Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is nog weinig bekend over de relationele en seksuele ontwikkeling van allochtone jongeren en welke keuzen ze hierbij maken. Het onderzoek Seks onder je 25ste (2012) heeft alleen kwantitatieve informatie opgeleverd. In een aanvullend kwalitatief onderzoek zijn 46 Nederlandse jongeren van 12-22 jaar met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse achtergrond, bevraagd op hun relationele en seksuele ontwikkeling. Er zijn ook vragen gesteld over de betekenis die ze geven aan seksualiteit en welke belemmerende of stimulerende factoren van invloed zijn geweest op hun seksuele keuzen en ontwikkelings-proces. Het onderzoek laat niet alleen zien dat de mate van seksuele ervaring met de jaren toeneemt maar ook dat de verhouding tot leefregels thuis en tot ouders verschuift. Etniciteit speelt een grote rol maar ook sekse, religie, de opvoedingsstijl van de ouders, de mate van verbinding en loyaliteit met de ouders en culturele gemeenschap en de persoonlijkheid van de jongere zelf, zijn van invloed op de seksuele levensloop. In de verhalen van jongeren zijn zes verschillende discoursen te onderscheiden (o.a. het heteroseksuele discours, maagdelijkheidsdiscours, risicodiscours, e.d.). Om met deze heersende discoursen om te gaan zijn er vier te onderscheiden strategieen: conformeren aan ouders, breken met ouders, met geheimen leven of het integreren van deze discoursen. Het onderzoek beveelt aan in de voorlichting, begeleiding en opvoedingsondersteuning meer aandacht te besteden aan de verschillende discoursen rondom seksualiteit en strategieen van allochtone jongeren. Om nog meer zicht te krijgen op de invloed van de culturele achtergrond van jongeren op de seksuele levensloop is aanvullend onderzoek nodig onder Nederlandse jongeren en andere niet Westerse groepen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De bevindingen van het onderzoek zijn opgetekend in het rapport "Laveren tussen autonomie en loyaliteit, seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren". In het rapport wordt het theoretisch perspectief toegelicht, de onderzoeksmethode en onderzoeksgroep en verslag gedaan van de bevindingen. De Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren zijn in drie leeftijdscohorten geinterviewd (11-14 jaar, 15-18 jaar, 19-22 jaar). De diversiteit binnen de onderzoeksgroep is groot. Niet alleen etniciteit, maar ook sekse, leeftijd, opleidingsniveau en religie zijn van invloed op de beleving en betekenisgeving van seksualiteit en de keuzen die deze jongeren maken. Respondenten uit de jongste leeftijdgroep hebben minder seksuele ervaring en seksualiteit is veel minder een issue dan voor de oudere leeftijdsgroep. Jongens voelen minder belemmeringen dan meisjes en ze ervaren meer zelfregie. Gelovige jongeren zijn voorzichtiger met seks en zijn zich meer bewust van de geldende leefregels. Ook andere factoren zoals opvoedingsstijl, persoonlijkheid jongeren en band met ouders, spelen een rol in hun seksuele levensloop. Ouders en familie kunnen als steunend en belemmerend worden ervaren. In de verhalen zijn zes discoursen te onderscheiden waarop jongeren hun strategieen baseren.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is nog weinig bekend over de seksuele ontwikkeling van allochtone jongeren. In een kwalitatief onderzoek met 48 Nederlandse jongeren van 12-21 jaar met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond, wordt onderzocht welke betekenis jongeren geven aan seksualiteit en welke belemmerende en ondersteunende factoren een rol spelen bij hun keuzeproces. Dit onderzoek is een aanvulling op het onderzoek "Seks onder je 25ste" 2012. Op basis van een literatuurstudie en inzichten in het gebruik van narritatieve methoden is een interviewmodel en een topiclijst samengesteld. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met een brede groep stakeholders en een groep allochtone jongeren. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd voor de verbetering van preventie van seksueel riskant gedrag en hoe in interventies bij te dragen aan een positieve seksuele ontwikkeling van allochtone jongeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot nu toe heeft het project de volgende resultaten opgeleverd:

- een literatuurstudie naar de seksuele ontwikkeling van allochtone jongeren en een studie naar gebruik van theoretische modellen en narritatieve methoden

