Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Vlaardingen is het project Cool2Bfit gestart in 20017. Het doel is dat kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar in Vlaardingen met overgewicht of obesitas een

gezonder gewicht krijgen. Gedragsverandering en het verbeteren van leefstijl zijn hierbij speerpunten.

Dit bereiken we door het aanpakken van de drie pijlers waar het programma op is gebaseerd en door

de ouders nauw te betrekken bij dit project.

Het programma bestaat uit 3 fases.De intensieve fase, de sportfase en de follow-up fase. Het project in Vlaardingen is succesvol en wordt voortgezet en uitgebreid.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hieronder de resultaten van het project: 90% blijft de gekozen sport doen en voldoet aan de schijf van 3: Nederlandse norm gezond bewegen,

beweegnorm, fitnorm en spiernorm en de conditie van de deelnemers is met 50% verbeterd. ( evaluatie

lijst/systeem Cool2bfit)

Deelnemers weten wat gezonde beweeggedrag is en hebben inzicht in hun eigen beweeggedrag

(beweegdagboek). Deelnemers krijgen een positieve houding ten aanzien van bewegen en sporten

(evaluatie)

Het project is geslaagd en zal doorgaan mede dankzij steun van zorgverzekeraar DSW en Gemeente Vlaardingen. Ook wordt er meer smanenwerking gezocht met de sociale wijkteams en de zorgverzekeraar om nog meer kinderen te kunnen helpen met dit project.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dankzij de vele samenwerkingpartners; de gemeente, wijkteams, buurtsportcoach, scholen, JOGG, huisartsen, kinderartsen, CJG, paramedici en sportverenigingen is het Cool2BFit programma een succes in Vlaardingen! Door de vele aanmeldingen zien we dat de behoefte groot is. Jammer genoeg kunnen er slechts 10 kinderen per groep deelnemen waardoor er een wachtlijst ontsaan is.

 

In de intensieve fase hebben de kinderen en ouders beiden 7 bijeenkomsten bijgewoond over voeding, gedrag en bewegen. Daarnaast zijn de kinderen twee keer per week gaan sporten. Ook de ouders krijgen 7 sportlessen aangeboden. In de sportfase maken de kinderen onder begeleiding van een buurtsportcoach en sportinstructeur kennis met allerlei verschillende soorten sport, zodat de kinderen een goed beeld krijgen welke sport het beste bij ze past en waar zij enthousiast van worden. Samen met de buurtsportcoach en de kinderfysiotherapeut wordt aan de hand van de sportkeuzetest afspraken gemaakt met sportaanbieders om proeflessen te volgen. In de eerste groep is bijna iedereen doorgestroomd naar een zelfgekozen sport en ervaren ze hoe leuk het is om in beweging te zijn.

 

Na de sportfase volgt nog een jaar de follow-up fase waarin wij de ouders en kinderen nog monitoren. De kinderen blijven dan in beweging door hun zelfgekozen sport te doen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zelfbeeldvragenlijsten ingevuld door de kinderen (CBSK, Competentie Belevingsschaal voor kinderen) laten een positief beeld zien. Op vrijwel alle gebieden zijn de kinderen gemiddeld genomen positiever over zichzelf gaan denken. De scores zijn gestegen als het gaat om schoolvaardigheden, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, en het totale gevoel van eigenwaarde. De sociale acceptatie is gelijk gebleven. Daarnaast is de gedragshouding verbeterd. Ook is de BMI waarde iets gedaald en zijn de vetpercentages gedaald en omgezet naar spiermassa.

 

Positieve resultaten waar de kinderen samen met de ouders hard voor hebben gewerkt. Iets om trots op te zijn! Als beloning zijn de kinderen samen met de ouders naar een trampoline park geweest.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

De prevalentie en incidentie van overgewicht onder jeugdigen in Vlaardingen is in vergelijking met de regiogemeenten en landelijke cijfers hoog. Om de stijgende lijn van overgewicht om te zetten naar een daling is het van belang dat er een multidisciplinair interventieprogramma opgezet wordt.

Op dit moment is er geen multidisciplinair interventieprogramma in Vlaardingen. De vraag om dit in Vlaardingen op te zetten is groot vanuit zorg, welzijn en onderwijs.

In Vlaardingen is voldoende beweegaanbod aanwezig en ook zijn er voldoende professionals die ervaring en affiniteit hebben met de doelgroep. Deze werken nog niet voldoende samen en de transitie van zorg naar beweegaanbod is nog onvoldoende.

Op basis van de situatie in Vlaardingen, werkgroep (para)medici en andere partners is er gekozen voor de effectieve interventie Cool 2B fit (advies richtlijn HKZ Overgewicht van CJG Rijnmond).

 

Doelgroep

De interventie richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon is.

 

Doel

Het doel van deze interventie is dat kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas een gezond(er) gewicht krijgen.

 

Aanpak

Interventie:

Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma, bestaande uit drie pijlers: bewegen, voeding en eigenwaarde. Uit de zorgstandaard kinderen met overgewicht en obesitas (PON 2011) blijkt dat een multidisciplinaire aanpak de enige effectieve wijze is om overgewicht en obesitas bij kinderen aan te pakken.

 

De kinderen krijgen een zeer afwisselend en boeiend sportprogramma aangeboden, waaronder fitness, aerobics en sport en spel. Ze worden intensief begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over voeding, beweging en eigenwaarde, zoals zelfbeeld en pesten. Ook de ouders worden nauw betrokken bij het programma. Tijdens de ouderavonden worden zij voorgelicht over voeding, beweegactiviteiten met de ouders en het hele gezin en het positief coachen van hun kind.

 

Ouderparticipatie

Deze kinderen (en hun ouders) leren tijdens het programma om hun leefstijl op een positieve wijze te veranderen. De kinderen veranderen samen met hun ouders, onder deskundige begeleiding van een sportinstructeur, kinderfysiotherapeuten, diëtist en kinderpsycholoog hun beweeg- en eetpatroon.

 

Implementatie

Op dit moment wordt er onvoldoende samengewerkt tussen sport/beweegaanbieders en zorg en welzijn rondom het thema kinderen met overgewicht. Het is noodzakelijk om de samenwerkingsverbanden die er nu zijn verder uit te breiden en nieuwe verbanden op te zetten waar nodig.

 

De werving verloopt via de huisartsen, kinderartsen, Vlaardingen in Beweging, Centrum Jeugd en Gezin, kinderfysiotherapeuten, diëtisten, Maatschappelijk werk, sociale wijkteams (Minters) en JOGG-regisseur (scholen). Deze samenwerking en organisatie wordt georganiseerd door Moveo. De interventie is aangepast aan de lokale situatie.

 

Cofinanciering en borging

Een groot gedeelte van de financiering vindt plaats door middel van cofinanciering (zorgverzekeraar en ouderbijdrage). Daarnaast heeft de Gemeente Vlaardingen aangeven om na afloop van de projectsubsidie een cofinanciering aan te bieden voor een vervolgperiode van tenminste 2 jaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website