Het project zal tevens in 2020 leiden tot een proefschrift.

Ons onderzoek bevestigt dat een verminderde cognitie vaak voorkomt bij patiënten met COPD waarbij ook metabole ontregelingen frequent aanwezig zijn. De prevalentie is echter niet significant hoger bij subgroepen met metabool syndroom (MetS) en/of sarcopenie. COPD patienten met MetS scoorden wel significant lager op specifieke testen van het werkgeheugen.

Bij COPD-patiënten met sarcopenie leidt verrijking van de voeding met leucine, Vit D en n-3 vetzuren na 12 maanden tot een verbetering van de gesuppleerde nutriënt status in het plasma, het lichaamsgewicht, dagelijkse fysieke activiteiten en de generieke gezondheidsstatus. Dit tegen acceptabele kosten voor mensen met een hoge ziektelast.

In de voedingsverrijkte groep van de NUTRAIN-trial werd een gunstig effect getoond op mentaal welbevinden (angst en depressie) maar dit ging niet gepaard met veranderingen in relevante plasma biomarkers (kynurenine en tryptofaan).

Verbeteringen in de kwaliteit van het dagelijkse voedings- en fysieke activiteitenpatroon na een gesuperviseerde voedings- en beweeginterventie, zijn niet vanzelfsprekend. We hebben nieuwe inzichten verkregen in de voorspellende waarde van specifieke motivationele regulatie profielen die behulpzaam kunnen zijn bij het optimaliseren van leefstijlcounseling ten behoeve van bestendige gedragsverandering.

Er zijn geen aanwijzingen voor de toegevoegde waarde van uitsluitend geheugentraining op stress geïnduceerde cognitieve reakties en stressbeleving. Ook leidt geheugentraining niet tot een verbetering van het vermogen om gezondheidsbevorderende leefstijldoelen in te prenten.

Er zijn geen aanwijzingen voor veronderstelde effecten van resveratrol op metabole processen in de skeletspier die de mentale gezondheid gunstig zouden kunnen beïnvloeden.

 

Op basis van de resultaten van onze klinische studies en aanvullende resultaten uit experimentele onderzoek van onze AMBROSIAC partners hebben we een nieuw multimodaal voedingsproduct ontwikkeld dat momenteel in eerste instantie getest wordt in een nieuwe klinische trial bij COPD en mogelijk, op geleide van de resultaten, vervolgens ook bij kwetsbare ouderen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het overkoepelende doel van het project is om de invloed van voedingstoestand en voedingsinterventie op een ouderdomsgerelateerde verhoogde gevoeligheid voor stress-geinduceerde cognitieve defecten in werkgeheugen en executieve functies te bestuderen.

We onderzoeken in diverse gerandomiseerde klinische trials, de effectiviteit van leefstijladvisering en voedingsinterventie op cognitieve functie, stress-gevoeligheid en stress-perceptie. De interventies worden getoetst in COPD, als veel voorkomende chronische ziekte bij ouderen en als klinisch model voor versnelde veroudering. Resultaten van de Nutrain trial zijn verwerkt in een manuscript dat ingediend is voor publicatie. Aanvullende (proof of concept) analyses in bloed worden momenteel uitgevoerd bij de JPI partner in Cork.

Datacollectie van de proof of concept trial naar de effecten van resveratrol op de spier-brein-as zijn in december 2017 afgerond. Data-analyse en rapportage zullen in 2018 plaatsvinden.

Datacollectie van de proof of concept trial waarin we training van het werkgeheugen bestuderen is in oktober 2017 gestart en zal naar verwachting eind 2018 afgerond zijn. Beïnvloeding van het vaststellen en naleven van gezonde leefstijl-doelen is opgenomen als uitkomst parameter.

