Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2012 is in onderlinge samenwerking tussen ErasmusMC en CJG Rijnmond het onderzoek Wasstraat - Your Health uitgevoerd. Het onderzoek was gericht op jongeren op het MBO, niveau 1 en 2. Door allerlei psychosociale factoren is hier de vroegtijdige schooluitval hoger dan gemiddeld (30 tot 40%). Voor deze kwetsbare doelgroep is een interventie ontwikkeld om de zelfredzaamheid te vergroten en daardoor de vroegtijdige schooluitval terug te dringen. Met de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) als leidraad werd door de jeugdverpleegkundige een gesprek aangegaan met de jongere. Vaak gaf dit gesprek al dát zetje in de rug dat de jongere nodig had. Soms waren extra gesprekken nodig of werd de jongere doorverwezen naar andere hulpverlening. De jongeren gaven deze interventie een 8,8. Het onderzoek heeft de innovatieprijs 2012 van het NJI ontvangen. Het doel van het project isvoor CJG Rijnmond om dit product verder door te ontwikkelen tot een regulier aanbod. Daarnaast wil CJG Rijnmond de ervaringen delen met andere JGZ-instellingen, zodat zij mogelijk ook het product Your Health kunnen opnemen in hun dienstenpakket.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn twee landelijke informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor zijn landelijk alle JGZ en MBO-instellingen uitgenodigd. Door presentatie van de interventie en een workshop is informatie uitgewisseld tussen JGZ- en MBO-instellingen. CJG Rijnmond heeft hierdoor een steeds beter beeld waar de behoeften liggen en waar de JGZ van meerwaarde kan zijn op de MBO's. Ook hebben we kunnen horen hoe andere JGZ-instellingen deze doelgroepen bereikt. Deze kennis gebruikt CJG Rijnmond momenteel om het product Your Health te optimaliseren. Verder ontwikkelt CJG Rijnmond een modulair aanbod. Binnen het basistakenpakket van CJG Rijnmond kan de MBO-instelling zelf een keuze maken welke modules zij wensen af te nemen, aansluitend bij de reeds bestaande zorgstructuur op hun school. Your Health is één van deze modules.

Deze bijeenkomsten zijn gezamenlijk met GGD Gelderland-Midden georganiseerd. Zij hadden voor een soortgelijke doelgroep een product ontwikkeld, te weten Les(s) & More. Ook met hen heeft kennisdeling plaatsgevonden.

Van de bijeenkomsten is een Live-magazine uitgegeven. Dit is een mooi digitaal (reclame)middel dat ingezet kan worden ter vergroting van de bekendheid met Your Health.

Alle jeugdverpleegkundigen die binnen CJG Rijnmond werkzaam zijn op het MBO hebben een training in het gebruik van de ZRM ontvangen. De training is ook opgenomen in ons reguliere opleidingsschema.

Door het beschikbaar stellen van een toolkit Your Health op onze website kunnen ook andere instellingen gebruik maken van het product Your Health.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project "Wasstraat - Your Health" is een innovatieve JGZ werkwijze t.b.v. jongeren op het MBO

(niveau 1 en 2) geïmplementeerd en geëvalueerd op twee grote MBO scholen in regio Rijnmond. De

resultaten waren positief. Zowel de jongeren als de verpleegkundigen waren enthousiast over het

nieuwe contactmoment. Het bereik van de jongeren was erg hoog. Daarnaast hebben de

jeugdverpleegkundigen het gebruik van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM) als instrument tijdens de

consulten als waardevol ervaren. CJG Rijnmond is het eerste CJG in Nederland dat t.b.v. dit project

het extra contactmoment heeft geïmplementeerd en geëvalueerd.

Het CJG Rijnmond wil, in samenwerking met het ROC en de Gemeente Rotterdam de ervaringen met het werken van CJG verpleegkundigen op het MBO, in het kader van het contactmoment 15+ uitdragen naar JGZorganisaties en MBO scholen in Nederland. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelde werkwijze

verder te beschrijven en te professionaliseren, met name waar het gaat om de logistieke kant van de

planning en uitvoering van de consulten.

Het doel van deze aanvraag is het professionaliseren en borgen van de bereikte resultaten van het

project "Wasstraat - Your Health" waar het gaat om het kosteneffectief invulling geven aan het

contactmoment 15+. Daarnaast het verspreiden van de opgedane kennis in de samenwerking tussen

de jeugdgezondheidszorg en het MBO. In het verspreiden van de kennis zal de samenwerking gezocht worden met de GGD Gelderland-Midden. Zij hebben eveneens een aanpak ontwikkeld ('Les(s) & More') ten behoeve van het MBO.

 

Met dit project willen we de kennis uitdragen over het gebruik en implementatie van dit nieuwe

contactmoment. Om bekendheid van de nieuwe werkwijze te vergroten bij de gemeente Rotterdam en

JGZ-instellingen in andere gemeenten worden de volgende middelen ingezet:

- Ontwikkelen van een handleiding implementatie extra contactmoment.

- Doorontwikkeling van de logistieke planning.

- Organiseren van een cursus voor Jeugdverpleegkundigen over het werken met de ZRM bij deze doelgroep.

- Organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten in samenwerking GGD Gelderland Midden over het programma Les(s) & More.

In de bijeenkomsten worden best practices, lessons learned en ervaren knelpunten van beide

interventies besproken. Dit maakt het mogelijk voor andere JGZ- en onderwijsinstellingen om de

interventies optimaal aan te passen aan hun eigen lokale situatie, zonder het wiel opnieuw uit te

hoeven vinden. Werkbare suggesties en conclusies zullen door CJG Rijnmond en GGD Gelderland-

Midden worden opgenomen in de verdere ontwikkeling van hun interventie (tweede versie van de

handleiding c.q. op te stellen handleiding).

Het uiteindelijke doel (aansluiten op zorgnetwerk MBO scholen, bedienen van risicogroep MBO

leerlingen vanaf 15 jaar, aansluiting op Transitie jeugdzorg vanwege de nadruk op preventie en het

terug dringen van schooluitval) moet duidelijk overkomen, zodat de Gemeente Rotterdam overtuigd is

van het nut van verdere implementatie binnen regio Rijnmond en andere gemeenten worden

geprikkeld de nieuwe werkwijze ook te implementeren.

 

Resultaten:

- RSA film

- Een Life magazine, met een samenvattende definitieve versie

- Handleiding implementatie MBO contactmoment Your Health

" Training ZRM voor jeugdverpleegkundigen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website