Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan de hand van het Intervention Mapping protocol is een theoretisch onderbouwd lespakket seksuele gezondheid voor bovenbouw havo/vwo scholieren ontwikkeld. Dit lesprogramma (Lang Leven de Liefde – Bovenbouw (LLL-BB)) gaat niet alleen in op veilig vrijen ter voorkoming van soa/hiv infecties of ongeplande zwangerschap maar behandelt ook expliciet relaties, grensoverschrijding (aangeven wensen en grenzen in de (seksuele) relatie) en seksuele diversiteit.

Het lesprogramma LLL-BB is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de GGD-Rotterdam-Rijnmond, Soa Aids Nederland (SAN), TNO Kwaliteit van Leven en verschillende docenten en leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo). Door deze samenwerking met de GGD en SAN is nu een doorlopende leerlijn seksuele gezondheid ontstaan met 3 lesprogramma’s afgestemd op verschillende onderwijsniveaus (onderbouw havo/vwo/vmbo en praktijk onderwijs, bovenbouw havo/vwo, MBO) met als overkoepelende naam ‘Lang Leve de Liefde’.

Het programma LLL-BB wordt volledig online aangeboden via een gemeenschappelijk portal (www.langlevedeliefde.nl) waarop ook de andere lesprogramma’s zijn terug te vinden.

Het programma bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding voor elk van de 4 thema’s (relaties, soa-preventie, zwangerschapspreventie en seksuele diversiteit). Daarnaast zijn er verschillende lesmaterialen op de website te vinden ter ondersteuning van de lessen, zoals filmpjes, animaties, quizzen en discussie-opdrachten.

Het lespakket is dusdanig ontwikkeld dat het aansluit op de eindexamentermen voor bovenbouw havo/vwo. Het is voor een deel lesstofvervangend en maakt gebruik van de context-content benadering. Factoren die voor bovenbouw docenten van belang zijn.

De proefimplementatie met de daaraan gekoppelde proces en effectevaluatie is in december 2012 worden afgerond. Sinds Januari 2013 is het programma vrij toegankelijk op internet (www.langlevedeliefde.nl).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste fase van het project (needs assessment) heeft nieuwe gegevens opgeleverd met betrekking tot factoren die van invloed zijn op homonegatieve intenties onder middelbare scholieren. Uit een onderzoek, uitgevoerd onder ruim 700 leerlingen van verschillende onderwijsniveaus, bleken de volgende factoren het meest van belang; sekse en etniciteit, contact hebben met homoseksuelen, motivatie om vooroordelen te onderdrukken, masculiniteit, attributie, attitude en affect (irritatie & opwinding). Deze factoren zijn de leidraad geweest voor de inhoud van het thema seksuele diversiteit.

Uit een online onderzoek onder docenten met betrekking tot hun gebruik van online lesmateriaal bleek dat slechts iets meer dan de helft van de docenten aangaf regelmatig gebruik te maken van digitaal lesmateriaal. Doorslaggevend voor gebruik zouden voornamelijk de beliefs van docenten t.a.v. online lesmateriaal zijn. De gegevens uit dit onderzoek kunnen deels worden ingezet bij de implementatie van LLL-BB. Daarnaast hebben de resultaten uit dit onderzoek, in combinatie met de input vanuit de docenten begeleidingscommissie, er voor gezorgd dat het LLL-BB lesprogramma ook voor docenten met beperkte digitale mogelijkheden toch goed uitvoerbaar is. De effect evaluatie laat weliswaar beperkte significante effecten zien maar op veel factoren is er een tendens in de positieve richting waar te nemen. De proces evaluatie toont aan dat docenten erg enthousiast zijn. De docentenhandleiding wordt zeer positief beoordeeld. Leerlingen geven aan het leuk te vinden ‘eens op een andere manier les te krijgen’. En de flexibiliteit waarin de oefeningen kunnen worden ingevuld, evenals de aansluiting bij de eindexamentermen wordt door docenten erg gewaardeerd.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project wordt een nieuw lespakket seksuele gezondheid voor bovenbouw havo/vwo scholieren ontwikkeld aan de hand van Intervention Mapping. Dit lesprogramma (LLL+; Lang Leven de Liefde +) zal niet alleen ingaan op veilig vrijen ter voorkoming van soa/hiv infecties of ongeplande zwangerschap maar zal ook expliciet ingaan op relaties, grensoverschrijding (aangeven wensen en grenzen in de (seksuele) relatie) en seksuele diversiteit.

Naast het ‘traditionele’ papieren werkboek zal het lesprogramma ook deels via internet worden aangeboden. Dit sluit aan bij de leefwereld van de jongeren en geeft de mogelijkheid tot het aanbieden van een uitgebreid scala aan andere werkvormen zoals advies op-maat modules, zoekopdrachten, interactieve quizzen etc.

Het lespakket zal dusdanig worden ontwikkeld dat het vakoverstijgend kan worden aangeboden zodat ook leerlingen die geen biologie in hun lespakket hebben (het vak waarbinnen traditioneel gezien seksuele voorlichting aanbod komt) toch ook bereikt worden.

Er wordt nauw samengewerkt met GGD Rotterdam-Rijnmond (lespakket seksuele gezondheid ROC scholieren) en Soa Aids Nederland (lespakket seksuele gezondheid onderbouw havo/vwo en VMBO). Dit voor een optimale afstemming van de verschillende lespakketten seksuele gezondheid van de jeugd die momenteel gelijktijdig voor de verschillende onderwijsniveaus worden ontwikkeld. Daarnaast leidt het tot een brede inzet van de expertise van de verschillende organisaties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om aanvullende informatie te verkrijgen over de mate van homonegativiteit onder jongeren in Nederland en de factoren die hierop van invloed zijn is het afgelopen jaar een uitgebreide survey opgezet en uitgevoerd onder 737 scholieren tussen de 13 en de 26 jaar (47% man; 57% hoog opgeleid). De eerste analyses bevestigen deels die van eerdere studies o.a. uit Amerika; homonegatief gedrag wordt eerder gezien bij mannen, lager opleidingsnivo, jongere leeftijd, en een religieuze achtergrond. Daarnaast laat onze studie zien dat emoties een rol spelen (ongemak), de norm van de familie, en de mate waarin iemand geneigd is zijn vooroordelen te onderdrukken.

