Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cool2bfit is een programma voor kinderen met overgewicht/obesitas en hun ouders om op een positieve manier te werken aan een gezondere leefstijl. Het Cool2bFit programma staat onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ sportaanbieder. Het programma heeft vier pijlers: betrokkenheid van ouders, beweging/ sport, voeding en voedingsgewoonten, gedragsverandering. In Roosendaal namen 20 kinderen van 8-13 jaar in 2 groepen deel aan Cool2bfit. Groep 1 heeft het programma afgerond. Groep 2 is nu 12 maanden bezig.

De deelnemers aan Cool2bfit (8-13) in Roosendaal die de interventie hebben afgerond (groep 1 n=7, groep 2 n=8), hebben een betere conditie gekregen, zijn structureel gaan bewegen, gezonder gaan eten (meer groente, fruit en water, minder frisdrank), zitten lekkerder in hun vel (betere sociale acceptatie, gevoel van eigenwaarde, sportieve vaardigheden en fysieke verschijning) en het vetpercentage is afgenomen. Er zijn grote individuele verschillen.

Het is heel lastig om voldoende deelnemers voor deze intensieve interventie te vinden en te binden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Roosendaal namen 20 kinderen van 8-13 jaar in 2 groepen deel aan Cool2bfit. Groep 1 heeft het programma afgerond. Groep 2 is nu 12 maanden bezig.

 

Het doel van het project is dat kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 13 jaar met overgewicht of obesitas structureel meer gaan bewegen en gezonder gaan eten.

 

- meer bewegen: de conditie van alle deelnemers is verbeterd. Bij groep 1 is de conditie gemiddeld toegenomen van 651 meter tot 1005 meter na 12 mnd. Bij groep 2 van 653 meter tot 1157 meter na 6 mnd. 13 kinderen zijn toegeleid naar een structurele sport / beweegactiviteit.

 

- gezonder eten: de deelnemers zijn gezonder gaan eten, wat blijkt uit een toename van het aantal opscheplepels groente (16->20), toename van het aantal porties fruit (16->23), afname van aantal glazen frisdrank (12->7) en toename van aantal glazen water (15->25). Hoeveelheden zijn gemiddeld per week.

 

- De BMI is afgenomen van 28,8 naar 28,5 in groep 1 (18 mnd) en van 26,4 naar 26,3 in groep 2 (12 mnd). Daarnaast is de lichaamssamenstelling verbeterd, wat blijkt uit een afname van het vetpercentage bij groep 1 (39,8->35,4% op 18 mnd) en groep 2 (36,5->35,5).

 

- Minstens zo belangrijk is dat de kinderen lekkerder in hun vel lijken te zitten. Bij de kinderen die zowel bij intake als bij 6 maanden de vragenlijsten hebben ingevuld, zien we een toename in de sociale acceptatie (49->63) , gevoel van eigenwaarde (40->47), sportieve vaardigheden (44->57) en fysieke verschijning (21->50).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cool2Be Fit Roosendaal heeft tot doel dat kinderen van 4 t/m 13 jaar met overgewicht of obesitas structureel meer gaan bewegen en gezonder gaan eten.

 

De interventie Cool2Be Fit zet in op het laten ervaren van plezier in bewegen, het betrekken van de ouders en het aanpakken van ongezond eetgedrag en lage eigenwaarde. De interventie bestaat uit groepsbijeenkomsten voor de kinderen, de ouders en gezamenlijke activiteiten van kinderen en ouders.

 

Het project wordt uitgevoerd in 2 wijken waar relatief veel kinderen met overgewicht en obesitas wonen (18%, landelijk 12%). In deze wijken is de deelname aan sportactiviteiten lager (46%) dan gemiddeld (66%).

 

Een multidisciplinair team voert de interventie uit waardoor er een nauwe samenwerking is tussen de sport- en zorgaanbieders in de wijken. De interventie sluit aan bij de JOGG aanpak van de gemeente Roosendaal, waarbij een gezonde omgeving voor kinderen wordt gecreëerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Januari 2018 is de eerste groep van Cool2BFit Roosendaal gestart met 14 kinderen van 8 t/m 12 jaar. In de periode januari t/m juni 2018 sportten de kinderen samen 30x. Er vonden 7 voorlichtingsbijeenkomsten voor kinderen en 7 voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders plaats. Er was een gezamenlijke sportieve zomerafsluiting. In deze periode is de BMI gedaald van 28.6 naar 27.4. De interventie loopt door t/m juni 2019.

De werving voor groep 2 is gestart.

 

 

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Kalsdonk in Roosendaal ligt het percentage kinderen met overgewicht en obesitas hoger dan het regionale en landelijke gemiddelde (18,1% van de 5 t/m 11 jarigen in Kalsdonk heeft overgewicht, terwijl dit landelijk 12% is). Overgewicht komt naar verhouding vaker voor bij kinderen van lager opgeleide ouders en bij kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst. In de wijk Kalsdonk wonen relatief veel kinderen van Turkse en Marokkaanse komaf en kinderen uit lage SES gezinnen, die dus meer risico lopen op overgewicht. Op de Fatima school in de wijk Burgerhout zitten ook veel kinderen van Turkse en Marokkaanse komaf en kinderen uit lage SES gezinnen; ook hier ligt het gemiddeld hoger dan landelijk (13,3 % van de 5 t/m 11 jarigen van de Fatimaschool heeft overgewicht t.o.v. 12% in Nederland).

In Nederland doet 66% van de 4-12 jarigen wekelijks of vaker aan sport. In de wijk Kalsdonk nemen de kinderen relatief weinig deel aan sport/sportactiviteiten. Van de groep 1 t/m 5 van de school Vlindertuin in Kalsdonk sport maar 46% bij een wijksportvereniging, bij groep 6 t/m 8 is dit maar 41%. Er zijn in de wijk maar weinig sportorganisaties/sportactiviteiten. De wijksportvereniging ziet dat met name voor kinderen met overgewicht een drempel ligt om zich aan te sluiten bij bestaande activiteiten. Dit zelfde signaal geldt voor de kinderen op de Fatima school.

 

Voor deze groep kinderen met overgewicht is er behoefte om een integrale interventie in te zetten om deze kinderen plezier in bewegen te laten ervaren, ouders te betrekken en ook onderliggende problematiek, zoals ongezond eetgedrag en een lage eigenwaarde aanpakt. Daarom is in dit project gekozen voor de interventie Cool 2B fit. Deze interventie sluit aan bij de JOGG-aanpak van de gemeente Roosendaal. In de interventie Cool 2B Fit, die in dit project wordt uitgevoerd, zijn de volgende kernelementen opgenomen:

• Opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie

• Samenwerking tussen zorg en sport

• Passend sport-en beweegaanbod

 

Het is gebaseerd op de 3 pijlers: bewegen, voeding en eigenwaarde. In het plan van aanpak worden de richtlijnen van st. Cool 2B Fit gehanteerd (zie plan van aanpak voor beschrijving). Een multidisciplinair team (kinderfysiotherapeut, diëtiste, gezondheidszorgpsycholoog, sportinstructeur), voert de interventie uit. Naast de intensieve fase en sportfase zijn er ouder- en kinderbijeenkomsten. Er vindt opvoedingsondersteuning plaats en actieve ouderparticipatie.

In Roosendaal zijn de percentages overgewicht bij kinderen vanaf 4 jaar hoger dan de landelijke percentages. Dit is de reden, dat we ons, naast op de 8 t/m 13 jarigen ook op de doelgroep 4-8 jaar richten. Hier is landelijk nog weinig ervaring opgedaan. Ons project kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website