Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lang Leve de Liefde, het lespakket over relaties en seksualiteit voor de tweede klas van het voortgezet onderwijs is herzien. Een landelijke systematisch en planmatig ontwikkelde disseminatie en implementatiestrategie is ontwikkeld, in samenwerking met GGD medewerkers en docenten, om a) de verspreiding van het nieuwe lesprogramma te bevorderen, b) de kwaliteit en mate van de implementatie van het lesprogramma te verbeteren en c) bestendigen van gebruik ervan te waarborgen. De implementatie strategie bestond uit tools om GGD medewerkers te ondersteunen in hun verspreiding- en adoptie-bevorderende taken (zoals GGD workshops en protocollen) en uit materialen en activiteiten om docenten te stimuleren in de adoptie, implementatie en behoud van LLL (zoals informatiefolders, docenten trainingen, lesgeveindeliefde.nl webiste). Lesgevenindeliefde.nl was de belangrijkste en meest innovatieve onderdeel van de implementatiestrategie. De implementatiestrategie was in het algemeen gewaardeerd door docenten en GGD medewerkers, werd als behulpzaam ervaren en positief beoordeeld. Inmiddels hebben ruimt 250 scholen LLL4 besteld en zijn 900 accounts aangemaakt voor lesgevenindeliefde.nl.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

LLL4 wordt positief beoordeelt door docenten, leerlingen en GGD medewerkers. Alle lesmateriaal wordt gebruikt (DVD, magazine, handleiding, website, werkbladen) en alle zes lessen worden behandeld maar docenten maken keuzes in wat ze wel en niet uit de les behandelen en voeren een grote deel van de oefeningen uit per les (klassikaal), met een gemiddelde van 73% van het lespakket dat uitgevoerd wordt (completeness), grotendeels volgens de richtlijnen (fidelity). De implementatiestrategie, waaronder lesgevenindeliefde.nl wordt ook positief beoordeeld en gewaardeerd. Docenten die een training hebben gevolgd van de GGD over Lang Leve de Liefde ervaren ook meer persoonlijke voordelen in het gebruik van LLL (teacher benefits). Uit eerste ruwe analyses lijkt lesgevenindeliefde.nl geen significante effecten te hebben op implementatiegedrag van docenten. Veel docenten spreken de intentie uit om continue les te blijven geven met LLL4.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Afgelopen projectjaar is de proefimplementatie van het nieuwe Lang Leve de Liefde lespakket uitgevoerd aan de hand van de ontwikkelde implementatiestrategie. Dit is gebeurd in samenwerking met TNO en Soa Aids Nederland.

 

De web-based coachingsmodule (‘Lesgeven in de Liefde’) vormt het belangrijkste onderdeel van de implementatiestrategie. Een experimentele, kwantitatieve studie is verricht naar de meerwaarde van deze website voor het verbeteren van de kwaliteit van de implementatie.

 

Het proces van de proefimplementatie is begonnen met het werven van GGD medewerkers en docenten, gevolgd door hun voorbereiding op gebruik van het lespakket en uiteindelijk het gebruik van Lang Leve de Liefde door docenten op scholen. Voor iedere stap van het implementatieproces is materiaal ontwikkeld als onderdeel van de implementatie strategie. De implementatiestrategie bestond uit: i) een protocol voor het werven van GGD medewerkers, ii) een protocol voor het werven van scholen (inclusief voorbeeldbrieven voor het werven van scholen), iii) een brief om ouders te informeren over het lespakket en onderzoek, iv) een workshop voor GGD medewerkers, v) een training voor docenten (inclusief toelichting/draaiboek), vi) de web-based coachingsmodule (‘Lesgeven in de Liefde’) en vii) de docentenhandleiding voor LLL4 als leidraad voor het uitvoeren van het lespakket.

 

Resultaten van het onderzoek, zowel op docent- als leerlingeniveau (TNO) wordt gepresenteerd aan docenten in een persbericht eind september. Een terugkoppel bijeenkomst wordt begin oktober georganiseerd met GGD medewerkers om hun rol binnen de proefimplementatie te evalueren, resultaten van het onderzoek te bespreken en input te verzamelen over hun verdere rol in de implementatie van Lang Leve de Liefde.

