Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ richt zich op het voorkómen van zowel plegerschap als slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag: voorkómen dat jongens over de grens gaan bij een ander, maar ook voorkómen dat zij hun eigen grenzen overschrijden en dat hun grenzen worden overschreden.

 

'Be A Man!’ werkt met peer educatie: bevlogen jonge mannen met dezelfde culturele achtergrond, maar wat ouder en hoger opgeleid dan de doelgroep. Deze peer educators vervullen een positief rolmodel voor de jongens. “We waren als een oudere broer voor de jongens”, aldus een peer educator na een bijeenkomst.

De peer educators stemmen de voorlichting zo goed mogelijk af op de doelgroep. Daarbij houden zij rekening met de culturele en al dan niet religieuze, achtergrond van de jongens. Dat betekent dat de voorbeelden die worden gegeven, de filmpjes die worden getoond en discussies die worden gevoerd, aansluiten bij de leefwereld. Er is aandacht voor ‘straatcultuur’, maar ook voor de cultuur uit het land van herkomst. En ook over religie kunnen vragen gesteld worden.

 

De focus ligt vooral op het vergroten van het respect van jongens voor meisjes, het aanspreken van jongens op de dubbele moraal (‘hij is stoer, zij is een hoer’), beeldvorming over meisjes en vrouwen, en wat dit betekent voor wederzijdse verwachtingen en seksueel gedrag. ‘Be A Man!’ besteedt aandacht aan hoe het eventueel anders kan. Dit wordt overgedragen met gebruikmaking van zes vuistregels voor positief seksueel contact. We baseren ons hierbij op de definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag uit het Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2010). 'Be A Man!’ is er op gericht dat jongens het vermogen krijgen om seksuele contacten aan te gaan die voldoen aan deze zes vuistregels.

 

In discussies, rollenspellen en oefeningen komen de vuistregels aan de orde. Om ze meer inzichtelijk en be-spreekbaar te maken, is speciaal voor ‘Be a Man!’ een dvd gemaakt. De film laat vier herkenbare situaties zien waarbij jongeren over elkaars grenzen (dreigen te) gaan: in een ontmoeting op straat, het schoolplein, thuis op de bank en achter de webcam. Iedere uitgangssituatie kent zowel een ‘verkeerde’ (seksueel grensoverschrijdende) afloop als een ‘betere’ afloop. Na vertoning van de ‘verkeerde’ versie, wordt de jongens gevraagd om alternatieven te bedenken. Daarna zien zij de betere afloop. Hier wordt ook benadrukt welke vuistregels wel of niet overtreden worden. Bij elke situatie kunnen de peer educators quotes van jongeren inzetten, die zich uitspreken over een van de zes vuistregels. Op www.movisie.nl/beaman staat een trailer als voorproefje.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?' is een peer educatie methode, gericht op het bevorderen van de seksuele weerbaarheid van 12- t/m 16-jarige laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse - al dan niet islamitische - achtergrond. De methode bestaat uit:

- Handleiding voor organisaties met achtegrondinformatie, stappenplan, en randvoorwaarden voor succes, inclusief theoretische onderbouwing van de methode.

- Handleiding voor peer educators, met achtegrondinformatie, didactische richtlijnen en tips, programma, kort beschreven wervormen en verwijzing materialen.

- Beschrijving werkvormen en materialen.

- Opleidingsaanbod voor organisaties (train de trainer).

- Trainingshandleiding peer educators (train de peer educator).

 

De waardering van de betrokkenen voor het programma en het thema is zeer groot. Het belang van het onderliggende thema ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ onder deze doelgroep wordt door de peer educators en de organisaties onderschreven. Het participatieve karakter en de flexibiliteit spreken de peer educators en de organisaties het meest aan. Het programma zelf werd ook door de deelnemers uit de doelgroep positief gewaardeerd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“Peer2Peer”

Jongens met een Marokkaanse, Turkse en/of islamitische achtergrond werken samen aan seksuele weerbaarheid.

 

WAT DOEN WE?

‘Peer education: preventie seksueel geweld bij nieuwe Nederlanders’ wil de seksuele weerbaarheid van jongeren met een islamitische achtergrond bevorderen. In het project Peer2Peer passen we deze methodiek aan voor jongens met een Turkse en Marokkaanse achtergrond, met een laag opleidingsniveau, van 12-16 jaar.

