Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Waarom nodigen meisjes alleen meisjes uit op hun verjaardag? Hoe ontwikkelt een onzekere jongen zich in relatie voor meisjes? Wanneer verandert vriendschap in verliefdheid? Deze en vergelijkbare vragen komen naar voren in een onderzoek bij 2100 jongeren uit voornamelijk de Noordelijke provincies. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de normale seksuele ontwikkeling van jongeren tussen 9 en 18 jaar, in relatie tot vriendschap, intimiteit, emoties, gedachten etc. Het onderzoek bestaat uit een eenmalige vragenlijst en logboeken die gedurende twee jaar door de deelnemers worden bijgehouden. Met behulp van deze webgebaseerde logboek methode proberen we te achterhalen wat de verschillende individuele ontwikkelingstrajecten zijn.Kunnen er bepaalde type trajecten worden onderscheiden? Het theoretische kader van dit onderzoek wordt gevormd door de Dynamische Systeem Theorie, een theorie die probeert processen en de daarmee samenhangende mechanismen te beschrijven en te verklaren. Het totale beeld dat zowel uit de vragenlijsten als uit de dagboeken naar voren komt is dat jongeren over het algemeen een evenwichtig en realistisch beeld van seksualiteit in de brede zin hebben. Ze beleven dit als een belangrijk aspect van hun leven, naast andere belangrijke zaken zoals vriendschappen, familie, school en vrije tijd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is onderzocht welke ontwikkelingstrajecten op het gebied van seksualiteit – in brede zin – voorkomen bij een jongeren tot jongvolwassenen in de leeftijd van 9-21 jaar. seksualiteit in brede zin houdt in dat seksualiteit uitdrukkelijk wordt bekeken in het perspectief van andere dingen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals hun vrienden, familie, school of vrije tijd. Om deze ontwikkelingstrajecten in kaart te kunnen brengen is enerzijds gebruik gemaakt van cross-sectioneel onderzoek bij 2022 respondenten. Hierbij werd een internetgebaseerde, interactieve vragenlijst gebruikt met open zowel als gesloten (meerkeuze) antwoordmogelijkheden. Anderzijds is gebruik gemaakt van een longitudinale, internet gebaseerde dagboekmethode waarbij jongeren over een periode van maximaal twee jaar hun ervaringen met seksualiteit in brede zin konden opschrijven. Uit het cross-sectionele onderzoek kwam naar voren dat veranderingen met betrekking tot seksualiteit in de brede zin vaak een niet-lineair verloop kennen. Er is bijvoorbeeld sprake van een periode van sterk toenemende inter-individuele variabiliteit tussen 13 en 17 jaar. Daarbij zien we een typische tijdelijke regressie optreden rond de leeftijd van 13 jaar, welke wijst op een verandering in de betekenis van begrippen zoals verliefdheid en relaties. We zien ook, rond de leeftijd van 15 jaar, een versnelling van de ontwikkelingscurve met betrekking tot de fysieke aspecten van seksualiteit en relaties. Het totale beeld dat uit de open antwoorden naar voren komt is dat jongeren over het algemeen een evenwichtig en realistisch beeld van seksualiteit in de brede zin hebben. Ze beleven dit als een belangrijk aspect van hun leven, naast andere belangrijke zaken zoals vriendschappen, familie, school en vrije tijd.

Uit de 376 dagboeken komt een grote variatie aan scenario's naar voren. Ook het dagboekonderzoek bevestigt het beeld dat jongeren over het algemeen op een evenwichtige en realistische manier met liefde en seksualiteit omgaan, en dat het een belangrijk, maar zeker niet het allerbelangrijkste, thema is dat in hun dagelijkse leven een rol speelt, naast andere belangrijke thema's zoals vriendschappen, familie, school en vrije tijd. Uit de dagboeken blijkt dat de relationele en affiliatieve kant van liefde en seksualiteit het allerbelangrijkste is, en dat de fysieke aspecten van seksualiteit in hun beleving in tegenstelling daarmee een relatief ondergeschikte rol spelen.

