Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De effectiviteit van universele schoolinterventies is op verschillende manieren onderzocht: 1) meta-analyses met betrekking tot (korte en lange termijn) effectiviteit van universele schoolinterventies, 2) een Randomized Controlled Trial (RCT) naar Rots en Water (R&W) onder 1299 vmbo-leerlingen in het eerste en vervolgens tweede schooljaar met een follow-up meting na 6 maanden, en 3) een aanvullende observatiestudie onder 130 leerlingen als onderdeel van deze RCT.

 

De interventie werd aangeboden met 3 verschillende niveaus van dosering. Light: alleen de leerkrachten die de interventielessen geven (trainers) zijn getraind; R&W wordt toegepast tijdens de interventielessen. Standaard: naast de trainers zijn alle leerkrachten getraind in de interventie; R&W wordt toegepast tijdens de interventielessen en overige leerkrachten ondersteunen de R&W lessen door het in reguliere lessen toe te passen. Plus: kenmerken van Standaard en ouders ontvingen informatie over de R&W lessen en werden aangemoedigd deze informatie te gebruiken en zij mochten een R&W les bijwonen (de ouders ontvingen geen R&W training). Deze 3 interventie condities werden vergeleken met een controle conditie. Controle: geen aanbod van R&W, wel het gebruikelijke schoolbeleid (zoals o.a. anti-pest protocol, mentor, en persoonlijke coach).

 

Universele schoolinterventies hebben kleine positieve effecten op hoe leerlingen zichzelf zien en met anderen omgaan. Sommige componenten geassocieerd met sterkere interventie effecten worden weinig toegepast. Op nameting en follow-up blijken juist andere componenten effectief. De schoolinterventie Rots & Water blijkt direct na de interventie effectief (op enkele uitkomsten) bij vmbo-leerlingen als weinig leerkrachten bij de interventie betrokken zijn (Light conditie). De meeste effecten doven 6 maanden na de interventie weer uit, behalve voor seksuele autonomie en emotieregulatie. Het betrekken van meer leerkrachten en ouders draagt niet bij aan de effectiviteit. Daarnaast zijn persoonlijkheidskenmerken van invloed op de effectiviteit en verschillen leerlingen in hoe ze reageren op R&W; kwetsbare leerlingen profiteren niet of nauwelijks van R&W in het algemeen. R&W bleek over het algemeen even effectief te zijn voor jongens als voor meisjes. Tenslotte is het belangrijk te richten op prosociaal gedrag en veranderen zelfbewustzijn en positieve ontwikkeling parallel naast elkaar.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit twee meta-analyses (waarbij resultaten van eerdere onderzoeken samen worden geanalyseerd) kwam naar voren dat universele schoolinterventies over het algemeen kleine positieve effecten laten zien op hoe adolescenten zichzelf zien en met anderen omgaan. Sommige componenten gerelateerd aan sterkere effecten worden weinig worden toegepast. De componenten die gerelateerd waren aan lange termijn effecten bleken te verschillen van componenten gerelateerd aan korte termijn effecten.

 

Het Randomized Controlled Trial (RCT) onderzoek laat zien dat de interventie Rots en Water (R&W), vergeleken met gebruikelijk schoolbeleid, met name effectief was wanneer er slechts een klein team van docenten betrokken was bij de interventie (de Light conditie). De (kleine) positieve effecten van de interventie werden met name behaald in het eerste gedeelte van de interventie; in het tweede jaar van de interventie lieten leerlingen nauwelijks verandering zien. Lange termijn effecten (6 maanden na afloop van R&W) laten zien dat in de Light conditie de interventie effecten bewerkstelligd tijdens de interventie, zes maanden na afloop van de interventie lijken uit te doven, op enkele uitkomsten na. Het betrekken van meer leerkrachten en ouders draagt niet bij aan de effectiviteit.

 

Daarnaast zijn persoonlijkheidskenmerken van invloed op de effectiviteit en verschillen leerlingen in hoe ze reageren op R&W; kwetsbare leerlingen profiteren niet of nauwelijks van R&W in het algemeen. R&W bleek over het algemeen even effectief te zijn voor jongens als voor meisjes.

