Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit op drie scholen om inactieve jongeren en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en jongeren, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dit stimuleert een duurzame sport- en beweegdeelname en het gebruik van gezonde voeding. Voor de borging van ons beweegprogramma is een samenwerkingsverband gecreëerd om de doelgroep in haar directe leefomgeving te benaderen. Door deze aanpak en de keuze voor B-Fit is het voor een groot deel gelukt om voor de doelgroep de gezonde keuze een gemakkelijke keuze te laten zijn. Gedurende de projectperiode is de gemeente tussentijds geïnformeerd over de voortgang en de behaalde successen, zoals het hardlopen in de wijk met niet-westerse moeders, de ouderavonden over vitaliteit, de oprichting van een schoolsportcommissie en de realisatie van de gezonde schoolkantine. De gemeente is enthousiast en wil graag, dat de in gang gezette beweging een vervolg krijgt, op de scholen, maar ook in de wijk. Daar waar mogelijk ondersteunt zij deze beweging en doet daarin mee.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit recent onderzoek van GGD Gelderland-Zuid (Kindermonitor 2018), kwam naar voren dat in de projectperiode het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging met 7 procent is gestegen. Ook het gebruik van gezonde voeding is toegenomen; het percentage kinderen dat dagelijks groente eet is 1 procent gestegen en het percentage kinderen dat dagelijks fruit eet is 6 procent gestegen. We zijn trots op het feit, dat het is gelukt om bij de Lingeborgh een gezonde schoolkantine te creëren (niveau gouden schaal), het wekelijks hardlopen in de wijk met niet-westerse moeders is gelukt, ouders en leerkrachten enthousiast reageerden op de ouderavonden over vitaliteit en we zijn geslaagd in de oprichting van een schoolsportcommissie. Wij hebben met dit project een gezonde beweging veroorzaakt (impuls), die nu grotendeels zelfstandig wordt voortgezet door de scholen, de combinatiefunctionarissen en de sportverenigingen, waardoor voor de doelgroep de gezonde keuze nu ook een meer vanzelfsprekende keuze is geworden. Ook zijn we trots op de steun en het enthousiasme bij de gemeente Geldermalsen over het voortzetten van de door ons in gang gezette beweging.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het beweegprogramma B-Fit wordt door VitaRun uitgevoerd op drie scholen binnen de gemeente Geldermalsen: ROC Rivor, De Lingeborgh en Oranje Nassau school. Leerlingen namen het eerste jaar deel aan o.a. het B-Fit beweegcircuit, smaaklessen, pleinactiviteiten en meerdere introductie- en naschoolse sport- en beweeglessen, die door VitaRun en andere sport- en beweegaanbieders zijn georganiseerd. Voor leerkrachten en ouders zijn workshops gehouden, waarbij het belang van een gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging centraal stond. Ouders zijn ook actief gaan deelnemen aan de diverse wandel- en hardloopactiviteiten, waarbij de deelnemers niet alleen fysiek sterker zijn gemaakt, maar ook mentaal en emotioneel door hen kennis te laten opdoen van slaap, voeding, beweging en ontspanning en tevens met hen sociale activiteiten te organiseren. Het tweede jaar ligt het accent op beweegtussendoortjes, energizers in de klas en de organisatie van themaweken over voeding. We verwachten geen problemen bij de borging en voortzetting van dit Sportimpulsproject, mede doordat de gemeente Geldermalsen JOGG-gemeente is geworden en B-Fit als zeer welkome invulling ziet.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Schoolteams zijn gemotiveerd geraakt om aan de slag te gaan met B-Fit en bereid hun gezondheidsbeleid aan te passen en succesvolle onderdelen van B-Fit hierin op te nemen. Bij leerlingen is een B-Fittest afgenomen. Enthousiast namen zij deel aan de activiteiten, die de interventie B-Fit bevat. De Oranje Nassau school heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan een pannatoernooi, waarbij de finale voetballend werd geopend door de wethouder. Ook zijn leerlingen én ouders met elkaar gaan schaatsen, waarbij ouders met een niet-westerse achtergrond schaatslessen kregen aangeboden. Eindexamenleerlingen hebben kennis opgedaan van een gezonde leefstijl, waardoor zij zich met de opgedane kennis over slaap, voeding, beweging en ontspanning optimaal konden op hun examen. De leraren zijn enthousiast over de examentrainingen en willen deze ook in de toekomst blijven aanbieden. Leerlingen en leerkrachten hebben nieuwe input en ideeën gekregen om actief te bewegen op en rond het schoolplein. Goede contacten zijn ontstaan tussen sportaanbieders, buurtsportcoaches en de gemeente. Binnen dit project maken leerlingen kennis met verschillende lokale sportaanbieders, waardoor een goede sportoriëntatie plaatsvindt. Een schoolsportcommissie wordt gevormd om namens de leerlingen in gesprek te gaan met lokale bestuurders over de invulling van hun beweegbehoefte en –mogelijkheden. Leerlingen, leerkrachten en ouders reageren positief op de B-Fit activiteiten en gaan meer bewust om met gezonde voeding en voldoende beweging. Zij zijn bereid om zich te blijven inspannen, zeker als daar wederom een goed doel aan wordt gekoppeld; via de spinningmarathon is maar liefst 11.250 euro opgehaald voor het Ronald McDonald huis.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Geldermalsen (GM) braken rellen uit vanwege een AZC. 14 verdachten werden opgepakt, de meeste uit GM Zuid (GZ), een buurt met veel problemen. Jongeren vormen hier een kwetsbare groep vanwege weinig sociale samenhang. 600 jongeren groeien op in armoede. 40% behoort tot de categorie lage inkomens, 4 maal zoveel als gemiddeld in NL (40% vs. 10%).