- een interview protocol waarin een aantal narritatieve methoden voor onderzoek naar de seksuele ontwikkeling zijn uitgewerkt (levensloop, sociogram en uitspraken van jongeren)

- pool van interviewers afkomstig uit de doelgroep

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is tot nu toe nog weinig bekend over de seksuele ontwikkeling, beïnvloedingsfactoren en keuzen die allochtone jongeren maken op het gebied van seksualiteit. Grootschalig epidemiologisch onderzoek in 2005 onder jongeren van 12-25 jaar(De Graaf et al, 2005) heeft aangetoond dat het met de seksuele gezondheid van de meeste jongeren positief is gesteld. Echter bepaalde groepen allochtone jongeren laten op een aantal onderdelen andere uitkomsten zien dan Nederlandse jongeren. Zij lopen o.a. meer seksuele risico's (soa/hiv, seksuele dwang, jong ouderschap en abortus), stellen seksueel gedrag langer uit of zijn juist eerder seksueel actief. Ook binnen allochtone groepen doen zich aanzienlijke verschillen voor. Het kwantitatieve onderzoek biedt weliswaar veel inzicht in de seksuele carrière, het seksuele gedrag en de seksuele gezondheid van (allochtone) jongeren, maar geeft onvoldoende inzicht in het dynamische en interactieve proces waarin relaties en seksualiteit betekenis krijgen en allochtone jongeren keuzen maken.

 

Reeds bestaand kwalitatief onderzoek richt zich vooral op determinanten en achtergronden van seksueel riskant gedrag zoals falende anticonceptie, tienermoederschap en seksuele dwang. Om meer zicht te krijgen op factoren die bijdragen aan een positieve seksuele ontwikkeling is verdiepend onderzoek nodig. In dit kwaliatieve onderzoek zullen een aantal aspecten uit het kwantitatieve onderzoek onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren verder uitgevraagd en uitgediept worden. Hiermee krijgen we meer inzicht in de achtergronden, motieven en keuzen die jongeren maken. Het onderzoek zal nieuwe informatie opleveren over de betekenis die allochtone jongeren geven aan relaties en seksualiteit in verschillende ontwikkelingsfasen, en de factoren die een belemmerende dan wel stimulerende rol spelen op hun seksuele gezondheid.

 

In totaal zullen 48 allochtone jongeren intensief bevraagd worden op hun seksuele ontwikkeling- en keuzeproces. De groep bestaat uit een evenredig aantal jongeren naar etnische herkomst, man/vrouw en leeftijdcategorie. Voor de werving van de vier allochtone groepen zal gebruik worden gemaakt van diverse wervingsmethoden en zal er samengewerkt worden met zelforganisaties en sleutelpersonen die nauw betrokken zijn bij diverse allochtone jongerengroepen. Daarnaast zal er een begeleidingscommissie en een projectgroep worden ingesteld.

 

Het project ken een gefaseerde en planmatige aanpak. In de voorbereidingsfase zal op basis van de uitkomsten uit Seks onder je 25ste, een literatuurstudie, verkenning theoretische modellen (o.a. Rijks Universiteit Groningen) en input vanuit de projectgroep en stakeholders, een topiclijst worden samengesteld. In deze fase zal een brede groep stakeholders over het project worden geïnformeerd en betrokken worden bij de onderzoeksaanpak, de vraagstelling en de werving van respondenten.

In de tweede fase zullen in totaal 48 jongeren met behulp van diverse wervingsmethoden geworven worden voor deelname aan het onderzoek. Hierbij worden o.a. doelgroepwervers ingezet. De jongeren worden in face to face gesprekken geïnterviewd aan de hand van een topiclijst. De interviews worden integraal opgenomen en kwalitatief gecodeerd.

In de derde fase zullen de uitkomsten van het onderzoek met de projectgroep en brede groep betrokkenen worden geanalyseerd en besproken. Op basis van de uitkomsten wordt gekeken welke vervolgstappen en eventuele interventies of aanpassing van interventies nodig zijn om bij te dragen aan een positieve seksuele ontwikkeling van allochtone jongeren. Over de uitkomsten van het onderzoek zal in vakliteratuur worden gepubliceerd.

 

De totale projectperiode zal ongeveer 18 maanden in beslag nemen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website