Op basis van de resultaten van de Nutrain-trial, literatuuronderzoek en experimenteel onderzoek van de JPI partners, is de samenstelling van een nieuw voedingsproduct in oktober 2017 vastgesteld. Dit product wordt getoetst in de laatste trial die naar verwachting medio 2018 zal starten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Nutrain-trial bestudeerde de gezondheidsuitkomsten en kosten-effectiviteit van een 12 maanden durende voedingsinterventiestrategie tijdens en na longrevalidatie bij COPD patiënten met een lage spiermassa. Eerder onderzoek toonde aan dat deze sub-groep, zelfs bij een mild tot matige luchtwegvernauwing, een verhoogd risico heeft op achteruitgang van de gezondheid. 81 COPD patiënten werden bij aanvang van de poliklinische longrevalidatie gerandomiseerd. De interventiegroep kreeg 3 porties van het voedingssupplement (ewitrijke drank verrijkt met leucine, vitamine D en meervoudig onverzadigde vetzuren) en de placebogroep kreeg 3 porties van een vergelijkbare drank zonder de bestudeerde ingrediënten. Na 4 maanden revalidatie die bestond uit fysieke training (40 sessies) ontvingen alle deelnemers gedurende 8 maanden gestandaardiseerde feed-back op hun dagelijks activiteitenpatroon gemeten met een versnellingsmeter. De interventiegroep ontving in die periode dagelijks nog 1 portie als onderhoudsdosering en 4 keer voedingscounseling middels motivational interviewing. De studie toonde na 12 maanden positieve effecten van de voedingsstrategie ten opzichte van de controlegroep op plasma nutriënt status van omega 3 vetzuren, vitamine D en leucine en op lichaamsgewicht, stemming, dagelijks activiteiten en kwaliteit van leven als gezondheidsmaten. Beide groepen behielden hun spierfunctie en inspanningscapaciteit. Kosten-effectiviteitsanalyse toonde dat de extra kosten van de interventie volgens Nederlandse maatstaven acceptabel zijn bij mensen met een hoge ziektelast. Momenteel worden de kynurenine en tryptofaan spiegels in het bloed bepaald bij de JPI partner in Ierland.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Diet and nutritional habits significantly impact on brain fitness, mental and cognitive health throughout life. The relative abundance of specific dietary nutrients, depending on intake, bioavailability and metabolism, affects mental health and cognitive ability via direct and indirect mechanisms that modulate neuronal function and synaptic plasticity. Optimum nutrition is a key determinant in the well-being of the healthy ageing population world-wide, as ageing is characterized by a decline in metabolism and homeostatic processes as well as age-related cognitive impairment over time, leading to functional decline and increased risk for disease. Chronic stress has been shown to negatively impact brain plasticity and cognitive performance, in particular in the ageing brain. Interestingly, the aged brain resembles the stressed brain on both behavioural and cellular levels and stress-induced cognitive alterations are likely to be more marked in the elderly. Likewise, poor nutritional habits are hypothesized to correlate with a heightened stress reactivity and susceptibility and greater cognitive decline in elderly, supporting the notion that interactions between nutritional factors and stress susceptibility represent critical determinants of cognitive performance and age-related cognitive decline.

 

This proposal investigates how diet through stress-related mechanisms affects cognition across the lifespan using preclinical and clinical approaches. Particular focus will be on the influence of nutrition on increased susceptibility for stress-induced cognitive deficits in memory and executive functioning from adulthood to old age (aim 1) and the impact of a nutritional intervention on cognitive ability, stress vulnerability and stress perception (aim 2). Next, the molecular mechanisms by which targeted nutritional interventions can improve stress-induced vulnerabilities in cognition will be investigated using preclinical models (aim 3). Throughout the 3 aims, the gut microbiota will be investigated as a novel critical signalling mediator between nutritional intake, stress susceptibility and maintenance of cognitive health in ageing (using samples from aims 1, 2 and 3). Elucidating the cellular and molecular mechanisms and pathways through which nutrition can promote the resistance of neurons to insults and enhance mental fitness will help us to determine how best to modulate diet composition in order to attenuate stress vulnerability, reduce susceptibility to metabolic disorders, and ultimately promote brain health during healthy ageing.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website