Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Botontkalking kan fracturen (botbreuken) veroorzaken. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 50-plussers een fractuur. Bij de helft speelt botontkalking een rol. In de eerste 5 jaar na zo'n fractuur krijgt ruim eenderde een nieuwe botbreuk. Veel ziekenhuizen onderzoeken 50-plussers na een botbreuk op botontkalking en behandelen als nodig. Zowel de opkomst voor dit onderzoek als de therapietrouw van de behandeling is helaas laag.

 

Er is een programma ontwikkeld waarbij deze screening wordt uitgevoerd onder de regie van de huisarts.Het doel van het project was om dit programma te evalueren en te verbeteren.

 

Bij de evaluatievan het bestaande project bleek dat er een aantal dingen mis gingen, omdat zowel de patiënten als de huisartsen onvoldoende geïnformeerd werden over wat ze van ze verwacht werden. Verder bleek dat patiënetn graag al van het begin geinformeerd wilde worden osteoporose en de behandeling ervan. In het verbetertraject hebben we daarom aanpassingen gedaan, die we vervolgens geevalueerd hebben. De belangrijkste aanpassingen waren dat we de patiënten en de huisartsen uitgebreidere informatie hebben gegeven. De patient kreeg bericht als de huisarts de uitslag had gekregen van het aanvullende onderzoek en een korte samenvatting van deze uitslag. Tevens stuurden we periodiek herinneringen zowel aan de huisarts als de patienten als er een controleafspraak gewenst was.

 

Tijdens het project zijn er veel tegenslagen geweest. Het ziekenhuis kreeg een nieuw electronisch dossier en de ICT aanpassingen die nodig waren bleken veel moeilijker te zijn dan was voorzien. Er moest meerder keren opnieuw met evalueren begonnen worden, omdat er toch weer fouten fouten in de ICT zaten. Uiteindelijk zijn de aanpassingen doorgevoerd en konden we nieuwe evaluatie doen. Zowel huisartsen als patienten waren tevreden over het project. Er was een toename van de patient tevredenheid en van de therapietrouw.

 

Het programma is succesvol afgerond. Helaas is het programma uiteindelijk toch gestopt. Dit had twee redenen. Ten eerste moest de uitvoering worden aangepast aan de de nieuwe verordening van bescherming van persoonsgegevens. Ten tweede vond de afdeling radiologie het programma te veel afwijken van hun gebruikelijke zorg. Over oplossingen wordt nu gedacht: zowel op stedelijke schaal als landelijk

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal mensen dat gehoor gaf om aan het programma deel te nemen bleef na de verbeterslag gelijk (59% versus 61%).

Door de aanpassingen van het zorgprogramma namen zowel de therapietrouw als de patient tevredenheid toe. In een focusgroep interview met huisartsen, bleek men tevreden over het programma.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben het fractuurprogramma procesmatig geëvalueerd door alle patiënten die het programma doorlopen hadden een vragenlijst te sturen en de teruggestuurde vragenlijsten te analyseren. Vervolgens hebben wij diepteinterviews uitgevoerd bij 21 patiënten, 13 huisartsen en 5 apothekers. Vervolgens hebben wij knelpunten gedefinieerd en hiervoor oplossingen bedacht en deze met tenminste 2 vertegenwoordigers van elke doelgroep (patiënten, huisartsen, specialisten en apothekers) besproken. Momenteel wordt het programma aangepast en gaat het vernieuwde programma begin november starten. Vervolgens doen we nog een tweede evaluatieronde door de eerste n=250 patiënten een vragenlijst te sturen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de evaluatie van het proces bleek dat zowel de huisartsen als de patiënten onvoldoende geïnformeerd werden. De huisartsen namen niet altijd contact op met de patiënten zoals vooraf was afgesproken. Wij hebben de voorlichtingsmaterialen en de begeleidende brieven daarop aangepast. Tevens gaan we extra nascholingen aan de huisartsen geven in de regio.Tevens gaan wij de patiënten actiever bij het proces betrekken door hen 1) te informeren wanneer zij de uitslag met de huisarts kunnen bespreken 2) hen voorafgaande aan dat gesprek aanvullend schriftelijk materiaal aanbieden als zij op grond van het onderzoek osteoporose blijken te hebben. Wij gaan de huisartsen na respectievelijk 4 en 14 maanden helpen herinneren dat het gebruikelijk is om op die momenten bijwerkingen en therapietrouw na te vragen. Ook de patiënten zullen (iets later dan de huisartsen) een brief krijgen dat als de huisarts hen nog niet gecontacteerd het gebruikelijk is dat zij contact met de huisarts opnemen om na 4 maanden en 14 maanden de behandeling nog een keer met de huisarts of praktijkondersteuner te bespreken. Tevens gaan wij de huisartsen vragen om de einddatum van het gebruik van botsparende geneesmiddelen zo te registreren dat zowel de patiënt als de apotheker dit kan zien. Ook gaan we de regionale apotheken op de hoogte brengen van dit programma en hen vragen de gebruiksduur en de einddatum op het etiket aan te geven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Per jaar krijgen ongeveer 80.000 Nederlanders van 50 jaar en ouder een fractuur waarbij botontkalking (osteoporose) een bijdragende factor is. Eén op de vier mensen krijgt na deze fractuur binnen 5 jaar een nieuwe fractuur. De landelijke richtlijnen (CBO en NHG richtlijn) adviseren om iedereen met een fractuur na het 50ste levensjaar te screenen op osteoporose en zo nodig medicamenteus te behandelen. Bisfosfonaten zijn de eerste therapiekeus. Zowel de opkomst voor de screening bij osteoporose als de therapietrouw is echter laag. Uit databaseonderzoek blijkt dat de therapietrouw hoger is indien de huisarts de hoofdbehandelaar is en niet de specialist. Het huisartsenlaboratorium SALT heeft in samenwerking met een ziekenhuis, de regionale huisartsen en onderzoekers van de afdeling huisartsgeneeskunde van het VU medisch centrum Amsterdam een unieke transmuraal fractuurpreventieprogramma opgestart waarbij centraal georganiseerde screening uitgevoerd wordt onder de regie van de huisarts. Bij een eerste evaluatie bleek het opkomstpercentage van de opgeroepen patiënten hoog (80%) te zijn, echter een uitgebreidere procesanalyse is tot op heden nog niet uitgevoerd.

 

Het doel van het project is om het in 2013 gestarte transmurale fractuurpreventieprogramma te evalueren en te verbeteren. Nadat deze verbeteringen zijn doorgevoerd zal het verbeterde programma opnieuw worden geëvalueerd en ook het effect op de therapietrouw van de voor behandeling geïndiceerde patiënten worden geëvalueerd. Als eindproduct van het gehele proces wordt een blauwdruk van het transmurale fractuurpreventieprogramma met de huisarts als hoofdbehandelaar inclusief alle benodigde materialen opgeleverd voor implementatie op grotere schaal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website