Projecten

Urban Design for Improving Health in Groningen (UDIHiG) - Phase 2

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk De gezondheid van bewoners van naoorlogse wederopbouwwijken is gemiddeld slechter dan van bewoners van woonwijken uit andere perioden. Deels is dit te verklaren door de stedenbouwkundige opzet van deze wijken. De gebouwde omgeving beïnvloedt namelijk de gezondheid van haar bewoners en gebruikers. Paddepoel in Groningen is zo’n typische naoorlogse wederopbouwwijk. Onderzoek UDIHiG...

Bekijk dit project

Naar een omgevingsstrategie voor het verkleinen van gezondheidsverschillen in Utrecht: een systeembenadering

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk In Utrecht bestaan, net als in alle andere grote steden in Nederland, forse verschillen in de gezondheid van inwoners uit verschillende wijken. Er wordt gekozen voor een aanpassing en toename van het aantal woningen binnen de stadsgrenzen. Toeval of niet, deze “inbreiding” vindt vooral plaats in de wijken waar de gezondheid gemiddeld het laagst is. Dit vraagt om meer en nieuwe...

Bekijk dit project

Een actiegerichte studie naar de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg; geleerde lessen voor de uitrol naar andere regio’s

Afgerond (april 2019 - januari 2022)

Positieve gezondheid in beleid en praktijk Vraagstuk Positieve Gezondheid is een integrale kijk op gezondheid waarbij uitgegaan wordt van het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De Provincie Limburg heeft momenteel, in vergelijking met de rest van Nederland, mede uit noodzaak vanwege de...

Bekijk dit project

Making space for Health In The City (Dutch 'RuimteGIDS'): implementation of the South Limburg knowledge agenda

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Dit roept verschillende vragen op, bijvoorbeeld rondom de samenwerking tussen organisaties en disciplines en over de relatie tussen omgevingskenmerken en gezondheid. Onderzoek Het doel van het Zuid-Limburgse consortium ‘Ruimte maken voor Gezondheid In De...

Bekijk dit project

Space2Move - Ruimte voor Bewegen in de Regio Fase 2

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk Mensen die niet genoeg bewegen verkorten hun levensverwachting en hebben een grotere kans op chronische ziekten. Helaas zijn deze mensen met bewegingsarmoede moeilijk te stimuleren om te gaan sporten. Daarom richt Space2Move zich op het stimuleren van dagelijks bewegen. De hoofdvraag is hoe maatregelen in het fysieke domein aan kunnen zetten tot meer en actiever bewegen en welke...

Bekijk dit project

Towards a healthy urban living environment for all in Utrecht: a sytems approach (phase 2, IGLO)

Lopend (september 2019 - maart 2023)

Vraagstuk In Utrecht bestaan forse verschillen in de gezondheid van burgers uit verschillende wijken. De komende jaren zal het aantal inwoners flink toenemen. De “inbreiding” vindt vooral plaats in de wijken waar de gezondheid gemiddeld het laagst is. Wat betekent dit voor de inrichting van de leefomgeving, voor de band tussen oude en nieuwe wijkbewoners, en voor de gezondheid van (oudere)...

Bekijk dit project

Het kompas van gezonde slimme wijken: een framework voor de ontwikkeling van een nieuwe gezonde en inclusieve wijk

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk Slimme wijken zijn in opmars maar hoe bouw je een dergelijke wijk die ruimte creëert voor het sociale aspect van gezondheid, vooral voor mensen met een lage SES (sociaaleconomische status) in de wijk? Met een “Kompas met ontwerp- en realisatierichtlijnen” focust GELIJK op het ontwikkelen van een woonomgeving waarin deze doelgroep zich thuis voelt. Onderzoek Het overwegend kwalitatief...

Bekijk dit project

Participatie in het groen van Arnhem en Nijmegen: Samen werken aan groen voor gezondheid (PARTIGAN) Participatory Greening in Arnhem and Nijmegen

Lopend (september 2019 - april 2023)

Vraagstuk Participeren in het groen kan de gezondheid bevorderen. Inwoners met een lage SES hebben het meeste baat bij een toegang tot groen (zoals tuinen, parken en straatgroen) vooral als ze hier actief gebruik van maken. PARTIGAN onderzoekt hoe kwetsbare buurten in Arnhem en Nijmegen zo kunnen vergroenen dat het aansluit bij de behoeften en wensen van inwoners om daarmee...

Bekijk dit project

GO! Noord Nederland, Samen werken aan een gezondere leefomgeving in kleine kernen in Noord Nederland Fase 2

Lopend (september 2019 - december 2022)

Vraagstuk Plattelandsgebieden in Noord-Nederland krimpen en vergrijzen sneller dan in de Randstad. Door het decentralisatiebeleid van de overheid worden taken en verantwoordelijkheden op het vlak van een gezonde leefomgeving vanuit de omgevingswet bij gemeenten gelegd. Kleine gemeenten hebben maar beperkte kennis en capaciteit om dit te realiseren. Met de GO!-methode worden stapsgewijs op een...

Bekijk dit project

Understanding socioeconomic inequalities in educational achievement, mental health and risk taking behaviour from birth to adolescence: the role of family, school and neighbourhood characteristics

Lopend (juni 2018 - maart 2023)

Vraagstuk In Nederland bestaan sociaaleconomische verschillen in levensverwachting, chronische aandoeningen en ongezond gedrag. In dit project is het uitgangspunt dat deze verschillen kleiner kunnen worden als kinderen op jonge leeftijd een optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling doormaken. Dit kan zowel gunstig zijn voor het uiteindelijk behaalde opleidingsniveau, als voor gezond...

