Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is een uitdaging om alle actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) terug te laten vloeien naar het onderwijs. Binnen dit project hebben we actuele kennis over hulpverlening aan GMCP verzameld en samen met jongeren, ouders, studenten, docenten, praktijkprofessionals en onderzoekers bepaald welke kennis we wilden vertalen naar de sociale opleidingen van het hbo en naar welk type onderwijsvormen. In dit project zijn verschillende educatieve onderwijsmaterialen ontwikkeld die kunnen worden ingezet, zoals een Serious Game, werkkaarten en kennisclips. Om dit op een goede manier te kunnen implementeren en borgen binnen de sociale opleidingen van het hbo is tevens een ‘’implementatie roadmap’’ ontwikkeld. In dit project hebben Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL-Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samen gewerkt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is een uitdaging om alle actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) terug te laten vloeien naar het onderwijs. Binnen dit project hebben we actuele kennis over hulpverlening aan GMCP verzameld en samen met jongeren, ouders, studenten, docenten, praktijkprofessionals en onderzoekers bepaald welke kennis we wilden vertalen naar de sociale opleidingen van het hbo en naar welk type onderwijsvormen. In dit project zijn verschillende educatieve onderwijsmaterialen ontwikkeld die kunnen worden ingezet, zoals een Serious Game, werkkaarten en kennisclips. Om dit op een goede manier te kunnen implementeren en borgen binnen de sociale opleidingen van het hbo is tevens een ‘’implementatie roadmap’’ ontwikkeld. In dit project hebben Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL-Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samen gewerkt.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanleiding van dit project is het feit dat opleidingen, werkveld en wetenschap op dit moment niet (genoeg) met elkaar in verbinding staan. Vanuit de praktijk bestaat de behoefte aan nog beter uitgeruste jeugdhulpprofessionals die in staat zijn effectief hulp te verlenen binnen gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Vanuit de opleidingen bestaat de behoefte aan nieuwe leermiddelen waarin actuele inzichten en kennis uit (wetenschappelijk) onderzoek is opgenomen. Doelstelling van het project is om actuele kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren uit GMCP toepasbaar te maken voor opleidingen. In dit project worden een of meerdere vormen van blended learning ontwikkeld (bijv. serious gaming) die bijdragen aan het opleiden van reflectieve professionals en optimale hulpverlening aan GMCP. In dit project werken de Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL-Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samen. De samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, praktijk, ouders en jongeren zal de uitvoering van het project en de bestendiging van de nieuwe vormen van onderwijs ten goede komen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eerste resultaat van het project is een werkkaart waarop kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan GMCP gebundeld is. Deze werkkaart omvat kennis over welke (inter)nationale kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan MPG beschikbaar is. Het tweede resultaat van het project is een werkkaart op basis van de resultaten van twee Delphi rondes met ouders, jongeren, studenten, docenten, lectoren, praktijkprofessionals en onderzoekers. Doel van de Delphi rondes was om op basis van de werkkaart met beschikbare kennis na te gaan welke informatie vertaald zou moeten worden naar een of meerdere vormen van blended learning. Het doel is te komen tot een gevalideerde Serious Gaming interventie, waarin, -mee en -door door de spelers ervaren kan worden wat de eigen rol is of zou moeten zijn bij een integrale benadering van zorg rondom MPGs. Door authentieke praktijkconfrontaties te recontextualiseren in een gaming setting, wordt het mogelijk om middels dialogische betekenisgevingsprocessen doelprofessionals op een innovatieve en rake wijze beoogde inzichten te laten opdoen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Multiprobleem gezinnen (MPG) hebben verschillende kenmerken en problemen die tegelijkertijd op verschillende domeinen in het gezin en in de context/leefsituatie rond het gezin spelen. De diversiteit binnen de groep MPG is groot en dat maakt dat het aanbieden van standaardinterventies vaak niet voldoende is. Professionals geven aan het moeilijk te vinden om MPG te ondersteunen en de juiste hulp te bieden om de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen. Daarom wordt er, nationaal en internationaal, steeds meer onderzoek gedaan, waarin kennis wordt verzameld over werkzame elementen van interventies in het algemeen en specifiek voor MPG. Opleidingen hebben behoefte aan leermiddelen om deze actuele kennis te integreren in hun curriculum voor nieuwe professionals die gaan werken in de jeugdsector.

