Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Rewind and Fast Forward heeft tot doel de effectiviteit van FITT, Family-based Intensive Trauma Treatment te onderzoeken. FITT is een behandeling voor jongeren tussen de twaalf en twintig jaar met traumaklachten als gevolg van huiselijk geweld. Het project bestaat uit twee fasen. De eerste fase vond plaats tussen 16 december 2019 en 16 maart 2020. De doelstelling van deze fase was tweeledig. Het eerste doel was om aan de hand van een literatuurstudie, interviews met cliënten en een expertmeeting met professionals vanuit de praktijk en wetenschap, onze kennis te vergroten over de relatie tussen ouderbegeleiding enerzijds, en veranderingen in ouderlijk gedrag, de ouder-kind relatie en structurele veiligheid in het gezin anderzijds. Op basis van deze kennis zijn gezinssessies aan het behandelprotocol toegevoegd, zijn de meetinstrumenten in het onderzoeksprotocol (deels gewijzigd) vastgesteld en is er een betere onderbouwing van het onderzoek, zowel theoretisch als vanuit de praktijk. Het tweede doel betrof het uitbreiden van het consortium FITT met instellingen die deelnemen aan de dataverzameling. Dit heeft geresulteerd in een consortium dat naast de VU Universiteit en de Erasmus Universiteit, bestaat uit de praktijkinstellingen Psychotrauma centrum UMC Utrecht, GGZ Rivierduinen, Arq, en Kenter Jeugdhulp. De resultaten van de eerste fase zijn gepubliceerd in de ‘Voorstudie Rewind and Fast Forward’. De tweede fase van het onderzoek is gestart op 15 maart 2020 en loopt tot en met augustus 2023. In fase 2 zijn tot dusverre het behandel- als onderzoeksprotocol herzien. Verder zijn de deelnemende therapeuten getraind in het FITT behandelprotocol, is er een draaiboek ontwikkeld voor de instellingen en hebben er pilots plaatsgevonden om ervaring op te doen met het FITT behandelprotocol. De studie is in september 2020 ingediend bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie en in februari 2021 goedgekeurd waarna de dataverzameling op 1 maart 2021 van start is gegaan. De inclusie loopt tot februari 2023 en gedurende de gehele periode ontvangen de behandelaren supervisie op de verschillende behandelonderdelen. Hierna worden de data geanalyseerd en de interpretatie van de resultaten wordt gedaan met ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk en wetenschap. Tot slot zullen de resultaten opgeschreven en gepubliceerd worden. Afhankelijk van de resultaten wordt (F)ITT beschreven voor de databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut en verspreid in Nederland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Rewind and Fast Forward heeft tot doel de effectiviteit van FITT te onderzoeken. Het project bestaat uit twee fasen. Fase 1 van het project bestond uit een literatuurreview, cliëntinterviews, een expertmeeting en de samenstelling van een consortium FITT. De literatuurreview richtte zich op oudercomponenten bij de behandeling van jongeren na huiselijk geweld. De uitkomsten van de literatuurreview hebben tezamen met de cliëntinterviews en de opbrengst van de expertmeeting geleid tot a. de herziening van het behandelprotocol. Er zijn gezinssessies toegevoegd, met als doel het delen van het traumaverhaal van de jongere met het gezin en het herkennen en doorbreken van destructieve communicatiepatronen in het gezin, b. Een betere onderbouwing van het onderzoek, zowel theoretisch als vanuit de praktijk en c. verbetering van het onderzoeksprotocol. Enkele meetinstrumenten zijn aangepast aan het behandelprotocol en de onderzoeksvragen enerzijds, en waar mogelijk afgestemd met andere relevante onderzoeksprojecten die momenteel lopen anderzijds. Andere relevante onderzoeken zijn het Verwey Jonker Instituut naar gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis, het onderzoek ‘Effectively intervening in traumatized parents and children after structural domestic violence’ en het onderzoek naar de ‘Resolution Approach’ binnen het programma Veilig Opgroeien. Tot slot is in fase 1 van het project het consortium FITT definitief samengesteld dat naast de VU Universiteit en de Erasmus Universiteit, bestaat uit de praktijkinstellingen Psychotrauma centrum UMC Utrecht, GGZ Rivierduinen, Arq, en Kenter Jeugdhulp. De resultaten van fase 1 zijn gepubliceerd in ‘Voorstudie Rewind and Fast Forward’. Fase 2 loopt vanaf 15 maart 2020 en zal nog doorlopen tot augustus 2023. Dit heeft tot nu toe als resultaat gehad dat a) het onderzoeks- en behandelprotocol is aangescherpt, b) er een FITT training voor behandelaren is ontwikkeld, c) deelnemende instellingen zijn getraind in de FITT behandeling, d) pilots zijn gedraaid om ervaring op te doen met het behandelprotocol, e) er een draaiboek ter ondersteuning van de deelnemende instellingen is ontwikkeld en verspreid, f) het project is ingediend bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie (waarvoor in februari 2021 goedkeuring is afgegeven) en g) er een supervisietraject voor behandelaren gedurende de dataverzameling is opgezet. Van maart 2021 tot februari 2023 worden jongeren en hun gezin geïncludeerd in het onderzoek. In 2023 zullen de data geanalyseerd worden. De betekenis van de resultaten wordt besproken met ervaringsdeskundigen en met wetenschappelijke en klinische experts op het gebied van huiselijk geweld. Vervolgens worden (wetenschappelijke) artikelen geschreven. Afhankelijk van de resultaten wordt FITT beschreven voor de databank effectieve interventies bij het Nederlands Jeugdinstituut en wordt FITT verder verspreid in Nederland.  