Bekijk dit project

Understanding fundamental causes and effects of socio-economic inequalities in health using a systems science approach

Lopend (juli 2018 - januari 2023)

Vraagstuk Hoe komt het dat mensen in lagere sociaaleconomische groepen een slechtere gezondheid hebben? We onderzoeken deze vraag vanuit systeemperspectief: we beschouwen de volksgezondheid als een systeem dat bestaat uit veel verschillende elementen (bijv. individuen) op veel verschillende niveaus (bijv. netwerken waarin individu participeert). Deze elementen interacteren met elkaar en leiden in...

Bekijk dit project

Genetics as a research tool: A natural experiment to elucidate the causal effects of social mobility on health.

Lopend (mei 2018 - januari 2023)

Vraagstuk Waarom hebben mensen met een lagere sociaal economische status (SES) vaker gezondheidsproblemen en geldt dit ook vaak voor hun kinderen? Dit onderzoek bekijkt welke SES indicatoren; opleidingsniveau, inkomen en sociale achterstand van de buurt, een causaal effect hebben op lichamelijke en mentale gezondheid. Onderzoek Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van twee ‘natuurlijke’...

Bekijk dit project

INDIGO: The impact of the Green Carpet and Blue Care in the Maastricht approach to reduce socioeconomic health inequalities

Afgerond (april 2018 - april 2022)

Vraagstuk Tot voor kort werden vier buurten met een lage sociaal economische status in Maastricht doorkruist door de snelweg A2. Onlangs is de snelweg ondertunneld en is bovengronds plaatsgemaakt voor een vijf kilometer lange parklaan; de Groene Loper. In dezelfde buurten is gestart met de pilot Blauwe Zorg, waarin inwoners, zorgverzekeraars en lokale overheden krachten bundelen om de positieve...

Bekijk dit project

Cohort differences in psychological, social, and behavioural explanations of socioeconomic inequalities in health and mortality: Has policy been aiming at moving targets?

Afgerond (december 2018 - maart 2022)

Sociaal-economische gezondheidsverschillen: een bewegend doel voor beleid? Vraagstuk De verklaringen voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) lijken duidelijk: mensen met een laag opleidingsniveau roken vaker, bewegen minder en eten ongezonder. Maar de samenleving verandert en misschien zijn andere factoren een rol gaan spelen. Zijn de verklarende factoren van SEGV bij mensen van...

Bekijk dit project

Twelve years Zwolle Healthy City; explaining and strengthening the keys to success in policy and practice with focus on target group participation.

Afgerond (maart 2018 - januari 2023)

Vraagstuk Het onderzoeksproject zal twee onderzoeksvragen beantwoorden: 1. Wat is er de gedurende de periode van 12 jaar concreet gedaan op het niveau van de lokale organisatie en de implementatie binnen de Zwolse integrale wijkgerichte aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen, 'Zwolle Gezonde Stad'? 2. Hoe kan de samenwerking met de doelgroepen 4 t/m 12 jarigen en senioren (65+) in...

Bekijk dit project

Promising Neighbourhoods: Reducing health inequities by an integral collaborative community program for a Promising, Safe and Healthy Development of youth: Effect- & evaluation study

Lopend (juni 2018 - juni 2022)

Vraagstuk Dit project is een effect- en evaluatieonderzoek naar ‘Kansrijk Opgroeien’.  De gemeente Rotterdam probeert met dit programma sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verminderen door gezond, veilig en kansrijk opgroeien te bevorderen. Per wijk wordt op basis van analyse gekozen voor een optimale mix van effectieve aanpakken samen met lokale partners en vertegenwoordigers van ouders...

Bekijk dit project

Healthy Ageing en wijkverbetering in stad Groningen

Lopend (mei 2018 - september 2022)

Vraagstuk De Groninger Healthy Ageing draait om: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief ontspannen, Gezond verplaatsen, Gezond bouwen en Gezonde voeding. Deze kernwaarden zijn leidend in alle beleidsprogramma’s. De aanpak moet leiden tot het vergroten van sociale participatie, de toegankelijkheid tot zorg en services, het vervullen van behoeften en uiteindelijk de positieve gezondheid van...

Bekijk dit project

Addressing health inequalities in vulnerable urban neighbourhoods by social community enterprises Sociaal economische gezondheidsverschillen in kwetsbare wijken verkleinen door Sociale Wijkondernemingen

Lopend (maart 2018 - november 2022)

Vraagstuk Sociale wijkondernemingen, waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en werkervaring opdoen, ontwikkelen in Arnhem samen met wijkbewoners initiatieven om hun wijk fysiek en sociaal aantrekkelijker te maken. Kern van de integrale aanpak van sociale wijkondernemingen is dat wijkbewoners actief en gezonder worden en daarin zelf keuzes maken. Onderzoek Samen met de WUR onderzoekt de gemeente...

Bekijk dit project

Slechte slaap: probleem voor de volksgezondheid? Strategische verkenning

Afgerond (november 2017 - september 2018)

Vraagstuk Is slechte slaap een probleem voor de volksgezondheid? De kennis over slechte en goede slaap is gefragmenteerd. Voor mogelijke beleidsontwikkeling is het van belang dat er een samenhangend beeld geschetst wordt over deze vraag en wat de aandachtspunten zijn op het gebied van kennis en preventie. Onderzoek In deze strategische verkenning zijn voor het ministerie van VWS de evidentie en...

Bekijk dit project

Gezondheid door sturing, borging en verantwoording in het Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid'

Afgerond (september 2017 - maart 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventing suicidality among Dutch Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) youth through a web-based intervention addressing suicidality in relation to sexual and gender identity issues

Lopend (december 2017 - januari 2023)

Lesbische, homo- en biseksuele (LHB) jeugd doen 3 tot 5 keer vaker een suïcidepoging dan heteroseksuele jongeren; transgender (T) personen hebben 5 tot 10 maal zo vaak suïcidale gedachten.   Doel  Er zal een web-based interventie ter voorkoming van suïcidaliteit onder LHBT-jongeren worden ontwikkeld in samenwerking met professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg, LHBT-jongeren en hun...

