Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De proefimplementatie van de innovatieve werkwijze van online dienstverlening (chat en email) voor jongeren met psychosociale problemen bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg is goed verlopen. Hierbij is door de afdeling JGZ een specifieke website met toegang tot een chat en email applicatie voor jongeren ontwikkeld en hebben JGZ medewerkers een scholing online hulpverlening ontvangen.

Het effectiviteitonderzoek van deze online werkwijze in vergelijking met de reguliere werkwijze (persoonlijk contact) van de JGZ is in overleg met ZonMw vroegtijdig beëindigd vanwege een te lage instroom. Na een verlengde wervingsperiode en oplossingsscenario’s waren er nog altijd te weinig jongeren om het effectiviteitonderzoek uit te voeren met een steekproef van voldoende grootte. Omdat het effectiviteitonderzoek stopgezet is, mag er niet geconcludeerd worden dat online dienstverlening niet effectief is gebleken en ook niet geschikt zou zijn om aan te bieden aan jongeren met psychosociale problemen door de JGZ als (aanvullende) werkwijze.

 

Ondanks het voortijdig moeten beëindigen van het effectiviteitonderzoek, hebben we door middel van het onderzoeken van de ervaringen van jongeren (die wel en niet meegedaan hebben aan het effectiviteitonderzoek) en JGZ medewerkers veel waardevolle informatie verzameld. Zo zijn er meerdere redenen achterhaald waarom jongeren zo weinig bereid waren om deel te nemen aan het effectiviteitonderzoek. Verder is bij ons het beeld naar voren gekomen, dat chatten (de innovatieve werkwijze van online dienstverlening) tussen de jeugdverpleegkundige en de jongere met psychosociale problemen hoogstens als aanvullend aan de huidige werkwijze van een persoonlijk contact gezien kan worden, en niet de huidige werkwijze dient te vervangen. Een deel van de jongeren gaf de voorkeur aan een face-to-face (persoonlijk) contact.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De primaire doelstelling van dit onderzoeksproject is wat betreft de implementatie van de innovatieve werkwijze van online dienstverlening voor jongeren met psychosociale problemen bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg gerealiseerd. Hierbij is door de afdeling JGZ een specifieke website met toegang tot een chat en email applicatie voor jongeren ontwikkeld, en hebben JGZ medewerkers een scholing online hulpverlening ontvangen. Wat betreft de uitvoering van het effectiviteitonderzoek van de innovatieve werkwijze van online dienstverlening (chat) en de reguliere werkwijze van de JGZ is de doelstelling niet bereikt (effectiviteitonderzoek beëindigd), omdat de werving veel minder (12) jongeren heeft opgeleverd dan benodigd (360) en verwacht. Vijf van deze twaalf jongeren hebben gebruik gemaakt van de chat applicatie om online dienstverlening van JGZ medewerkers te ontvangen.

 

Er is veel waardevolle informatie verzameld bij het onderzoeken van de ervaringen van de jongeren (die wel en niet meegedaan hebben bij het effectiviteitonderzoek) en de JGZ medewerkers (secundaire doelstelling). Zo zijn er meerdere redenen (zoals de grote hoeveelheid papierwerk en niet zelf te mogen kiezen voor het type contact met de jeugdverpleegkundige) achterhaald waarom jongeren zo weinig bereid waren om deel te nemen aan het effectiviteitonderzoek. Een meerderheid van de jongeren die gebruik heeft gemaakt van de chatapplicatie (5) was hier tevreden over, maar bleek een voorkeur te hebben voor een persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige. Ook werd duidelijk waar de JGZ medewerkers tevreden (scholing, en het online aanbod) en kritisch (informatieoverdracht naar henzelf en de jongeren, en de context van de afdeling zoals bezuinigingen) over waren.

Gezien het kleine aantal geïnterviewde jongeren en jeugdverpleegkundigen kunnen uit deze resultaten geen harde conclusies getrokken worden.

 

Enkele conclusies en aanbevelingen die gedaan zijn:

1. Omdat het effectiviteitonderzoek stopgezet is, kunnen we geen conclusies trekken over het al dan niet effectief zijn van online dienstverlening, en over het al dan niet geschikt zijn van deze (aanvullende) werkwijze om aan te bieden aan adolescenten met psychosociale problemen door de JGZ.

2. Het beeld dat bij ons uit de ervaringen van jongeren en JGZ medewerkers naar voren gekomen is, is dat chatten (de innovatieve werkwijze van online dienstverlening) tussen de jeugdverpleegkundige en de jongere met psychosociale problemen hoogstens als aanvullend aan de huidige werkwijze van een persoonlijk contact gezien kan worden, en niet de huidige werkwijze dient te vervangen. Een deel van de jongeren prefereerde namelijk een face-to-face contact.

