Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project was om te komen tot een set van betrouwbare kwaliteitsindicatoren, waarmee de medicamenteuze behandeling voor mensen met chronische nierschade (CNS) geëvalueerd kan worden.

Allereerst hebben we op basis van een literatuurreview en met behulp van een expertpanel en patiëntvertegenwoordigers een set van 16 mogelijke voorschrijfindicatoren opgesteld. Met deze set kan worden vastgesteld of mensen met CNS adequate en passende medicatie krijgen voorgeschreven. Het gaat om 5 indicatoren die meten of patiënten met bepaalde kenmerken de aanbevolen behandeling krijgen voor het verlagen van de bloeddruk, eiwitverlies in de nieren, cholesterol en fosfaat. Daarnaast gaat het om 7 indicatoren die meten of patiënten geen risicovolle of onwenselijke geneesmiddelen krijgen voorgeschreven.

Vervolgens hebben we in verschillende praktijkstudies getest of de indicatoren goed te meten zijn met beschikbare data uit huisartspraktijken en poliklinieken. Dit bleek voor 12 van de 16 indicatoren het geval te zijn. De andere 4 indicatoren waren maar op zeer weinig patiënten van toepassing of lastig om betrouwbaar te meten met de beschikbare gegevens. In een pilotstudie bij drie poliklinieken is gebleken dat de indicatoren een bruikbaar inzicht geven aan de zorgverleners.

Concluderend kunnen we zeggen dat dit project een bruikbare set van 12 voorschrijfindicatoren voor mensen met CNS heeft opgeleverd. Deze indicatoren kunnen in de eerste- en tweedelijns praktijk gebruikt worden om de voorgeschreven medicatie bij mensen met CNS te monitoren. Door feedback hierover te geven aan zorgverleners kunnen zij waar nodig de behandeling verbeteren. Voor specifieke doeleinden kunnen selecties uit deze indicatorenset gemaakt worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Allereerst is een set van mogelijke voorschrijfindicatoren voor mensen met chronische nierschade (CNS) opgesteld op basis van een literatuurreview en consultatie van experts en patiëntvertegenwoordigers. De voorgestelde indicatoren zijn inhoudelijk gevalideerd met behulp van een expertpanel. Dit heeft geleid tot een set van 16 indicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op (a) de behandeling met antihypertensiva, RAAS-remmers, statines en fosfaatbinders wanneer aanbevolen, (b) mogelijk ongepast voorschrijven van dubbele RAAS-blokkade, actieve vitamine D, erytropoëse stimulerende middelen (ESA), metformine en NSAIDs.

Na de ontwikkeling is deze set getest in een eerstelijns databank (GIANTT) en twee tweedelijns databanken (Parelsnoer en Twente Diabetes Outpatient Cohort) met gegevens van mensen met CNS. De resultaten toonden aan dat 14 van de voorschrijfindicatoren in principe berekend kunnen worden met de beschikbare gegevens, maar dat 2 indicatoren op zeer weinig patiënten in beide populaties betrekking hebben. Daarmee zijn deze 2 indicatoren weinig relevant voor de praktijk.

Vervolgens is een pilotstudie gedaan bij 2 academische centra en 1 niet-academisch centrum, waarbij feedback is gegeven aan de zorgverleners op basis van de indicatoren. Daaruit kwam naar voren dat de behandelaars over het geheel tevreden waren met het inzicht dat de indicatoren hen gaf, maar dat enkele indicatoren wel (vervolg)vragen oproepen. Zo is bij het voorschrijven van metformine bij mensen met een lage eGFR de dosering van belang. Verder is bij mensen die bepaalde aanbevolen medicatie niet krijgen het relevant om vervolgens naar intoleranties of contra-indicaties te kijken. Deze pilotstudie liet tevens zien dat de uitkomsten op een aantal indicatoren verschilden per centrum en per CNS stadium.

In de laatste fase zijn een aantal stappen gezet voor het implementeren van de ontwikkelde indicatoren in de praktijk. De indicatoren en de wijze waarop deze in de praktijk gebracht kunnen worden zijn in 2017 besproken met een aantal veldpartijen. Nadat in 2018 de nieuwe richtlijn CNS was uitgekomen, zijn de indicatoren daarop aangepast en besproken met een aantal experts en vertegenwoordigers van veldpartijen. Besproken is welke van de 12 ontwikkelde voorschrijfindicatoren mogelijk zouden kunnen worden toegevoegd aan de basisset van 7 indicatoren behorend bij de richtlijn CNS. In 2019 is een voorlopige selectie van 6 voorschrijfindicatoren gemaakt, die zich daarvoor lenen. Het gaat om 3 indicatoren gericht op aanbevolen behandeling met antihypertensiva, RAAS-remmers (deze maakt al deel uit van de basisset CNS) en statines en 3 indicatoren gericht op mogelijk onwenselijke/onveilige behandeling met meerdere RAAS-remmers, ESA en NSAIDs in specifieke situaties.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is om kwaliteitsindicatoren op te stellen, waarmee we de behandelkwaliteit bij mensen met chronisch nierfalen kunnen meten.

 

In de eerste fase is een lijst van mogelijke indicatoren opgesteld. Deze indicatoren zijn gericht op de effectiviteit, veiligheid en toepasbaarheid van de behandeling bij patiënten met chronisch nierfalen. De indicatoren zijn door een panel van experts beoordeeld op inhoud, noodzakelijkheid en te verwachten gezondheidswinst voor de patiënt. Deze beoordeling heeft geresulteerd in een goedgekeurde set van 16 indicatoren, waarmee de kwaliteit van de medicamenteuze behandeling bij patiënten met nierfalen volgens de experts zinvol in kaart kan worden gebracht.

