Projecten

Antimicrobial Resistance Manure Intervention Strategies - ARMIS

Lopend (juni 2018 - december 2023)

In Nederland en andere landen wordt steeds meer dierlijke mest bewerkt voordat die op het land wordt uitgereden, bijvoorbeeld met compostering. In het ARMIS project onderzoekt het RIVM samen met internationale partners in hoeverre deze mestverwerkingstechnieken ook antibioticaresistentie kunnen verminderen. Met behulp van metingen in Canada, Roemenië, Duitsland en Nederland wordt uitstoot van...

Bekijk dit project

Non-conventional approaches for peptidoglycan cross-linking inhibition

Afgerond (maart 2015 - april 2019)

Bacteriën kunnen resistent worden tegen Penicillines door de 3-4 dwarsverbindingen in de peptidoglycanlaag (PG) in hun celwand te vervangen door 3-3 dwarsverbindingen. De PG-laag geeft de bacterie vorm en beschermt ze tegen mechanische stress. Er was nauwelijks iets bekend over de enzymen (LD-transpeptidasen of LD-TPases) die verantwoordelijk zijn voor het maken van de 3-3-binding. Het...

Bekijk dit project

Partnership against Biofilm-associated Expression, Acquisition and Transmission of AMR

Afgerond (mei 2017 - december 2021)

Een biofilm is een compacte moeilijk doordringbare gemeenschap van bacteriën die is ingebed in een matrix bestaande uit componenten geproduceerd door bacteriën. Biofilms kunnen zich vormen op implantaten zoals een heupprothese maar ook op weefsel zoals in de longen wat kan lijden tot cystic fibrosis. Biofilms zijn erg moeilijk te bestrijden met antibiotica en een biofilm op een implantaat kan...

Bekijk dit project

SOLIDNESS - Surveillance Of mobiLome meDiated aNtibiotic rEsiStance Spread

Afgerond (december 2018 - december 2020)

Mobile genetic elements (MGEs) play a central role in horizontal gene transfer and are among the main drivers of antibiotic resistance and virulence spread. Molecular characterization of MGEs is essential for a better understanding of the dissemination of antibiotic resistance. Sequence-based analysis techniques are often used for this purpose. In this project, it became clear that when...

Bekijk dit project

PRAISE - Providing a Roadmap for Automated Infection Surveillance in Europe

Afgerond (januari 2019 - oktober 2020)

Het ondergaan van medische zorg kan leiden tot het verkrijgen van een zorg-gerelateerde infectie. De hoeksteen van preventie is surveillance, het systematisch kwantificeren van het vóórkomen van deze infecties. Het handmatig beoordelen van patiëntendossiers op het optreden van een zorg-gerelateerde infectie is tijdrovend en foutgevoelig, wat grootschalige surveillance bemoeilijkt. Geautomatiseerde...

Bekijk dit project

A Smart Surveillance Strategy for Carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa

Lopend (januari 2020 - maart 2024)

Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa is een bacterie die vooral bij patiënten in het ziekenhuis ernstige infecties veroorzaakt. Wereldwijd is er een toename van Pseudomonas bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor antibiotica. Om verdere toename tegen te gaan is eerst meer informatie nodig over waar deze bacteriën voorkomen en hoe zij zich verspreiden (surveillance). Water...

Bekijk dit project

Improving the TRIcycle protocol: upscaling to national Monitoring, detection of CPE and WGS pipelines for One Health Surveillance

Lopend (februari 2020 - augustus 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Modelling Approaches to Guide Intelligent surveillance for the sustainable Introduction of Novel ANtibiotics (MAGIcIAN)

Lopend (april 2020 - oktober 2023)

Duurzame introductie van nieuwe antibiotica vereist resistentie surveillance. Alternatieve, betaalbare en efficiënte methoden om inzicht te krijgen in het vóórkomen van antibioticaresistentie (ABR) zijn dringend nodig. MAGIcIAN zal data-science en machine-learning technieken combineren met klinische, microbiologische en epidemiologische expertise. Door beschikbare informatie over ABR op nationaal...

