Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Passend in het beleid van meer flexibiliteit in de uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ), is door Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) voor de leeftijd 4-19 jaar een innovatieve triage methodiek ontwikkeld. Door middel van een verschuiving van taken tussen JGZ professionals krijgen alle kinderen het basispakket aan zorg en gaat meer aandacht uit naar het signaleren en monitoren van die kinderen die het meeste aandacht nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling en opvoeding. Door een voorselectie van kinderen naar hun zorgbehoefte (uitgevoerd door doktersassistenten en verpleegkundigen (op het VMBO)) ontstaat ruimte voor artsen en verpleegkundigen om ook buiten de vaste contactmomenten signalen over kinderen vanuit ouders/jeugdigen zelf of vanuit scholen, in de spreekuren op te pakken. De jeugdarts en –verpleegkundige zijn daarvoor frequent op de scholen aanwezig en kinderen worden vraaggericht in het spreekuur ingepland. Kinderen kunnen dus op alle leeftijden instromen in zo’n spreekuur. Dit sluit goed aan bij de mogelijkheden voor flexibilisering in het advies Basisaanbod Preventie en de aanwijzingen die gemaakt worden in de concept jeugdwet, waar werken op de vindplaats en uitgaan van eigen kracht uitgangspunten zijn. Het sluit ook aan bij de ontwikkelingen Passend Onderwijs.

 

Het oorspronkelijke project voorziet in de behoefte aan onderzoek naar de gevolgen van invoering van de triage methodiek. Het doel van het project is inzicht geven in effecten van de triagemethodiek op de basiszorg (wettelijk verplichte contactmomenten) door de JGZ, de signalering en zorg voor kinderen die meer aandacht behoeven en de kosten van de beide methodes, zodat een onderbouwde keuze kan worden gemaakt op welke wijze de signalering en zorg in de JGZ het beste kan worden georganiseerd.

Het doel van deze VIMP is het verkrijgen van meer inzicht in en draagvlak voor (de resultaten) van het project door het gezamenlijk helder formuleren van de aanbevelingen voor de verdere doorontwikkeling van de triage methodiek, zodat implementatie bevorderd wordt.

 

We richten ons in dit voorstel op de doelgroep van de managers, maar ook op de professionals in de JGZ De managers zijn primair degenen, die betrokken zijn bij de beslissing over de invoering en doorontwikkeling van triage als methodiek in de JGZ-organisatie. Uiteindelijk zal ook de einddoelgroep, namelijk de ouders en hun kinderen betrokken moeten worden bij het besluit of triage een geschikte methodiek is. Hiervoor hebben al wel interviews met ouders plaatsgevonden, zowel in het eerdere pilotonderzoek, als binnen het huidige onderzoek.

 

In 2014 zal een uitwisselingsbijeenkomst plaatsvinden, om de resultaten van het onderzoek en de triage methodiek te bespreken en verder door te ontwikkelen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website