Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens zes interactieve bijeenkomsten in vijf regio's waar nog weinig aandacht is voor het thema relationele en seksuele vorming zijn onder de naam 'Liefde kan je leren' de lespakketten Relaties & Seksualiteit voor het basisonderwijs en Lang leve de Liefde voor het voortgezet onderwijs gepresenteerd. Door intensieve PR en promotie activiteiten met diverse middelen (bijvoorbeeld filmpjes, advertenties, banners, persberichten) en via diverse kanalen (bijvoorbeeld onderwijswebsites, regionale kranten) zijn docenten geattendeerd op de bijeenkomsten.

Door het project is een nieuwe groep docenten (143 van 101 verschillende scholen) en zijn 19 aanstaande docenten van lerarenopleidingen en PABO'S geïnformeerd,overtuigd en geënthousiasmeerd om met (een van) beide lespakketten te gaan werken.

Door actieve betrokkenheid van GGD-en bij het wervingsproces van deelnemers én actieve deelname aan de informatie markt en soms in het programma, zijn zij geënthousiasmeerd om relationele en seksuele vorming en ondersteuning van docenten bij de implementatie van interventies (opnieuw) op hun agenda te zetten. Er is een aantal ambassadeurs geïdentificeerd die hun ervaringen wilde delen en als rolmodel fungeerden in promotiefilmpjes.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Steenwijk, Gouda, Arnhem, Alkmaar, Lelystad en Sittard, regio's waar GGD'en (nog) weinig actief zijn op het gebied van relationele en seksuele vorming zijn 'Liefde kan je leren' bijeenkomsten georganiseerd. Hiermee zijn bereikt: 45 leerkrachten basisonderwijs (van 32 verschillende scholen),98 docenten voortgezet onderwijs (van 69 verschillende scholen) en 19 studenten van lerarenopleidingen en PABO's. De deelnemers beoordeelden de bijeenkomsten met een gemiddelde 8 en zijn van plan de lespakketten Relaties & Seksualiteit voor het basisonderwijs of Lang leve de Liefde voor het voortgezet onderwijs te gaan gebruiken. Naar schatting kunnen hiermee gedurende meerdere jaren 9.600 leerlingen basisonderwijs en 14.000 leerlingen voortgezet onderwijs worden bereikt. Ondanks intensieve PR en wervingsacties zijn de werkelijke aantallen deelnemers achtergebleven bij de van te voren geschatte aantallen. Er zijn 10 ambassadeurs voor het basisonderwijs geworven. Verder zijn 5 filmpjes ontwikkeld: drie voor het basisonderwijs (1. promotiefilmpje lespakket,2. film met voorbeeldlessen en ervaringen, 3.film waarin kinderen vertellen over het onderwerp) en een film voor het voortgezet onderwijs met een preview van de docentenwebsite lesgevenindeliefde.nl en een promotiefilm voor het algehele project 'Liefde kan je leren'. De promotiefilm omschrijft het belang van relationele en seksuele vorming, de inhoud en data van de bijeenkomsten en toont highlights uit beide interventies.

De filmpjes zijn ingezet bij de werving en bij de bijeenkomsten, zijn geplaatst op websites en zijn aan GGD-en verstrekt op een usb stick. De ontwikkelde producten zijn door de deelnemers zeer positief beoordeeld. Doordat de GGD-en zich mede eigenaar voelden van de bijeenkomsten zijn ze zelf ook weer ge-enthousiasmeerd om (weer) aan de slag te gaan met het thema seksualiteit. Ze hebben tools in handen gekregen om scholen warm te maken voor de lespakketten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

De leerkracht in de schijnwerpers!

 

In 2012 komen er vier nieuwe en doorontwikkelde lespakketten beschikbaar om de seksuele gezondheid van jongeren van 10-18 jaar te verbeteren: Relaties & Seksualiteit voor het basisonderwijs,Lang leve de liefde 4 voor de onderbouw van het praktijkonderwijs,vmbo,havo, vwo,Lang leve de liefde plus voor de bovenbouw havo/vwo en de module mediawijsheid voor jongeren in het vmbo.

