Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en terug te dringen, ontwikkelde stichting Kikid ‘Benzies & Batchies’, een interactief lesprogramma voor en door jongeren in het middelbaar onderwijs over seksualiteit en de muziek- en beeldcultuur.

TNO en MOVISIE deden onderzoek naar deze veelbelovende aanpak.

 

Het lesprogramma

Benzies & Batchies staat voor pooierbakken en schaars geklede meisjes. Het is een lesprogramma dat op middelbare scholen wordt uitgevoerd voor leerlingen van 12 t/m 16 jaar. Leerlingen kijken eerst naar een theatervoorstelling en gaan vervolgens aan de hand van stellingen de discussie met elkaar aan, onder leiding van peer educators. Vervolgens volgen leerlingen driemaal een weerbaarheidstraining ‘Ik hou van mij’, verzorgd door ervaren trainers.

Bekijk de trailer van Benzies en Batchies op www.kikid.nl/films

Met steun van ZonMw is het lesprogramma beschreven en theoretisch onderbouwd in een handboek. Ook dit is te downloaden op www.kikid.nl

 

Om Benzies & Batchies in de toekomst door te ontwikkelen,

is een procesevaluatie uitgevoerd onder scholieren die het

lesprogramma hebben gevolgd. Naast het afnemen van een vragenlijst, zijn voorstellingen en groepsdiscussies van Benzies & Batchies geobserveerd en zijn groepsgesprekken gevoerd met leerlingen. Ook is gekeken naar de opvattingen, vaardigheden en het zelfbeeld van de peer educators door middel van individuele interviews. Hoe waarderen en beleven leerlingen het lesprogramma, de peer educators en trainers?

 

Movisie en TNO deden ook onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor landelijke implementatie van ‘Benzies & Batchies’ en ‘Ik hou van mij’. Hiervoor is een vragenlijst afgenomen bij docenten en schooldirecteuren.

 

Benzies & Batchies is ook voorgelegd aan de erkenningscommissie van het Centrum voor Gezond Leven en erkend als 'goed onderbouwd'.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventie Benzies&Batchies is beschreven en theoretisch onderbouwd in een handboek. Dit handboek is te downloaden via www.kikid.nl. De erkenning en de beschrijving van de interventie worden opgenomen in de databank van het CGL.

 

Resultaten van het onderzoek:

De effecten: Het lesprogramma heeft een positieve invloed op opvattingen van jongeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De houding, normen en het vertrouwen in eigen kunnen van leerlingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag is verbeterd.

 

waardering en beleving:

Leerlingen geven het lesprogramma een dikke voldoende.

De theatervoorstelling beoordelen zij met een 7,8 en de

leerlingen geven de weerbaarheidslessen een 7,6.

Nagenoeg alle leerlingen geven aan dat situaties uit de voorstelling overeenkomen met de werkelijkheid. Ruim driekwart van de leerlingen geeft aan dat het taalgebruik van de acteurs aansluit bij die van henzelf. Benzies & Batchies sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen en is voor hen overwegend herkenbaar en realistisch. Slechts 7% vindt het lastig om tijdens de weerbaarheidslessen in de klas over seks en relaties te praten. Vooral leerlingen met een migrantenachtergrond lijken hier moeite mee te hebben.

Wanneer leerlingen gevraagd wordt naar de waardering van de peer educators reageren ze positief: ‘Ze zijn leuk, zeggen

goede dingen, stellen goede vragen en zijn ook grappig’. De leerlingen herkennen zich in de peer educators en kijken naar hen op. Ze willen veel van hen weten, mede veroorzaakt door hun dubbele rol als acteur én gespreksleider. Het merendeel van de peer educators denkt dat zij zich, door hun leeftijd en eenzelfde ervaring of achtergrond, beter kunnen verplaatsen in de belevingswereld en positie van de leerlingen dan een docent of andere volwassene. Benzies & Batchies zorgt ook voor bewustwording bij de peer educators. ‘Doen wat je zelf wilt ondanks meningen of wensen van anderen’ is duidelijk een thema wat het merendeel van de peer educators zich meer eigen heeft gemaakt door mee te doen aan Benzies & Batchies. Deze houding draagt bij aan het zelfvertrouwen en daarmee aan de effectiviteit van de peer educator.

De inzet van goed getrainde weerbaarheidstrainers wordt door leerlingen erg gewaardeerd: ‘Ze weten waar we het over

hebben’. Het merendeel van de leerlingen lijkt het er over eens te zijn dat de docenten op school deze lessen niet zouden kunnen geven: ‘De leraar of mentor maakt zich zorgen en gaan misschien mijn ouders bellen. Dan zeg je niet echt wat je wilt zeggen’.

 

implementatie:

Docenten zijn enthousiast over de inhoud van de interventie en geven aan dat het goede aanknopingspunten biedt voor discussie. Zij beoordelen de theatervoorstelling en de weerbaarheidslessen met een 8,3 en vrijwel allemaal raden ze het lesprogramma aan andere scholen aan.

 

Een uitgebreidere samenvatting van de resultaten is gepubliceerd in een factsheet. Deze is downloaden op www.movisie.nl/publicaties

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is inzicht te verkrijgen in het effect en proces van het educatieve programma Benzies en Batchies (B&B) bij jongeren in het VMBO in de leeftijd van 12-16 jaar.