Bekijk dit project

Depression and Suicide Prevention in Higher Vocational Education

Afgerond (oktober 2017 - januari 2022)

In dit project wordt een stapsgewijze aanpak voor depressie- en suïcide preventie onder leerlingen van ROC’s onderzocht. De aanpak bestaat uit een geïntegreerd en vernieuwend aanbod aan interventie onderdelen, zoals een training van mentoren en leraren om signalen van suïcidegedachten beter te herkennen, een ‘serious game’ op de mobiele telefoon om o.a. vooroordelen en barrières om hulp te zoeken...

Bekijk dit project

Wat betekent gezondheid voor zieke en gezonde kinderen?

Afgerond (maart 2017 - mei 2018)

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en regie te voeren in het licht van de lichamelijke, sociale en emotionele uitdagingen die het leven stelt. Dat is het uitgangspunt voor een nieuwe visie die door Machteld Huber is uitgewerkt voor volwassenen in zes dimensies. Wij onderzoeken welke thema’s kinderen en ouders bij gezondheid vinden horen. Zij zijn experts op het gebied van hun eigen...

Bekijk dit project

Positieve Gezondheidswijknetwerk in de gemeente Bergen (L)

Afgerond (januari 2017 - mei 2018)

In de regio de Noordelijke Maasvallei is er al veel aandacht voor en kennis over het concept Positieve Gezondheid. Om Positieve Gezondheid verder handen en voeten te geven is er inzicht nodig in de denk- en werkwijzen, vooral in het werk van de ‘poortwachters’ in de zorg: huisartsen en sociale teams. Door professionals een kijkje te geven in elkaars keuken, worden zij beter toegerust om samen met...

Bekijk dit project

Unravelling the mediating pathways between SES and health: a transgenerational and lifecourse perspective (TRANSSES)

Lopend (juni 2018 - februari 2023)

Vraagstuk Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn hardnekkig. Het is bekend dat zowel transgenerationele factoren als factoren gedurende de levensloop een rol spelen, ook in combinatie en in wisselwerking met elkaar. Daarnaast kan de invloed van sociaal-economische status (SES) per levensfase variëren en gaan sommige levensfases gepaard met een verhoogde gevoeligheid voor externe invloeden...

Bekijk dit project

Decreasing socioeconomic health disparities through local anti-tobacco policy: the Smokefree Generation as a roadmap to an integral tobacco control strategy

Afgerond (maart 2018 - juni 2022)

Vraagstuk Roken en meeroken zijn belangrijke oorzaken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV). Om kinderen te beschermen tegen (de verleiding van) roken, ontwikkelde de Alliantie Nederland Rookvrij! een routekaart om een Rookvrije Generatie te creëren. Deze beweging is een integrale strategie voor lokaal tabaksbeleid gericht op het beschermen van kinderen tegen (mee)roken. Omdat...

Bekijk dit project

GO! Noord: Samen lokaal werken aan een gezondere leefomgeving in plattelandsgemeenten in de noordelijke provincies.

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk Door het  decentralisatiebeleid van de overheid worden taken en verantwoordelijkheden van de kleinere  plattelandsgemeenten belangrijker en veelomvattender. Zo betekent de invoering van de  Omgevingswet dat ook deze gemeenten een lokale omgevingsvisie moeten ontwikkelen waaraan omgevingsplannen moeten worden getoetst. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving is één  van de...

Bekijk dit project

Strengthening the Dutch national smoking cessation infrastructure to support the Smokefree Generation movement

Lopend (oktober 2018 - december 2023)

Vraagstuk Ondanks diverse maatregelen rookt nog steeds 23% van de Nederlandse bevolking. Er zijn verschillende effectieve vormen van stopondersteuning beschikbaar in Nederland. Een van de knelpunten bij tabaksontmoediging in Nederland is echter de geringe doorverwijzing vanuit de huisartsenpraktijk naar effectieve stopondersteuning (waardoor maar een kwart van de rokers in Nederland die proberen...

Bekijk dit project

Smoke-free sports clubs for a smoke-free generation

Lopend (december 2018 - december 2022)

Vraagstuk Kinderen kunnen alleen rookvrij opgroeien als roken in hun omgeving niet meer zichtbaar is of normaal gevonden wordt. Sportclubs spelen hierin een belangrijke rol. In Nederland hebben al circa 200 clubs stappen genomen om roken van hun terrein te bannen. Het is echter onzeker of zij daarmee het roken voor kinderen minder zichtbaar en normaal hebben gemaakt. Dit project zal onderzoeken...

Bekijk dit project

Ruimte voor Bewegen in de Regio (Space2Move)

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk Mensen die niet genoeg bewegen verkorten hun levensverwachting en hebben een grotere kans op chronische ziekten. Helaas zijn deze mensen met bewegingsarmoede moeilijk te stimuleren om te gaan sporten. Daarom richt Space2Move zich op het stimuleren van dagelijks bewegen. De hoofdvraag is hoe maatregelen in het fysieke domein aan kunnen zetten tot meer en actiever bewegen en welke...

Bekijk dit project

Participatie in het groen van Arnhem en Nijmegen: Samen werken aan groen voor gezondheid

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk Inwoners met een lage SES hebben het meeste baat bij een toegang tot groen (zoals tuinen, parken en straatgroen), vooral als ze hier actief gebruik van maken. Daarnaast willen gemeenten graag burgers betrekken bij het opstellen van omgevingsplannen. Onderzoek Om het een kennisagenda op te stellen en een voorstel voor fase 2 te maken is er een beknopte literatuurstudie uitgevoerd, zijn...

