Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De impuls wordt ingezet om minimaal de helft van de jongeren te laten kennis maken met nieuwe sport en beweegvormen en inactieve jongeren aan het sporten te krijgen. Daarnaast willen we dat de actieve jeugd van gymnastiekvereniging OSS lid blijft van de club.

 

Het doel is om de volgende resultaten te bereiken:

- Er is een zestal nieuwe sportactiviteiten waar structureel een kwart van de doelgroep aan deelneemt. Het gaat dan om een totaal van 250 jongeren en rond de 15 deelnemers per activiteit.

- De jongeren in de wijk Zandvoort-Noord sporten / bewegen net zoveel als de jongeren in de andere delen van Zandvoort.

- Minimaal 20 jongeren en schoolverlaters zijn actief als sporttechnisch kader / vrijwilliger binnen ZO! Zandvoort.

- Bij de familie-activiteiten en voorlichtingen zijn minimaal 40 ouders aanwezig.

- Ten minste 10 ouders zijn actief bij het ondersteunen van de activiteiten van ZO! Zandvoort.

 

Om de hoofddoelstelling te bereiken zijn op diverse manieren sport- en beweegactiviteiten voor de doelgroep aangeboden. Daarbij is het gelukt om ruim 900 jongeren tussen de 10 en 16 jaar een keer te bereiken waarbij een deel van de doelgroep heeft kennisgemaakt met een activiteit op school waarvan een deel daarna ook naschools heeft kennis gemaakt met vervolg en/of ander aanbod.

 

Het is gelukt om 5 nieuwe activiteiten op te zetten door Sportservice en deze ook te borgen; Sporty Mondays (een voor 8-12 jaar) en een voor 13-16 jaar), Sporty Thursdays (8-12 jaar), sportinstuiven in vakanties en het Pannatoernooi met clinics en voorrondes.

 

Er zijn 2 externe activiteiten door sportaanbieders opgezet en 4 nieuwe initiatieven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een succesvolle BuurtSportVereniging opzetten kost veel tijd, zeker als het gaat om voorbereiding. Er is veel gelukt bij de BSV ZO! Zandvoort maar ook veel geleerd van de dingen die niet zijn gelukt. ZO! Zandvoort heeft de Sportimpuls echt als een impuls gezien, waar nu na 2 jaar op voortgeborduurd gaat worden. In totaal zijn er 1500 mensen bereikt en hebben er rum 1000 jongeren op enig moment aan een activiteit meegedaan. Dit heeft gelukkig geleid tot een gedeeltelijke borging maar ook tot nieuwe initiatieven door deze werkwijze in te zetten. De BSV ZO! Zandvoort wordt beschouwd als een Movement; het is dus geen 'echte' vereniging geworden, er zal ook geen zichtbaar overkoepelend 'iets' blijven bestaan, maar het neigt het meest naar een netwerkorganisatie: Het doel na de BSV is om met de verschillende partners, en dan met name Team Sportservice, Pluspunt en de sportverenigingen, goede ondersteuning te bieden bij hulpvragen vanuit de buurt en activiteiten in de wijk te organiseren voor en door jongeren. De vragen kunnen gaan over de huur van accommodaties en materialen tot aan het verkrijgen van vergunningen en subsidies of het informeren over kansen en mogelijkheden. De Buurtsportvereniging heeft zijn eigen plaats in de wijk gekregen en de samenwerking met de scholen, andere sportverenigingen en buurtorganisaties is duidelijk. De Buurtsportvereniging is een duurzame samenwerkingsvorm in de wijk; de buurtsportcoach begeleidt op afstand, bewaakt de continuïteit maar ondersteunt ook waar nodig en blijft duidelijk zichtbaar doordat hij zelf ook activiteiten aanbiedt.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZO! Zandvoort is een Buurtsportvereniging die zich richt op jongeren uit Zandvoort Noord. Voor jongeren uit Zandvoort Noord, waar de sportparticipatie laag is en de doelgroep weinig financiële middelen heeft is een gezamenlijk initiatief voor en door de jongeren een must. De focus ligt op buitenactiviteiten om kosten laag te houden. De overkoepelende interventie gericht op participatie & empowerment van de jongeren én ouders is de BuurtSportVereniging. Tot nu toe zijn er een paar mooie activiteiten gecreëerd en hele mooie samenwerkingen ontstaan waarbij een goede basis is gelegd om dit allemaal ook in de toekomst voort te laten bestaan. Er is door dit project (naast de geplande activiteiten binnen het project) een heel goed inzicht ontstaan in de kansen en mogelijkheden die er verder nog liggen waar diverse partners mee aan de slag zijn gegaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn al mooie resultaten bereikt; in Zandvoort zijn dergelijke activiteiten nieuw waardoor er vanaf 0 begonnen moest worden. We merken hoe langer we bezig zijn en des te beter het project en de partners bekend worden hoe groter de animo is. De uitdaging in de laatste fase is om ouders/vrijwilligers te betrekken bij het project, dit is tot dusver lastig gebleken. Daar in hebben we nog niet bereikt wat we graag zouden willen.