Bekijk dit project

Prevention of antibiotic resistance by TARGEted Treatment of pneumonia in children

Lopend (maart 2020 - maart 2023)

Lagere luchtweg infecties, zoals longontsteking, behoren wereldwijd tot één van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in kinderen jonger dan 5 jaar. Vooral in lage- en middeninkomenslanden is de ziektelast en sterfte als gevolg van deze infecties het hoogst. De meeste lagere luchtweg infecties worden veroorzaakt door virussen en kunnen dus niet behandeld worden met antibiotica, maar...

Bekijk dit project

One Health AMR Surveillance through Innovative Sampling

Lopend (april 2020 - januari 2024)

OASIS ontwikkelt een strategie voor een snelle en lokaal-relevante surveillance van antimicrobiële resistentie (AMR). De strategie richt zich op surveillance in populaties van mens en dier, in plaats van surveillance in materiaal aanwezig in laboratoria. Surveillance van laboratoriummateriaal geeft vaak een vertekend beeld van de omvang van AMR, en is niet bruikbaar voor het informeren van...

Bekijk dit project

Network T&CM alternatives for antibiotics worldwide: Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance (GIFTS-AMR)

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

Traditionele en complementaire zorg (Traditional & Complementary Medicine (T&CM)) wordt vaak gebruikt in zowel de veterinaire als de humane gezondheidszorg en kan bijdragen aan het verminderen van (onjuist) antibioticagebruik of als alternatieve preventie of behandeling (bijv. voor ongecompliceerde acute infecties). De doelstellingen van het netwerk zijn: (1) het ontwikkelen van een wereldwijd...

Bekijk dit project

JPIAMR Network for Integrating Microbial Sequencing and Platforms for Antimicrobial Resistance (Seq4AMR)

Lopend (januari 2021 - januari 2023)

Genomen van micro-organismen coderen vaak voor resistentie tegen antibiotica - zogenaamde antimicrobiële resistentie (AMR).   Dezelfde genomen bevatten al het genetische materiaal van micro-organismen en kunnen in kaart gebracht worden via een techniek die  Next Generation Sequencing (NGS)  heet.  NGS   kan gebruikt worden om het ontstaan en verspreiding van AMR te detecteren en bestrijden....

Bekijk dit project

Antimicrobial Stewardship in Hospitals, Resistance Selection and Transfer in a One Health Context (STRESST)

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

Het STRESST project (Antimicrobial Stewardship in Hospitals, Resistance Selection and Transfer in a One Health Context) zal de effecten bepalen van een ziekenhuis-breed geimplementeerd antibiotica stewardship programma, op de hoeveelheid antibiotica, antibiotica-gevoelige en -resistente bacterien die voorkomen in het afvalwater. Deze aanpak kan aantonen wat het effect is van stewardship op de...

Bekijk dit project

Designing One Health Governance for Antimicrobial Stewardship Interventions

Lopend (maart 2022 - maart 2025)

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid. Daarmee vraagt het om een gezamenlijke wereldwijde strategie, gebaseerd op effectieve beheersingsmaatregelen vanuit een “One Health” perspectief. Het One Health perspectief komt erop neer dat gezondheid van mens, dier en omgeving met elkaar verbonden zijn en in samenhang dienen te worden benaderd. Het doel van...

Bekijk dit project

Impact of reducing colistin use on colistin resistance in humans and poultry in Indonesia

Lopend (juni 2022 - juni 2025)

Antibiotica worden gebruikt om mensen en dieren te behandelen. Helaas is er een groot wereldwijd probleem bij mens en dier: bacteriën worden steeds meer resistent tegen antibiotica en werken niet meer goed. Belangrijke organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseren bepaalde antibiotica voor mensen te reserveren en alleen bij hele hoge uitzondering in dieren te gebruiken. Een...