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

This proposal concerns Family based Intensive Trauma Treatment (FITT) for children exposed to family violence. In addition to direct harm from posttraumatic stress symptoms (Tierolf, Lünnemann & Steketee, 2014, see Publication list; Janssen, Lünnemann, D'haese & Groenen, 2019), children exposed to family violence are also bound to suffer from family dysfunctioning and emotional and physical insecurity (Cummings & Davies, 2010; Visser, Schoemaker, de Schipper, Lamers-Winkelman, & Finkenauer, 2015, see Publication list; Visser, 2016, see Publication list). In 85% of the families who were referred to youth mental health care after family violence, violence was found to have continued 7 years later (Lünneman, van der Horst, Prinzie, Luijk & Steketee, under review, see Publication list). EMDR and TF-CBT on average are effective in reducing children’s PTSD symptoms (Mavranezouli et al., 2019). However, for maltreated children effect sizes are generally lower than for children who have suffered other forms of trauma (Ehring et al., 2014). EMDR and TF-CBT in themselves do not restore family functioning. Adverse parenting, apart from parental violence, may impede recovery from trauma (Visser et al., 2015, see Publication list). Evidence that adding a parental component to individual trauma treatment increases treatment success is promising, but inconclusive (Mavranezouli et al., 2019). Furthermore, the underlying social behavioral and psychophysiological mechanisms remain speculative. Integrating measurement of social and physiological processes with clinical efficacy research is a growing and powerful scientific paradigm for understanding how to ameliorate the effects of childhood adversity (Purewal Boparai et al., 2018).

 

In FITT, trauma-focused therapy is combined with a component focusing on parenting and parent-child interaction. Enhancement of parent-child relationships and emotional and psychical security is expected to facilitate recovery from trauma treatment. FITT consists of an individual part focusing on reducing PTSD symptoms (6 sessions EMDR and 6 sessions exposure) and has a parental component addressing parenting and family relationships as developed in the Horizon-method (Platje et al, under review, see Publication list). Parents have 6 sessions of skills training, focusing on trauma-sensitive and supportive parenting. The program ends with a parent-child interaction session wherein the child shares its trauma narrative.

 

While it is plausible that adding parent-child intervention elements enhances effects of individual trauma treatment for children, the expected benefits await empirical testing. The proposal for this randomized controlled trial addresses two separate goals. First to isolate the adjuvant effects of the parental and systemic components on 1) child PTSD symptoms, 2) parenting functioning, 3) family-safety casu quod the parent-child relationship, and 4) child internalizing and externalizing behavior. The second goal is to explore whether adjuvant effects are manifested in children’s immune system functioning and epigenetic changes. The RCT will be conducted by a consortium of mental health centers for traumatized children in The Netherlands. Eligible families will be randomly assigned to Intensive Trauma Treatment with or without the parental component. In Phase 1 theoretical and practice-based insights will be collected and integrated to enhance the design of FITT, design viable versions of FITT with and without the parental components, and address conditions for their implementation and sustainability. First, the results of a literature search will be combined with the results of an expert-meeting to enhance our understanding how the parenting training may lead to change in parenting behavior, in the parent-child relationship and especially in structural family safety, and how to measure these changes. Secondly, based on the findings in the expert-meeting a plan will be constructed with the conditions needed to integrate, implement and sustain FITT in the existing health care system. Furthermore, in Phase 1 the Consortium of clinical trauma treatment partners for youth will plan and prepare for the trial in Phase 2. With the results of Phase 1 and Phase 2 FITT can contribute to the ambition of the Dutch program ‘Geweld hoort nergens thuis’ that has the task to stop, reduce, and limit the impact of family violence and create emotional and psychical safety for children in a sustainable way.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website