Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van de projectgroep TNO en GGD Amsterdam is het landelijk in gebruik nemen van de SamenStarten App door jeugdverpleegkundigen tijdens het huisbezoek. Tijdens de VIMP “Implementatie van de SamenStarten App ter ondersteuning van huisbezoeken van JGZ instellingen in Nederland” is de bekendheid van de SamenStarten App bij drie JGZ instellingen GGD Hollands Noorden, Icare en Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) vergroot. Bij de gebruikersgroep van de deelnemende JGZ instellingen zijn de kennis, vaardigheden en eigen-effectiviteit getraind ten behoeve van het effectief gebruik van de App. Verder is de SamenStarten App afgestemd op de regionale behoeften, door middel van technische doorontwikkeling van de App en de bouw van een webtool. Tenslotte zijn evaluaties verricht. De belangrijkste resultaten luiden als volgt. Binnen en buiten de deelnemende JGZ instellingen is de App onder de aandacht gebracht. De deelnemende verpleegkundigen hebben de App toegepast tijdens huisbezoeken tot hun tevredenheid en die van de ouders. De training heeft geholpen bij het creeren van randvoorwaarden voor effectief gebruik. De SamenStarten App blijkt goed aan te sluiten bij de centrale thema’s die spelen in het kader van de nieuwe jeugdwet, namelijk vergoten eigen kracht ouders, focus op outreachende hulp en preventie, en afstemming tussen verschillende keten- en verwijspartners betrokken bij de zorg voor de jeugd. Deze resultaten zijn verspreid via publicaties in publieke tijdschriften en congrespresentaties. Bovendien is door de gebruikersgroep zelf en het Nederlands Centrum voor JGZ (NCJ) de meerwaarde van de App landelijk uitgedragen. Voor de JGZ, maar ook voor zorg voor de jeugd in brede zin.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de VIMP “Implementatie van de SamenStarten App ter ondersteuning van huisbezoeken van JGZ instellingen in Nederland” zijn evaluaties verricht en deze hebben de volgende resultaten opgeleverd. Binnen de JGZ instellingen zijn verschillende lagen van de organisatie bekend geraakt met de SamenStarten App, namelijk verpleegkundigen, stafverpleegkundigen en management, maar ook andere betrokken disciplines, zoals stafpedagogen. Via publicaties en presentatie en via communicatie vanuit het NJC zijn ook landelijk JGZ instellingen geïnformeerd over de App. De deelnemende verpleegkundigen hebben de SamenStarten App in de praktijk drie maanden lang toegepast tijdens huisbezoeken op indicatie. In totaal zijn bij 54 huisbezoeken vragenlijsten ingevuld. De ouders gaven een 9,1 aan de huisbezoeken met de SamenStarten App, op een schaal van 0 (heel slecht) tot 10 (heel goed). Dit is vergelijkbaar met de beoordeling tijdens de evaluatie van de SamenStarten App bij de GGD Amsterdam in 2013. De meerwaarde zat met name in de kracht van de visuele gespreksondersteuning en inhoud en verwijsinstellingen op-maat én regionaal, systematisch werken en regie bij de ouder. Na de training gaven de verpleegkundigen aan dat zij zich voldoende geïnformeerd en vaardig voelden om op huisbezoek te gaan. De eigen-effectiviteit diende na de eerste trainingen nog wel verder versterkt worden, bijvoorbeeld via training-on-the-job. De evaluatie heeft ook een aantal ontwikkelpunten opgeleverd die liggen op het vlak van de inhoud, functie, en een nieuw ouderportaal. Tenslotte zijn verwachtingen uitgesproken ten aanzien van gebruik van de App op lange termijn. De SamenStarten App blijkt goed aan te sluiten bij de centrale thema’s die spelen in het kader van de nieuwe jeugdwet, namelijk vergoten eigen kracht ouders, focus op outreachende hulp en preventie, en afstemming tussen verschillende keten- en verwijspartners betrokken bij de zorg voor de jeugd. Als gevolg van deze ervaren meerwaarde zijn na afloop van de VIMP de JGZ instellingen intern in gesprek gegaan op verschillende niveaus over hoe zij verder willen met der SamenStarten App.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Via het signalerings- en doorverwijsprogramma SamenStarten worden kinderen en gezinnen die te maken hebben met een hulpvraag in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), bijvoorbeeld rondom opvoeden of financiën, snel opgespoord en ondersteund. Huisbezoeken vormen een belangrijk onderdeel van SamenStarten. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat jeugdverpleegkundigen tijdens deze huisbezoeken niet altijd in staat zijn oudercompetenties te versterken, hulp te verlenen en/of te verwijzen naar hulpinstanties (zoals maatschappelijk werk).