 

De geselecteerde indicatoren meten kwaliteitsaspecten die enerzijds te maken hebben met de noodzaak en de keuze van medicatie bij de behandeling van hoge bloeddruk, cholesterol, eiwit in urine, en calcium/fosfaathuishouding, en anderzijds met medicatieveiligheid en gebruik.

 

Vervolgens zijn data opgevraagd uit bestaande databanken met anonieme gegevens over de behandeling van patiënten met nierfalen om te bepalen of de indicatoren in de dagelijkse praktijk meetbaar zijn. Daarbij wordt ook bekeken of hogere indicator-scores samenhangen met betere patiëntuitkomsten. De meetbaarheid is allereerst getest in een eerstelijns groep van 4715 diabetespatiënten met nierfalen. Van de 16 indicatoren bleken er 11 voldoende betrouwbaar gemeten te kunnen worden. In de loop van 2015 zal de meetbaarheid en waarde van de indicatoren getest worden in een groep tweedelijns patiënten met nierfalen behandeld op poliklinieken in Nederland.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Allereerst hebben we een systematische review van de literatuur gedaan, wat resulteerde in 30 artikelen die gericht waren op het meten van de kwaliteit van zorg bij patiënten met nierfalen. Meer dan de helft van de gerapporteerde studies waren uitgevoerd in de Verenigde Staten. De meest gebruikte indicatoren zijn gericht op het monitoren van de nierfunctie of andere laboratorium waarden, op de behandeling met ACE-remmers/ angiotensine-receptor-blokkers, bloeddrukverlagers en cholesterolverlagers, op de behandeling van anemie en verstoorde calcium/fosfaathuishouding, en op medicatieveiligheid.

 

Op basis van deze informatie en bestaande klinische richtlijnen voor de behandeling van nierfalen hebben we een voorlopige lijst van 22 mogelijke indicatoren opgesteld gericht op de thema’s: (1) medicatienoodzaak en -keuze bij de behandeling van hoge bloeddruk (drie indicatoren), albuminurie (twee indicatoren), cholesterol (een indicator), calcium/fosfaathuishouding (vijf indicatoren), anemie (drie indicatoren); (2) medicatieveiligheid (acht indicatoren); (3) medicatiegebruik (een indicator). Een voorbeeld van een indicator is het percentage patiënten tussen de 18 en 80 jaar met nierfalen en macro-albuminurie, die een ACE-remmer of angiotensine-receptor-blokker krijgen voorgeschreven.

 

De lijst van 22 indicatoren is beoordeeld door een expert panel van 4 nefrologen, 4 professionals uit de huisartsgeneeskunde en 4 apothekers. Een gestructureerd evaluatie proces met drie rondes is doorlopen. In de eerste ronde hebben de experts individueel alle indicatoren beoordeeld op (a) inhoudelijk juiste reflectie van de aanbeveling uit de richtlijn, (b) correcte definitie van de indicator, (c) of het gemeten aspect kan resulteren in gezondheidswinst voor de patiënt. In deze ronde zijn 10 indicatoren op 1 of meer aspecten onvoldoende beoordeeld. In de tweede ronde zijn de indicatoren besproken tijdens een consensus bijeenkomst met de experts. Dit heeft geleid tot het verwerpen van 8 indicatoren, het enigszins aanpassen van 10 indicatoren, en het toevoegen van 2 indicatoren. De overgebleven 16 indicatoren zijn in een derde ronde opnieuw door alle experts beoordeeld, waarbij ze allen voldoende hoge scores kregen en dus door de experts als zinvol geaccepteerd zijn.

 

De meetbaarheid van de indicatoren is vervolgens getest in een cohort van 4715 eerstelijns diabetes patiënten met nierfalen. Het was mogelijk om alle indicatoren met de beschikbare data om te zetten in berekenbare maten. Van de 16 indicatoren bleken er 11 van toepassing te zijn op een voldoende aantal patiënten om tot een betrouwbare berekening te kunnen komen. In de volgende fase zullen de indicatoren worden getest in data afkomstig van poliklinieken waar patiënten met nierfalen worden behandeld. Dan zal ook gekeken worden of hogere indicator-scores samenhangen met betere patiëntuitkomsten.

 

In de laatste fase van dit project zal een implementatieplan worden opgesteld om het gebruik van de indicatoren voor het monitoren en verbeteren van zorg te bevorderen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Chronic kidney disease (CKD) carries a high burden for poor quality of life and high healthcare costs. Medication to reduce this burden is available but adequate monitoring of optimal use of such treatment is lacking. Quality indicators to evaluate medication treatment for CKD are needed.

 

The aim of this project is to develop, validate and implement a comprehensive set of medication quality indicators for CKD patients. These indicators need to (1) assess medication treatment focusing on efficacy and safety aspects; (2) take into account differentiation for patient characteristics, such as age and disease severity; (3) be reliably measured using data collected from routine practice.

 

The study consists of four phases recommended for the development and implementation of valid quality indicators. In phase 1, the indicators are developed and judged on reflecting evidence and guideline recommendations by an expert panel, including patient representatives. In phase 2, a cohort study is conducted to test the operational and construct validity using previously collected data from three large medical centers. In a subset of patients, the data from repeated visits will be used to assess continuity of medication treatment. In phase 3, a pilot study is conducted to implement the indicators in 8 academic and 1 non-academic center. This will provide baseline data, which are used to identify priority areas for improvement. Also, a pilot study will be conducted to apply the indicators in a primary care cohort. In phase 4, effects of the implementation in the pilot centers are evaluated and a plan for widescale implementation and evaluation is made in cooperation with national organization responsible for measuring and improving quality of care.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website