Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Personeel van basisscholen de Bron, de Parkschool en de Horizon in Delft zijn begin van het project meegenomen

in de Beweeg Wijs methodiek. Vanuit deze training zijn schoolbeweegteams gevormd. Interventie-eigenaar

Beweeg Wijs heeft daarnaast een beweegcoach van Haaglanden Beweegt getraind tot speelpleincoördinator.

Gezamenlijk zijn zij aan de slag gegaan met de implementatie van Beweeg Wijs. De speelpleincoördinator zet

wekelijks de spellen uit, juniorcoaches (kinderen uit groep 7/8) begeleiden de spellen en spreken kinderen aan op

hun gedrag. Na de stop van de subsidieperiode hebben de docenten de rol van de speelpleincoördinator

overgenomen. Naast de 3 scholen in de aanvraag is er in Tanthof een extra school toegevoegd, namelijk De Ark.

Dit betekent dat er wekelijks ruim 620 kinderen deelnemen aan Beweeg Wijs activiteiten tijdens schooltijd. In 2018

zijn er verschillende evenementen georganiseerd door de buurtsportcoaches met daarin een rol voor Beweeg Wijs.

Dit wordt in 2019 gecontinueerd. Sport/beweegaanbieders geven Beweeg Wijs in hun aanbod in de verschillende

buurtsportverenigingen aandacht. Tot slot besteden de scholarshippers van de Richard Krajicek Foundation (i.s.m.

Delft voor Elkaar/buurtsportcoaches) naschoolse activiteiten op de Beweeg Wijs veldjes.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door een perfecte samenwerking met de interventie eigenaar van Beweeg Wijs is de methodiek momenteel op 4

basisscholen geïmplementeerd. Basisschool de Bron heeft begin schooljaar 2018-2019 de belijning aan laten

brengen. De vakleerkracht heeft per dit schooljaar vrijstelling van 2,5 uur per week gekregen om Beweeg Wijs te

coördineren. De Bron is een samenwerking met basisschool de Ark in Tanthof aangegaan en ook hier is Beweeg

Wijs geïmplementeerd. In Tanthof zijn er dus momenteel 2 scholen wekelijks minimaal 2x bezig met Beweeg Wijs.

In de wijk Voorhof wordt de belijning in een later stadium aangebracht. Basisscholen de Parkschool en Horizon in

de Voorhof delen samen een speelplein, waardoor er nog maar éénmalig belijning hoeft te worden aangelegd. De

schoolbeweegteams organiseren wekelijks 1 dagdeel Beweeg Wijs voor de kinderen van hun school. Wekelijks

bewegen ruim 620 kinderen volgens de Beweeg Wijs methodiek.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beweeg Wijs is momenteel op 3 scholen, op 2 schoolpleinen in 2 verschillende wijken in Delft actief. Onze speelpleinbegeleider is op 2 ochtenden in de week te vinden op de schoolpleinen van basisscholen de Bron, Horizon en Parkschool. Met behulp van meerdere juniorcoaches worden wekelijks in verschillende kleuren sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Dit schooljaar is er naast het aanbod tijdens schooltijd ook aanbod na schooltijd door verenigingen georganiseerd. Verschillende sportverenigingen organiseren binnen het aanbod van verschillende Buurtsportverenigingen activiteiten waarin Beweeg Wijs een onderdeel speelt. In 2018 zullen we aansluiten bij grote evenementen in de wijken, waarin we Beweeg Wijs onder de aandacht zullen brengen bij andere doelgroepen. Na de SI-periode borgen we de activiteiten en de methodiek binnen de verschillende beweegteams en wijkteams. De projectleider zal binnen zijn rol actief kunnen blijven op de achtergrond, om ook na de SI-periode het proces te begeleiden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er worden wekelijks 2 ochtenden 480 kinderen begeleid tijdens het buitenspelen. Deze kinderen krijgen instructies van de getrainde speelpleinbegeleider, wie wordt ondersteund door juniorcoaches. Naast de 480 kinderen die elke week een buitenspel moment hebben, organiseren de buurtsportcoaches sinds oktober 2017 ook naschools sportaanbod i.s.m. sportverenigingen. Hier komen wekelijks 30/40 kinderen op af, waar het aanbod nog uitgebreid gaat worden. Na de kerstvakantie gaat er op 1 school een extra Beweeg Wijs moment plaats vinden, volledig begeleidt door docenten van de school. In de loop van 2018 zullen we dit ook gaan introduceren op de andere scholen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij Beweeg Wijs in Voorhof werken sportverenigingen, onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en welzijn integraal samen. Hun primaire doelgroep is kinderen van 2 t/m 12 jaar uit de wijk, vanwege het zorgelijke sport/beweeggedrag onder hen, het ontbreken van een stimulerende (sociale en fysieke) speel/sportomgeving en het gebrek aan beweegaanbod in de wijk.

De wijk Voorhof is een aandachtswijk met veel bewoners met een zwakke sociaaleconomische status (lage SES). De urgentie is hoog om kinderen uit de wijk Voorhof te motiveren meer (samen) te leren sporten/bewegen (binnen én buiten), structurele sportdeelname te verhogen en de sociale en fysieke sport/beweegmogelijkheden uit te breiden. Een Sportimpuls waarbinnen deze aspecten in samenhang worden verbeterd is zeer gewenst, dat is de interventie Beweeg Wijs.

Beweeg Wijs brengt kinderen spelenderwijs op het (school)plein, in gymlessen, in de wijk en bij de (nieuwe) sportaanbieders in beweging. Via speelplein instructielessen, pauze speelbegeleiding, inzet van juniorcoaches, sportintroductielessen, kennismakingstrainingen en wijkactiviteiten worden kinderen uit de wijk geïntroduceerd in sport/beweegkansen. De methode van Beweeg Wijs is erop gericht een plek te creëren waar elk kind zich veilig voelt om te spelen en waarbinnen kinderen uitgedaagd worden om blijvend meer te sporten/bewegen. Er wordt samengewerkt met sport/beweegaanbieders die aanbod kunnen gaan realiseren dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Vanuit alle speel/sportomgevingen van het kind wordt dezelfde taal gesproken.

 

Het doel van de projectgroep is om door een integrale toepassing van de Beweeg Wijs methodiek het aantal beweegmomenten (tijdens het spelen) en de fysieke activiteit van kinderen (2 – 12 jr) in Voorhof te vergroten, zodat de beweegnorm blijvend door hen behaald wordt en de kinderen doorstromen naar structureel sport/beweegaanbod.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website