Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 is door TNO en Movisie een effectmeting en procesevaluatie verricht met betrekking tot het lespakket 'Jongens'. 'Jongens' is een serie van vijf lessen, ontwikkeld door Centrum 16.22 (Den Haag) en is gericht op de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens in de tweede klas van het VMBO en Praktijkonderwijs. Doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in het effect van het lespakket op de kennis, houding en gedrag van de jongens; de mate waarin het lespakket wordt gewaardeerd en wat bevorderende en belemmerende factoren bij de uitvoering zijn. Aan het onderzoek deden in totaal 29 scholen mee: 15 in de experimentele groep waar Jongens werd uitgevoerd en 14 in de een controlegroep. Voor de effectmeting zijn op drie momenten digitale vragenlijsten afgenomen: voor de lessen, na de lessenserie en 6 maanden later. Ook bij docenten en trainers zijn vragenlijsten afgenomen. Daarnaast zijn observaties en interviews bij groepjes jongens uitgevoerd. In totaal hebben 291 jongens de vragenlijst ingevuld op de voormeting. Zowel op de korte als op de langere termijn zijn geen significante effecten van het lespakket gevonden op het seksueel grensoverschrijdende gedrag noch op de determinanten daarvan. Uit de procesevaluatie komt naar voren dat het lespakket wordt gewaardeerd door zowel de jongens als de docenten met gemiddeld een cijfer 8. De lessen zijn in redelijke mate uitgevoerd zoals bedoeld. Ongeveer de helft van de leerlingen zegt aan het denken te zijn gezet over relaties en seks door de trainer en/of de jongens in de filmpjes. Een derde van de leerlingen vond de lessen, filmpjes en materialen saai. De meeste docenten zijn van mening dat de lessen en lesmaterialen aansluiten bij de leerlingen in hun klas. Anderzijds wordt het verbale karakter van de lessen, de korte spanningsboog en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen gezien als belemmerende factor. Aanbevolen wordt bij een actualisatie van het lespakket hiermee rekening te houden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in het effect van het lespakket 'Jongens'op de kennis, houding en gedrag van de jongens; de mate waarin het lespakket wordt gewaardeerd en wat bevorderende en belemmerende factoren bij de uitvoering zijn. Aan het onderzoek deden in totaal 29 scholen mee: 15 in de experimentele groep waar Jongens werd uitgevoerd en 14 in de een controlegroep. Voor de effectmeting zijn op drie momenten digitale vragenlijsten afgenomen: voor de lessen, na de lessenserie en 6 maanden later. Ook bij docenten en trainers zijn vragenlijsten afgenomen. Daarnaast zijn observaties en interviews bij groepjes jongens uitgevoerd. In totaal hebben 291 jongens de vragenlijst ingevuld op de voormeting. Zowel op de korte als op de langere termijn zijn geen significante effecten van het lespakket gevonden op het seksueel grensoverschrijdende gedrag noch op de determinanten daarvan. Uit de procesevaluatie komt naar voren dat het lespakket wordt gewaardeerd door zowel de jongens als de docenten met gemiddeld een cijfer 8. De lessen zijn in redelijke mate uitgevoerd zoals bedoeld. Ongeveer de helft van de leerlingen zegt aan het denken te zijn gezet over relaties en seks door de trainer en/of de jongens in de filmpjes. Een derde van de leerlingen vond de lessen, filmpjes en materialen saai. De meeste docenten zijn van mening dat de lessen en lesmaterialen aansluiten bij de leerlingen in hun klas. Anderzijds wordt het verbale karakter van de lessen, de korte spanningsboog en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen gezien als belemmerende factor. Aanbevolen wordt bij een actualisatie van het lespakket hiermee rekening te houden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het lespakket ‘Jongens’, ontwikkeld door Stichting 16.22 in Den Haag, richt zich op de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens in het Praktijkonderwijs en het VMBO. Het lespakket bevat vijf lessen, waarbij elke les begint met een film waarin zeven jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar met verschillende culturele achtergronden, religies en opleidingsniveaus aan het woord komen over de thema’s: seks, man-zijn, meisjes, liefde en grenzen. De film vormt de inleiding op de rest van de les waarin door middel van diverse werkvormen de bovengenoemde thema’s aan de orde komen. ‘Jongens’ kan worden gegeven door docenten in de klas of door externe trainers. Het lespakket wordt nu geëvalueerd door MOVISIE en TNO om inzicht te krijgen in het proces en het effect van het programma bij jongens in de tweede klas van het VMBO en Praktijkonderwijs. Daarbij wordt het lespakket uitgevoerd door externe trainers. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 1) vaststellen van het effect van ‘Jongens’ op (de intentie tot) grensoverschrijdend seksueel gedrag en determinanten van dit gedrag bij de deelnemende jongens, 2) evaluatie van het proces van het gebruik van ‘Jongens’ in de klas, 3) evaluatie onder de jongens, trainers en docenten naar de waardering van ‘Jongens’. Het design van de effectevaluatie volgt een quasi-experimentele opzet waarbij schoollocaties die ‘Jongens’ uitvoeren (experimentele groep) worden vergeleken met schoollocaties die het reguliere lesprogramma volgen, zonder ‘Jongens’ (wachtlijstcontrolegroep). Op drie meetmomenten wordt een digitale vragenlijst afgenomen: een week voorafgaand aan de lessen (T0), 1 week na afloop van de laatste les (T1) en 6 maanden na afloop van de lessen (T2). De controlegroep vult de vragenlijsten parallel in de tijd in. Het onderzoek is verspreid over twee schooljaren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het schooljaar 2011-2012 zijn 7 experimentele en 6 controlescholen geworven. Ten behoeve van de metingen is een digitale vragenlijst ontwikkeld die aansluit bij het opleidingsniveau van de leerlingen. Gevraagd is naar intenties, gedrag, attitude, sociale norm, eigen effectiviteit en weerbaarheid ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vragenlijst is gepretest bij jongens in het Praktijkonderwijs. De afname van de vragenlijst vindt plaats in het computerlokaal, waarbij de leerlingen ondersteund worden door onderzoeksassistenten. De voormeting (T0), eerste en tweede nameting (T1 en T2) zijn afgerond. Ten behoeve van de procesevaluatie vonden observaties plaats van de mate waarin de elementen van het lespakket daadwerkelijk aan bod kwamen. Een vragenlijst is afgenomen bij de docenten en trainers waarin werd gevraagd naar hun waardering van het lespakket en naar de bevorderende en belemmerende factoren bij de uitvoering van de lessen. Bij de leerlingen is gevraagd naar hun waardering van ‘Jongens’. Op vier scholen zijn korte semi-gestructureerde groepsinterviews gehouden met een aantal jongens die het lesprogramma hebben gevolgd. Inmiddels is de tweede meetronde (schooljaar 2012-2013) gestart waarbij dezelfde instrumenten en werkwijze wordt toegepast. Er zijn nu 16 scholen geïncludeerd. Op 8 scholen in de experimentele conditie wordt het lespakket ‘Jongens’ momenteel uitgevoerd en lopen de observaties en interviews. Acht andere scholen doen mee in de controle-conditie. Bij alle 16 scholen heeft de voormeting plaatsgevonden. De twee nametingen worden dit schooljaar nog uitgevoerd. Daarmee wordt de dataverzameling afgesloten en vindt analyse en rapportage vanaf de zomer tot eind van het jaar -en project-plaats.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit voorstel betreft de effect- en procesevaluatie van het lespakket ‘Jongens’. ‘Jongens’ is gericht op de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongens uit de tweede klas van het VMBO en praktijkonderwijs jegens meisjes/vrouwen. Het lespakket is door Centrum 16.22 op verzoek van de gemeente Den Haag ontwikkeld. ‘Jongens’ is een practice based interventie die met succes wordt verspreid: het project is op bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag uitgevoerd en wordt daarnaast door scholen uit het hele land besteld. Het pakket bevat vijf lessen, waarbij elke les begint met een film waarin zeven jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar met verschillende culturele achtergronden, religies en opleidingsniveaus aan het woord komen over de thema’s: seks, man-zijn, meisjes, liefde en grenzen. De film vormt de inleiding op de rest van de les waarin door middel van diverse werkvormen de bovengenoemde thema’s aan de orde komen. ‘Jongens’ kan worden gegeven door docenten in de klas of door externe trainers. In dit onderzoeksvoorstel wordt het lespakket gegeven door externe trainers geëvalueerd.

