Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Girls’ Talk is een groepscounseling programma over seksualiteit, intimiteit en relaties voor seksueel actieve meiden van 14 tot 18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma is in 2004 ontwikkeld door Rutgers WPF en bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. Meiden leren seksueel gezonde keuzen te maken met aandacht voor veilige, prettige en gewenste contacten. Nieuwe inzichten uit onderzoek over seksuele dwang en tienerzwangerschap alsook de veranderde jeugdcultuur, gaven aanleiding om de methodiek door te ontwikkelen en uitgebreider onderzoek te doen naar het proces van uitvoering en effectiviteit van de methodiek. Via een quasi experimentele studie met een experimentele en een controle groep, zijn de effecten onderzocht met behulp van een nulmeting en 1e nameting en een 2e nameting na 6 maanden. De effectstudie heeft geen significante verbetering op de gedragsuitkomstmaten laten zien. Wel zijn er verbeteringen te zien op een aantal uitkomstmaten rondom attitudes en eigen effectiviteit. Via logboeken en interviews zijn deelnemers en counselors bevraagd op hun ervaringen met de methodiek en randvoorwaarden voor uitvoering. De deelnemers en de counselors zijn erg positief over de vernieuwde methodiek. Om meer zicht te krijgen op de effecten van de methodiek en eventuele verschillen tussen de diverse subgroepen, is aanvullend onderzoek gewenst. Hierbij zal mogelijk een ander instrumentarium ingezet moeten worden dan een vragenlijst.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van een planmatige en onderbouwde aanpak is de methodiek Girls'Talk verder doorontwikkeld en het trainingsmateriaal aangepast. Hierdoor zou de methodiek geschikt en effectief kunnen zijn voor laagopgeleide meiden met diverse culturele achtergronden.

Er is een procesevaluatie en effectstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bevindingen met de methodiek, randvoorwaarden bij de uitvoering en impact van de methodiek op seksuele gedrag van meiden van 14-18 jaar.

 

Het project heeft de volgende producten opgeleverd:

- literatuurstudie naar determinanten van seksuele dwang en seksuele grensoverschrijding

- aangepaste methodiek Girls'Talk 2.0.

- aangepaste training voor professionals

- onderzoeksrapport effectonderzoek en procesevaluatie

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project wordt het groepscounselingsprogramma Girls’ Talk doorontwikkeld en nog geschikter gemaakt voor allochtone groepen meiden. In de eerste fase heeft een literatuurstudie plaatsgevonden, zijn interviews gehouden met professionals, die geschoold zijn in Girls’ Talk en hierin groepen begeleiden, en meiden die aan Girls’ Talkgroepen hebben deelgenomen. Op basis van de methode van Intervention Mapping zijn de bevindingen uit theorie en praktijk verwerkt tot een matrix met change objectives en performance objectives. Op basis hiervan wordt Girls'Talk verder aangepast. De focus in de inhoudelijke aanpassing ligt vooral op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor zijn de meest effectieve werkvormen geselecteerd die ook passen binnen de methodiek van groepscounseling van Girls’ Talk. De inhoud en opbouw van de acht bijeenkomsten is aangepast. Daarnaast is vooral gezocht naar meer mogelijkheden tot gedragsoefening en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Tevens is er meer aandacht voor de invloed van internet en sociale media.

Het aangepaste materiaal wordt in een pilot uitgetest bij een groep meiden in het welzijnswerk en een groep meiden op een ROC. Het instrumentarium voor het effectonderzoek is aangepast en wordt in de pilotgroepen uitgetest. Het enthousiasme onder de professionals om aan de effectstudie deel te nemen is groot, in korte tijd hebben 21 van de 26 te werven counselors zich aangemeld voor deelname. Na de pilot wordt het materiaal herzien en zal er een grootschalige effectstudie plaatsvinden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste fase heeft geresulteerd in:

• Een rapportage van het literatuuronderzoek dat gedaan is om inzicht te krijgen in de elementen van Girls’ Talk die aanpassing behoeven

• Een rapportage van de interviews met professionals en meiden die Girls’ Talk gevolgd hebben

• Een matrix met de change objectives en performance objectives om het programma Girls Talk te kunnen herzien.

