Projectomschrijving

Werkwijze aanpak ziekteverzuim bij basisschoolleerlingen ontwikkeld

Alle kinderen en jongeren moeten naar vermogen kunnen profiteren van het onderwijs. Ook zij die veel verzuimen om gezondheidsredenen. Om hun gezondheid te optimaliseren en (mede daardoor) hun onderwijskansen te vergroten is het van belang al aandacht te hebben voor basisschoolleerlingen met ziekteverzuim. De methode M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is toepasbaar en effectief gebleken om middelbare scholieren en studenten van het middelbaar beroepsonderwijs met ziekteverzuim te begeleiden en hun ziekteverzuim terug te dringen. Bij M@ZL werken school en de jeugdarts samen met de jongere en zijn/haar ouders om het terug gaan naar school te vergemakkelijken en de ontwikkeling en gezondheid te optimaliseren. Voor basisschoolleerlingen was er nog geen aanpak van ziekteverzuim. Daarom is in dit onderzoek een werkwijze ontwikkeld voor basisscholen, op basis van M@ZL, literatuuronderzoek en praktijkgestuurd onderzoek. Schooldirecteuren, intern begeleiders, leerkrachten, jeugdgezondheidszorg professionals, leerplichtambtenaren en ouders hebben in groepsinterviews met elkaar gesproken over ziekteverzuim. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten en op basis van literatuuronderzoek en procesevaluatie (M@ZL PO is op 24 basisscholen getest) is M@ZL PO ontwikkeld. M@ZL PO geeft scholen meer inzicht in het ziekteverzuim van hun leerlingen. Schoolmedewerkers gaan eerder in gesprek met ouders en weten beter wanneer en hoe experts te consulteren en naar hen te verwijzen zo nodig.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website