Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor mbo-studenten zijn er weinig effectieve interventies die een gezonde leefstijl bevorderen. Het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van de Haagse Hogeschool ontwikkelde samen met het ROC Mondriaan, TU Delft, Frens Pries Research en Design, Sportief Besteed Groep en GGD Haaglanden een leefstijlinterventie voor mbo-studenten gericht op het bevorderen van gezonde voedingskeuzes en meer bewegen. In de ontwerpfase van het project werden de belevingswereld, wensen en behoeften van mbo-studenten in kaart gebracht. Vervolgens is de interventie samen met mbo-studenten en andere betrokkenen ontworpen. De Healthy by Design (HbD) leefstijlinterventie bestaat uit twee onderdelen: een stageprogramma voor mbo-studenten Lifestyle, Sport en Bewegen en een (sociale) mediacampagne. De uitvoering vond plaats op twee locaties van het ROC Mondriaan in de regio Haaglanden. Het interventieprogramma is uitgevoerd voor-en-door mbo-studenten, onder supervisie van een HbD-coördinator. Gedurende twee schooljaren organiseerden in totaal achttien mbo-studenten, de Fitcoaches, wekelijks gezondheidsbevorderende activiteiten. De activiteiten bestonden uit sport- en voedingslessen, fitdagen en individuele coaching van medestudenten die wilden werken aan een gezonde leefstijl. De Fitcoaches waren ook de verspreiders van de (sociale) mediacampagne. In de uitvoeringsfase bereikten de Fitcoaches 3.300 medestudenten. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen blootstelling aan HbD en gezonder eten en meer bewegen. Persoonlijke factoren van de uitvoerders en het voor-en-door principe dragen bij aan het succes. De beperkte inzet van implementatiestrategieën op systeemniveau belemmert de uitvoering van de interventie. Urgentiebesef voor een gezonde leefstijl draagt bij aan de wens om de interventie te continueren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ontwerpfase Healthy by Design

Voor het ontwerpen van de Healthy by Design (HbD) interventie is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en de ontwerpmethode contextmapping om onbewuste drijfveren en motivaties voor gezond gedrag van mbo-studenten te verkennen. Zevenentwintig mbo-studenten in de leeftijd van 17-26 jaar namen deel aan generatieve groepssessies waarin met behulp van creatieve technieken werd gesproken over het dagelijkse leven en gezonde leefstijl. De uitkomsten laten zien dat de sociale omgeving van de mbo-student een belangrijke setting lijkt te zijn voor de interventie. Daarnaast kunnen hun eigen drijfveren mogelijk worden ingezet om ze te verleiden tot een gezonde leefstijl. Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat er nog weinig bekend is over leefstijlinterventies gericht op voeding en bewegen voor deze specifieke doelgroep van jongvolwassenen (16-24 jaar). Enkele beschrijvende studies over gezonde leefstijl bij jongvolwassenen ondersteunden de uitkomsten van het contextmapping onderzoek. De interventie is ontwikkeld op basis van voorgaand onderzoek en in co-creatie met vier mbo-studenten. Zij zijn als co-researcher in het ontwerpproces betrokken om het gedrag en de houding van medestudenten ten aanzien van sport, bewegen, voeding en motivaties verder in kaart te brengen en mee te denken over oplossingen om een gezonde leefstijl bij mbo-studenten te bevorderen. De co-researchers hebben in een periode van drie maanden in totaal zeventien interviews uitgevoerd en hun input geleverd tijdens negen ontwerpbijeenkomsten. In het iteratieve proces werd gekozen voor vier ontwerprichtingen voor de interventie: 1) het betrekken van ouderejaars mbo-studenten bij het bereiken van jongerejaars, 2) gezondheid vermarkten als bijproduct van activiteiten gericht op drijfveren van mbo-studenten, 3) het vergroten van kennis over een gezonde leefstijl via (sociale) media en 4) het creëren van een gezonde fysieke schoolomgeving. Deze ontwerprichtingen zijn uitgewerkt in een leefstijlinterventie voor en door mbo-studenten met twee onderdelen: een stageprogramma en een (sociale) media campagne.

 

Resultaten uitvoeringsfase Healthy by Design

De uitvoering van de interventie is in september 2017 gestart op de locatie in Delft van het ROC Mondriaan. In het schooljaar 2017-2018 werd de interventie uitgevoerd door acht mbo-studenten, de Fitcoaches, van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen (LSB) en gecoördineerd door een LSB docent, de HbD-coördinator. In dit schooljaar werden ruim 1.300 studenten bereikt met de interventie waarvan ongeveer 900 studenten hebben deelgenomen aan activiteiten gericht op meer bewegen. In het schooljaar 2018-2019 werd de interventie ook op een tweede locatie in Den Haag uitgevoerd. In dit schooljaar waren tien studenten en twee HbD-coördinatoren betrokken bij de uitvoering. In 2018-2019 bereikten de Fitcoaches ruim 2.000 studenten waarvan ongeveer 700 studenten met activiteiten gericht op meer bewegen en 450 studenten met voorlichtingsactiviteiten over gezonde leefstijl of voeding.

