Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TB Endpoint is een multidisciplinair and multi-sector project gericht op de verbetering van de preventie van tuberculose in Nederland. Alle organisaties die een sleutelpositie innemen in de organisatie van screening en (preventieve) behandeling zijn betrokken in dit project, en zullen betrokken blijven bij de verdere implementatie en evaluatie.

 

Zoals in veel Westerse landen zijn de meeste tbc-patiënten (74%) in Nederland in het buitenland geboren. De hogere incidentie van tuberculose onder migranten weerspiegelt de hogere infectiedruk in de landen van herkomst en is voornamelijk toe te schrijven aan reactivatie van een latente tbc-infectie (LTBI) opgedaan voor de komst naar Nederland.

De GGD onderzoekt immigranten en asielzoekers uit landen waar tuberculose veel voorkomt kort na binnenkomst met behulp van een longfoto. Deze radiologische screening heeft een belangrijke beperking: er kan alleen (actieve) longtuberculose mee worden opgespoord. Het vorige ZonMw project ‘TB Perspectief’ heeft aangetoond dat 20-25% van de nieuwe migranten afkomstig uit endemische landen een LTBI heeft en dat deze immigranten een 20 keer hogere kans op het ontwikkelen van tuberculose binnen een periode van 2 jaar hebben dan immigranten die niet geïnfecteerd zijn. Door op LTBI te screenen is het dus mogelijk die migranten te identificeren die het hoogste risico hebben om tuberculose te ontwikkelen. Het screenen op LTBI en het bieden van een preventieve behandeling aan personen met LTBI heeft naar verwachting een grotere epidemiologische effect op het voorkomen van tuberculose in Nederland dan de huidige radiologische screening. Echter, kennis en ervaring ontbreekt nog over de wijze waarop screening op LTBI effectief kan worden uitgevoerd onder deze nieuwe doelgroepen voor LTBI screening.

 

Het doel van TB Endpoint is het ontwikkelen en implementeren van effectieve benaderingswijze en organisatie van de LTBI screening en behandeling voor de drie specifieke migrantenpopulaties in Nederland die het hoogste risico hebben om binnen enkele jaren na binnenkomst tuberculose te ontwikkelen. Het gaat om: reguliere immigranten uit landen met een tbc-incidentie van meer dan 50 per 100.000 inwoners, asielzoekers uit landen met een tbc-incidentie van meer dan 200 per 100.000 en migranten uit Eritrea die al langere tijd in Nederland wonen.

 

Om verschillende benaderingsmogelijkheden voor interventie bij deze 3 doelgroepen te onderzoeken hebben we drie verschillende pilot studies opgezet: 1) binnenkomstscreening van reguliere immigranten, 2) vervolgscreening van asielzoekers 3) een community-benadering van Eritrese migranten. Voorafgaand aan de pilots hebben we de potentiële drempels voor implementatie geïdentificeerd op grond van ervaringen met deze doelgroepen en de literatuur. In de pilots werden de belangrijkste bekende drempels voor acceptatie van de preventieve behandeling bij de doelgroep zo veel mogelijk geslecht of vermeden: kosten voor de betrokken migranten werden vergoed en informatie en voorlichting werd gegeven in eigen taal.

Voor iedere pilot gebruiken we zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodes om de effectiviteit te meten en bevorderende en belemmerende factoren vast te stellen. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek en de ‘lessons learned” zijn lopende het project gebruikt om de interventie in volgende fases van de pilots en de andere pilots te verbeteren. Hiermee beogen we te komen tot een geoptimaliseerde aanpak van de interventie bij de verschillende doelgroepen voor de lange termijn.

 

Het eindresultaat van de drie pilots ten aanzien van de bereidheid tot screening en de acceptatie van de LTBI behandeling zullen worden gebruikt in de tweede fase van TB Endpoint waarin de overkoepelende vraag van het project verder wordt onderzocht: Wat is het effect van landelijke implementatie van LTBI screening en behandeling onder migrantenpopulaties in termen van kosten en aantal voorkomen gevallen van tuberculose? Voor dit deel van het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van een dynamisch model waarmee de ziektelast doo