Bekijk dit project

Ionophore coccidiostats: risk of CO-selectioN of antImicrobial resistance – Clinical impact and intervention strategies (ICONIC)

Lopend (april 2022 - april 2025)

De intensieve vleeskuikenhouderij is sterk afhankelijk van het gebruik van coccidiostatica. De belangrijkste groep, de ionoforen, heeft naast een antiparasitaire ook een antimicrobiële werking. Ionoforen worden niet ingezet bij humane infecties en daarom werd tot nu toe aangenomen dat het grootschalig gebruik bij pluimvee geen gevolgen heeft voor de humane gezondheidszorg. Recent onderzoek laat...

Bekijk dit project

Microbiota Intervention Strategies Limiting Selection and Transmission of Antibiotic Resistance burden in the One Health domain (MISTAR)

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

MISTAR onderzoekt de effectiviteit van drie nieuwe interventiestrategieën, met als doel het behoud van de gezonde microbiota om de verspreiding van antimicrobiële resistentie (AMR) te verminderen. i) Interveniëren van het darm microbioom door prioritering van interventies op basis van microbiota compositie diagnostiek, of door fecale microbiota transplantatie om AMR infecties te verminderen. ii)...

Bekijk dit project

New intervention strategy for tuberculosis: blocking multiple essential targets

Afgerond (april 2015 - november 2018)

Mycobacterium tuberculose is de veroorzaker van tuberculose (tbc), een ziekte die verantwoordelijk is voor bijna 1,5 miljoen sterfgevallen per jaar. In de afgelopen jaren zien we een grote toename van verschillende antibiotica-resistente stammen, waardoor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen een belangrijke prioriteit is geworden. Een belangrijk nadeel van de meeste bestaande en nieuwe...

Bekijk dit project

Histidine Kinase Inhibitors as Novel Anti-infectives

Afgerond (juni 2017 - juni 2018)

Leading scientists from academia and industry working in relevant multidisciplinary fields came together to participate in two workshops concerning the development of new antibiotics to combat increasing problems of antibiotic resistance in human and animal medicine. These networking activities facilitated new collaborations leading to a new research grant. The ideas discussed by the workshop will...

Bekijk dit project

Developing combinations of CO-ACTIVE antimicrobials and non-antimicrobials

Afgerond (januari 2016 - januari 2019)

Wereldwijd neemt de resistentie van bacteriën tegen antibiotica toe. Hierdoor kunnen infecties niet altijd meer goed behandeld worden, en wordt er gezocht naar alternatieven voor antimicrobiële behandeling. CO-ACTION is een JPIAMR-project met 6 Europese partners. Het doel was het onderzoeken en identificeren van antibiotica en non-antibiotica die actiever zijn in combinatie dan alleen (synergisme...

Bekijk dit project

ExcludeMRSA Preventing transmission of MRSA from livestock to humans through competitive exclusion

Lopend (juni 2018 - mei 2023)

Beperken van transmissie van MRSA van varkens naar mensen Mensen op varkensbedrijven lopen een risico om besmet te worden met Livestock-Associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) door blootstelling aan stalstof en door contact met varkens. De onderzoekers hebben in een voorstudie aangetoond dat biggen binnen een aantal dagen na hun geboorte gekoloniseerd raken met LA-MRSA en...

Bekijk dit project

Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU)

Lopend (april 2018 - december 2023)

Kwetsbare ouderen krijgen vaak antibiotica voorgeschreven vanwege een vermeende urineweginfectie. Een deel van die voorschriften is waarschijnlijk niet noodzakelijk, omdat er geen sprake is van een infectie. Antibiotica zijn dan niet aangewezen en onnodig gebruik verhoogt het risico dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica. In deze studie ondersteunen we artsen door middel van...

Bekijk dit project

A digital antimicrobial stewardship smartphone application to combat AMR: the AB-assistant

Lopend (januari 2018 - februari 2023)

Antibiotica zijn onmisbaar in de moderne geneeskunde. Daarom is het van belang om onjuist gebruik van antibiotica te verminderen, waardoor antibiotica behouden blijven voor toekomstig gebruik.  In dit project wordt de AB-assistent, een app voor de smartphone, verder ontwikkeld en geëvalueerd. Een dergelijke app is een innovatieve en gestandaardiseerde benadering om antibiotica voor te schrijven...