• Een aangepast groepscounseling programma Girls’ Talk

• Een pilot in twee meiden groepen

• Aangepast instrumentarium voor de proces evaluatie van de pilot

• Aangepast instrumentarium voor de effectstudie dat wordt uitgetest in de pilot

• De werving van groepen voor deelname aan de effectstudie en procesevaluatie

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meidencounselingsprogramma Girls’ Talk

In 2004 is de Rutgers Nisso Groep gestart met de ontwikkeling van een seksespecifiek groepscounselingprogramma Girls' Talk voor kwetsbare meiden in de leeftijd van 14-18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma is gericht op de seksuele empowerment van meisjes en beoogt de seksuele gezondheid en het seksueel welzijn van meisjes te verbeteren. In het programma wordt niet alleen aandacht besteed aan het veilig vrijen en geslachtsgemeenschap, maar ook aan het bevorderen van gewenste en prettige seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Het programma richt zich op meisjes die aan het begin staan van hun seksuele carrière, experimenteren met seksualiteit en extra seksuele risico's lopen zoals soa, onbedoelde zwangerschap en seksuele dwang of grensoverschrijding.

 

Planmatig programma met goed bereik

Het programma is planmatig ontwikkeld en theoretisch onderbouwd waarbij gebruik gemaakt is van verschillende cognitieve gedragsbeïnvloedingmodellen. Een kleinschalige effectstudie (N=58, experimentele groep) in 2005 laat positieve uitkomstmaten zien op verschillende onderdelen (Hoïng et al. , 2006). Tegelijkertijd blijken de uitkomsten niet voor alle etnische groepen hetzelfde. Professionals zijn zeer positief over de groepscounseling methodiek, de materialen en de tweedaagse scholing. Meer dan 250 professionals zijn inmiddels geschoold in de methodiek Girls’ Talk en velen van hen passen de methodiek in de praktijk toe. Naar verwachting zijn inmiddels 3000 meiden hiermee bereikt.

 

Aanpassing nodig vanwege nieuwe inzichten

Er zijn inmiddels nieuwe inzichten uit onderzoek bekend over determinanten van het seksuele (risico-) gedrag van laag opgeleide en allochtone meiden. Ook de jeugdcultuur waarin media en peers een grotere rol spelen, verandert. Deze nieuwe inzichten rechtvaardigen een aanpassing van de methodiek waarbij nog meer rekening wordt gehouden met culturele diversiteit, het seksuele gedrag van meiden en hun leefsituatie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten over determinanten en risicofactoren bij seksuele dwang en onbedoelde zwangerschap zal de methodiek worden aangescherpt en aangepast. Daarnaast zullen ook ervaringen van geschoolde professionals en de bevindingen van de allochtone en laag opgeleide meiden zelf, meegenomen worden in de aanpassing van de methodiek. Hiermee beogen we de effectiviteit van de methodiek voor een bredere groep te vergroten.

 

Planmatige herziening en implementatie

Er zal allereerst een needs-assessment worden uitgevoerd op basis van onderzoeksliteratuur, gesprekken met professionals en meiden zelf om inzicht te krijgen in elementen die aanpassing behoeven. De aanpassing kan betrekking hebben op de gekozen thema's, doelstellingen en werkvormen alsook het ondersteuningsaanbod naar professionals. Tevens zal op basis van literatuurstudies bekeken worden welke gedragsdoelstellingen en determinanten aangescherpt moeten worden. Op basis hiervan zal de Girls' Talk methodiek en de tweedaagse scholing worden aangepast. De herziene methodiek wordt in een pilot geëvalueerd en aangepast.

De aangepaste methodiek zal vervolgens verspreid worden onder de reeds geschoolde counselors waarbij een bijscholing wordt aangeboden. Met de herziening van de methodiek en de scholing voor counselors wordt de groep allochtone en laag opgeleide meiden naar verwachting beter bereikt en bediend.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website