 

Evaluatieonderzoek Healthy by Design

De HbD interventie is geëvalueerd met behulp van een twee jaar durende proces- en effectevaluatie. De doelstellingen voor de evaluatiestudie zijn geformuleerd op basis van het RE-AIM evaluatieraamwerk (www.re-aim.org). Door het gebruik van (online) vragenlijsten bij mbo-studenten, interviews met uitvoerders, observaties en registraties van interventieactiviteiten werd vastgesteld wat het bereik en effect was van de interventie en in welke mate deze werd geadopteerd, geïmplementeerd en gecontinueerd. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen blootstelling aan de HbD interventie en gezonder eten en meer bewegen. Persoonlijke factoren van de uitvoerders en het voor-en-door principe dragen bij aan het succes. De beperkte inzet van implementatiestrategieën op systeemniveau belemmert de uitvoering van de interventie. Urgentiebesef voor een gezonde leefstijl draagt bij aan de wens om de interventie te continueren. Een aanbeveling is het vergroten van de b

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor mbo-studenten zijn er weinig effectieve interventies die een gezonde leefstijl bevorderen. Onder leiding van het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool ontwikkelen, implementeren en evalueren partners uit het onderwijs (ROC Mondriaan), het onderzoek (TU Delft) en de praktijk (ontwerpbureau Frens Pries, GGD Haaglanden, Sportief Advies) een omgevingsinterventie voor mbo-studenten. In de eerste fase van het project zijn de belevingswereld, wensen en behoeften van mbo-ers met behulp van contextmapping in kaart gebracht. Vervolgens is de interventie in co-creatie met mbo-studenten en andere stakeholders verder ontwikkeld. De Healthy by Design (HbD) leefstijlinterventie is in september 2017 gestart op de locatie Brasserskade van het ROC Mondriaan in de regio Haaglanden. Het interventieprogramma wordt uitgevoerd voor en door mbo-studenten, onder supervisie van een HbD-coördinator en bestaat uit twee onderdelen: een stageprogramma en een (sociale) media campagne. Acht studenten Lifestyle, Sport en Bewegen (de fitcoaches) organiseren wekelijks sportmiddagen voor de verschillende scholen op de locatie Brasserskade en per kwartaal een fitdag voor de hele locatie. Daarnaast geven de fitcoaches persoonlijk advies en individuele ondersteuning aan medestudenten die willen werken aan een gezonde leefstijl. De fitcoacheszijn ook de verspreiders van de (sociale) media campagne. Voor de effectevaluatie heeft een 0-meting plaatsgevonden op drie locaties (Brasserskade, Leeghwaterplein en Aspasialaan) van het ROC Mondriaan. Ddaarnaast heeft de eerste meting voor de procesevaluatie plaatsgevonden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Go/No Go moment uitvoering Healthy by Design Interventie

 

De zes stappen van het ‘Intervention Mapping’ protocol vormen de basis voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de Healthy by Design (HbD) leefstijlinterventie. Het toepassen van de zes stappen: probleemanalyse, programmadoelen, -ontwerp en -productie, implementatie- en evaluatieplan in de periode 1 april 2016 tot 1 juni 2017 heeft geresulteerd in een definitieve routeplanner voor het ontwerp, implementatie en evaluatie van de HbD leefstijlinterventie. Op basis van deze routeplanner (voortgangsverslag periode 1 inclusief bijlagen) is door ZonMw een definitieve GO verleend voor het starten van de interventie in het schooljaar 2017-2018 op de locatie Brasserskade (Delft) van het ROC Mondriaan.

 

Voorbereiding uitvoering en evaluatie Healthy by Design interventie

 

In de periode juni 2017 tot september 2017 zijn gedetailleerde interventiematerialen en een meetinstrument voor de nulmeting van de effectevaluatiestudie ontwikkeld.

 

Uitvoering en evaluatie Healthy by Design interventie

 

De uitvoering van de interventie is in september 2017 gestart op de locatie Brasserskade (Delft) van het ROC Mondriaan. De interventie wordt uitgevoerd door acht studenten van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen (LSB)(Fitcoaches) en gecoördineerd door een LSB docent (HbD coördinator).