Bekijk dit project

REpotentiating BEta Lactam antibiotics (REBEL)

Afgerond (februari 2015 - januari 2019)

REpotentiating BEta Lactam antibiotics (REBEL) Resistentie tegen beta-lactam antibiotica is een groot probleem in de gezondheidszorg. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat bacteriën zgn. beta-lactamase enzymen produceren, die deze categorie antibiotica afbreken. Dit kan worden voorkomen, door samen met het antibioticum een stof toe te dienen, die het enzym uit de bacterie remt. Het doel van dit...

Bekijk dit project

Appropriate use of antibiotics: the role of CAM treatment strategies

Afgerond (februari 2017 - februari 2019)

Antibiotica worden het meest voorgeschreven door huisartsen. Zij zijn dan ook een van de belangrijkste bijdragers aan de ontwikkeling van antibiotica resistentie. Bij luchtweginfecties is antibioticagebruik meestal niet nodig Luchtweginfecties behoren tot de meest voorkomende infecties. Uit onderzoek blijkt dat antibiotica niet of nauwelijks klachten verminderen bij patiënten met...

Bekijk dit project

Aware-wwtp

Afgerond (juni 2017 - december 2021)

De toename van infecties met antibioticum resistente bacteriën heeft grote gevolgen voor het behandelen van deze infecties. Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs) zijn bekende ‘hot spots’ voor de verspreiding van resistente bacteriën vanuit de mens naar het milieu. In dit project worden resistente bacteriën in RWZIs en rond RWZIs onderzocht. Daarvoor wordt in RWZI medewerkers en omwonenden...

Bekijk dit project

Bridging the gap between exposure to AMR in the environment and impact to human health

Afgerond (februari 2017 - augustus 2018)

Antimicrobiële resistentie bemoeilijkt de behandeling van bacteriele infecties. De verspreiding van antibioticaresistente bacteriën (ARB) in de omgeving (water, bodem, lucht) draagt bij aan de blootstelling van de mens aan ARB. Informatie over de gevolgen van blootstelling aan ARB in het milieu voor de gezondheid is echter schaars. In dit project werd een werkgroep opgericht, welke de technieken...

Bekijk dit project

Combating MRSA; increasing our understanding of transmission success will lead to better control of MRSA

Afgerond (mei 2017 - juni 2021)

De epidemiologie van MRSA wordt gedomineerd door een beperkt aantal genetisch verwante stammen (clones), met een ongelijke globale geografische verdeling. In de afgelopen decennia zijn diverse clones verschenen, maar andere ook verdwenen. De MACOTRA onderzoeksgroep zal de oorzaken van dit succes of ‘falen’ van MRSA clones bestuderen en de kennis die we daarmee verkrijgen, vertalen in zo mogelijk...

Bekijk dit project

Combinatorials

Afgerond (maart 2016 - maart 2019)

Infecties met antibioticaresistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Door de globalisering en slecht gebruik van antibiotica, verspreid resistentie zich razendsnel. Bovendien zijn er weinig nieuwe antibiotica op de markt gekomen de afgelopen 20 jaar. In dit internationale project zijn onderzoekers met behulp van de allernieuwste ‘high-throughput screens’ op zoek...

Bekijk dit project

Effectiveness of infection control strategies against intra- and inter-hospital transmission of MultidruG-resistant Enterobacteriaceae – insights from a multi-level mathematical NeTwork model

Afgerond (juni 2017 - juli 2021)

Multiresistente Enterobacteriaceae (MDR-E) zijn een belangrijke dreiging voor de volksgezondheid in veel Europese landen. Terwijl traditionele infectie controle strategieën zich in de eerste plaats richten op de controle van transmissie binnen ziekenhuizen, zijn er steeds meer aanwijzingen voor het belang van beweging van patiënten tussen ziekenhuizen voor de verspreiding van MDR-E. Het...

