Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Peuter-Pret is doorontwikkeld tot een eenjarige interventie waarbij wekelijks bewegen en ondersteuning door een

diëtiste en opvoedcoach centraal stond. Dit bleek in de praktijk te intensief voor gezinnen met jonge kinderen van 2

t/m 4 jaar met (dreigend) overgewicht en/of een motorische achterstand. Daarom is Peuter-Pret 2.0 ontwikkeld.

Bij Peuter-Pret 2.0 worden er 6 weken lang beweeglessen bij peuterspeelzalen en kleuterklassen gegeven. Ouders

worden uitgenodigd voor een workshop door de diëtiste en opvoedcoach, en voor een ouder-kind-beweegles.

Medewerkers worden actief betrokken, krijgen meer inzicht in de motorische ontwikkeling en krijgen handvaten om

sneller afwijkingen in motoriek te registreren.

Omdat bij de hele jonge doelgroep doorstroom naar het reguliere sportaanbod nog niet aan de orde is, maar we

kinderen wel kennis wilden laten maken met diverse sporten, hebben we gedurende het project twee keer een

Kidsday georganiseerd. Tijdens deze Kidsdays konden kinderen zelf ervaren wat turnen, voetballen, judo en

tafeltennis inhoudt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de aanvraag hadden we 2 belangrijke hoofddoelen. Enerzijds wilden we een gezondheid bevorderend project voor peuters en ouders opzetten. Daarnaast wilden we PeuterPret doorontwikkelen en als direct inzetbare tool aanbieden aan nieuwe gebruikers.

 

Beiden hoofddoelen zijn gerealiseerd. Na toekenning van de subsidie hebben we het reeds bestaande Peuter-Pret verder ontwikkeld. Het product bleek echter in

de praktijk niet te werken. Daarom hebben we

Peuter-Pret 2.0 ontwikkeld. Een verandering van een curatief naar een preventief gezondheid bevorderend project

voor peuterspeelzalen en de kleuterklassen van de basisschool. Zowel Peuter-Pret als Peuter-Pret 2.0 zijn dusdanig doorontwikkeld dat zij ingezet kunnen worden door nieuwe gebruikers.

 

In totaal hebben 337 kinderen en 168 ouders deelgenomen aan Peuter-Pret (zowel bij Peuter-Pret in originele vorm als bij Peuter-Pret 2.0). Dit zijn er veel meer dan de geplande 40 deelnemers. Om sportverenigingen te betrekken bij Peuter-Pret hebben we 2 keer een KidsDay georganiseerd: een leuke dag voor kinderen waarbij bewegen centraal staat en kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met diverse sporten. De Kidsday was met ruim 300 en 400 bezoekers een groot succes.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Gezonde leefstijl’ is tegenwoordig een populair onderwerp in onze samenleving. Zowel media, winkels, zorginstellingen, maar ook onderwijsinstellingen en gemeenten leggen steeds meer nadruk op een gezonde leefstijl voor jong en oud. Toepassen van een gezonde leefstijl is echter vaak nog niet eens zo makkelijk als het lijkt, zeker niet met jonge kinderen. Groente eten is gezond, maar wat als een kind groente weigert te eten? Samen bewegen met kinderen is gezellig, maar wat als het kind na 5 minuten al geen zin meer heeft of moe is? Met behulp van Peuter-Pret willen wij gezinnen met jonge kinderen hier graag een handje bij helpen.

Peuter-Pret is een leuk en gevarieerd programma voor gezinnen met kinderen van 2 t/m 4 jaar. Het bevorderen van een gezonde leefstijl staat centraal. Beweging, voeding en opvoeding spelen in het programma een belangrijke rol.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het verder ontwikkelen van Peuter-Pret was een van de doelstellingen. Het originele Peuter-Pret traject hebben we uitgebreid qua aantal beweeglessen (kind) en qua workshops (ouders) en is met name bedoeld voor kinderen met (dreigend) overgewicht en/of motorische problemen. Tot nu toe is het moeilijk om deze groepen gevuld te krijgen. Kinderen die deelnemen zijn erg enthousiast, maar vaak is de problematiek in het gezin dusdanig dat ouders het een onmogelijke opdracht vinden om consequent naar afspraken te komen. Kinderen die wel consequent komen, laten een enorme vooruitgang zien op het gebied van veranderde lichaamssamenstelling.