Bekijk dit project

Ruimte maken voor gezondheid in de stad: naar een Zuid-Limburgse kennisagenda

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk In dit project werden vraagstukken geïdentificeerd over de invloed van de leefomgeving op gezondheid en (on)gezond gedrag, zoals lichaamsbeweging, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Dit werd gedaan door een breed samenwerkingsverband en was gericht op buurten en inwoners met een gezondheidsachterstand in stedelijk Zuid-Limburg. Onderzoek Gemeenten en inwoners werden...

Bekijk dit project

‘Ruimte voor gezondheid’; krachtenbundeling voor kennis over een omgevings-gerichte aanpak binnen Brainport Smart District, de gezonde wijk van de toekomst.

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk Hoe bouw je een nieuwe wijk die zowel inclusief als gezond is? Daarmee bedoelen we een wijk waarin voor iedereen plek is, waarin wordt geïnvesteerd in de gemeenschap en de mensen die er wonen én in de gebouwen en in de voorzieningen, zodat er meer sociale cohesie is, minder eenzaamheid is en iedereen mee kan doen. Dit willen we meenemen bij het inrichten van nieuwe wijken. Als casus...

Bekijk dit project

Urban Design for Improving Health in Groningen - UDIHiG

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Vraagstuk Een gezonde leefstijl is de sleutel voor gezonder leven. Dat vraagt om een woonomgeving die daartoe uitnodigt. In Paddepoel, een Groningse wijk uit de jaren 60, is ruimte voor verbetering. Drukke verkeersaders doorsnijden de wijk, ouderen hebben moeite het winkelcentrum te bereiken. Groen is er genoeg, maar aanlokkelijk is het niet. Een andere inrichting kan veel bijdragen. Maar hoe? ...

Bekijk dit project

Financial incentives for successful smoking cessation: an implementation study to increase reach and adoption among companies and their employees with a low socioeconomic status

Lopend (december 2018 - december 2023)

Vraagstuk Uit eerder onderzoek blijkt dat een stoppen-met-rokentraining op de werkplek in combinatie met financiële beloningen voor stopsucces effectief is om rokers met een lage sociaaleconomische status (SES) te helpen stoppen met roken. Een vervolgstap is om een implementatiestudie uit te voeren naar hoe de stoppen-met-rokentraining met financiële beloningen verspreid kan worden binnen...

Bekijk dit project

Together we’ll quit smoking! Optimizing the implementation of the Trimbos guideline ‘smoking cessation counseling’ in daily practice of healthcare professionals supporting low SES pregnant women in the North of the Netherlands

Lopend (december 2018 - december 2023)

Vraagstuk Uit cijfers blijkt dat bijna 9% van de Nederlandse vrouwen dagelijks rookt gedurende de zwangerschap. Onder laag opgeleide vrouwen is dat zelfs 22%. Roken tijdens de zwangerschap is zeer schadelijk: het leidt tot meer miskramen, vroeggeboorten, aangeboren afwijkingen en zelfs tot overlijden. Om de schadelijke effecten van het roken te verminderen is het belangrijk om (aanstaande)...

Bekijk dit project

Op weg naar effectieve risicocommunicatie over hart-en vaatziekten: Verspreiding van een hartleeftijd tool onder burgers en huisartsen

Afgerond (januari 2019 - april 2021)

Vraagstuk Uit eerder onderzoek komt het gebruik van het concept 'hartleeftijd' als veelbelovend naar voren, als manier om iemands risico op hart- en vaatziekten te communiceren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als volgt: "Uw hartleeftijd is 72 jaar, terwijl uw biologische leeftijd 66 jaar is." Het doel van dit VIMP project is een hartleeftijd tool die door de Hartstichting is ontwikkeld: (1) te...

Bekijk dit project

Healthy living lab: Een interdisciplinaire en participatieve aanpak gericht op het bevorderen van een gezondere omgeving

Afgerond (september 2018 - juni 2019)

Vraagstuk Kan onze leefomgeving bijdragen aan gezondheid? Ja! De ooit hechte relatie tussen gezondheid en onze leefomgeving is herstellende. Veel kennis is beschikbaar, maar tussen beleid, onderzoek en (ontwerp)praktijk is op dit moment nog geen vanzelfsprekende verbinding. Het Healthy Living Lab (HLL) kan daar op inspirerende wijze verandering in brengen, met Noordoost Fryslân als casus. Het...

Bekijk dit project

Strengthening the Dutch national smoking cessation infrastructure to support the Smokefree Generation movement

Lopend (oktober 2018 - december 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gameadviesopmaat 2.0

Afgerond (april 2018 - april 2019)

Vraagstuk Met het project Gameadviesopmaat 2.0 wil het Trimbos-instituut de zelftest op gameninfo.nl inhoudelijk verbeteren, zodat de test up to date is. Deze test brengt problematisch gamegedrag in kaart. Na afloop wordt een game advies op maat gegeven. De test is een manier om inzicht te geven in het eigen gamegedrag. Daarnaast verlaagt de test de drempel tot hulpverlening door gericht door te...

Bekijk dit project

Innovatie, implementatie en impact van de maatschappelijke beweging ‘Alles is Gezondheid…’ 2018-2021: een actiegerichte evaluatie.

Lopend (april 2018 - juli 2022)

Pledges, maatschappelijke beweging en gezondheid Hoe kunnen de partners, de Programmaraad en het Programmabureau van ‘Alles is Gezondheid…’ de activiteiten en opbrengsten uit de pledges borgen en verduurzamen, en tegelijkertijd de voortgang van de maatschappelijke beweging en sociale innovaties ten behoeve van de gezondheid bevorderen?En hoe kan de relatie tussen deze maatschappelijke beweging en...