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor pilot 1 van het TB ENDPoint project onderzochten de 5 deelnemende GGD’ en in totaal 581 immigranten bij binnenkomst op latente tuberculose-infectie (LTBI). Van alle onderzochte personen werd bij 98 personen (16.9%) een LTBI gediagnosticeerd. Bij vier personen (0.7%) werd een actieve tuberculose vastgesteld. Van de 98 personen met een LTBI diagnose zijn 50 personen (51%) met een preventieve behandeling gestart en hebben 27 personen (54%) de preventieve behandeling voltooid. Veel voorkomende redenen voor het niet starten van een preventieve behandeling waren: spoedige terugkeer naar het land van herkomst en contra-indicaties zoals medicatiegebruik en zwangerschap. De belangrijkste redenen voor het voortijdig afbreken van de behandeling waren bijwerkingen en zwangerschap. Voor Pilot 2 van het TB ENDPoint project zijn 725 asielzoekers onderzocht op LTBI. Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat de asielzoekers screening op prijs stellen, maar dat een sterke behoefte was aan goede voorlichting. Mondelinge voorlichting werd het best gewaardeerd. Daarom is voor Pilot 3 (LTBI-screening bij Eritrese migranten middels een "community-approach") een voorlichting met peer educators ontwikkeld. Deze voorlichting wordt geëvalueerd met de doelgroep. Pilot 3 loopt nog door tot half februari 2018. Eind 2018 zullen de definitieve eindresultaten van de 3 pilots beschikbaar zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In many Western countries tuberculosis (TB) has become a disease of the foreign-born. In the Netherlands 74% of the 848 TB patients notified in 2013 were foreign-born while 11.4% of the 16.8 million Dutch population is foreign-born. The higher TB incidence among the foreign-born reflects the burden of disease in the countries of origin and results mainly from reactivation of latent TB infection (LTBI). Presently, TB departments of public health services (GGDs) screen immigrants and asylum seekers radiologically for active TB disease. Radiological screening has important limitations, as it does not detect extra-pulmonary forms of TB and it only identifies active pulmonary disease at the time of screening and cannot select persons with LTBI. The 2008-2013 ZonMW project ‘TB Perspectief’ showed that at entry 20-25% of new immigrants from endemic countries have LTBI. They have a nearly 20 times higher risk to develop active TB within 2 years compared to those with a negative IGRA: 467 (314-603) vs. 25 (0-64) per 100,000, respectively. Thus, LTBI screening improves the selection of those at highest risk of developing TB. LTBI screening and preventive treatment (PT) for those with LTBI is expected to have more epidemiological impact than the current radiological screening. However, the evidence on how to effectively implement screening programs is still lacking. This project adds to the current paucity of knowledge on optimized approaches for LTBI screening and PT through pilot projects among three distinct foreign-born populations: regular immigrants, asylum seekers, and Somali and Eritrean (i.e. those with the highest incidence: >500/100,000 population) refugees.

 

The research questions are:

1. To what extent will acceptance of PT among regular immigrants be improved after removal of barriers (i.e. related to client costs and health education) identified in a 2013 feasibility study?

a. What is the uptake of PT among regular immigrants with LTBI after removal of earlier identified barriers?

b. What remaining factors facilitate or impede acceptance, initiation and completion of PT?

2. What are optimized approaches for LTBI screening and provision of PT in asylum seekers, which will ensure adherence and continuation of care while they move between asylum centers or to the community?

a. What is the best moment to screen asylum seekers for LTBI, taking into account logistic and individual barriers?

b. What is the uptake of the tailored LTBI screening amongst asylum seekers?

c. What factors facilitate or impede acceptance, initiation and completion of PT?

d. How well is follow-up of asylum seekers over time organized and which political, organizational and professional factors can be changed in order to further ensure continuity of care and wider implementation?

3. What are optimized approaches to reach and motivate (Somali and Eritrean) refugees for LTBI screening and PT?

a. What community approach works well in reaching refugees in the community to educate them on TB and offer LTBI screening, and what is the role of TB awareness, risk perception, motivation, and stigma in acceptance of LTBI testing?

b. What is the uptake of the tailored LTBI screening amongst refugees, and what factors may further facilitate or still impede acceptance of screening?

c. What is the uptake of PT among those refugees diagnosed with LTBI, and what factors may facilitate or impede acceptance, start and completion of PT?

4. The overarching question is: what would be the impact of national roll-out of optimized LTBI screening and provision of PT in the foreign-born in terms of costs and TB cases averted?

 

To answer the first three questions, we will perform three separate pilots as the approaches for screening will need to be tailored to the different circumstances in the different foreign-born groups. We will use a step-wise approach in implementation and collect qualitative and quantitative data in all pilots. Qualitative results and lessons learned from the different pilots will not only be used to improve the intervention within the specific

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website