 

Op basis van de uitkomsten van het effect- en evaluatieonderzoek van de proefimplementatie van Lang Leve de Liefde wordt, in samenwerking met docenten en GGD medewerkers, de definitieve implementatie strategie ontwikkeld. Dit houdt in dat de protocollen, GGD workshop en docententraining herzien worden, de Lesgeven in de Liefde website wordt waar nodig aangepast en een adoptiebrochure wordt ontwikkeld voor het informeren en enthousiasmeren van scholen.

 

Onderzoek wordt in het voorjaar van 2013 nogmaals verricht onder docenten maar in de ‘real life setting’ en het praktijkonderwijs versie van het magazine wordt ook geëvalueerd. Het implementatieproject LLL4 wordt verder afgestemd met andere projecten (VIMP van SANL en Lovebuzz van RutgersWPF).

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De GGD

 

In het kader van het onderzoek rond de proefimplementatie en evaluatie van Lang Leve de Liefde door de UM zijn in 2012 zes workshops uitgevoerd in samenwerking met SANL waaraan in totaal 58 GGD professionals (van 21 GGD-en) deelnamen. Uit evaluatie onderzoek door de UM blijkt dat alle 28 GGD medewerkers door deze workshop gestimuleerd zijn om de implementatie van Lang Leve de Liefde met docenten te gaan uitvoeren.

Na de workshop is kennis vooral toegenomen over de implementatie fasen rondom het LLL lespakket, de inhoud en het gebruik van het lespakket. De GGD medewerkers voelde zich in het algemeen voldoende vertrouwd met het LLL lespakket om te kunnen beginnen (M= 2.96 op een 4 punt schaal, SD= 0.43, N=26, 93%) en voldoende in staat om docenten te trainen en informeren over het lespakket. De GGD medewerkers in de steekproef waren allemaal zeer positief (N=18, 64.3%) tot positief (n= 10, 35.7%) over het nieuwe Lang Leve de Liefde lespakket, met een gemiddelde waardering van 4.64 (5 puntsschaal, SD=0.49). De workshop is positief geëvalueerd met een rapportcijfer van 7.7 en de trainers met een 8. Uiteindelijk hebben 58% van de docenten aangegeven een training te hebben gevolgd van de GGD en zijn ze tevreden over de training (M = 3.87 SD = 0.66).

 

Deelnemende scholen en docenten

 

UM en TNO hebben op basis van een landelijke steekproef scholen geselecteerd om deel te nemen aan de proefimplementatie en evaluatie van Lang Leve de Liefde. 130 docenten en 5840 leerlingen van 202 scholen zijn in totaal benaderd. Uiteindelijk zijn 45 scholen het lesprogramma gaan uitvoeren (46 docenten en 2227 leerlingen van 20 scholen met Lang Leve de Liefde en 66 docenten en 2434 leerlingen van 25 scholen met Lang Leve de Liefde plus Lesgeven in de Liefde website). 14 scholen (18 docenten en 1179 leerlingen) zijn toegewezen aan de controle groep en krijgen pas volgend schooljaar het lesprogramma gratis aangeboden. De response-rate op docentniveau is 72% en 78% op leerling-niveau, wat relatief hoog is.

 

Op basis van de eerste analyses en interviews lijken docenten enthousiast te zijn over het nieuwe Lang Leve de Liefde lespakket en de bruikbaarheid ervan. Dertig docenten (73%) hebben gebruik gemaakt van de ‘Lesgeven in de Liefde’ website. Docenten lijken alleen naar de website te gaan op het moment dat zij vragen hebben of tegen problemen aanlopen. Er is minimaal sprake van een intrinsieke motivatiebehoefte. Deze resultaten zijn overeenkomstig met eerdere resultaten uit de Needs Assessment van de website. De content van de website lijkt wel aan te sluiten bij de behoeftes van de docent en is herkenbaar. In het algemeen vinden docenten het een prima website maar ze vinden het niet persoonlijk relevant ("ik weet het al" "handig, maar niet voor mij") of geschikter voor minder ervaren docenten. De informatie op de website is voor deze docenten dus bevestigend. Echter, wanneer de docenten de site verder bekeken, ontstond een groeiende interesse voor deze inhoud. Dit zou dus kunnen betekenen dat docenten eerst de nut van de website goed moeten begrijpen voordat ze bereid zijn om het te gebruiken. Verdere analyses worden gedaan naar de meerwaarde van de ‘Lesgeven in de Liefde’ website voor de implementatie kwaliteit van Lang Leve de Liefde.