Bekijk dit project

Ontwikkeling applicatie voor ondersteuning leefstijlinterventie Goalkeeper

Afgerond (maart 2016 - mei 2018)

Het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap (Hanzehogeschool Groningen) heeft een lesmethode ontwikkeld voor het stimuleren van zelfregulatieve vaardigheden in relatie tot een gezonde leefstijl: “Goalkeeper!”. De interventie maakt gebruik van fysieke leermiddelen waarmee leerlingen hun niveau bepalen, doelen stellen, plannen, monitoren en evalueren. Docenten en leerlingen geven aan dat...

Bekijk dit project

Eigen regie en participatie Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een train de trainer methodiek voor multiculturele vrouwen

Afgerond (februari 2017 - mei 2018)

Het project Eigen regie en participatie biedt een training in drie  fasen voor vrouwen uit verschillende culturen. Zij willen meer grip krijgen op hun eigen leven en meer participeren in de maatschappij. Dit gebeurt door in de trainingen gebruik te maken van lichaamsbewustwording, mindfulness en profesional organizing.Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn traint in fase 1 in totaal 15 vrouwen in...

Bekijk dit project

De betekenis van het begrip Positieve Gezondheid in de publieke gezondheidszorg, in relatie tot bevorderen van gezond gedrag in achterstandsgroepen

Afgerond (februari 2017 - mei 2018)

In de definitie van Huber et al. wordt gezondheid omschreven als ‘het vermogen tot aanpassing en zelfredzaamheid in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen’. Het is nog onduidelijk wat dit gezondheidsbegrip betekent voor de publieke gezondheidszorg, waar het voorkómen van ziekten en het bevorderen van gezondheid centraal staat. Betekent het bijvoorbeeld dat we ervoor moeten...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een instrument voor integrale aanpak positieve gezondheid in de wijk

Afgerond (januari 2017 - mei 2018)

Samenwerking in de wijk voor positieve gezondheid, hoe doe je dat? Allerlei organisaties en personen, van politie en brandweer tot zorgverleners maar ook bedrijven, kunnen meehelpen om een wijk positief gezonder te maken. Maar hoe krijg je deze bij elkaar en hoe kom je tot een goede gezamenlijke aanpak? Wij ontwikkelen een stappenplan om positieve gezondheid in de wijk te bevorderen met alle...

Bekijk dit project

Contactmoment Adolescenten- doorontwikkeling van een interactieve online tool gebaseerd op Positieve Gezondheid

Afgerond (januari 2017 - mei 2018)

De GGD Twente heeft een online interactieve vragenlijst voor jongeren ontwikkeld (tool). In deze tool is het concept positieve gezondheid verwerkt. Binnen dit project wordt de tool geïmplementeerd en doorontwikkeld. De tool wordt afgenomen binnen het contactmoment adolescenten dat door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente wordt uitgevoerd. Na implementatie van de tool wordt bekeken of...

Bekijk dit project

Zelfredzaamheid bespreekbaar? Toepassing van de Gesprekstool voor Positieve gezondheid voor het verzamelen van de informatie voor het beoordelen van de zelfredzaamheid met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

Afgerond (december 2016 - mei 2018)

De ZRM is een sectoroverschrijdend meetinstrument voor het volledig en gestandaardiseerd beoordelen van de zelfredzaamheid van cliënten. De ZRM biedt echter geen inzicht in wat cliënten zelf belangrijk vinden, waar ze zelf met voorrang aan zouden willen werken en hoe ze hun eigen kracht daarvoor kunnen inzetten. Het instrument dat dit inzicht wel biedt, is de door IPH ontwikkelde Gesprekstool...

Bekijk dit project

Wijk in beeld

Afgerond (december 2016 - mei 2018)

BETER KIJKEN NAAR JE WIJK! Wijkverpleegkundigen hebben als geen ander zicht op wat er speelt in de wijk: zowel problemen zoals ongezonde situaties en gevaren in de woonomgeving als sterke punten zoals onderlinge zorg en  vrijwilligerswerk. Om de wijk beter in kaart te brengen en om handvatten te krijgen voor verbetering is er een nieuw instrument ontwikkeld, de WIJKOPSE. Nieuw aan de WijkOPSE...

Bekijk dit project

Ontwikkeling model en werkmethodes Positieve Gezondheid in woon- en werkomgeving

Afgerond (december 2016 - mei 2018)

In dit projectvoorstel zal het Louis Bolk Instituut samen met de GGD Brabant, Green & So, gemeente Eindhoven, Volkshuisvesting Arnhem en UWV het model van Positieve Gezondheid door ontwikkelen in relatie tot de (sociale en fysieke) leefomgeving. Dit vormt een krachtige basis om twee pilots te ontwikkelen in de woon- en werkomgeving, waarbij het effect van interventies binnen de leefomgeving op...

Bekijk dit project

Alles is Gezondheid - in de schoolkantine. Implementatie en evaluatie van de Richtlijnen Gezondere Kantines op scholen

Afgerond (december 2014 - augustus 2017)

De Richtlijnen Gezondere Kantines stimuleren kantines tot een gezonder aanbod en uitstraling omgezonde voedselkeuzes te vergemakkelijken. Om implementatie van de Richtlijnen op scholen tebevorderen hebben wij in samenspraak met betrokkenen uit de praktijk, wetenschap en beleidimplementatiemiddelen ontwikkeld en geëvalueerd.Betrokkenen op school waarderen vooral het adviesgesprek en –rapport, de...