3. Houd rekening met een bemoeilijkte werving van jongeren voor wetenschappelijk onderzoek. Wellicht is dit nog meer van toepassing bij gerandomiseerd en niet-geanonimiseerd onderzoek.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De primaire doelstelling van dit onderzoekproject is om de uitvoeringspraktijk van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te vernieuwen door toevoeging van online dienstverlening (Chat) voor adolescenten met psychosociale problemen als een innovatieve werkwijze, aanvullend aan de reguliere werkwijze (persoonlijk contact). De proefimplementatie en de effecten van deze online dienstverlening, in vergelijking met de reguliere dienstverlening door de JGZ, worden onderzocht.

De initiële implementatie van de innovatieve werkwijze van online dienstverlening bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg is goed verlopen. Hierbij is door de afdeling JGZ een specifieke website voor jongeren ontwikkeld, hebben JGZ medewerkers een scholing online hulpverlening ontvangen en hebben een aantal jongeren gebruik gemaakt van de E-mail en Chat-applicatie om ondersteuning van JGZ medewerkers te ontvangen.

Na de implementatie is vanaf 1-4-2012 gestart met de werving van jongeren voor het onderzoeksproject. Deze werving is, tegen de verwachting in, teleurstellend verlopen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat jongeren (en/of hun ouders) niet mee willen doen aan het onderzoek. Vanwege het geringe aantal deelnemers blijkt een effectonderzoek niet mogelijk. Daarom stellen wij een wijziging van de onderzoeksopzet voor.

De secundaire doelstelling van dit project is het verkrijgen van inzicht in de ervaringen van de jongeren en JGZ medewerkers bij de gebruikte innovatieve werkwijze van online dienstverlening. Het geringe aantal (4) jongeren dat online ondersteuning heeft gehad was hier positief over. De ervaringen van JGZ medewerkers moeten nog worden verzameld door middel van interviews.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De primaire doelstelling van dit onderzoeksproject is wat betreft de implementatie van de innovatieve werkwijze van online dienstverlening bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg gerealiseerd. Hierbij is door de afdeling JGZ een specifieke website voor jongeren ontwikkeld, hebben JGZ medewerkers een scholing online hulpverlening ontvangen en hebben een aantal jongeren gebruik gemaakt van de E-mail en Chat-applicatie om ondersteuning van JGZ medewerkers te ontvangen. Wat betreft de effectiviteitsmeting van de reguliere en de innovatieve werkwijze van online dienst verlenen is de doelstelling niet bereikt, omdat de werving van jongeren voor het onderzoeksproject veel minder jongeren heeft opgeleverd dan verwacht.

Daarom stellen wij een veranderde onderzoeksopzet voor in de vorm van een zogenaamde cluster randomisatie.

 

De secundaire doelstelling van dit project om inzicht te krijgen in de ervaringen van de jongeren en JGZ medewerkers bij de gebruikte innovatieve werkwijze van online dienstverlening is wat betreft de ervaringen van jongeren ten dele gerealiseerd, omdat slechts een klein aantal jongeren deelgenomen heeft. De jongeren, die tot nu toe de evaluatie ingevuld hebben, waren positief over de innovatieve vorm (Chat) van ondersteuning die zij hadden ontvangen, maar zij gaven ook aan een volgende keer liever een persoonlijk gesprek met de JGZ medewerker te hebben. Wij zouden nog graag meer informatie willen verzamelen ten aanzien van de beweegredenen van jongeren (en eventueel van hun ouders) om niet deel te nemen aan het onderzoeksproject.

Wat betreft de ervaringen van JGZ medewerkers is deze doelstelling gepland voor de tweede fase van het onderzoeksproject.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste doelstelling van dit project is de vernieuwing van de uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg (JGZ) door toevoeging van online dienstverlening voor adolescenten met psychosociale problemen als een innovatieve werkwijze, aanvullend aan de huidige reguliere werkwijze. Het betreft een werkwijze die beter aansluit bij de leef- en denkwereld van adolescenten en die als doel heeft om meer adolescenten met psychosociale problemen te bereiken en te helpen. De proefimplementatie en de effecten van deze online dienstverlening worden onderzocht.

 

Daarnaast heeft deze subsidieaanvraag tot doel om te onderzoeken of er nog verschillen worden gevonden met betrekking tot de evaluatie van online dienstverlening bij adolescenten met een verschillende achtergrond (opleiding en etnische achtergrond).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website