 

Resultaten op basis van een kleinere groep leerlingen, waarbij twee keer video-observaties zijn afgenomen, bleek dat een toename in prosociale modeling van klasgenoten gerelateerd was aan een afname in gepest worden. Het is dus belangrijk dat men zich richt op prosociaal gedrag.

 

Tenslotte is gevonden dat veranderingen in zelfbewustzijn zijn gerelateerd aan gelijktijdige veranderingen in positieve ontwikkeling van adolescenten. De veranderingen waren hetzelfde in de interventie en controle condities.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons Rots en Water (R&W) project is goedgekeurd door de Facultaire Ethische Toetsingscommissie van de Universiteit Utrecht. Het project loopt goed op schema. Dertien scholen met in totaal 1236 eerstejaars leerlingen participeren in het project. Inmiddels zijn alle R&W lessen van het eerste jaar aan de VMBO leerlingen gegeven en zijn ook de voor-, tussentijdse en nametingen afgenomen. We hebben het afgelopen jaar geëvalueerd met de contactpersonen van de scholen en een paar kleine verbeterpunten besproken voor afname van de vragenlijsten in het 2e schooljaar. Op dit moment worden de voor-, na- en follow-up metingen van dit 2e schooljaar ingepland met de scholen. Het inplannen verloopt soepel en we verwachten hier geen problemen. Daarnaast is er een terugkomdag geweest voor de R&W trainers. Op deze dag is geëvalueerd hoe de R&W lessen zijn verlopen en hebben ze aanvullende training gekregen voor de R&W lessen van volgend schooljaar.

 

De afname van de vragenlijsten is goed verlopen. Ook de observaties zijn goed gegaan. In het totaal hebben we 65 dyades op zowel de voor- als op de nameting geobserveerd. Momenteel zijn we bezig met het coderen van deze observaties.

 

Het protocol artikel van het project is geaccepteerd in BMC Psychology. Daarnaast zijn we bezig met het schrijven van een artikel over het effect van R&W op de sociale veiligheid van leerlingen en of dat effect indirect via communicatie loopt (op basis van de observatie gegevens). Verder zijn we bezig met het schrijven van een meta-analyse over universele school interventies. Hierbij wordt geanalyseerd wat (in)effectieve componenten zijn.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorlopige resultaten van het effect van R&W op de sociale veiligheid van leerlingen laten zien dat na het eerste jaar R&W er geen verschillen zijn tussen de leerlingen in de R&W conditie en de controle conditie op ervaren sociale veiligheid in de klas en agressie. Wel rapporteren de leerlingen in de R&W conditie dat ze minder gepest worden (victimizatie) door klasgenoten dan de leerlingen in de controle conditie. Dit effect lijkt indirect via prosociale communicatie te lopen; R&W verbetert de prosociale communicatie van de leerlingen waardoor er minder leerlingen gepest worden in de klas.

 

Op basis van voorlopige resultaten van de meta-analyse (104 artikelen tot nu toe geïncludeerd) blijken universele school interventies een klein, positief effect te laten zien in het verbeteren van de socio-emotionele ontwikkeling van leerlingen en hun sociale veiligheid. Verder gaan we onderzoeken welke componenten, zoals emotie regulatie, huiswerk, betrokkenheid schoolpersoneel, het sterkst gerelateerd zijn aan effectieve interventies.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In this project we aim to examine whether the Rock & Water (R&W) program contributes to increases in resilience, psychosocial wellbeing, social safety, and sexual health of prevocational boys and girls with different ethnic backgrounds. An RCT-design will be used to study whether the program is ‘solid as a rock’ (does it work?) and which elements are ‘flexible as water’ (working elements). The study examines under which condition the program is effective: 1) “R&W light” (training core-team); 2) “R&W Standard” (training core-team and whole school team); and 3) “R&W Plus” (training core-team, whole school team and parent participation). Characteristics of youth and trainers are taken into account (moderator effects). It is further examined whether effects of R&W are mediated by increases in self-control, self-reflection, and self-esteem of youth. In addition, it is investigated whether communication style of youth within the classroom (decreases in norm deviant talk) mediates the effects of R&W on social safety. Finally, youth themselves are given the opportunity to indicate their need for care, to be able to change care facilities for youth.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website