 

HOE DOEN WE DAT?

Peer-educators (jongens van Turkse, Marokkaanse en/of islamitische afkomst)worden opgeleid om interactieve voorlichting te geven aan laaopgeleide jongens met een gelijkaardige culturele-religieuzes achtergrond. De voorlichtingen worden gegeven bij migrantenorganisaties, maar ook bij jongerenwerkorganisaties. De peer-educators zijn gemotiveerd en zeer gedreven! Voordeel is dat de peer-educators zelf nog jong zijn en een Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben. Zij zijn goed voorbereid en nemen een nieuw ontwikkelde toolkit mee met diverse materialen waaronder aansprekende filmpjes en oefeningen die aansluiten bij de doelgroep. Ook maken de peers gebruik van social media.

 

COMBINATIE THEORIE EN PRAKTIJK

Het Peer2Peer project brengt theorie en praktijk samen: de gehele methode (inclusief de toolkit die de peer educators gebruiken) is zowel gebasseerd op wetenschappelijk onderzoek als op kennis en ervaring in de praktijk: van peer educators, migranten(zelf) – en jongerenorganisaties, en (social media) experts.

 

DOEL

Het doel van de nieuwe methode Peer2Peer is bij te dragen aan het terugdringen van het vertonen en ondervinden van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder laagopgeleide jongens met een Turkse, Marokkaanse en/of islamitische achtergrond van 12 tot 16 jaar door het bevorderen van de (seksuele) weerbaarheid van deze jongens.

 

RESULATEN

Belangrijkste resultaten:

- Tien jongens met een Turkse en Marokkaanse achtergrond zijn opgeleid tot peer educator en hebben een waardevolle bijdrage geleverd.

- Peer2Peer methode is ontwikkeld: deze zal bestaan uit een train-de-trainer, een toolkit met instrumenten (handleiding, DVD, social media), en randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering.

- Peer2Peer methode is verspreid en bekend gemaakt bij migrantenorganisaties, jongerenwerk en onderwijs

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Er is een methodiek Peer2Peer voor laagopgeleide jongens met een Marokkaanse, Turkse en/of islamitische achtergrond tussen 12 en 16 jaar, met een gedegen theoretische onderbouwing en zodanig geëvalueerd dat deze het predicaat ‘veelbelovend’ in de NJi-databank kan krijgen.

- Er zijn 8 á 10 jongens met een Marokkaanse, Turkse en/of islamitische achtergrond opgeleid tot peer educator.

- 7 groepen van 12 á 15 jongens met een Marokkaanse, Turkse en/of islamitische achtergrond hebben deelgenomen aan de interventie Peer2Peer ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

- De methodiek Peer2Peer is ontwikkeld, bestaande uit een train-de-trainer, een toolkit met instrumenten (zoals een handleiding, een DVD, en het gebruik van social media).

- Er is een handleiding ontwikkeld over het opzetten van Peer2Peer trajecten voor migrantenzelforganisaties. Met daarin o.a. hoe de interventie ingezet kan worden en randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering.

 

Met Peer2Peer wordt een bijdrage geleverd aan preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder laagopgeleide jongens met een Marokkaanse, Turkse en/of islamitische achtergrond, in de leeftijd van 12 – 16 jaar. Via hen wordt tevens een bijdrage geleverd aan het terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren in het algemeen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Laagopgeleide jongens met een islamitische achtergrond zijn een kwetsbare doelgroep en moeilijk te bereiken voor gezondheidsbevordering in het algemeen en voor bevorderen van de seksuele weerbaarheid in het bijzonder. Peer educatie is een geschikte methode om deze doelgroep te bereiken. MOVISIE heeft een peer educatie methodiek ontwikkeld: ‘Peer education: preventie seksueel geweld onder nieuwe Nederlanders’, die gericht is op het bevorderen van de seksuele weerbaarheid van allochtone jongeren met een islamitische achtergrond. Doel is vergroten van het bewustzijn door het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen rondom seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag in relatie tot de islam. De nadruk ligt op kennisoverdracht en attitudes en in mindere mate op gedragsverandering. Bij de ontwikkeling van de methodiek is nadrukkelijk gekozen voor een participatieve benadering: zowel de migranten zelforganisaties (MZO's) als de peer educators waren betrokken bij de ontwikkeling van de methodiek. De nadruk in deze methodiek ligt vooral op kennisoverdracht rondom en attitudes met betrekking tot seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag en in mindere mate op gedragsverandering. Deze methodiek wordt verzorgd door jongeren met een islamitische achtergrond en is ingebed bij MZO’s, die verantwoordelijk zijn voor het uitzetten van de methodiek binnen hun eigen netwerken. Er is een toolkit ontwikkeld, die bestaat uit een folder, factsheets met informatie over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag, factsheets met verwijsmogelijkheden voor de peer educators en een werkmap met verschillende werkvormen en instructies voor het samenstellen van een programma.