Bekijk dit project

Beeldverhalen en participatiechecker maken participatie in de wijk mogelijk

Afgerond (december 2016 - mei 2018)

Beeldverhalen over participatie in de wijk De gemeente Emmen en Smallingerland zijn al jaren bezig om bewoners te betrekken bij de plannen zij maken. Zij stimuleren dat bewoners op welke manier dan ook participeren of meedoen in hun wijk. Zij kunnen bijvoorbeeld in de dorpsraad gaan of meedoen aan buurtactiviteiten.Toch bereiken deze gemeenten de kwetsbare bewoners nog niet. Bijvoorbeeld de...

Bekijk dit project

IkPas als bijdrage aan een positieve gezondheid

Afgerond (december 2016 - mei 2018)

Zwolle Gezonde Stad ontwikkelt samen met het lectoraat verslaving van Hogeschool Windesheim een toolkit voor het a. stimuleren van bedrijven en haar werknemers in de regio's van Zwolle Gezonde Stad en Vitaal Vechtdal tot deelname aan IkPas, 30 of 40 dagen zonder alcohol en b. ondersteunen van bedrijven en werknemers tijdens de actie. De toolkit wordt na oplevering beschikbaar gesteld aan...

Bekijk dit project

Positieve Gezondheid en M&Gezond in Emmenhout!

Afgerond (december 2016 - mei 2018)

M&Gezond richt zich op de aanpak van gezondheidsverschillen en –achterstanden in Emmen. In de wijk Emmerhout wordt daartoe geëxperimenteerd met nieuwe online toepassingen om burgers digitaal te ondersteunen gezonder te leven.De eerste stap en focus van dit project is het in beeld krijgen van de behoeftes van de inwoners ten aanzien van hun gezondheid. Het concept positieve gezondheid is...

Bekijk dit project

Vitaliteitsknooppunt

Afgerond (januari 2017 - mei 2018)

Vitaliteitsknooppunt Een samenwerkingsverband van een welzijnsorganisatie, een GGD, een huisartsengroep, een ziekenhuis en de gemeente Oosterhout hebben het concept voor een vitaliteitsknooppunt ontwikkeld. Met dit knooppunt worden burgers ondersteund om sterker in de schoenen te komen staan bij het omgaan met bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen. In dit concept staat niet de ziekte of...

Bekijk dit project

Verkenning lachgas en 4-FA Gebruikers en gebruik in beeld

Afgerond (januari 2017 - december 2017)

Vraagstuk Het gebruik van lachgas en 4-fluoramfetamine (4-FA) onder jongeren is toegenomen. Bij beide drugs is relatief weinig bekend over de gebruikersgroepen. In dit verdiepende onderzoek van het Trimbos-instituut worden kenmerken van ‘heavy users’, zoals frequentie van gebruik, samenhang met het gebruik van andere drugs, context van gebruik en (ervaren) gezondheidseffecten in kaart gebracht. ...

Bekijk dit project

Biowalking voor ouderen

Afgerond (maart 2017 - mei 2018)

Wandelen in de natuur is goed voor lichaam en geest. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Toch weten we helaas dat mensen naarmate we ouder worden, gemiddeld minder vaak buiten komen, minder vaak de natuur in gaan en minder vaak gaan wandelen.  Biowalking is een wandelmethode waarbij het bewegen in de natuur gecombineerd wordt met aandacht voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. De...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling 'Beweegcoach' regio Oost-Groningen. Bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening in de gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde.

Afgerond (maart 2017 - mei 2018)

Doorontwikkeling ‘Beweegcoach’ regio Oost-Groningen. Bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening in de gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde. Middels de beweegstimuleringsinterventie ‘Beweegcoach’ worden inwoners van Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde met een lichamelijke beperking of chronische ziekte individueel begeleidt naar bestaand beweeg- en...

Bekijk dit project

GG app helpt inwoners van Deventer bij versterken eigen regie

Afgerond (februari 2017 - mei 2018)

In het project Gezondheid en Gedrag werken gemeente Deventer, Saxion, Eno, Big Move Instituut, Raster en GGD IJsselland samen. Het project beoogt een transformatie te realiseren in denken en doen van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG). Daartoe zetten ze de GG-methodiek van Big Move in. Deze brengt het begrip positieve gezondheid naar de dagelijkse praktijk, door inwoners - met of...

Bekijk dit project

Handboek Implementatie Positieve Gezondheid in de regio

Afgerond (maart 2017 - mei 2018)

Handboek Implementatie Positieve Gezondheid in de Regio Veel gemeenten en regio’s willen bijdragen aan de noodzakelijke paradigma wisseling waarbij Positieve Gezondheid voorop komt te staan. Helaas gaat dat niet met een druk op de knop. Een effectieve implementatie vraagt een lerende en open houding van alle betrokken partijen, een ondersteunende fysieke en sociale omgeving en een facilitatie van...

Bekijk dit project

Werken met positieve gezondheid in het gemeenteloket.

Afgerond (maart 2017 - mei 2018)

In Gooi en Vechtstreek ontwikkelen we een toolkit positieve gezondheid voor medewerkers en klanten van het gemeenteloket. Wanneer er tijdens “Het keukentafelgesprek” aandacht is voor de 6 dimensies van gezondheid en veerkracht, zal dit een positieve uitwerking hebben op de participatie en gezondheid van de inwoners.We gaan een gesprekstool (door)ontwikkelen én testen voor “Het gesprek” van de...

Bekijk dit project

Positieve Gezondheid met Welzijn op Recept

Afgerond (maart 2017 - mei 2018)

Positieve Gezondheid In de Praktijk. De Noordelijke Maasvallei is koploper in het uitvoeren van ideeën op het gebied van Positieve Gezondheid. De eigen regie in het leven van mensen staat voorop. Welzijn op Recept past daar uitstekend bij, welzijnsactiviteiten die voorkeur krijgen boven een pilltje. We zetten in op het vinden van vrijwilligerswerk, een maatje of ondersteuning bij financiële...