 

In dit project werkt Hogeschool Windesheim (penvoerder) samen met Hogeschool NHL Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Universitair Medisch Centrum Groningen (projectleider), Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander. De doelstelling is om gezamenlijk actuele kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren uit MPG toepasbaar te maken voor opleidingen. In dit project worden blended learning modules ontwikkeld die bijdragen aan het opleiden van reflectieve jeugdprofessionals en optimale hulpverlening aan MPG.

 

Dit project sluit aan bij het thema ‘Hulp en ondersteuning aan multiprobleemgezinnen’. Het project bevat de volgende doelstellingen:

1. Het bundelen van kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan MPG

a. Welke (inter)nationale kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan MPG is beschikbaar?

b. Welke kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan MPG sluit aan bij de behoeften vanuit de praktijk en de opleidingen?

c. Hoe kan deze kennis bijdragen aan de ontwikkeling van reflectieve professionals?

2. De praktische vertaling van geselecteerde kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan MPG naar vormen van blended learning en de borging daarvan binnen het onderwijs, daarnaast wordt kennis beschikbaar gesteld;

a. Hoe kan de geselecteerde kennis vertaald worden naar vormen van blended learning zodat deze aansluit bij de behoeften vanuit de praktijk en de opleidingen?

b. Hoe kan deze kennis vertaald worden in vormen van blended learning zodat het bijdraagt aan reflectieve professionals?

c. Hoe kunnen vormen van blended learning geïmplementeerd worden binnen de opleidingen?

d. Hoe kunnen vormen van blended learning geborgd worden binnen de opleidingen?

3. Het overdraagbaar maken van ervaringen omtrent de vertaling van kennis naar vormen van blended onderwijs.

a. Welke bevorderende factoren hebben een rol gespeeld in de vertaling en implementatie van de kennis naar vormen van blended learning en de borging binnen het onderwijs?

b. Welke belemmerende factoren hebben een rol gespeeld in de vertaling en implementatie van de kennis naar vormen van blended learning en de borging binnen het onderwijs?

c. Op welke wijze kunnen deze belemmerende en bevorderende factoren in de vertaling en implementatie van vormen van blended learning en de borging binnen het onderwijs overdraagbaar gemaakt worden?

 

Het belang van het project is tweeledig, namelijk het verbeteren van hulpverlening aan MPG en het opleiden van reflectieve professionals op basis van nieuwe inzichten en kennis op dit gebied. Door dit project kan het onderwijs optimaler profiteren van de meest actuele kennis omtrent MPG, zodat de (toekomstige) professionals de hulpverlening nog beter kunnen afstemmen op de complexe problemen van de MPG-doelgroep. Er wordt in het project specifiek aandacht besteed aan de bevorderende en belemmerende factoren bij het vertalen van de meest actuele kennis naar vormen van blended learning en het implementeren van deze nieuwe modules binnen de verschillende hogescholen en opleidingen. Deze informatie overdraagbaar maken is waardevol voor toekomstig onderzoek naar de implementatie van kennis binnen het onderwijs en tevens voor de implementatie van de ten behoeve van dit project ontwikkelde blended learning modules binnen andere hogescholen. Doordat er binnen het project wordt samengewerkt door onderzoek, onderwijs, praktijk en ouders en jongeren wordt er vanuit verschillende perspectieven input geleverd, die de uitvoering van het project en de bestendiging van de nieuwe vormen van onderwijs ten goede zullen komen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website