Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De scholen in Sneek, Nijland en Bolsward die mee hebben gedaan aan dit project zijn erg enthousiast en tevreden over de inhoud van de lessen die zijn gegeven in de afgelopen 2 jaar. Met name de aanpak die symbool staat voor de sociale emotionele ontwikkeling.

Daarna hebben we veel naschoolse lessen aangeboden zowel op de judoclub als daar buiten.

Wat wijzelf als uiterst positief ervaren is dat de contacten tussenpersoneel scholen en ons zeer gunstig zijn in het vervolg na dit sportimpuls project.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Middels het programma van Schooljudo, hebben we iets neer kunnen zetten op de scholen in de lagere SES wijken. We hebben intensief samengewerkt met leerkrachten en directie. Deze mensen hebben het voortouw genomen om tijdens de laatste les van een cyclus de ouders uit te nodigen om te komen kijken.

In combinatie met uit delen van informatie en folders, leverde dit de nodige geïnteresseerden op.

Voor zowel Sportschool John Poelstra als onze club Judo Dries Poelstra (top judo Sneek) heeft dat diverse nieuwe leden opgeleverd.

Voor Judo Dries Poelstra (top judo Sneek) is begin 2018 zelfs een nieuwe groep gestart naar aanleiding van dit geweldige project. Deze nieuwe groep begon als naschools judo les.

Afgesproken met de bezochte scholen is om na het sportimpuls project intensief contact te onderhouden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel om alle scholen zoals in de aanvraag zijn benoemd, te bezoeken en met het schooljudo programma te enthousiasmeren is aan voldaan.

De entertrainer is nu overal 2 maal geweest, waardoor je merkt dat het contact, alsmede het opbouwen van een band met de directie, leerkrachten en natuurlijk de kinderen groeit.

Dit is de opmaat voor het door laten stromen van kinderen naar de (judo) club(s).

Vanaf nu staan we voor het tweede deel van het programma, het naschoolse traject en het informeren van mogelijkheden voor de kinderen om de sport op langere termijn te kunnen beoefenen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar stond in het teken van de beoogde scholen, volgens de aanvraag, te bezoeken en te laten sporten volgens het schooljudo programma.

We hebben vele complimenten in ontvangst mogen nemen, de leerkrachten en kinderen waren heel enthousiast en het werd als zeer waardevol ervaren.

Door dit programma zijn er veel meer geïnteresseerde mensen als voor dit hele programma.

Er zijn al meerdere aanmeldingen bij de club, die afkomstig zijn van de Thomas van Aquinoschool, Johannes Postschool, Master Sperkhem en Master Steve Jobschool uit Sneek.

Ook zijn er kinderen lid geworden van Judoschool John Poelstra, die weer afkomstig zijn van Jenaplan de opbouw uit Bolsward. John Poelstra en Carlos Platier Luna hebben als entertrainer voor mij op de Blinker en de Bron hun lessen verzorgd.

Ook daar is heel veel waardering voor het programma en is men geïnteresseerd in het vervolgprogramma.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Werken aan respect en sociale cohesie: Schooljudo in de lage SES wijken van Súdwest-Fryslân’ is een initiatief van Topjudo Sneek. Het initiatief werd direct omarmd door de gemeente en buurtsportcoach René van Dam, waardoor er een breed samenwerkingsverband is ontstaan met 8 basisscholen, Timpaan Welzijn, de Politie, de gemeente, Stichting Leergeld, sportschool Vries, Sportschool Poelstra, Schooljudo en overige buurtsportcoaches.

 

De gezamenlijke ambitie is om, de leefbaarheid en sociale cohesie in de lage SES wijken van de gemeente Súdwest-Fryslân te verhogen. Het betreft de wijken Noorderhoek, Lemmerweg-Oost en -West en Sperkhem (Sneek) en Bolsward binnen de wallen (Bolsward).

 

De gekozen doelgroep is gebaseerd vanuit de behoefte van de buurtsportcoaches, de scholen, de gemeente, cijfers en de doelgroep zelf. Zij hebben in een digitale behoeftepeiling aangegeven graag met vechtsporten, waaronder judo, aan de slag te gaan.

Einddoelgroep: Probleem veroorzakende jeugd met een lage sportparticipatie (4-12 jr.)

Intermediaire doelgroep: Ouders met een lage sociale status.

 

Doelstelling

Primair: Bijdrage leveren aan sociale waarden van (potentiële) probleemjongeren; verhogen van de sportparticipatie in een schoolse setting, oriëntatie op verwant sportaanbod, verantwoorde keuze voor blijvende sportdeelname en doorstroming naar de sportvereniging.

Secundair: Ouders het besef bijbrengen van waarde van sport en bewegen van hun kind.

 

Het terugdringen van de bewegingsachterstand en overlast is een belangrijk speerpunt van de eerder genoemde partijen en komt ook naar voren in het armoedebeleid van de gemeente. Hier staat in dat gezondheid en veiligheid basisvoorwaarden zijn die in balans moeten zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. De gevonden cijfers en de wijkscans geven aan dat hier nog veel aan moet gebeuren. Zo zijn er verontrustende signalen over een erg lage sportparticipatie, probleemjeugd en drank- en drugsgebruik onder jongeren

 

Schooljudo zal een onderdeel worden van een integrale aanpak:

1. Bezoek wijkagent

2. Weerbaarheidstraining door Buurtsportcoach

3. Schooljudo

4. Naschools sportaanbod in de wijk

 

In het programma zal respect de kernwaarde vormen binnen onze lokale opzet. Ouders worden sterk betrokken. Zowel in communicatie als door deelname aan activiteiten.

Als belangrijke reden om niet te sporten wordt aangegeven dat de afstand naar aanbod te ver is. Het programma zal in de wijken plaatsvinden om deze drempel weg te nemen. Schooljudo wordt hierbij ingezet als best-practice waarna de buurtsportcoaches ook andere sporten zullen integreren.

 

Het plan voorziet in continuering van het project na de Sportimpuls periode. Scholen betalen een cofinanciering en leiden leerkrachten uit de schoolteams op. Er worden matten en pakken aangeschaft en er wordt een dependance opgericht in de wijk(en). Schooljudo haar partners Zilveren Kruis en Infotheek zullen na afloop van het traject een gedeelte blijven bijdragen en wij zullen opzoek gaan naar financiële partners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website