 

De data voor de nulmeting van de effectevaluatie is verzameld op drie locaties van het ROC Mondriaan in de periode oktober t/m december 2017 met behulp van een online vragenlijst. Met de vragenlijst zijn gegevens verzameld over (determinanten) van voedings- en beweeggedrag bij ruim 800 studenten. Een vervolgmeting is gepland aan het eind van het schooljaar 2017-2018. Omdat de uitvoering van de nulmeting tijdsintensiever bleek te zijn dan gepland worden de metingen met behulp van de mEMA doorgeschoven naar april 2018 en juni 2018.

 

Data voor de eerste meting van de procesevaluatie is verzameld in de periode december 2017 en januari 2018. Het gaat om gesprekken met directe betrokkenen bij de uitvoering van de interventie en gegevens over social media gebruik. Uit de eerste resultaten van de procesevaluatie lijkt naar voren te komen dat de inzet van social media door de Fitcoaches nog niet op het gewenste niveau is. Bovendien is er in de uitvoering van de interventie minder aandacht voor gezonde voeding in verhouding tot beweging. Een tweede procesevaluatiemeting wordt uitgevoerd in mei 2018.

 

Vervolg

 

 

In het schooljaar 2018-2019 wordt de HbD interventie ook ingevoerd op de locatie Aspasialaan (Den Haag) en wordt de uitvoering gecontinueerd op de locatie Brasserskade. Voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar 2018-2019 wordt het interventieontwerp, indien nodig, bijgesteld op basis van de resultaten van de procesevaluatie. Een eventuele bijstelling gaat in overleg met stakeholders van de interventie. Hiervoor zal in juni 2018 een bijeenkomst worden georganiseerd met de consortiumpartners en stakeholders uit het werkveld.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND: Insufficient physical activity and unhealthy dietary habits are a threat for Vocational Education and Training (VET) students, as this behaviour can lead to lower academic performance and school drop-out and can increase the risk of major non-communicable disease and sick-leave in later life. Despite the increased attention for a healthy lifestyle at VET schools, not many VET students (16-25 years old) reach the public health guidelines for physical activity and nutrition. A study showed that just 8% of the VET students in the Netherlands meet the health-enhancing physical activity guideline. Furthermore, they spent a lot of time sitting, which is also recognized as an individual risk factor for diseases. Moreover, the fruit and vegetable intake and breakfast consumption are worrisome. Given these numbers, much public health gain can be reached by improving VET students’ physical activity and dietary behaviour. However, effective school-based lifestyle interventions targeting VET students are lacking, for several reasons: the current interventions are: 1) developed by adults for adolescents, 2) more practice-based than theory-based, and 3) focused more often on conscious rather than subconscious health behaviour change.

 

AIM: Since there are no effective Dutch school-based interventions yet that target the lifestyle of VET students in their social and physical environment, the project 'Healthy by Design’ aims to develop, implement and evaluate an intervention that consciously or subconsciously changes students’ lifestyle behaviour at school.

 

METHODS: First, a theory-based lifestyle intervention will be developed by using the Intervention Mapping approach, enriched with an innovative design methodology. With contextual user research methods (contextmapping and co-research) the project partners will get more in depth insight in the desires, needs and experience of the VET students, as VET students will play a central role in the needs assessment as well as in the intervention design. By applying these contextual user research methods in the same time VET students will be empowered and experience ownership in their solutions for adopting a healthy lifestyle. In this iterative process, the VET students and the project partners with knowledge about user research, design methodology, education and health interventions will jointly develop an intervention (i.e. a product, program or service) that consciously or subconsciously changes students’ lifestyle behaviour. The intervention will be implemented in the social and physical environment of 1000 VET students at three locations of ROC Mondriaan, a school for secondary vocational education in the The Hague area. In a quasi-experimental study design with follow-up (1 year) the effects of the intervention on (determinants of) physical activity and dietary behaviour will be evaluated. In addition, a process evaluation will be conducted investigating the reach, adoption and implementation of the intervention. Based on the evaluation, an explicit implementation plan will be drafted. This plan enhances the implementation of the intervention within the Healthy School Policy at all vocational schools in the Netherlands.

 

RESULTS: This project will result in:

• A deep understanding of the desires, needs and experience of VET students regarding physical activity and dietary behaviour;

• Empowerment of VET students that act as co-researchers;

• A theory-based intervention in the social and/or physical school-environment targeting physical activity and dietary behaviour of VET students;

• Insight in the short-term and long-term effects of the developed intervention on (determinants of) physical activity and dietary behaviour;

• Insight in the reach, adoption and implementation of the intervention;

• An explicit plan for implementation of the intervention at other VET schools in the Netherlands.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website