 

Verdere analyses worden nu uitgevoerd om de determinanten van implementatie mate en kwaliteit te achterhalen, zowel als de meerwaarde van de ‘Lesgeven in de Liefde’ website hiervoor.

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederland staat bekend om de goede kwaliteit van de seksuele voorlichting in het voortgezet onderwijs (Seks onder je 25ste, 2005; Kocken, 2007). Toch laat de verspreiding en implementatie van additioneel lesmateriaal als Lang Leve de Liefde en Safe Sex Files te wensen over. Hierbij gaat het enerzijds om de disseminatie van het lesmateriaal, en anderzijds om de kwaliteit van de implementatie van de lesprogramma’s. Zo wordt Lang Leve de Liefde op ca 50% van de vmbo scholen gebruikt, maar laat de kwaliteit van de implementatie ruimte voor verbetering, omdat essentiële programma-activiteiten niet worden uitgevoerd (Schutte, 2009). Ook Safe Sex Files is weliswaar op ca. 50% van de havo/vwo scholen aanwezig, maar de implementatie van dit lespakket lijkt nooit goed van de grond te zijn gekomen.

Beide pakketten zijn momenteel ongeveer 8 jaar op de markt en sterk verouderd, zowel qua inhoud als qua vorm. Sinds 2009 wordt door Soa Aids Nederland en Universiteit Maastricht gewerkt aan de herziening van het lesmateriaal. Hierbij zal een planmatige aanpak worden gevolgd (Intervention Mapping). Dit betekent onder meer dat, anticiperend op grootschalige implementatie, het nieuwe lesmateriaal in nauwe samenwerking met jongeren en docenten zal worden ontwikkeld. De vernieuwde versie voor de onderbouw van vmbo/havo/vwo heet Lang Leve de Liefde4 (LLL4) en die voor de bovenbouw van havo/vwo (de eerdere Safe Sex Files) heet Lang Leve de Liefde+ (LLL+). De nieuwe lesprogramma’s komen in 2012 op de markt. Hoewel het twee verschillende lesprogramma’s betreft met elk hun eigen doelgroep, is het efficiënt en zinvol om de disseminatie- en implementatiestrategieën van beide lesprogramma’s op elkaar af te stemmen, evenals het onderzoek onder scholen naar de bereikte adoptiegraad en de kwaliteit van de implementatie van beide lesprogramma’s.

 

Het huidige project is gericht op de ontwikkeling van disseminatie- en implementatie-interventies om de verspreiding van beide nieuwe lesprogramma’s voor het voortgezet onderwijs te bevorderen, om de kwaliteit van de implementatie van dit lesmateriaal te verbeteren en bestendiging van gebruik te waarborgen. Het project wordt gebaseerd op Intervention Mapping, een planningsmodel voor de ontwikkeling van 'evidence- and theory-based' interventies. Het project zal voor de disseminatiestrategie voortbouwen op het SLIM project gericht op de systematische implementatie van Lang Leve de Liefde (Wiefferink et al., 2005). In SLIM werden GGD-medewerkers met succes ingezet ten behoeve van de verspreiding en het gebruik van Lang Leve de Liefde. Het project zal verder de mogelijkheden onderzoeken om de implementatie van de lesprogramma’s door de docenten didactisch en technisch te ondersteunen, met inzet van moderne ICT en in de vorm van een web-based implementatieprogramma.

 

Het onderzoek richt zich op 1) de meerwaarde van het web-based implementatieprogramma voor de kwaliteit van de implementatie van LLL4, 2) de verspreiding, adoptie en implementatie van LLL+, en 3) de ontwikkelingen in implementatie van beide programma's in het tweede jaar.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website