Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit implementatieproject was om het onderzoeksresultaat van de POT-(K)CAST studie maximaal te verspreiden en ingang te doen vinden in de praktijk. In dit onderzoek hebben we onderzocht of antistollingsbehandeling rond een kijkoperatie van de knie en tijdens onderbeengips het optreden van veneuze trombose voorkomt. De conclusie was dat in beide situaties het aantal tromboses gelijk was en dat antistollingsbehandeling daarom niet routinematig moet worden voorgeschreven en dat dit dient te worden beperkt tot hoog-risico patiënten. De meerwaarde van het implementeren van deze studieresultaten is een sterk verminderde belasting van de patiënt (antistollingsbehandeling is pijnlijk omdat dit met injecties wordt gegeven, en gaat gepaard met een bloedingsrisico) en een aanzienlijke kostenbesparing. Implementatie is mede urgent vanwege de hoge frequentie van antistollingsbehandeling bij deze patiëntengroepen en het grote aantal patiënten. In dit project wilden wij bereiken dat de richtlijnen en de ziekenhuisprotocollen met betrekking tot antistollingsbeleid werden aangepast, zodat uiteindelijk het voorschrijven van antistolling zou worden geminimaliseerd voor deze indicaties. Hiermee wordt bedoeld dat artsen niet routinematig antistollingsbehandeling voorschrijven aan alle patiënten met onderbeengips of een knie kijkoperatie. Sommige patiënten hebben een hoog intrinsiek risico op trombose. Voor hen kan antistolling overwogen worden. Als ondersteuning in het identificeren van deze patiënten zijn twee modellen beschikbaar die door ons ontwikkeld zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

a. De officiële Nederlandse richtlijn antistollingsbehandeling is aangepast waarvoor de resultaten van de POT-CAST en POT-KAST studie de basis hebben gevormd. b. De richtlijn is ontwikkeld in samenspraak met de relevante beroepsverenigingen (de Nederlandse Orthopaedische Vereniging en de Nederlandse vereniging voor Heelkunde) c. Er is een risicoscore ontwikkeld en gevalideerd welke kan differentiëren tussen laag en hoog-risico patiënten voor het ontwikkelen van veneuze trombose, voor zowel patiënten die worden behandeld met onderbeengips, als voor patiënten die een kijkoperatie van de knie ondergaan. d. Voor patiënten die worden behandeld met onderbeengips is een mobiele telefoon app ontwikkeld welke het risico op veneuze trombose kan inschatten met behulp van de score zoals genoemd onder c. Deze app is ontwikkeld om artsen en andere zorgprofessionals te helpen om het tromboserisico te schatten voor een individuele patiënt. e. Publicatie van meerdere wetenschappelijke artikelen die de implementatie en bewustwording van de POT-(K)CAST resultaten bespoedigen. f. Er is een internationale enquête opgezet die het voorschrijfgedrag van voet- en enkelchirurgen meet, waarin aandacht is voor redenen om wel of geen antistolling voor te schrijven. De enquête wordt uitgevoerd en ondersteund door de International Society of Thrombosis and Haemostasis en is ontwikkeld in samenwerking met internationale wetenschappelijke collega’s.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit implementatieproject willen we het onderzoeksresultaat van de POT-(K)CAST studie maximaal verspreiden en ingang doen vinden in de praktijk. De POT-(K)CAST studie bestaat uit 2 trials, gefinancierd door ZonMw, die hebben laten zien dat antistollingsbehandeling rond een kijkoperatie van de knie en tijdens onderbeengips niet routinematig moet worden voorgeschreven, en dat dit dient te worden beperkt tot hoog-risico patiënten.

 

Uit een door onze groep gepubliceerde enquêtestudie is gebleken dat in 2013 35% van de behandelaren altijd antistolling voorschreef na een knie artroscopie en 75% altijd bij onderbeengips. Met dit implementatieplan willen we bereiken dat deze percentages in heel Nederland in een jaar met minstens de helft gereduceerd zullen worden (bij laag-risico patiënten en voor beide indicaties)

 

De primaire doelgroep bestaat uit de richtlijnontwikkelaars, de besturen van de beroepsverenigingen, voorzitters van antistollingscommissies in ziekenhuizen en de behandelaren, nl. orthopeden en (trauma)chirurgen.

 

De strategie zal bestaan uit:

1) verwerken van de POT-(K)CAST resultaten in de jaarlijkse update van de nationale richtlijnen t.a.v. antistollingsgebruik

2) in samenwerking met de beroepsverenigingen komen tot een eenduidig advies m.b.t. antistollingsbeleid rond deze indicaties

3) actief benaderen van de leden van de antistollingscommissies die de protocollen opstellen t.a.v. antistollingsbeleid in ziekenhuizen

4) op basis van bovenstaande activiteiten de behandelaren informeren over het hernieuwde antistollingsadvies waarbij ook in detail informatie zal worden gegeven over de modellen die gebruikt kunnen worden voor het identificeren van hoog-risico patiënten.

5) benaderen van de overige (secundaire) doelgroepen die voornamelijk geïnformeerd zullen worden over het aangepaste antistollingsbeleid

 

Na afronding van deze strategie zal onderzocht worden of het door ons gestelde doel bereikt is door middel van het herhalen van de enquêtestudie bij de behandelaren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website