B&B heeft als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. De interventie bestaat uit twee onderdelen:

1 Een theaterstuk met daarop volgende discussie. Hierbij worden peer educators ingezet.

2 Drie weerbaarheidslessen 'Ik hou van mij'.

 

De evaluatie van het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 1) Beschrijving van het interventieprotocol van B&B en de theoretische modellen en concepten die aan B&B ten grondslag liggen 2)Evaluatie van het effect van B&B hierbij wordt een cluster randomised controlled design gevolgd. Er zijn 3 meetmomenten. 3)Onderzoek naar de invloed van de training en participatie in het theater voorlichtingsstuk op de opvattingen, vaardigheden en zelfbeeld van peer-educators 4)Onderzoek bij scholieren naar hun waardering voor B&B en oordeel over de inzet van peer educators 5)Onderzoek naar bevorberende en belemmerende factoren voor implementatie van B&B

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 Een beschrijving van het lesprogramma Benzies & Batchies in de vorm van een handboek. B&B bestaat uit twee onderdelen:

1 Een theaterstuk met aansluitend discussie. Hierbij wordt gewerkt met peer educators.

2 Drie weerbaarheidslessen 'Ik hou van mij'.

Het handboek omvat behalve een beschrijving van het lesprogramma een theoretische onderbouwing.

 

 Inzicht in de waardering en de beleving van de interventie door de scholieren en de peer educators.

 

 Inzicht in de effecten van de interventie op (preventie van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

 Inzicht in succes- en faalfactoren voor implementatie.

 

Dit doen wij door:

 

 een analyse en rapportage van de effectstudie van het lespakket B&B

 een analyse en resultaten van het kwalitatief onderzoekgedeelte (beleving en waardering leerlingen en peer educators).

 een analyse en rapportage van de belemmerende factoren voor landelijke implementatie van het lespakket B&B

 Kennisoverdracht inclusief aanmelding bij de erkenningscommissie van het NJI en RIVM en beschrijving van de interventie B&B in een handboek.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit onderzoek blijkt dat relatief veel jongeren rapporteren gedwongen te zijn tot seksuele handelingen of te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel overschrijdend gedrag wordt bepaald door een complex aan factoren, waaronder persoonskenmerken, omgevingskenmerken, riskante gewoonten en mediagebruik.

Dit voorstel betreft de evaluatie van het programma Benzies en Batchies (B&B) van Stichting Kikid gericht op de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij adolescenten. B&B is een theatervoorstelling gecombineerd met een lespakket, en maakt gebruik van peer-voorlichters. B&B is in de praktijk erg succesvol: het is een veelgevraagde interventie op scholen. De interventie richt zich op zowel meisjes als jongens van het VMBO in de leeftijd van 12-16 jaar. B&B is gericht op bewustwording van seksueel grensoverschrijdende gedragingen, het vergroten van weerbaarheid, het veranderen van attituden en intenties ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het veranderen van attituden ten aanzien van seksualiserende media.

Onderzoek toont aan dat seksuele gezondheidsbevorderingsprogramma’s gegeven door peers minstens even effectief zijn als door schooldocenten. De doelgroep VMBO-scholieren is zeer relevant vanwege het vaker voorkomen van dwang bij laag opgeleide jongeren dan hoog opgeleide jongeren. B&B sluit goed aan bij hedendaagse jongerenculturen en de jongeren zijn zelf actief betrokken. B&B werkt met een multiculturele groep van peer-educators. Het theaterstuk wordt door de peer educators samen met een regisseuse gemaakt op basis van hun eigen ervaringen. Een belangrijk thema dat aan bod komt in B&B is seksueel getinte media. In de klas spelen de peer-educators eerst het theaterstuk en daarna gaan zij in discussie met de jongeren. Na het theaterstuk en discussie volgen er 5 weerbaarheidslessen in de schoolklas.

 

Het doel van het voorgesteld project is inzicht verkrijgen in het effect en proces van het educatieve programma Benzies en Batchies (B&B) bij jongeren in het VMBO in de leeftijd van 12-16 jaar. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Beschrijving van het interventieprotocol van B&B en de theoretische modellen en concepten die aan B&B ten grondslag liggen. De beschrijving wordt gemaakt met het oog op overdraagbaarheid.

2. Evaluatie van het effect van B&B: bij de effectevaluatie wordt een cluster randomised controlled design gevolgd. Scholen die B&B willen laten uitvoeren worden at random ingedeeld in een experimentele groep en een wachtlijstcontrolegroep. Op twee meetmomenten wordt een vragenlijst schriftelijk afgenomen: een week vooraf aan het de opvoering van het theaterstuk (T0) en twee maanden later (T1), nadat de 5 weerbaarheidslessen zijn gegeven. De controlegroep vult de vragenlijsten parallel in de tijd in. Gevraagd wordt naar intententies, gedrag, attituden, sociale norm en eigen effectiviteit ten aanzien van het vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of het laten overschrijden van grenzen van scholieren, assertiviteit en zelfwaardering en attituden ten aanzien van seksualiserende media.

3. Onderzoek naar de invloed van de training en participatie in het theater voorlichtingsstuk op de opvattingen, vaardigheden en het zelfbeeld van de peer-educators door middel van interviews met individuele peer-educators.

4. Onderzoek bij scholieren naar hun waardering van B&B en oordeel over de inzet van peer educators: hiervoor wordt een vragenlijst afgenomen, observaties gedaan en groepsinterviews gehouden met scholieren.

5. Onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor landelijke implementatie van B&B: hiervoor wordt een vragenlijst afgenomen bij de docenten en schooldirecteuren. Navraag wordt gedaan naar voorwaarden voor succesvolle implementatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website