Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Active kids Terneuzen project heeft bijna twee jaar gedraaid. Door een samenwerking tussen basisscholen, gemeente, verenigingen en commerciële sportaanbieders hebben honderden kinderen kennis gemaakt met (na)schoolse sportactiviteiten. De resultaten zijn positief. De sportparticipatie in de 'lage SES wijk' is vergroot door het naschoolse aanbod. De gewenste samenwerking tussen de twee basisscholen en Bodyline healthcenter is uitgegroeid tot een duurzame samenwerking.

De gewenste wijkgerichte aanpak tussen de twee basisscholen, de gemeente, verenigingen en andere

sportaanbieders is niet structureel van de grond gekomen. Echter heeft het project wel prettige contacten opgeleverd binnen de projectgroep. De gemeente heeft haar steentje bijgedragen, maar ondersteunt de naschoolse activiteiten niet direct. De scholen dienen hun naschoolse budget in te zetten om het aanbod te waarborgen.

De doorstroom naar verenigingen is minimaal gebleken. De lage SES doelgroep maakt moeilijk de stap naar het

verenigingsleven. Taal (communicatie), financiën en privé situaties zijn de drie belangrijkste oorzaken van het niet

structureel doorstromen naar een vereniging. Wel is er kennisgemaakt met diverse sporten en omdat de kinderen na schooltijd sport structureel aangeboden krijgen is er terreinwinst geboekt op dit vlak.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de project aanvraag zijn onderstaande doelen vooraf gesteld. De tekst na het > teken is de evaluatie op de

(sub)doelstelling.

Het is doel is dat uiteindelijk 75% van de kinderen uit de doelgroep structureel deelneemt .

De subdoelen zijn als volgt gesteld:

• Leerlingen van de Kameleon en Oude Vaart hebben een beter beeld van wat de aangeboden sporten en de

sportverenigingen te bieden hebben (fase 1). > Alle kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben minimaal twee jaar lang,

twee maal per jaar een periode specifieke sportlessen gehad onder de gyles, met de nadruk op het kennismaken

van sporten die bij de verenigingen uitvoerbaar zijn. Doelstelling is behaald.

• Meer kinderen hebben gekozen voor een sport die bij hem/haar past om structureel te gaan sporten (fase 2). > De

sportparticipatie is toegenomen en er zijn van 15 kinderen bekend dat die van sport zijn gewijzigd vanwege de

inzichten die het project gaf. Ook zijn er meer kinderen die deelnemen aan de naschoolse sportactiviteiten.

• Meer kinderen zijn aan een sport verbonden (bijv. tijdelijk en/of kortdurend lidmaatschap) of is lid geworden van

een vereniging (fase 3). > De doorstroom naar de vereniging bleek na de eerste cyclus minimaal. Dit is in de

tussenevaluatie opgenomen. Om de sportparticipatie te vergroten, zijn er structurele naschoolse sportactiviteiten

aangeboden. Deze zijn soms ondersteund door een vereniging en soms begeleid door een sportinstructeur. De

kinderen die geen lid zijn/waren van een vereniging, hebben regelmatig deelgenomen aan de naschoolse

sportactiviteiten.

De actieve betrokkenheid van verschillende partijen is essentieel voor duurzaamheid van het project. Er zijn

daarom een aantal

randvoorwaardelijke subdoelen geformuleerd waarin ook die van de interventie-eigenaar opgenomen zijn:

• Er is een structurele samenwerking tussen meerdere scholen en sportverenigingen. Er wordt structureel tijd

besteed aan deze samenwerking en uitvoering (en evaluatie) van het lokale (sport)plan. > Er is geen structurele

samenwerking ontstaan tussen de twee scholen en sportverenigingen. Er is wel een structurele samenwerking

ontstaan tussen de twee scholen en Bodyline healthcenter, die nu nog steeds naschoolse sportactiviteiten

organiseren op de schoolpleinen.

• Het schoolbestuur creëert structureel tijd (naschools) en ruimte (bij voorkeur in de schoolse setting) voor een extra

sportaanbod. > Doelstelling behaald, er is een structureel naschools sportaanbod op beide scholen.

• Het bestuur van de ‘schoolactieve vereniging’ creëert structureel tijd en ruimte voor werving van nieuwe

jeugdleden via het onderwijs. > Deze doelstelling is niet behaald. Er is geen bestuur ontstaan voor een

schoolactieve vereniging. Wel wordt het naschoolse aanbod in de klassen gecommuniceerd en via deze weg is de

sportparticipatie vergroot op de scholen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf maart 2016 is het project ‘Active kids Terneuzen’ gestart. In dit project worden er kinderen uit de wijken Oude Vaart, Lievenspolder, Triniteit en Binnenstad gestimuleerd om meer te sporten en bewegen. Het doel van het project is kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en ze vervolgens de kans te geven om zich aan te sluiten bij de sport die ze leuk vinden in een sportvereniging. Duurzaam bewegen is het ultieme doel! Het project duurt telkens 3 maanden en bestaat uit 3 fases.

 

In fase 1 krijgen de leerlingen van basisscholen de Oude Vaart en de Kameleon een aangepaste gymles. De gymles wordt gegeven door een lesgever van aan-z of Bodyline healthcenter. Er zijn 4 sporten die in de maand maart aan bod komen, namelijk: basketbal, hockey, tennis en korfbal. Na 4 weken verplaatsen de activiteiten zich naar de wijk.