Tenslotte bleek dat ondanks zeer grote en diverse inspanningen, het zeer moeilijk blijft om allochtone jongeren bij het onderzoek te betrekken. Uit de dagboeken van allochtone jongeren die aan het onderzoek hebben deelgenomen blijkt dat liefde en seksualiteit aanzienlijk minder als thema wordt genoemd dan in de autochtone onderzoeksgroep.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Waarom nodigen meisjes alleen meisjes uit op hun verjaardag? Hoe ontwikkelt een onzekere jongen zich in relatie voor meisjes? Wanneer verandert vriendschap in verliefdheid? Deze en vergelijkbare vragen komen naar voren in een onderzoek dat de RuG en GGd Grroningen uitvoeren bij 2100 jongeren uit voornamelijk de Noordelijke provincies. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de normale seksuele ontwikkeling van jongeren tussen 9 en 18 jaar, in relatie tot vriendschap, intimiteit, emoties, gedachten etc. Het onderzoek bestaat uit een eenmalige vragenlijst en logboeken die gedurende twee jaar door de deelnemers worden bijgehouden. Met behulp van deze webgebaseerde logboek methode proberen we te achterhalen wat de verschillende individuele ontwikkelingstrajecten zijn.Kunnen er bepaalde type trajecten worden onderscheiden? Het theoretische kader van dit onderzoek wordt gevormd door de Dynamische Systeem Theorie, een theorie die probeert processen en de daarmee samenhangende mechanismen te beschrijven en te verklaren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Op basis van de theoretische achtergrond uit de aanvraag is er een model ontwikkeld dat ten grondslag ligt aan de vragenlijst en de web-loboeken. 2. Er is een interactieve webgebaseerde cross-sectionele vragenlijst ontworpen. Deze bestaat uit 7 verschillende versies gemaakt, twee voor de basisschool, twee voor de middelbare school en één voor het MBO/HBO. Daarnaast is de vragenlijst aantrekkelijk en toegankelijk voor de leeftijdsgroepen en diverse opleidingstypes gemaakt. 3. De eenmalige vragenlijst studie is volledig afgerond (ruim 2000 jongeren). De resultaten worden op dit moment bewerkt en zullen binnenkort resulteren in een Engelstalig wetenschappelijk artikel. 4. Er is een webgebaseerd Dagboekvragenlijst ontwikkeld, en deze wordt thans afgenomen (6 versies). De data worden verwerkt naar binnenkomst. 5. In het verlengde van de ZONMW subsidie is nu ook NWO-subsidie verkregen voor een toegevoegd promotie-onderzoek, dat ondertussen in volle gang is. Er is tevens in opdracht van het FWOS een literatuurstudie uitgevoerd, en er is een subsidie-aanvraag ingediend bij het FWOS op het terrein van diversiteit, ruimte en seksuele identiteitsontwikkeling van jongeren. 6. Samenwerking met de hulpverlenende instantie Molendrift heeft geresulteerd in een Interventie protocol (webgebaseerd) en in SamenSterk:, een e-health product dat thans volop wordt gebruikt en waarvan de effectiviteit wordt onderzocht. 7. Er is een diepte-interview gehouden met Antilliaanse jongeren, dit interview wordt getranscribeerd en verwerkt. 8. Er is een presentatie gehouden op de ECDP (European Conference in Developmental Psychology), Noorwegen over de resultaten van het onderzoek; er zijn twee workshops gepresenteerd op het Lente symposium Inter-psy (maart 2012), en jaarlijks worden er twee lessen over psychoseksuele ontwikkeling verzorgd voor de GZ-opleiding te Groningen. 9. Er is een nieuwe website gemaakt met informatie voor ouders, kinderen en leerkrachten: www.projecthebjijzin.info 10. Er zijn diverse bachelor- en mastertheses geschreven over deelaspecten van het onderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The aim of this research is empirical, theoretical and clinical. The empirical aim is to map the course of sexual development in connection with additional aspects of interactional and emotional development in children and young adolescents. The theoretical and methodological framework used to accomplish this is the theory of complex dynamic systems. The theoretical aim is to construct a model of emergent sexuality or developing sexuality that is explicitly dynamic and agent-based. The clinical aim is to explore the possibilities of an e-counseling-type of intervention to help adolescents construct a healthy trajectory of sexual development. In the present research proposal, the empirical aspect, inspired by the theoretical work, forms the primary goal and is explicitly defined in the context of future, clinical work on promoting sexual health and reducing sexual risk in children and adolescents.

EMPIRICAL AIM

• By means of a web-based, time-serial self-report study (with questionnaire options), an inventory will be made of the developmental sequences of discoveries, motivations and actions of youngsters, in addition to the uncertainties, frustrations and inhibitions that form part of their psycho-sexual development

• The self-report procedure explicitly addresses the respondent’s own experiences, emotional reactions and concrete interactions with others, and primarily with peers (agent or actor perspective, as specified in the Call). By means of this approach, we aim at describing the short-term processes of sexuality-related action, from the perspective of emotionally interpreted experiences (examples of such actions are kissing, talking about sex with peers, petting, intercourse, etc.). The study aims at showing how short-term processes are causally or conditionally linked with the respondents’ description of long-term processes of psycho-sexual development, and how aspects of long-term development enable or constrain certain short-term events, i.e. sexual or sex-related actions.

• The study will also focus on the relationship or tension between the autonomy-aspect of sexual development, as perceived by the adolescent, and the adolescent’s need for connectedness with others, via sexual or sexuality-related interaction.

• Results of the web-based intensive diary procedure will be compared with those obtained from a cross-sectional questionnaire study on sexual development administered to a considerably larger sample; the questionnaire study serves to cross-validate the results obtained with the diary study and to estimate eventual developmental and clinical effects of a web-based diary procedure.

THEORETICAL AIM:

• The empirical research and the interpretation and processing of the data takes place from the perspective of complex dynamic systems. This approach is particularly suited for describing and explaining developmental states and transitions among states within individuals.

• Our own work in dynamic systems theory of development has led to models of short-term dynamics (of actions, events, experiences), models of long-term dynamics (developmental change) and of the link between them (Van Geert and Steenbeek, 2005; Steenbeek and Van Geert, 2007, 2008; Lichtwarck, Van Geert, Bosma and Kunnen, 2008). Our theoretical aim is to apply these models to the empirical research goal of the present proposal. Application of this theoretical framework will allow us to deepen and formalize the model of the stepwise interaction career of sexual development, originally developed by Straver (1986), the theoretical assumptions of which are close to those of dynamic systems theory. In addition, it will allow us to broaden an earlier dynamic systems model of sexual development (Rodgers and Rowe, 1993, 1998).

CLINICAL AIM

• The target group will be children and young adolescents from a variety of social and educational backgrounds, with some emphasis on adolescents following vocational training, who are more at risk with regard to sexual development than their peers from higher educational streams

• By carrying out process research that remains close to the respondents’ subjective experiences, we aim to finally formulate concrete recommendations for clinical work, in particular regarding promoting sexual health in the general child and adolescent population and the counseling of adolescents in conditions of risk.

• By using intensive, web-based and frequent self-reports on sexual development, the adolescent’s participation in the study will almost inadvertently amount to a form of intervention (see further) or e-counseling. By comparing the results with those of a more traditional inventory or questionnaire approach, we hope to estimate the effect of the intensive communication on the adolescent’s sexual development and by doing so provide more insight in the possibilities of e-counseling for fostering healthy sexual development

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website