Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Trimbos-instituut ontwikkelde in samenwerking met Rutgers WPF en Soa Aids Nederland een lesmodule ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren op het praktijkonderwijs en VMBO BB. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is seksueel gedrag dat over de subjectieve grens van één van de betrokkenen gaat. De lesmodule 'Wensen en Grenzen' krijgt een vaste plaats als extra module binnen de lessen van Lang Leve de Liefde (Soa Aids Nederland). De lessen zijn opgebouwd rond de films van Can You Fix It?, een online game van Rutgers WPF. Aan de hand van deze films en met behulp van oefeningen worden de jongeren zich bewust van hun eigen wensen en grenzen op het gebied van seks. Daarnaast begrijpen ze dat wensen en grenzen verschillen van persoon tot persoon en dat communicatie hierover belangrijk is om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ze hebben handvatten om over wensen en grenzen te communiceren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het hoofddoel van dit project was het doorontwikkelen van de game 'Can you fix it?' (Rutgers WPF) en het testen van de hieruit ontstane interventie. Dit doel is ruimschoots bereikt: er is rond 'Can you fix it?' een lesmodule 'Wensen en Grenzen' ontwikkeld, geschikt voor praktijkonderwijs en VMBO BB. Deze module is als aanvullend materiaal opgenomen in de bestaande interventie Lang Leve de Liefde (Soa Aids Nederland). Om de module ontwikkelen is nauw samengewerkt met docenten en leerlingen van twee praktijkscholen en een school voor speciaal onderwijs. Er zijn 2 lessen voor de bovenbouw en 2 voor de onderbouw ontwikkeld, deze bestaan uit (korte) informatieve tekstjes en oefeningen en zijn opgebouwd rond de hierboven beschreven films van CYFI. De lessen zijn vanaf 2014 te vinden op www.langlevedeliefde.nl onder het kopje extra modules. Daarnaast wordt de module op congressen en bijeenkomsten onder de aandacht gebracht door Soa Aids Nederland. Door gebruik te maken van de implementatiekanalen van LLdL is de module 'Wensen en Grenzen' verzekerd van een succesvolle verspreiding en borging.

Ook de mogelijkheid om voor het jongerenwerk de module voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in te bedden in een breder aanbod rond grensoverschrijdend gedrag en respect werd onderzocht. Hiervoor is een quickscan naar interventies ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag uitgevoerd en zijn interviews afgenomen onder medewerkers van gemeenten en jongerenwerk.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft tot doel een interventie te ontwikkelen en te testen die voorkomt dat jongens slachtoffer of dader worden van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Uit de wetenschappelijke literatuur bleek dat op prevalentiecijfers werd aangetoond dat jongens een risicogroep zijn voor het plegen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Op basis van procesevaluaties bleek dat bestaande preventieve interventies gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag meisjes wel aanspreken en een gewenst resultaat hebben, maar bij jongens niet.

 

Het project is opgedeeld in 3 fasen. In de eerste fase wordt met name gekeken naar de kennis en ervaringen die bestaan in de wetenschap en de praktijk. Deze vormen de basis voor de interventieontwikkeling in de tweede fase. In de derde fase wordt de interventie getest.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

I In de eerste fase zijn twee studies uitgevoerd. In eerste instantie een literatuurstudie naar modellen van determinanten van het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als theoretisch kader voor de interventie hanteren we het model van de seksuele interactiecompetentie (van Weesenbeeck, 1999). Uit onderzoek naar de werkzaamheid van interventies ter voorkoming van seksueel gedrag blijkt dat kennis en houding van jongeren weinig verbetering behoeven, jongeren weten veelal wat ze wel en niet moeten doen en toestaan. Maar het weten en de juiste houding betekent echter niet dat jongeren dit ook toepassen in de praktijk. Het accent van de interventie moet vooral liggen op gedragsverbetering en het versterken van interactiecompetenties van jongens.

 

In tweede instantie zijn alle interventies die de laatste jaren zijn ontwikkeld ter voorkoming van grensoverschrijdend seksueel gedrag geïnventariseerd, de status ervan bekeken (ontwikkeling, onderzoek, implementatie) en beschreven. Op basis van de inventarisatie blijkt dat meerdere interventies in de laatste twee jaren zijn ontwikkeld die ook de doelgroep jongens bereiken. Eén van deze interventies (Can you fix it?) is een online aanbod dat zich richt op gedragsverbetering van jongeren (15-18 jaar en middelbaar niveau). Met behulp van filmpjes waarbij de kijker de grens bepaald van seksueel grensoverschrijdend gedrag oefenen jongeren in verschillende praktijksituaties.

 

In de tweede fase van het project moet de ontwikkeling van de interventie van start gaan. Deze start is uitgesteld aangezien een goede interventie momenteel wordt uitgevoerd en het zinniger lijkt om deze toepasbaar te maken op de doelgroep waarop dit project zich zou richten, namelijk jongens met VMBO/Praktijkniveau, in plaats van een nieuwe interventie te ontwikkelen. Het wachten is op toestemming hierop.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is het ontwikkelen, proefimplementeren en evalueren van een preventieaanbod ter voorkoming van grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongens en het vergroten van seksuele weerbaarheid van jongens. Seksuele gezondheid is het positief en respectvol benaderen van seksualiteit en seksuele relaties (WHO, 2006). Dat betekent seksualiteit vrij van dwang, discriminatie en geweld. Uit onderzoek blijkt dat grensoverschrijdend seksueel gedrag en daarmee seksuele dwang onder jongeren relatief vaak voorkomt (De Graaf e.a., 2005; Bakker e.a., 2009; Kuyper e.a., 2009). Met het huidige aanbod gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag worden jongens slecht bereikt. De inhoud van dit aanbod is te weinig gericht op het verbeteren van vaardigheden van jongens en het spreekt jongens ook niet erg aan (Meulmeester, e a., 2008). Om de juiste snaar bij jongens te raken wordt in dit project nauw samengewerkt met jongens om de vorm en inhoud van het aanbod te bepalen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website