Om ondersteuning te bieden aan de huisbezoeken is de ‘SamenStarten App’ ontwikkeld, die draait op een Tablet PC. In deze App worden verschillende functionaliteiten aangeboden aan verpleegkundige en ouders tijdens het huisbezoek. Van februari 2012 tot november 2013 onderzoekt TNO samen met GGD Amsterdam hoe jeugdverpleegkundigen en ouders de SamenStarten App ervaren en hoe de App bijdraagt aan signalering en doorverwijzing. Eerste voorlopige resultaten van het onderzoek laten een positieve werking zien van de SamenSarten App op de huisbezoeken ten aanzien van de communicatie tussen verpleegkundige en ouder en de eigen kracht van de ouders. Ook wordt de gebruiksvriendelijkheid van de App positief gewaardeerd.

Gezien deze resultaten is het wenselijk de SamenSarten App te implementeren bij andere JGZ instellingen in Nederland. Tijdens het onderzoek kwamen echter ook enkele knelpunten met de SamenStarten naar voren die aangepakt moeten worden om het succes van de implementatie te vergroten. De implementatie van de SamenStarten App vraagt met name om investering van tijd in geld op de volgende onderdelen. De SamenStarten App dient onder de aandacht te worden gebracht bij de instellingen en gebruik dient intern te worden gestimuleerd. Goed gebruik van de App vraagt om training en instructie van de verpleegkundigen. De inhoud van de App moet regionaal actueel worden gehouden.

 

Doel

Het streven is het landelijk gebruik van de SamenStarten App door verpleegkundigen tijdens het huisbezoek. Met het huidige plan wordt hiervoor een eerste stap gemaakt.

 

Aanpak

Implementatiestrategieën zijn gekozen op basis van enerzijds de analyse van de doelgroep, de vernieuwing en de context en anderzijds kennis over implementatie van vernieuwingen in de zorg van Fleuren en collega’s (2009). Dit heeft de volgende combinatie van strategieën opgeleverd gericht op implementatie, adoptie, en continuering:

-De vernieuwing moet de beoogde gebruikers voorzien van concrete en eenduidige handelingsvoorschriften en effectieve en bruikbare materialen;

-De vernieuwing moet actief gepromoot worden via interpersoonlijke communicatie;

-Training bij het eerste gebruik van de SamenStarten App én bij het vervolggebruik (‘begeleiding on the job’);

-De gebruikers moeten ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaars ervaringen kunnen leren;

-Evaluatie van de mate van verspreiding, adoptie, implementatie en continuering is nodig om inzicht te krijgen in de noodzaak en (on) mogelijkheden voor verbetering van de invoerstrategie.

 

Beoogd resultaat

Met deze aanpak beogen we draagvlak voor het gebruik van de SamenStarten binnen de gehele organisatie, adoptie van de App en effectief gebruik, en continuering van het gebruik ook na afloop van het implementatieproject. Concreet richten we ons op het vergroten van de bekendheid met de SamenStarten App en de meerwaarde voor de JGZ. Ook richten we ons op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en eigen-effectiviteit bij de gebruikersgroep ten behoeve van effectief gebruik van de App. Verder wordt de App afgestemd op de regionale behoefte (o.a. de inhoud van de App). Ten slotte wordt een evaluatie verricht. De resultaten daarvan worden verspreid zodat de meerwaarde van de SamenStarten App voor de deelnemende instellingen maar ook voor andere JGZ instellingen beter bekend raakt. Dit kan bijdragen aan de landelijke implementatie van de SamenStarten App.

 

Betrokken organisaties

De projectgroep die het plan uit zal voeren bestaat uit TNO en GGD Amsterdam. Daarnaast hebben drie JGZ instellingen zich aangemeld voor deelname: Icare (Meppel), GGD Hollands Noorden (Schagen) en SAG (Amsterdam). Tenslotte overweegt Vérian (Apeldoorn) om te deel te nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website