Daarnaast is Peuter-Pret 2.0 ontwikkeld, een 6 weken durend programma dat aangeboden wordt bij peuterspeelzalen en groepen 1 en/of 1/2 van de basisscholen. Gedurende deze 6 weken krijgen alle kinderen 1 uur beweegles onder leiding van een kinderfysiotherapeute. Daarnaast worden de ouders uitgenodigd voor een gezamenlijke workshop door de diëtiste en opvoedcoach. Binnen 4 maanden hebben al 207 kinderen extra beweeglessen gekregen. De peuterspeelzalen en basisscholen zijn erg enthousiast. De leerkrachten leren nieuwe oefeningen geschikt voor de doelgroep, krijgen handvaten waar ze op moeten letten mbt de motorische ontwikkeling van het kind en de kinderen vinden de beweeglessen geweldig. De opkomst van de ouders bij de workhops is gemiddeld tussen de 10% en 20% per school.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overgewicht, vaak als resultaat van deze ongezonde leefgewoontes, vormt een groot maatschappelijk probleem. Overgewicht resulteert vaak in ernstige gezondheidsproblemen en ook de sociaal emotionele gevolgen van overgewicht moeten niet onderschat worden. Naast voeding speelt ook een gebrek aan beweging een grote rol bij het ontstaan van overgewicht. Om overgewicht tegen te gaan, of nog beter te voorkomen moet men meer gaan bewegen, en het liefst vanaf een zo jong mogelijke leeftijd.

 

Ook in Limburg is overgewicht een groot probleem. Om de leefstijl in Nuth en omstreken te verbeteren, beginnen we bij de jongste doelgroep en de daarbij behorende gezinnen. Een gezond gewicht op jonge leeftijd (tussen 2 en 6 jaar) is namelijk mede bepalend voor het voorkomen van overgewicht op volwassen leeftijd. Dit wordt gerealiseerd door PeuterPret op te starten waarbij het doel is om een gedragsverandering in het hele gezin te realiseren.

 

Peuterpret sluit aan bij het bestaande regionale zorgnetwerk voor peuters met overgewicht of motorische achterstand. In Zuid-Limburg zijn er in onder andere de 3 ziekenhuizen gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen met overgewicht. Hoewel ouders vanuit deze programma's adviezen krijgen ten aanzien van beweging voor en met hun kind, is er binnen deze programma's nog geen volwaardig beweegaanbod voor deze groep jonge kinderen. Peuterpret biedt een verrijking van het zorgnetwerk en zal ook gezamenlijk met deze organisaties worden vormgegeven. Ook huisartsen en consultatiebureaus hebben mogelijkheid om jonge kinderen te verwijzen

 

PeuterPret richt zich op 2 t/m 4 jarigen met overgewicht en/of een motorische achterstand, en hun ouders. Voeding, bewegen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn de 3 pijlers van PeuterPret. Peuters krijgen een uitgebreide intake om hun situatie zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Vervolgens wordt wekelijks onder deskundige begeleiding bewogen en krijgen ouders diverse workshops. Na afronding worden de resultaten in kaart gebracht met behulp van een evaluatie. De belangrijkste doelen die gerealiseerd kunnen worden zijn stabilisatie of vermindering van gewicht, toename van fysieke activiteit, verbetering van lichaamssamenstelling en motoriek en/of verbetering op sociaal-emotioneel vlak. Daarnaast vormt doorstroming naar het reguliere sportaanbod een belangrijk doel. Door dit uitgebreide programma hopen we een gedragsverandering in de gezinnen teweeg te kunnen brengen zodat een gezonde leefstijl onderdeel wordt van het dagelijks leven.

 

Doorontwikkeling van PeuterPret willen we realiseren door het aantal workshops uit te breiden om hiermee de ouderparticipatie te vergroten en objectieve metingen toe te voegen voor een gedegen monitoring en effectevaluatie. Daarnaast wordt PeuterPret multipliceerbaar. Aan het einde van deze subsidieperiode is PeuterPret landelijk bekend en kan het eenvoudig door andere partijen opgezet worden met behulp van een gedegen handleiding.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website