Bekijk dit project

Breaking the vicious cycle of GHB use and relapse: The development of an intervention guideline and piloting project

Afgerond (oktober 2017 - april 2020)

Terugvalmanagement na GHB-detoxificatie Vraagstuk Gebruik van gamma-hydroxyboterzuur (GHB) kan leiden tot ernstige verslaving. Na het onder begeleiding stoppen met GHB, vallen cliënten vaak terug in gebruik. Onderzoek en uitkomst NISPA, Novadic-Kentron, Jellinek, Trimbos Instituut en Bonger Instituut hebben op basis van een literatuuronderzoek en gesprekken met patiënten en hulpverleners uit...

Bekijk dit project

Bewegen op Recept: Samen op weg naar een praktische toolbox om via een integrale aanpak samenwerking en positieve gezondheid te bevorderen

Afgerond (januari 2017 - mei 2018)

Via een integrale aanpak kunnen we positieve gezondheid bevorderen. Bewegen op Recept is een integrale aanpak tussen sport en zorg, waarbij mensen worden gestimuleerd om te sporten en te bewegen. Hiermee wordt hun gezondheid in positieve zin bevorderd. Het doel van dit project is te komen tot praktische en wetenschappelijke kennis, en werkvormen. Hiermee kunnen we de lokale professionals in zorg...

Bekijk dit project

De kracht van sportevenementen

Afgerond (januari 2015 - maart 2017)

Topsportevenementen trekken jaarlijks veel bezoekers. Wanneer een goede verbinding kan worden gemaakt tussen topsport en breedtesport, kunnen deze evenementen bijdragen aan de bevordering van sporten. Gemeenten organiseren daarom vaak nevenevenementen. Het doel van dit onderzoek was te bestuderen of nevenevenementen bijdragen aan sportdeelname. Het onderzoek richtte zich op activiteiten rond het...

Bekijk dit project

Duurzame inzetbaarheid in de bouw

Afgerond (december 2014 - februari 2017)

Dit project heeft betrekking op de pledge ondertekend door Arbouw. Volandis heeft de taken van Arbouw in het kader van dit project overgenomen. Het project richt zich op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid binnen de bouw. Binnen de bouw bestaan verschillende instrumenten die gericht zijn op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. De vraag is echter in hoeverre deze instrumenten goed...

Bekijk dit project

Evaluatie van de rol van de jeugdarts bij "M@ZL op het MBO", een interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim op het MBO

Afgerond (december 2014 - maart 2018)

School en schoolverzuim De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) op het mbo heeft als doel om ziekteverzuim onder mbo-studenten te verlagen. Het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid gaat vooraf aan het kunnen signaleren van de individuele student. De jeugdarts voert de interventie uit, in samenwerking met ouders, schoolleiding, schoolmedewerkers en leerplichtambtenaar...

Bekijk dit project

Gezondheid door sturing, borging en verantwoording in het Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid'

Afgerond (december 2014 - augustus 2017)

Hoe werkt Alles is Gezondheid... (AiG) als instrument om met maatschappelijke partners van binnen en buiten de gezondheidssector en bedrijfsleven enthousiasme te mobiliseren voor het publieke gezondheidsbelang? Deze vraag is in dit project beantwoord. Partners committeren zich aan AiG door ‘pledges’ oftewel plechtige beloftes, waarin zij beloven bij te dragen aan gezondheid. AiG bevindt zich na...

Bekijk dit project

Hoe sociaal werk bijdraagt aan gezondheid: een theoriegestuurd evaluatieonderzoek

Afgerond (december 2014 - februari 2017)

Draagt sociaal werk bij aan de mentale gezondheid van kwetsbare burgers? Om deze vraag te beantwoorden zijn twee sociaal werk-interventies onderzocht: “Natuurlijk, een netwerkcoach!” en “Kwartiermaken”. Beide methodes hebben als doel om mensen uit hun isolement te halen en weer te laten participeren aan de samenleving. Het onderzoek laat zien hoe deze twee interventies een bijdrage leveren aan de...

Bekijk dit project

Implementatie-onderzoek van theorie en evidence-based preventiestrategieën door diëtisten.

Afgerond (december 2014 - maart 2017)

Bij de diëtist gaat het niet alleen over voeding, maar vooral over gedragDiëtisten begeleiden mensen die willen afvallen. Hierbij gaat het niet alleen over wat je moet eten,maar vooral over duurzame leefstijl- en gedragsverandering. De adviezen en begeleiding van dediëtist over gedragsverandering moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn. In dit project is eenwetenschappelijk onderbouwd programma,...

Bekijk dit project

Kennisagenda Schadelijk Alcoholgebruik: update kennissynthese en Roadmap STAD 2.0

Afgerond (september 2015 - maart 2016)

In 2010 hebben het IVO en het Trimbos-instituut in opdracht van ZonMw een kennissynthese uitgevoerd waarbij wetenschappelijke kennis is verzameld over schadelijk alcohol- en drugsgebruik bij jongeren en volwassenen. De onderhavige studie geeft een update van de wetenschappelijke kennis van de afgelopen vijf jaar over de preventie van schadelijk alcoholgebruik en een overzicht van interventies die...

Bekijk dit project

Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van valpreventie bij ouderen

Afgerond (januari 2016 - mei 2017)

Ondanks dat het aantal valongevallen bij ouderen stijgt in Nederland, worden (kosten)effectieve preventie interventies nog onvoldoende ingevoerd. Barrières in financiering spelen hierin een grote rol. Met een maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA) valpreventie bij ouderen worden de maatschappelijke effecten (kosten en baten) van de (implementatie van) valpreventie in kaart gebracht. ...

Bekijk dit project

Monitoring 'Alles is gezondheid...'