Ook is goede communicatie belangrijk om goede resultaten te bereiken, deze was nog niet altijd goed. Maar daar hebben de partners veel van geleerd.

De doelstellingen voor eind 2018(verbeterd sport aanbod en versterken zelf-organisatie) zijn nog steeds valide en relevant voor de aanwezige partners maar de route ernaar toe zou aangepast kunnen worden. Om de doelgroep in Zandvoort Noord goed te kunnen bedienen is besloten om het aanbod breder door Zandvoort te trekken maar de nadruk blijft op Zandvoort Noord.

Qua resultaten zitten we qua jongeren goed op de rit, qua ouders hebben we nog een weg te gaan. We wisten dat dit een uitdaging zou worden. Maar deze uitdaging gaan we graag aan. Door met ouders te praten is er wel een nieuwe activiteit ontstaan waar het Jongerenwerk Pluspunt en Team Sportservice Heemstede-Zandvoort samenwerken, jongeren zijn betrokken bij de inhoud. De volgende stap is dat ouders ook participeren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymnastiekvereniging O.S.S. brengt samen met meerdere sportaanbieders en welzijn/jongerenorganisaties niet actieve jongeren uit met name Zandvoort Noord in beweging. Met de jongeren en hun ouders wordt een vernieuwend en structureel sport- en beweegaanbod ontwikkeld, waarbij de buitenomgeving waaronder het strand wordt benut.

 

In Zandvoort wonen 1270 jongeren tussen de 10 en 17 jaar. Er is een groot verschil in inkomen per buurt. In Zandvoort-Noord heerst de meeste armoede, naar schatting ontvangen 70 gezinnen in Zandvoort-Noord een bijstandsuitkering. Bijna de helft van de inwoners heeft een laag inkomen, terwijl dit in heel Zandvoort maar 37% is. Bijna de helft is niet werkzaam, 34% is al 4 jaar of langer werkloos.

 

17,3% van de Zandvoortse jeugd is te zwaar, ruim hoger dan het landelijke gemiddelde (12,5%). Onder jeugd tot 10 jaar is de sportdeelname nog hoog, 84% van hen is lid bij een sportvereniging. Vanaf 10 jaar neemt het aantal lidmaatschappen bij sportclubs in Zandvoort heel snel af. Tussen 10 en 17 jaar is er een daling van 30%.

 

Uit onze behoeftepeiling onder 338 jongeren blijkt dat 89% van de inactieve jongeren interesse heeft om te sporten. De voorkeur: freerunning, fitness & bootcamp, beach activiteiten en voetbal. Belangrijk: gezelligheid en vergroten van conditie. Het sportaanbod in Zandvoort sluit niet aan op deze behoeften. De traditionele sportclubs richten zich met name op competitie. Vanuit jongerenwerk is er wel een jeugdhonk, maar zonder beweegactiviteiten. Jongeren van het Jeugdhonk willen met hun vrienden chillen in de buurt of op het strand. De jongeren van het jeugdhonk zijn bereid om te helpen bij bepaalde jeugdactiviteiten. Te weinig geld is een drempel om te sporten.

 

Voor jongeren uit Zandvoort Noord, waar de sportparticipatie laag is en de doelgroep weinig financiële middelen heeft is een gezamenlijk initiatief voor en door de jongeren een must. Om aan te sluiten bij de behoefte van de inactieve jongeren wordt Freerunning als vernieuwend aanbod binnen gymnastiekvereniging O.S.S. gestart. Daarnaast wordt Panna/pleintjesvoetbal geïnitieerd in Zandvoort Noord en wordt het strand en de boulevard als beweegomgeving benut voor outdoor fitness, bootcamp en beach activiteiten. De focus ligt op buitenactiviteiten om kosten laag te houden. De overkoepelende interventie gericht op participatie & empowerment van de jongeren én ouders is de BuurtSportVereniging. Jongeren en ouders worden vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten. Door inzet van motivatiegesprekken en gebruik van een game (interventie Maki) wordt de motivatie om deel te nemen verhoogd. Pluspunt, CJG en Kenter jeugdhulp brengen het Jeugdsportfonds (onderdeel armoedebeleid gemeente) onder de aandacht van jongeren en hun ouders. Zo verlagen we de financiële drempels.

 

In de nieuwe Zandvoortse sportnota (in ontwikkeling) is het benutten van sport binnen het sociaal domein een speerpunt. ZO! Zandvoort sluit hier goed bij aan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website