 

Nog geen 15% van de 5-10 jarigen en 10-25 jarigen is lid van een sportvereniging. Jongeren 13-16 jaar gebruiken veel alcohol, roken veel, worden gepest en pesten. Het is hard nodig, dat zij en hun ouders in beweging komen en aandacht ontstaat voor een gezonde leefstijl. Uit gesprekken kwam naar voren, dat zij dat graag willen, maar niet weten hoe. Op verzoek geeft VitaRun hier graag invulling aan m.b.v. B-Fit. Daarmee beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken onder begeleiding van onze B-Fit Coach.

 

B-Fit zetten we extra kracht bij met mentalcoach Pons Jan Vermeer en de rolmodellen Dj Bowy en Andrea Deelstra, zodat:

- jongeren kennis krijgen van een gezonde leefstijl en hiertoe gestimuleerd worden;

- jongeren, leerkrachten en ouders bekend raken met het lokale sport- en beweegaanbod;

- scholen contact krijgen met verenigingen en stakeholders in de wijk;

- jongeren uit arme gezinnen in staat worden gesteld om te sporten;

- de sociale steun van ouders en vrienden toeneemt t.b.v. het beweeggedrag;

- rolmodellen positieve invloed uitoefenen op het beweeggedrag van de jongeren.

 

Als vindplaats kiezen we voor 3 scholen in GZ met 1.500 jongeren. Daaronder vallen veel van de 589 5-19 jarigen uit GZ. Ons aanbod bestaat uit een sportieve kick-off, pauze-activiteiten, smaaklessen, voorlichting/educatie aan ouders/jongeren, 150 sportclinics, hardloopprogramma’s en 5 beweegmomenten/week. We verleiden de doelgroep tot een gezonde leefstijl, evenals leerkrachten en ouders.

 

Na 2 jaar zijn 10% meer jongeren lid van een vereniging, overgewicht is niet gestegen en 3 verenigingen bieden structureel sport aan op de scholen. Iedere school heeft een sportcommissie en voert een gezond schoolbeleid met geslaagde B-Fit interventies. Ook is een loopgroep actief, waarbij de organisatie ligt bij inwoners uit GZ. Jongeren zijn enthousiast; ons aanbod is vraaggericht samengesteld en met ouders en leerkrachten krijgen zij een rol in de organisatie. Voor naschoolse activiteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd, zodat uit de spaarpot Sparen voor Spieren kosten na de subsidieperiode worden betaald.

 

Een krachtig samenwerkingsverband is gecreëerd. Aansluiting is gezocht bij het gemeentelijk armoedebeleid om jongeren in hun directe leefomgeving te bereiken. VitaRun en partners uit onderwijs, sport, welzijn en zorg hebben kennis van de doelgroep en zien in dit project een goede wederzijdse aanvulling. Wij staan in de startblokken om 2 jaar inactieve jongeren en hun ouders te stimuleren tot een gezonde leefstijl, zodat ook zij gaan sporten en bewegen in GZ!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website