Deze interventies vormen een doorlopende leerlijn. GGD-en spelen een belangrijke rol in de implementatieprocessen van deze lespakketten, voornamelijk door docenten te informeren en stimuleren om lespakketten aan te schaffen en te gebruiken of docenten te trainen. Docenten die de lespakketten eenmaal gebruiken, blijven deze meerdere jaren gebruiken. Omdat vanwege het huidige politieke klimaat, niet alle GGD-en meer in de gelegenheid zijn de volledige verantwoordelijkheid voor regionale implementatie op zich te nemen, wordt met een aantal activiteiten een extra impuls gegeven aan de verspreiding en adoptie van de interventies. Rutgers WPF en Soa Aids Nederland zullen als landelijke trekkers, een mix aan activiteiten uitzetten voor scholen en docenten. Hiermee willen we (een nieuwe groep) docenten informeren, overtuigen, enthousiasmeren die niet door GGD-en worden bereikt opdat de kans op brede implementatie van reeds ontwikkelde en effectief bewezen interventies wordt vergroot in het basis- en voortgezet onderwijs.

a. regionele (s)explore markten: In vijf regio’s, waar de GGD geen prioriteit geeft aan de implementatie van de vier onderwijsinterventies wordt een regionale (s)explore markt georganiseerd waarin leerkrachten van basis-en voortgezet onderwijs informatie krijgen over de vier onderwijsinterventies, met elkaar in gesprek gaan, jonge en aanstaande leerkrachten ervaren leerkrachten ontmoeten, nieuwe cijfers uit Seks onder je 25ste worden belicht, jongeren hun stem laten horen en positieve ervaringen van collega docenten en leerlingen worden gedeeld.

b. inzet van ambassadeurs, filmpjes en sociale media: In samenwerking met regionale GGD-en wordt een 50 tal leerkrachten opgespoord die al langer ervaring en affiniteit heeft met het onderwerp, vertrouwd is met het gebruik van de onderwijsinterventies van Soa Aids Nederland en Rutgers WPF en bekwaam is om lessen te geven over het onderwerp seksuele en relationele vorming. Met hen worden plannen gemaakt voor de verdere verspreiding en promotie van Relaties & Seksualiteit en Lang leve de liefde. Deze ′ambassadeurs′ fungeren als rolmodel voor andere docenten. In filmpjes maken zij hun ervaring en motivatie voor gebruik van de interventie zichtbaar en informeren en motiveren vakgenoten tot gebruik. Via (sociale) media (hyves, facebook, nieuwsgroepen, blogs van onderwijsexperts) worden deze filmpjes en verhalen onder vakgenoten verspreid en via twitter worden collega docenten van de herziene interventies (Relaties en Seksualiteit basisonderwijs en Lang Leve de Liefde voor onder-en bovenbouw voortgezet onderwijs) op de hoogte gesteld.

c. Dag van de leerkracht: Op de dag van de leerkracht (5 oktober 2012) zal extra aandacht zijn voor de meest gewaardeerde leerkracht en expert in seksuele en relationele vorming. Leerlingen worden opgeroepen via scholieren.com hun stem uit te brengen.

 

De verschillende ervaringen en resultaten uit dit project zullen via geëigende onderwijskanalen (JSW, Didaktiek, Prima, en Seksuelevorming.nl, Kennisnet, Leraar 24, e.d.) gecommuniceerd worden naar een brede groep vakgenoten.

 

Met de extra impuls worden naar schatting:

· 450 leerkrachten basisonderwijs extra bereikt die aan ongeveer 22.500 leerlingen meerdere jaren les gaan geven met het katern Relaties & Seksualiteit;

· 600 docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs extra bereikt die aan naar schatting 20.000 leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs meerdere jaren les gaan geven met het lespakket Lang leve de liefde 4;

· 300 docenten in de bovenbouw havo/vwo van het voortgezet onderwijs extra bereikt die aan ongeveer 30.000 leerlingen in de bovenbouw meerderen jaren les gaan geven met het lespakket Lang leve de liefde plus.

· Hiernaast worden 2000 nieuwe /jonge leerkrachten via sociale media geïnformeerd over de interventies en het belang van seksuele en relationele vorming.

 

De verkiezing van de meest gewaardeerde docent seksuele en relationele vorming zal veel media aandacht geven die voor de agendasetting van het thema en het gebruik van de lespakketten Relaties & Seksualiteit, Lang leve de liefde 4, Lang leve de liefde plus en Mediawijs ondersteunend is.

 

De ontwikkelde producten uit dit project worden duurzaam ingezet bij de verdere verspreiding en implementatie van de interventies door de landelijke organisaties en GGD-en.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website