 

‘Jongens’ is gericht op bewustwording, attituden, vaardigheden en intenties ten aanzien van seksueel grensoverschrijdende gedrag en wil daarnaast de de seksuele weerbaarheid vergroten. Leerlingen in het VMBO en praktijkonderwijs vormen een relevante doelgroep, omdat dwang bij seksueel gedrag vaker voorkomt bij laag opgeleide jongeren dan bij hoog opgeleide jongeren. ‘Jongens’ sluit goed aan bij hedendaagse jongerenculturen en de doelgroep is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het lespakket.

 

Het doel van het voorgestelde onderzoek is inzicht verkrijgen in het proces en effect van het educatieve programma ‘Jongens’ bij jongens in de tweede klas van het VMBO en praktijkonderwijs, teneinde een bijdrage te leveren aan de vermindering van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Effectevaluatie van ‘Jongens’: schoollocaties die ‘Jongens’ uitvoeren (experimentele groep) worden vergeleken met schoollocaties die het reguliere lesprogramma volgen, zonder ‘Jongens’ (wachtlijstcontrolegroep). Een quasi-experimenteel design wordt gevolgd. Op drie meetmomenten wordt een digitale vragenlijst afgenomen: een week voorafgaand aan de lessen (T0), 1 week na afloop van de vijfde, laatste les (T1) en 6 maanden na afloop van de lessen (T2). De controlegroep vult de vragenlijsten parallel in de tijd in. Gevraagd wordt naar intenties, gedrag, attituden, sociale norm, eigen effectiviteit en weerbaarheid ten aanzien van het vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

2) Procesevaluatie: observaties vinden plaats van de mate waarin de elementen van het lespakket daadwerkelijk aan bod komen. Een vragenlijst en kort interview worden afgenomen bij de docenten en trainers. Navraag wordt gedaan naar hun waardering van het lespakket en bevorderende en belemmerende factoren bij de uitvoering van de lessen. Onderzoek wordt gedaan bij scholieren naar hun waardering van ‘Jongens’. Hiervoor worden een vragenlijst afgenomen en groepsinterviews gehouden met scholieren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website