Verder zijn het afgelopen jaar twee docentteams samengesteld (een groep met docenten uit de Randstad en een groep met docenten uit Limburg) waarmee de plannen van LLL+ worden besproken. Dit om de adoptie en implementatie van het lespakket te bevorderen. Dit docententeam bestaat uit 1stegraads docenten Biologie en Maatschappijleer en levert een zeer waardevolle en bruikbaar input op aangaande de ervaringen van de docenten in de klas en op school. Daarnaast laat het de enorme diversiteit aan type leerlingen en type scholen zien. Het wordt een uitdaging om het lespakket dusdanig vorm en inhoud te geven dat het kan aansluiten bij alle verschillende wensen en ervaringen van docenten en leerlingen, waarbij gelijktijdig de effectiviteit wel gewaarborgd blijft. Met de opzet om er een flexibel lespakket van te maken dat deels via internet wordt aangeboden en waarin wordt gestreefd om bij elk thema verschillende soorten werkvormen aan te bieden verwachten we in grote mate hieraan tegemoet te kunnen komen.

Tot slot heeft er veel overleg plaats gevonden met experts op het gebied van e-learning en ICT om te kijken naar de (on)mogelijkheden van de inzet van internet binnen het lespakket. Gezamenlijk hebben de 3 organisaties (GGD Rotterdam-Rijnmond, Soa Aids Nederland, Universiteit Maastricht) besloten om de 3 lespakketten seksuele gezondheid voor de verschillende onderwijsniveaus (onderbouw havo/vwo; bovernbouw havo/vwo; en ROC) onder een noemer aan te bieden: Lang Leven de Liefde. De lespakketten zullen via een gemeenschappelijke website worden aangeboden waarbinnen de verschillende onderwijsniveaus elk hun eigen e-learning omgeving zullen krijgen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederlands staat bekend om de relatief goede seksuele gezondheid van haar jeugd. Desondanks is de situatie verre van optimaal voor wat betreft o.a. de kwaliteit van seksuele relaties, veilig vrijen, grensoverschrijding en acceptie van homoseksualiteit. Daarbij blijkt uit een recente analyse van het huidige aanbod van voorlichtingsprogramma’s dat er voor bepaalde groepen scholieren, waaronder havo/vwo scholieren, geen adequate en/of up-to-date programma's op de markt zijn.

Dit project betreft de planmatige ontwikkeling van een nieuw web-based probleem-gestuurd voorlichtingsprogramma voor bovenbouw havo/vwo scholieren. Dit programma – werktitel: Lang Leve de Liefde Plus (LLL+) – zal worden ontwikkeld aan de hand van Intervention Mapping met expliciete aandacht voor 1) actieve participatie van het onderwijs (o.a. scholieren en docenten) bij programmaontwikkeling van start tot finish, 2) gebruik van bestaande informatie- en voorlichtingsbronnen, 3) afstemming op toenemende culturele diversiteit van havo/vwo scholieren, en 4) expliciete aandacht voor grensoverschrijding en acceptatie van homoseksualiteit.

De programmadoelen van LLL+ worden in eerste instantie ontleend aan bestaande voorlichtingsprogramma's over seksualiteit (nationaal o.a. Lang Leve de Liefde; Safe Sex Files; internationaal o.a. Safe Dates) en aangevuld en bijgesteld op basis van 1) secundaire analyse van bestaand actueel empirisch onderzoek aangaande jongeren en seksualiteit, 2) additioneel kwalitatief onderzoek, en 3) workshops met docenten en scholieren.

Thematisch zal LLL+ o.a. ingaan op seksuele relaties, safe sex (anticonceptie; hiv/soa preventie), hiv/soa testen, grensoverschrijding, seksuele diversiteit en seksuele rechten en homoseksualiteit.

De didactische strategie van LLL+ wordt gebaseerd op probleem-gestuurd onderwijs (pgo) teneinde actief, zelfstandig en interactief 'leren in context' te bevorderen. Met de keuze van pgo loopt het te ontwikkelen programma in de pas met de gaande onderwijsvernieuwingen ('het nieuwe leren').

LLL+ zal het formaat krijgen van een modulair internet programma, waarin internet wordt aangewend als instructie-tool, als informatie resource (o.a. bestaande nationale en internationale voorlichtingsbronnen) en als communicatie-kanaal (bijv. MSN, en zo mogelijk chatrooms, discussionboards).

Ten behoeve van programmaontwikkeling worden pretests uitgevoerd gericht op inhoud, aantrekkelijkheid en usability. Pretest worden uitgevoerd onder scholieren, docenten en experts.

Tevens wordt een kleinschalige proces- en effectevaluatie uitgevoerd teneinde inzicht te krijgen in programma-implementatie en potentiele effecten ('pilot-studie').

Het project resulteert uiteidenlijk in een theory- and evidence-based web-based programma ter bevordering van seksuele gezondheid dat optimaal is afgestemd op de wensen, interesses en belevingswereld van scholieren in de bovenbouw havo/vwo en op de schoolcontext. Het programma zal zich lenen voor nationale implementatie op havo/vwo scholen in Nederland en zal als zodanig voorzien in een lacune in het huidige aanbod aan programma's ter bevordering van seksuele gezondheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website