Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze voorstudie naar de (on)mogelijkheden van effectonderzoek naar de Gezonde School zoals uitgevoerd in het Nederlands onderwijs (PO, VO en MBO), is verricht voor de toekomstige programmering van het onderzoek op dit gebied door ZonMw. Er zijn inventarisaties verricht van best mogelijke en haalbare onderzoeksopzetten waarbij gekeken is naar (a) indicatoren voor leerlinguitkomsten en voor schoolse factoren die worden verondersteld daarop effect te hebben (de zgn. 4 pijlers van de Gezonde School aanpak), (b) best bruikbare onderzoeksdesigns, (c) of en welke bestaande databases voor dergelijk onderzoek gebruikt kunnen worden, (d) welk type onderzoekvragen en -designs voor de korte- en lange termijn op meeste steun kunnen rekenen bij stakeholders en experts. De onderzoekers van TNO doen ZonMw aanbevelingen voor de programmering van het onderzoek van summatief en formatief evaluatieonderzoek naar de gezonde school,zowel voor de korte als de langere termijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TNO deed ZonMW de volgende aanbevelingen voor de programmering van het effectonderzoek naar de Gezonde School:

Korte termijn:

- start m.b.v. van bestaande databases retrospectief leercurve design onderzoek naar de strategische beleidsvraag of en in hoeverre scholen bijdragen aan de bevordering van gezondheid en welzijn van leerlingen;

- de ministeries VWS en OC&W nemen gezamenlijk de regie om een efficiëntieslag te realiseren met/tussen de bestaande onderwijs- en gezondheidsmonitoren. Het best komen deze samen in het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), een nieuwe monitor die momenteel voor het onderwijs wordt voorbereid;

- onderzoek naar de implementatie en werkzame elementen van schoolse interventies die zijn opgenomen in de Interventiedatabase (Loketgezondleven.nl).

Langere termijn:

- indien de nodige data beschikbaar zijn, wordt de kosteneffectiviteit/-baten van de Gezonde School aanpak gemodelleerd;

- prospectief observationeel onderzoek (mixed methods) naar de doorontwikkeling van (onderdelen van) de Gezonde School aanpak met en door een beperkt aantal scholen die zich aan deze ambitie voor langere tijd willen binden;

- ontwikkeling van efficiëntere instrumenten voor het meten van leerlinguitkomsten van de Gezonde School en van de schoolse factoren die daarop invloed hebben (de zgn. 4 pijlers).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project betreft een voorstudie die ZonMW in staat stelt om een gerichte call uit te zetten voor onderzoek naar de effectiviteit van de Gezonde School in Nederland. De onderzoeksvragen van deze voorstudie luiden:

1. Wat zijn de meest relevante onderzoeksvragen voor toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van de Gezonde School in Nederland?

2. Wat zijn relevante indicatoren voor processen en effecten die gemeten moeten worden?

3. Welke voor- en nadelen kleven aan de alternatieve designs van onderzoek naar de effectiviteit van de Gezonde School in Nederland?

4. Wat zijn de mogelijkheden voor een aanvullende kosten-effectiviteitsstudie en/of maatschappelijke kosten-baten analyse?

5. Welke in Nederland beschikbare databases kunnen, onder welke voorwaarden worden gebruikt in toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van de Gezonde School?

6. Wat zijn de wensen van stakeholders en experts t.a.v. de vragen en opzet van toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van de Gezonde school in Nederland?

 

Het plan van aanpak omvat (1) literatuuronderzoek, (2) inventarisatie van bestaande databases in Nederland, en (3) verkenning draagvlag onder stakeholders/experts o.b.v. individuele interviews en een afsluitende expert meeting.

 

Beoogd product is een eindverslag van de bevindingen en aanbevelingen voor een onderzoeksagenda voor de korte en langere termijn op gebied van de Gezonde School in Nederland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website