De methodiek ‘Peer education: preventie seksueel geweld onder nieuwe Nederlanders’ willen wij doorontwikkelen tot de methodiek ‘Peer2peer’, die zich specifiek richt op jongens met een islamitische achtergrond en een laag opleidingsniveau omdat juist deze een grote kwetsbaarheid hebben voor zowel plegerschap als slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook moet de doorontwikkelde methode Peer2peer gedragsverandering ten doel hebben.

Deze doorontwikkeling richt zich op de volgende punten:

theoretische onderbouwing, aanpassing voor laag opgeleide jongens, meer aandacht voor tweede generatieproblematiek, meer aandacht voor gedragsverandering en vaardigheden, ontwikkeling visueel materiaal, inzetten nieuwe media.

De theoretische onderbouwing zal zich richten op drie elementen: een inventarisatie van gedragsdeterminanten die van belang zijn bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en het bepalen van de meetbaarheid daarvan, een onderbouwing van de participatieve benadering bij het doorontwikkelen van de methodiek en een onderbouwing van peer education.

Vervolgens zullen er 10 MZO’s worden geworven voor deelname aan het project. Deze MZO’s zullen peer educators gaan werven. Samen met hen zal een keuze gemaakt worden uit de beïnvloedbare gedragsdeterminanten die in de theoretische onderbouwing naar voren zijn gekomen, deze zullen worden omgezet in leerdoelen voor de methodiek op drie niveaus: kennis, attitude en vaardigheden.

Daarna zal de train de trainer van ‘Peer education: preventie van seksueel geweld onder nieuwe Nederlanders’ worden doorontwikkeld naar een train de trainer ‘Peer2peer’. Vervolgens zal de methodiek ‘Peer2peer’ zoals die wordt aangeboden aan de einddoelgroep worden doorontwikkeld, op basis van de uit de theoretische onderbouwing naar voren gekomen werkzame bestanddelen, de met de MZO’s en peer educators vastgestelde gedragsdeterminanten en de inbreng van de peer educators. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van de eerder ontwikkelde toolkit. Onderdeel van deze toolkit zal ook nieuw te ontwikkelen beeldmateriaal zijn, dat zich richt op seksueel grensoverschrijdend gedrag en naast positieve aspecten van seksualiteit ook aandacht besteed aan seksualiteit en grenzen hierin. Bij de ontwikkeling hiervan zullen de peer educators een belangrijke rol spelen. Er zullen ook nieuwe media worden ingezet. Uitgaande van een participatieve benadering in het doorontwikkelen van de methodiek zullen we de keuze van nieuwe media in overleg met de peer educators maken. Na de aanpassing van de methodiek volgt de proefimplementatie. Deze zal plaatsvinden bij 7 groepen jongens. Werving en organisatie zal worden uitgevoerd door de MZO’s.De proefimplementatie zal worden geëvalueerd d.m.v. verschillende instrumenten. Van alle deelnemende jongens uit de einddoelgroep wordt mondeling een vragenlijst afgenomen. Sleutelfiguren bij de MZO’s en peer educators worden geïnterviewd. Er vinden twee focusgroepen met moslimjongens plaats. Alle bijeenkomsten worden gestructureerd geobserveerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zullen de handleiding, toolkit en train de trainer van de methodiek ‘Peer2peer’ worden aangepast.Tenslotte zal de methodiek zo breed mogelijk beschikbaar worden gesteld, door MOVISIE en de deelnemende MZO’s.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website