Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons project heeft meer dan 500 individuele jongeren weten te bereiken, Wij hebben verschillende

samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met zowel onderwijsinstellingen als maatschappelijke organisaties,

die ook na het project worden gecontinueerd. Tijdens de projectperiode hebben we 100+ clinics, 12 toernooien en

meerdere competities georganiseerd. We hebben sportcoaches en ouders aan ons project verbonden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

–24 maanden na start van het project heeft ZVVM Campus 600 jongeren bereikt.

- 24 maanden na de start van het project zijn 100+ clinics, 12 toernooien en 6 competities georganiseerd.

- Binnen het project is samengewerkt met het project SPORTCOACHES vanuit stichting Trajekt.

- 24 maanden na start van het project zijn meer dan 50 ouders betrokken bij het project.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het project hebben de samenwerkingsinitiatieven geresulteerd in een divers pakket aan activiteiten. Vanwege diverse redenen loopt de planning niet synchroon t.o.v. de ingediende planning. Wel is de verwachtingen dat uiteindelijk alle doelstellingen worden behaald. Gebleken is dat het creëren van voldoende draagvlak binnen een organisatie veel tijd kost.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Scholencompetities

Clinics

Toernooi

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jongeren (tussen 15-18jaar) die dreigen uit te vallen (of al zijn uitgevallen) en wiens inzetbaarheid van belang is voor de samenleving én die nu niet of weinig sporten verbinden aan sport en sportverenigingen. Dat is de uitdaging die alle partijen binnen het samenwerkingsverband ZVVM Campus, MVV, Trajekt, Leeuwenborgh, Sint-Maartens College, Porta Mosana, Bonnefanten College en Gemeente Maastricht aan willen gaan. Zaalvoetbalvereniging Campus is initiatiefnemer van dit project.

 

Aansluiting op het armoedebeleid

De gemeente Maastricht bekijkt armoede niet alleen als een financieel, maar ook als een sociaal vraagstuk. Dat wil zeggen dat zij het belangrijk vinden dat iedereen op verschillende terreinen kan meedoen zoals, onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. De lokale gemeenschap kan daar zelf een rol in spelen, door mensen bij hun activiteiten te betrekken. Het woord lokale gemeenschap betekent iets anders dan de gemeente alleen. Om de armoede tegen te gaan moeten gemeente, plaatselijke maatschappelijke organisaties en individuele professionals samenwerken. Het initiatief van ZVVM Campus past prima binnen deze visie.

 

 

Sportaanbod: Uit de uitgevoerde behoefte enquête op de onderwijsinstellingen is gebleken dat in de categorie jongens tussen 15-18 jaar zaalvoetbal het best aansluit bij de wensen van de doelgroep. Gebruik makend van de interventies Scholencompetitie Zaalvoetbal Voortgezet Onderwijs en Zaalvoetbal MBO starten we op medio november 2014 op 5 locaties een project dat tegemoet komt aan de behoeftes van de doelgroep. Binnen het project betrekken wij ouders als trainer/coach, vrijwilliger of als deelnemer.

 

Samenwerking:

Om in contact te komen met de verschillende doelgroepen hebben wij de samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen en de welzijnsorganisatie in Maastricht. Zij hebben dagelijks te maken met de doelgroep of hebben reeds een netwerk opgebouwd, kennen de doelgroep en spelen daarom een cruciale rol.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website