Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen een leven lang het welzijn en functioneren van slachtoffers bepalen. Professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen dit zelf ook hebben meegemaakt, of zelfs nog meemaken. Bekend is dat persoonlijke ervaringen en overtuigingen van hulpverleners hun werk beïnvloeden. Er is echter nog weinig bekend over de invloed, in negatieve en positieve zin, van ervaringen met huiselijk geweld bij professionals die werken met gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Met dit onderzoek willen we samen met studenten, professionals en (ex-)cliënten nagaan of en hoe deze ervaringskennis van professionals zinvol te benutten is in de hulp aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Daarnaast onderzoeken we hoe organisaties en beroepsopleidingen (aankomend) professionals hierbij kunnen ondersteunen.

Daartoe voeren we eerst een literatuurstudie uit naar de huidige wetenschappelijke inzichten over ervaringsdeskundigheid onder professionals. Vervolgens zetten we een quickscan (korte vragenlijst) uit om onder (aankomend) professionals te verkennen in hoeverre zij ervaringen met huiselijk geweld hebben en hoe zij vinden dat dit hen beïnvloedt in hun werk. In verdiepende interviews verkennen we de wenselijkheid en mogelijkheden om ervaringsdeskundigheid als professional in contact met gezinnen in te zetten. Daarvoor gaan we in gesprek met studenten en professionals. Daarnaast zullen we (ex-)cliënten interviewen over de wenselijkheid dat professionals ervaringsdeskundigheid inzetten in het hulpverleningsproces. Na individuele interviews willen we in enkele focusgroepen met studenten en professionals onderzoeken of en hoe ervaringsdeskundigheid van professionals in te zetten valt op de werkvloer en welke ondersteuning dit vanuit de organisatie en beroepsopleidingen vraagt.

De bevindingen uit literatuurstudie, quickscan, interviews en focusgroepen worden getoetst in een expertbijeenkomst. Uiteindelijke opbrengst is een handreiking voor praktijkorganisaties voor het omgaan met ervaringen van professionals met huiselijk geweld en een advies voor beroepsopleidingen voor het begeleiden van studenten met dergelijke ervaringen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en de Haagse Hogeschool in samenwerking met praktijk- en client-organisaties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website