Afgerond (september 2014 - augustus 2017)

De voortgang van het preventieprogramma Alles is Gezondheid… wordt door het RIVM gemonitord. Dit gebeurt met behulp van 30 voortgangsindicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de pledges én op de gezondheidsprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014 - 2016. Veel van de gezondheidsprogramma’s hebben de doelen gehaald die bij de start van het NPP werden...

Bekijk dit project

Positieve gezondheid in Nederland – Wie, Wat, Waarom en Hoe? Voorstel voor een inventarisatie van de motieven, ontwikkelingsplannen, behoeftes en verwachte obstakels bij in Positieve gezondheid geïnteresseerde partijen in Nederland

Afgerond (november 2015 - mei 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie van psychosociale problematiek als gevolg van (echt)scheiding: onderzoek naar de effectiviteit van preventieve groepsinterventie Dappere Dino's voor kinderen van 6-8 jaar.

Afgerond (december 2014 - juli 2017)

Jaarlijks krijgen ruim 70.000 Nederlandse kinderen te maken met de scheiding van hun ouders.Onderzoek heeft laten zien dat deze ‘scheidingskinderen’ gemiddeld meer gedragsproblemenvertonen, minder welzijn ervaren en minder goed presteren op school. Het groepsprogramma‘Dappere Dino’s’ biedt steun aan 6- tot 8-jarige scheidingskinderen met als doel dergelijkeproblemen te voorkomen of beperken. ...

Bekijk dit project

Social Cost Benefit Analysis Alcohol [Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Alcoholgebruik]

Afgerond (juli 2015 - januari 2016)

Vraagstuk Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van alcoholgebruik in Nederland? Onderzoek Met een zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) heeft het RIVM 3 beleidsmaatregelen doorgerekend. Het gaat om de volgende maatregelen: een accijnsverhoging, een beperking van het aantal verkooppunten en een totaalverbod op alcoholreclame en –sponsoring. MKBA’s zijn een hulpmiddel om...

Bekijk dit project

Verspreiding en borging van een gegamificeerde online leefstijl interventie door de Gelderse Betaald Voetbal Organisaties

Afgerond (december 2014 - december 2016)

In het programma werden supporters door hun club gestimuleerd gezond te leven. Uit de Engelse en Schotse Premier League blijkt dit met name voor mannen op middelbare leeftijd met risicofactoren zoals eten, drinken en roken goed te werken. Het programma richtte zich met een online instrument tot de supporters, aangevuld met evenementen op en rondom het stadion. De werving van deelnemers bleef...

Bekijk dit project

Voedselwijs?

Afgerond (december 2014 - augustus 2017)

In dit onderzoek is het Amsterdamse schooltuin- en voedseleducatieprogramma Voedselwijs onderzocht. In totaal hebben er 462 Amsterdamse kinderen uit groep 5 en 6 meegedaan. De kinderen hadden elk hun eigen groente tuintje, kregen daar 25 tuinlessen, plus verschillende kooklessen en gingen optioneel nog naar de boerderij of de Hortus. Uit vragenlijsten blijkt dat de kinderen zeer positief zijn...

Bekijk dit project

Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal. Vitaal ouder worden in Rijnmond en Drechtsteden, een preventieve en integrale aanpak.

Lopend (oktober 2018 - mei 2023)

Probleemstelling In de derde levensfase (55+) valt er voor de meesten nog veel moois te beleven. Maar er zijn ook ouderen die heel kwetsbaar zijn. Er is veel winst te halen als ingezet wordt op het voorkomen van bijvoorbeeld overgewicht en diabetes, maar ook op dementie. In dit project focussen we daarom op preventie en versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van...

Bekijk dit project

Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Probleemstelling In de regio Rivierenland wonen veel mensen met overgewicht. GGD en Gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe doen al veel om overgewicht te voorkomen. Zij ervaren hierbij echter twee problemen: Hoe ontwikkelen we activiteiten op maat die aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van iedere gemeente? Hoe betrekken we de lokale gemeenschap (inwoners,...

Bekijk dit project

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Probleemstelling In Drenthe kampen inwoners, meer dan gemiddeld in Nederland, met gezondheidsrisico’s en –problemen. Drenten roken meer, drinken vaker alcohol en hebben meer last van overgewicht. Bovendien zijn er grote gezondheidsverschillen en is er sprake van vergrijzing. Aanpak De Drentse gemeenten gaan daarom stevig inzetten op een integrale aanpak van preventie gericht op de gezondheid...

Bekijk dit project

Samen in beweging met kwetsbare bewoners

Lopend (oktober 2018 - mei 2023)

Probleemstelling Kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychiatrische problematiek en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ervaren vaak problemen op meerdere levensterreinen tegelijk. Het doel van dit project is om deze groepen te stimuleren om deel te nemen in de lokale gemeenschap, en op deze manier volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Aanpak De focus ligt op de...

Bekijk dit project

Bruggen naar Gezond Gewicht in Zaanstreek-Waterland

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Probleemstelling De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad gaan hun integrale gezondheidsbeleid gericht op gezond gewicht versterken. Samen met GGD Zaanstreek-Waterland, Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid VUmc, werkplaats Sociaal domein A’dam, Huisartsenzorg ZW en VU A’dam werken ze de komende vier jaar aan een gezonde leefomgeving voor een gezonde jeugd. De...

Bekijk dit project

Wijzer in de Wijk, inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak

Lopend (oktober 2018 - januari 2023)

Probleemstelling Drie gemeenten stellen in co-creatie met inwoners en lokale partners een integrale wijkgerichte gezondheidsaanpak op en voeren die uit om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Doelgroep zijn inwoners met gezondheidsachterstand in wijk Stevenshof (gemeente Leiden), wijk Alphen Noord (gemeente Alphen aan den Rijn) en wijk Zuidwest (gemeente Den Haag). Aanpak Het...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website