Bekijk dit project

Prevention and Restriction of Antimicrobial Resistance in Pneumococci by Multi-Level Modelling

Afgerond (juni 2017 - december 2021)

Streptococcus pneumoniae (de pneumococ) is een veel voorkomende verwekker van infecties bij de mens, in het bijzonder van long ontsteking. Deze bacterie is in toenemende mate resistent tegen thans beschikbare antimicrobiële middelen. Dit project beoogt meer inzicht te verschaffen in de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, waarbij vooral aandacht zal uitgaan naar omgevings-,...

Bekijk dit project

Repurposing disused antibiotics with immune modulators as antimicrobial strategy for respiratory tract infections

Afgerond (maart 2016 - maart 2019)

Luchtweg infecties komen vaak voor en worden in toenemende mate veroorzaakt door bacteriën die niet meer gevoelig zijn voor veel gebruikte antibiotica. Dit project beoogde het therapeutische arsenaal tegen luchtweg infecties te vergroten door het testen van middelen die het immuun systeem stimuleren. Het AMC had twee specifieke taken. Ten eerste: er werd een kweek systeem opgezet van humane...

Bekijk dit project

Selection and Transmission of Antimicrobial Resistance in Complex Systems

Afgerond (januari 2017 - december 2021)

The emergence of antibiotic resistance is increasingly limiting treatment of bacterial infections.Bacteria can become resistant via a process called “horizontal gene transfer (HGT)” which enable bacteria to exchange DNA that may include resistance genes. In the STARCS project we have developed novel tools to identify HGT in complex ecosystems, such as the human gut. Studies conducted in...

Bekijk dit project

The impact of Host restriction of Escherichia coli on Transmission dynamics and spread of antimicrobial Resistance

Afgerond (mei 2017 - december 2021)

De bacteriën die gezonde en zieke mensen en dieren bij zich dragen, kunnen bijdragen aan de verspreiding van antibioticaresistentie. Dat kan door overdracht van resistente bacteriën en door overdracht van stukken bacterieel DNA waar genen op liggen die voor resistentie coderen. Het is niet duidelijk of overdracht, gevolgd door dragerschap, van bacteriën tussen dieren en mensen of tussen...

Bekijk dit project

Understanding and modelling reservoirs, vehicles and transmission of ESBL-producing Enterobacteriaceae in the community and long term care facilities

Afgerond (maart 2017 - december 2021)

Resistente bacterien vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Een van de meest voorkomende varianten vormen de zogenaamde ESBL-producerende Darmbacterien (ESBL-D). Deze ESBL-D komen veelvuldig voor in de voedselketen, in het buitenland en in zorginstellingen. Ze verspreiden zich ongemerkt in de bevolking. Dit onderzoek heeft tot doel om in kaart te brengen hoe ESBL-D zich...

Bekijk dit project

Collateral Damage: Using collateral sensitivity to reverse the selection and transmission of antibiotic resistance

Afgerond (juli 2017 - december 2021)

New strategies to contain the evolution and spread of antimicrobial resistance (AMR) are needed. In this multinational project proposal we have worked on a resistance-reversal strategy based on the concept of collateral sensitivity (CS). CS between a pair of antibiotics occurs when resistance to one antibiotic increases susceptibility to another. By exploiting CS relationships through sequential...

Bekijk dit project

PhageLand: Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters

Lopend (mei 2022 - mei 2024)

PhageLand bestudeert interventies om de overdracht van multiresistente pathogenen in water- en gezondheidssystemen van lage- en middeninkomenslanden in Oost-Europa te verminderen. Er zullen milieuvriendelijke oplossingen met helofytenfilter worden ontwikkeld om afvalwater tegen lage kosten te zuiveren en de overdracht van antibioticaresistentie naar waterbronnen te voorkomen. Met het Europese...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website