In fase 2 zijn er 4 momenten per week waarop de kinderen kunnen deelnemen aan hun sport naar keuze. Deze lessen vinden plaats na schooltijd. Dezelfde 4 sporten uit fase 1 komen wekelijks terug.

In fase 3 hebben de kinderen de keuze om 1 maand op een sportvereniging de gekozen sport(en) te doen. De vereniging creëert een aanbod voor de kinderen die willen blijven.

 

De ervaringen van de eerste cyclus hebben we meegenomen naar de tweede cyclus. De fase 1 en 2 waren succesvol, fase 3 was minder succesvol. De doorstroom naar verenigingen verliep moeizaam. De meeste kinderen konden het sportaanbod na schooltijd prima invullen, maar in de avonden bij de verenigingen was een grote stap. Vooral praktisch minder goed in te vullen voor deze doelgroep. Daarnaast was het aanbod bij de vereniging in mei en juni en veel verenigingen lopen dan op hun eind qua trainingen, wedstrijden etc.

 

In de nieuwe cyclus duurt elke fase geen 4 weken, maar 7 tot 8 weken. Elke tussentijdse vakantie wordt benut om de overgang van de volgende fase te introduceren. Op deze manier stromen de kinderen tussen de carnaval en meivakantie door naar de verengingen, die dan nog volop actief zijn.

 

Het blijkt voor deze doelgroep wel dat het naschoolse aanbod heel goed werkt en dat het in stand houden van het naschoolse aanbod beter werkt dan de overstap naar een vereniging. Conclusie is dat we kinderen duurzaam in beweging zullen houden, door het naschoolse aanbod na het project aan te blijven bieden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten zijn als volgt te beschrijven:

fase 1: zeer positief, +/- 350 kinderen op de scholen in beweging door Active kids Terneuzen

fase 2: positief, 3x sportaanbod per week op het schoolplein voor 5 weken lang. 20-25 kinderen per sportmoment

fase 3: 11 kinderen doorgestroomd naar de vereniging. Dit viel tegen. Uiteindelijk 7 kinderen die bij een vereniging zijn gebleven.

 

Sportaanbod na school sluit beter aan op de doelgroep. Voorstander om het naschoolse aanbod structureel te behouden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sportaanbieders KV Luctor, gymvereniging EMM, TC Animo, VV Terneuzense Boys en Bodyline richten met 'Schoolactieve verenigingen' op de jeugd in de wijken Oude Vaart, Lievenspolder en Triniteit in de Gemeente Terneuzen. In deze wijken wonen veel kinderen die leven van een minimuminkomen. Alle drie de wijken vallen in de laagste drie categorieën voor lage SES die toegekend worden door het SCP.

 

De sportparticipatie in deze doelgroep is erg laag; slechts 34% van de leerlingen van de basisscholen Oude Vaart en Kameleon is lid van een sportvereniging. Voor veel kinderen geldt dat het van huis uit niet gebruikelijk is om te gaan sporten, daarnaast zijn er drempels zoals financiën en de afstand naar het sportaanbod.

 

Schoolactieve verenigingen richt zich op het verhogen van de sportparticipatie. Daarnaast willen we door de toevoeging van 'jongerenparticipatie', middels een leerlingensportraad gecoördineerd door een jongerenwerker (welzijn), het aanbod blijvend afstemmen op hetgeen de kinderen zelf willen. Op deze manier wordt het programma gedragen door de doelgroep zelf. Zij promoten het aanbod onder hun vrienden en zijn dus een belangrijke organisator voor een structurele voortgang. Bovendien wordt er een verbinding gelegd tussen de leerlingen van verschillende scholen wat bijdraagt aan de sociale samenhang in de wijk.

 

Ouders hebben een doorslaggevende rol in de leefstijl van hun kinderen. De ouders krijgen een prominente plek in het project; er wordt een oudersportraad opgericht waarin ouders en leerkrachten meedenken over hoe ouders betrokken en gestimuleerd kunnen worden. De oudersportraad heeft als taak om voorlichting en activiteiten (bijvoorbeeld meesporten met de kinderen) te organiseren voor ouders.

 

Binnen de ‘Schoolactieve verenigingen’ verzorgen sportaanbieders op een laagdrempelige manier en dichtbij de kinderen hun aanbod. Dit aanbod zal in eerste instantie aangeboden worden binnen de school, onder schooltijd (fase-1). Hierdoor worden alle kinderen bereikt. Een volgende stap is om het aanbod voor alle kinderen uit de wijk (en naburige wijken) aan te bieden in de wijk (fase-2). De locatie zal afhangen van het type activiteit, maar uitgangspunt is dat fysieke afstand geen drempel mag zijn. Het uiteindelijk doel is dat de kinderen deel gaan nemen aan een structureel sportaanbod van de verenigingen (fase-3). Afhankelijk van de mogelijkheden van de kinderen zal per aanbod gekeken worden of de kinderen aan kunnen sluiten bij het reguliere aanbod bij de vereniging of dat er een passend aanbod onder de vlag van de vereniging opgezet gaat worden. Aanpassingen zullen gedaan worden op basis van wat de kinderen aangeven, de leerlingen- en oudersportraad zullen hier ook een rol in hebben. Aanpassingen die bijvoorbeeld gedaan kunnen worden: sportaanbod blijft in de wijk, nieuwe vorm van lidmaatschap (modules van een aantal weken), aanbod voor specifieke groep (bv. allochtone meiden).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website